Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Marcos 10:1-52

10  Mula roon ay tumindig siya at pumaroon sa mga hanggahan ng Judea at sa kabila ng Jordan, at muling nagtipun-tipon sa kaniya ang mga pulutong, at gaya ng nakaugalian niyang gawin ay muli siyang nagturo sa kanila.+  Ang mga Pariseo ngayon ay lumapit at upang ilagay siya sa pagsubok ay nagsimulang magtanong sa kaniya kung kaayon ba ng kautusan na diborsiyuhin ng isang lalaki ang isang asawang babae.+  Bilang sagot ay sinabi niya sa kanila: “Ano ang iniutos ni Moises sa inyo?”  Sinabi nila: “Ipinahintulot ni Moises ang pagsulat ng isang kasulatan ng paghihiwalay at pagdiborsiyo sa kaniya.”+  Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila: “Dahil sa katigasan ng inyong puso+ ay isinulat niya sa inyo ang utos na ito.  Gayunman, mula sa pasimula ng sangnilalang ay ‘Ginawa niya silang lalaki at babae.+  Dahil dito ay iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina,  at ang dalawa ay magiging isang laman’;+ kung kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman.  Kaya nga ang pinagtuwang ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinumang tao.”+ 10  Nang muling nasa bahay+ ay nagsimulang magtanong sa kaniya ang mga alagad may kinalaman dito. 11  At sinabi niya sa kanila: “Ang sinumang dumiborsiyo sa kaniyang asawang babae at mag-asawa ng iba ay nangangalunya+ laban sa kaniya, 12  at kung sakaling ang isang babae, pagkatapos na diborsiyuhin ang kaniyang asawang lalaki, ay mag-asawa ng iba, siya ay nangangalunya.”+ 13  Ngayon ang mga tao ay nagsimulang magdala sa kaniya ng mga bata upang mahipo niya ang mga ito; ngunit sinawata sila ng mga alagad.+ 14  Sa pagkakita nito ay nagalit si Jesus at sinabi sa kanila: “Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata; huwag ninyo silang tangkaing pigilan, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nauukol sa mga tulad nito.+ 15  Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sinumang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos na tulad ng isang bata ay hindi sa anumang paraan makapapasok dito.”+ 16  At kinuha niya sa kaniyang mga bisig ang mga bata at pinasimulan silang pagpalain, na ipinapatong sa kanila ang kaniyang mga kamay.+ 17  At habang yumayaon siya sa kaniyang lakad, isang lalaki ang patakbong lumapit at nagpatiluhod sa harap niya at nagharap ng tanong sa kaniya: “Mabuting Guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?”+ 18  Sinabi ni Jesus sa kaniya: “Bakit mo ako tinatawag na mabuti?+ Walang sinumang mabuti, maliban sa isa, ang Diyos.+ 19  Alam mo ang mga utos, ‘Huwag kang papaslang,+ Huwag kang mangangalunya,+ Huwag kang magnanakaw,+ Huwag kang magpapatotoo nang may kabulaanan,+ Huwag kang mandaraya,+ Parangalan mo ang iyong ama at ina.’ ”+ 20  Sinabi sa kaniya ng lalaki: “Guro, ang lahat ng mga bagay na ito ay tinutupad ko mula pa sa aking pagkabata.” 21  Tumingin si Jesus sa kaniya at nakadama ng pag-ibig sa kaniya at nagsabi sa kaniya: “Isang bagay ang nagkukulang sa iyo: Humayo ka, ipagbili mo ang anumang bagay na taglay mo at ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at halika maging tagasunod kita.”+ 22  Ngunit nalungkot siya sa pananalitang ito at umalis na napipighati, sapagkat marami siyang tinataglay na mga pag-aari.+ 23  Pagkatingin sa palibot ay sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad: “Kay hirap na bagay nga para roon sa mga may salapi+ ang pumasok sa kaharian ng Diyos!”+ 24  Ngunit ang mga alagad ay nabigla+ sa kaniyang mga salita. Bilang tugon ay muling sinabi ni Jesus sa kanila: “Mga anak, kay hirap na bagay nga ang pumasok sa kaharian ng Diyos! 25  Mas madali pa sa isang kamelyo na lumusot sa butas ng karayom kaysa sa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos.”+ 26  Sila ay lalo pang lubhang namangha at nagsabi sa kaniya: “Sino nga kaya ang makaliligtas?”+ 27  Pagtitig sa kanila ay sinabi ni Jesus: “Sa mga tao ay imposible ito, ngunit hindi gayon sa Diyos, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay posible sa Diyos.”+ 28  Si Pedro ay nagsimulang magsabi sa kaniya: “Narito! Iniwan namin ang lahat ng mga bagay at sumunod na sa iyo.”+ 29  Sinabi ni Jesus: “Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Walang sinuman na nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga bukid alang-alang sa akin at alang-alang sa mabuting balita+ 30  ang hindi tatanggap ng sandaang ulit+ ngayon sa yugtong ito ng panahon, ng mga bahay at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae at mga ina at mga anak at mga bukid, kasama ng mga pag-uusig,+ at sa darating na sistema ng mga bagay ay ng buhay na walang hanggan. 31  Gayunman, maraming mga una na magiging huli, at mga huli na mauuna.”+ 32  Ngayon ay yumayaon na sila sa daan paahon sa Jerusalem, at nauuna sa kanila si Jesus, at namangha sila; ngunit yaong mga sumunod ay nagsimulang matakot. Minsan pa ay ibinukod niya ang labindalawa at pinasimulang sabihin sa kanila ang mga bagay na ito na nakatalagang mangyari sa kaniya:+ 33  “Narito tayo, yumayaong paahon sa Jerusalem, at ang Anak ng tao ay ibibigay sa mga punong saserdote at sa mga eskriba, at hahatulan nila siya ng kamatayan at ibibigay siya sa mga tao ng mga bansa,+ 34  at gagawin nila siyang katatawanan at duduraan siya at hahagupitin siya at papatayin siya, ngunit pagkaraan ng tatlong araw ay babangon siya.”+ 35  At sina Santiago at Juan, ang dalawang anak ni Zebedeo,+ ay lumapit sa kaniya at nagsabi sa kaniya: “Guro, nais naming gawin mo para sa amin ang anumang hingin namin sa iyo.”+ 36  Sinabi niya sa kanila: “Ano ang nais ninyong gawin ko para sa inyo?” 37  Sinabi nila sa kaniya: “Ipagkaloob mo sa amin na umupo, ang isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa, sa iyong kaluwalhatian.”+ 38  Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila: “Hindi ninyo alam kung ano ang inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong inuman ang kopa na aking iniinuman, o mabautismuhan sa bautismo na ibinabautismo sa akin?”+ 39  Sinabi nila sa kaniya: “Makakaya namin.” Sa gayon ay sinabi ni Jesus sa kanila: “Ang kopa na aking iniinuman ay iinuman ninyo, at sa bautismo na ibinabautismo sa akin ay babautismuhan kayo.+ 40  Gayunman, ang pag-upong ito sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi sa akin ang pagbibigay,+ kundi nauukol ito sa kanila na mga pinaghandaan niyaon.” 41  Buweno, nang marinig ng sampung iba pa ang tungkol dito, sila ay nagsimulang magalit kina Santiago at Juan.+ 42  Ngunit si Jesus, pagkatawag niya sa kanila, ay nagsabi sa kanila: “Alam ninyo na yaong mga sa wari’y namamahala sa mga bansa ay namamanginoon sa kanila at ang kanilang mga dakila ay gumagamit ng awtoridad sa kanila.+ 43  Hindi ganito ang paraan sa inyo; kundi ang sinumang nagnanais na maging dakila sa inyo ay dapat na maging lingkod ninyo,+ 44  at ang sinumang nagnanais na maging una sa inyo ay dapat na maging alipin ng lahat.+ 45  Sapagkat maging ang Anak ng tao ay dumating, hindi upang paglingkuran,+ kundi upang maglingkod at ibigay ang kaniyang kaluluwa bilang pantubos+ na kapalit ng marami.”+ 46  At dumating sila sa Jerico. Ngunit samantalang siya at ang kaniyang mga alagad at ang isang malaking pulutong ay lumalabas mula sa Jerico, si Bartimeo (na anak ni Timeo), isang pulubing bulag, ay nakaupo sa tabi ng daan.+ 47  Nang marinig niya na iyon ay si Jesus na Nazareno, siya ay nagsimulang sumigaw at magsabi: “Anak ni David,+ Jesus, maawa ka sa akin!”+ 48  Dahil dito ay pinasimulan siyang pagsabihan ng marami na tumahimik; ngunit patuloy siyang sumisigaw nang lalo pa: “Anak ni David, maawa ka sa akin!”+ 49  Kaya huminto si Jesus at nagsabi: “Tawagin ninyo siya.” At tinawag nila ang lalaking bulag, na sinasabi sa kaniya: “Lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka, tinatawag ka niya.”+ 50  Pagkatapon sa kaniyang panlabas na kasuutan, palukso siyang tumayo at pumaroon kay Jesus. 51  At bilang sagot sa kaniya ay sinabi ni Jesus: “Ano ang nais mong gawin ko para sa iyo?”+ Sinabi ng lalaking bulag sa kaniya: “Rabboni, panumbalikin mo ang aking paningin.”+ 52  At sinabi ni Jesus sa kaniya: “Humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya.”+ At kaagad na nanumbalik ang kaniyang paningin,+ at siya ay nagsimulang sumunod sa kaniya sa daan.+

Talababa