Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Marcos 12:1-44

12  Gayundin, nagsimula siyang magsalita sa kanila sa pamamagitan ng mga ilustrasyon: “Isang tao ang nagtanim ng isang ubasan,+ at naglagay ng bakod sa palibot nito, at humukay ng isang tangke para sa pisaan ng ubas at nagtayo ng isang tore,+ at ipinaubaya ito sa mga tagapagsaka,+ at naglakbay sa ibang bayan.+  Ngayon nang takdang kapanahunan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga tagapagsaka, upang makakuha siya ng ilan sa mga bunga ng ubasan mula sa mga tagapagsaka.+  Ngunit kinuha nila siya, binugbog siya at pinaalis siyang walang dala.+  At muli siyang nagsugo sa kanila ng ibang alipin; at ang isang iyon ay pinalo nila sa ulo at winalang-dangal.+  At nagsugo siya ng iba pa, at ang isang iyon ay pinatay nila; at marami pang iba, na ang iba sa kanila ay binugbog nila at ang iba sa kanila ay pinatay nila.  Mayroon pa siyang isa, isang anak na minamahal.+ Huli niya itong isinugo sa kanila, na sinasabi, ‘Igagalang nila ang aking anak.’+  Ngunit sinabi ng mga tagapagsakang iyon sa kani-kanilang sarili, ‘Ito ang tagapagmana.+ Halikayo, patayin natin siya, at ang mana ay magiging atin.’+  Sa gayon ay kinuha nila siya at pinatay siya,+ at itinapon siya sa labas ng ubasan.+  Ano ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at pupuksain ang mga tagapagsaka, at ibibigay ang ubasan+ sa iba.+ 10  Hindi ba ninyo kailanman nabasa ang kasulatang ito, ‘Ang bato+ na itinakwil ng mga tagapagtayo, ito ang naging pangulong batong-panulok.+ 11  Mula kay Jehova ay nangyari ito, at kagila-gilalas ito sa ating mga mata’?”+ 12  Sa gayon ay nagsimula silang maghanap ng paraan kung paano siya darakpin, ngunit natatakot sila sa pulutong, sapagkat napansin nila na sinalita niya ang ilustrasyon na sila ang nasa isip. Kaya iniwan nila siya at umalis.+ 13  Pagkatapos nito ay isinugo nila sa kaniya ang ilan sa mga Pariseo at sa mga tagasunod sa partido ni Herodes,+ upang hulihin siya sa kaniyang pananalita.+ 14  Sa pagdating ay sinabi sa kaniya ng mga ito: “Guro, alam naming ikaw ay tapat at hindi ka nangingimi kaninuman, sapagkat hindi ka tumitingin sa panlabas na kaanyuan ng tao, kundi nagtuturo ka ng daan ng Diyos kasuwato ng katotohanan:+ Kaayon ba ng kautusan na magbayad ng pangulong buwis kay Cesar o hindi? 15  Magbabayad ba kami, o hindi kami magbabayad?”+ Palibhasa’y nahahalata ang kanilang pagpapaimbabaw, sinabi niya sa kanila: “Bakit ninyo ako inilalagay sa pagsubok? Dalhin ninyo sa akin ang isang denario upang tingnan.”+ 16  Nagdala sila ng isa. At sinabi niya sa kanila: “Kaninong larawan at sulat ito?” Sinabi nila sa kaniya: “Kay Cesar.”+ 17  Nang magkagayon ay sinabi ni Jesus: “Ibayad ninyo kay Cesar ang mga bagay na kay Cesar,+ ngunit sa Diyos ang mga bagay na sa Diyos.”+ At nagsimula silang mamangha sa kaniya.+ 18  Ngayon ay lumapit sa kaniya ang mga Saduceo, na nagsasabing walang pagkabuhay-muli, at iniharap nila sa kaniya ang tanong:+ 19  “Guro, isinulat sa amin ni Moises na kung ang kapatid na lalaki ng sinuman ay mamatay at mag-iwan ng asawa ngunit walang maiwang anak, dapat kunin ng kaniyang kapatid na lalaki+ ang kaniyang asawa at magbangon ng supling mula rito para sa kaniyang kapatid.+ 20  May pitong magkakapatid na lalaki; at ang una ay kumuha ng isang asawa, ngunit nang mamatay siya ay wala siyang naiwang supling.+ 21  At kinuha siya ng ikalawa, ngunit namatay nang walang naiwang supling; at gayundin ang ikatlo. 22  At ang pito ay walang naiwang isa mang supling. Kahuli-hulihan sa lahat ay namatay rin ang babae.+ 23  Sa pagkabuhay-muli kanino sa kanila siya magiging asawa? Sapagkat kinuha siya ng pito bilang asawa.”+ 24  Sinabi ni Jesus sa kanila: “Hindi ba ito ang dahilan kung bakit kayo nagkakamali, ang hindi ninyo pagkaalam sa Kasulatan o sa kapangyarihan man ng Diyos?+ 25  Sapagkat kapag bumangon sila mula sa mga patay, hindi mag-aasawa ang mga lalaki ni ibibigay man sa pag-aasawa ang mga babae, kundi sila ay gaya ng mga anghel sa langit.+ 26  Ngunit may kinalaman sa mga patay, na sila ay ibabangon, hindi ba ninyo nabasa sa aklat ni Moises, sa ulat tungkol sa tinikang-palumpong, kung paanong sinabi ng Diyos sa kaniya, ‘Ako ang Diyos ni Abraham at Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob’?+ 27  Siya ay Diyos, hindi ng mga patay, kundi ng mga buháy. Kayo ay lubhang nagkakamali.”+ 28  Ngayon ang isa sa mga eskriba na lumapit at nakarinig sa kanila na nagtatalo, sa pagkaalam na sinagot niya sila sa mahusay na paraan, ay nagtanong sa kaniya: “Aling utos ang una sa lahat?”+ 29  Sumagot si Jesus: “Ang una ay, ‘Dinggin mo, O Israel, si Jehova na ating Diyos ay iisang Jehova,+ 30  at iibigin mo si Jehova na iyong Diyos nang iyong buong puso at nang iyong buong kaluluwa at nang iyong buong pag-iisip at nang iyong buong lakas.’+ 31  Ang ikalawa ay ito, ‘Iibigin mo ang iyong kapuwa gaya ng iyong sarili.’+ Wala nang iba pang utos na mas dakila kaysa sa mga ito.” 32  Sinabi sa kaniya ng eskriba: “Guro, mahusay ang pagkasabi mo kasuwato ng katotohanan, ‘Siya ay Iisa, at wala nang iba pa bukod sa Kaniya’;+ 33  at ang pag-ibig na ito sa kaniya nang buong puso at nang buong unawa at nang buong lakas at ang pag-ibig na ito sa kapuwa gaya ng sa sarili ay lalong higit na mahalaga kaysa sa lahat ng buong handog na sinusunog at mga hain.”+ 34  Dahil dito, nang maunawaang sumagot siya nang may katalinuhan, sinabi ni Jesus sa kaniya: “Hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos.” Ngunit walang sinuman ang nagkaroon pa ng lakas ng loob na magtanong sa kaniya.+ 35  Gayunman, nang tumutugon, si Jesus ay nagsimulang magsabi habang nagtuturo siya sa templo: “Paano nga na sinasabi ng mga eskriba na ang Kristo ay anak ni David?+ 36  Sa pamamagitan ng banal na espiritu+ ay sinabi mismo ni David, ‘Sinabi ni Jehova sa aking Panginoon: “Umupo ka sa aking kanan hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa.” ’+ 37  Si David mismo ay tumatawag sa kaniya na ‘Panginoon,’ ngunit paanong nangyari na siya ay kaniyang anak?”+ At ang malaking pulutong ay nakikinig sa kaniya nang may kasiyahan.+ 38  At sa kaniyang pagtuturo ay sinabi pa niya: “Mag-ingat kayo sa mga eskriba+ na nagnanais magpalakad-lakad na may mahahabang damit at nagnanais ng mga pagbati sa mga pamilihan 39  at ng mga upuan sa unahan sa mga sinagoga at ng pinakatanyag na mga dako sa mga hapunan.+ 40  Sila ang mga lumalamon sa mga bahay+ ng mga babaing balo at sa pagpapanggap ay nananalangin nang mahaba; ang mga ito ay tatanggap ng mas mabigat na hatol.” 41  At umupo siya na abot-tanaw ang mga kabang-yaman+ at nagsimulang masdan kung paanong ang pulutong ay naghuhulog ng salapi sa mga kabang-yaman; at maraming taong mayayaman ang naghuhulog ng maraming barya.+ 42  Ngayon ay isang dukhang babaing balo ang dumating at naghulog ng dalawang maliit na barya, na may napakaliit na halaga.+ 43  Kaya tinawag niya ang kaniyang mga alagad at sinabi sa kanila: “Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang dukhang babaing balo na ito ay naghulog ng higit kaysa sa lahat niyaong mga naghuhulog ng salapi sa mga kabang-yaman;+ 44  sapagkat silang lahat ay naghulog mula sa kanilang labis, ngunit siya, mula sa kaniyang kakapusan, ay naghulog ng lahat ng taglay niya, ang kaniyang buong ikabubuhay.”+

Talababa