Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Lucas 7:1-50

7  Nang matapos na niya ang lahat ng kaniyang mga pananalita sa pandinig ng mga tao, pumasok siya sa Capernaum.+  At ang alipin ng isang opisyal ng hukbo, na minamahal niya, ay may sakit at papanaw na.+  Nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, nagsugo siya ng matatandang lalaki ng mga Judio upang hilingan siyang pumaroon at iligtas ang kaniyang alipin.  Sa gayon yaong mga pumaroon kay Jesus ay nagsimulang mamanhik sa kaniya nang mapilit, na sinasabi: “Karapat-dapat siya na igawad mo ito sa kaniya,  sapagkat iniibig niya ang ating bansa+ at siya mismo ang nagtayo ng sinagoga para sa atin.”  Kaya si Jesus ay humayong kasama nila. Ngunit nang hindi na siya kalayuan sa bahay, ang opisyal ng hukbo ay nakapagsugo na ng mga kaibigan upang sabihin sa kaniya: “Ginoo, huwag ka nang mag-abala, sapagkat hindi ako karapat-dapat upang papasukin ka sa ilalim ng aking bubong.+  Sa dahilang iyan ay hindi ko itinuring na karapat-dapat akong pumariyan sa iyo. Ngunit sabihin mo ang salita, at gagaling ang aking lingkod.  Sapagkat ako rin ay taong inilagay sa ilalim ng awtoridad, na may mga kawal sa ilalim ko, at sinasabi ko sa isang ito, ‘Humayo ka!’ at siya ay humahayo, at sa isa pa, ‘Halika!’ at siya ay lumalapit, at sa aking alipin, ‘Gawin mo ito!’ at ginagawa niya iyon.”+  Buweno, nang marinig ni Jesus ang mga bagay na ito ay namangha siya sa kaniya, at bumaling siya sa pulutong na sumusunod sa kaniya at nagsabi: “Sinasabi ko sa inyo, Kahit sa Israel ay hindi ako nakasumpong ng ganito kalaking pananampalataya.”+ 10  At nang makabalik sa bahay ang mga isinugo, nasumpungan nilang nasa mabuting kalusugan ang alipin.+ 11  Di-nagtagal pagkatapos nito ay naglakbay siya patungo sa isang lunsod na tinatawag na Nain, at ang kaniyang mga alagad at ang isang malaking pulutong ay naglalakbay na kasama niya. 12  Habang papalapit siya sa pintuang-daan ng lunsod, aba, narito! isang taong patay+ ang inilalabas, na bugtong+ na anak na lalaki ng kaniyang ina. Bukod diyan, siya ay isang balo. Kasama rin niya ang isang malaking pulutong mula sa lunsod. 13  At nang makita siya ng Panginoon, siya ay nahabag+ sa kaniya, at sinabi niya sa kaniya: “Huwag ka nang tumangis.”+ 14  Sa gayon ay lumapit siya at hinipo ang langkayan, at ang mga tagapagdala ay huminto, at sinabi niya: “Binata, sinasabi ko sa iyo, Bumangon ka!”+ 15  At ang taong patay ay umupo at nagsimulang magsalita, at ibinigay niya siya sa kaniyang ina.+ 16  Pinanaigan nga silang lahat ng takot,+ at pinasimulan nilang luwalhatiin ang Diyos, na sinasabi: “Isang dakilang propeta+ ang ibinangon sa gitna natin,” at, “Ibinaling ng Diyos ang kaniyang pansin sa kaniyang bayan.”+ 17  At ang balitang ito may kinalaman sa kaniya ay lumaganap sa buong Judea at sa buong lupain sa paligid. 18  At ang mga alagad ni Juan ay nag-ulat sa kaniya tungkol sa lahat ng mga bagay na ito.+ 19  Kaya tinawag ni Juan ang dalawa sa kaniyang mga alagad at isinugo sila sa Panginoon upang sabihin: “Ikaw ba ang Isa na Darating o may iba pa ba kaming aasahan?”+ 20  Nang pumaroon sila sa kaniya ay sinabi ng mga lalaki: “Isinugo kami ni Juan Bautista sa iyo upang sabihin, ‘Ikaw ba ang Isa na Darating o iba pa ang aasahan namin?’ ” 21  Nang oras na iyon ay nagpagaling siya ng marami sa mga sakit+ at mga nakapipighating karamdaman at mga balakyot na espiritu, at pinagkalooban niyang makakita ang maraming taong bulag. 22  Kaya bilang sagot ay sinabi niya sa dalawa: “Humayo kayo,+ iulat ninyo kay Juan ang inyong nakita at narinig: ang mga bulag+ ay nagkakaroon ng paningin, ang mga pilay ay lumalakad, ang mga ketongin ay napalilinis at ang mga bingi ay nakaririnig, ang mga patay ay ibinabangon, ang mga dukha ay sinasabihan+ ng mabuting balita.+ 23  At maligaya siya na hindi natitisod sa akin.”+ 24  Nang makaalis ang mga mensahero ni Juan, siya ay nagpasimulang magsabi sa mga pulutong may kinalaman kay Juan: “Ano ang inyong nilabas sa ilang upang makita? Isang tambo na inuuguy-ugoy ng hangin?+ 25  Ano, kung gayon, ang inyong nilabas upang makita? Isang tao na nadaramtan ng malalambot na panlabas na kasuutan?+ Aba, yaong mga nakadamit nang marilag at namumuhay sa karangyaan ay nasa mga maharlikang bahay.+ 26  Kung gayon nga, ano talaga ang inyong nilabas upang makita? Isang propeta?+ Oo, sinasabi ko sa inyo, at lalo pang higit kaysa sa isang propeta.+ 27  Siya ito na may kinalaman sa kaniya ay nasusulat, ‘Narito! Isinusugo ko ang aking mensahero sa harap ng iyong mukha,+ na maghahanda ng iyong daan sa unahan mo.’+ 28  Sinasabi ko sa inyo, Sa gitna niyaong mga ipinanganak ng mga babae ay walang sinumang mas dakila+ kaysa kay Juan; ngunit ang isa na nakabababa sa kaharian ng Diyos ay mas dakila kaysa sa kaniya.”+ 29  (At ang lahat ng mga tao at ang mga maniningil ng buwis, nang marinig nila ito, ay nagpahayag na ang Diyos ay matuwid,+ yamang nabautismuhan sila ng bautismo ni Juan.+ 30  Ngunit ang mga Pariseo at yaong mga bihasa sa Kautusan ay nagwalang-bahala sa payo+ ng Diyos sa kanila, yamang hindi niya sila nabautismuhan.) 31  “Kung gayon, kanino ko ihahambing ang mga tao ng salinlahing ito, at sino ang katulad nila?+ 32  Sila ay tulad ng mga bata na nakaupo sa pamilihan at sumisigaw sa isa’t isa, at nagsasabi, ‘Tinugtog namin ang plawta para sa inyo, ngunit hindi kayo sumayaw; humagulhol kami, ngunit hindi kayo tumangis.’+ 33  Sa gayunding paraan, si Juan Bautista ay dumating na hindi kumakain ng tinapay ni umiinom ng alak, ngunit sinasabi ninyo, ‘Siya ay may demonyo.’+ 34  Ang Anak ng tao ay dumating na kumakain at umiinom, ngunit sinasabi ninyo, ‘Narito! Isang taong matakaw at mahilig uminom ng alak, kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan!’+ 35  Gayunpaman, ang karunungan+ ay pinatutunayang matuwid ng lahat ng mga anak nito.”+ 36  At isa sa mga Pariseo ang patuloy na humihiling sa kaniya na kumaing kasama niya. Alinsunod dito ay pumasok siya sa bahay+ ng Pariseo at humilig sa mesa. 37  At, narito! isang babae na kilala sa lunsod bilang isang makasalanan ang nakaalam na nakahilig siya sa kainan sa bahay ng Pariseo, at nagdala ito ng isang sisidlang alabastro+ ng mabangong langis, 38  at, pagkatapos na lumagay sa likuran ng kaniyang mga paa, tumangis ang babae at pinasimulang basain ng kaniyang mga luha ang kaniyang mga paa at pinunasan niya ang mga iyon ng buhok ng kaniyang ulo. Gayundin, magiliw na hinalikan ng babae ang kaniyang mga paa at pinahiran ng mabangong langis. 39  Nang makita ito, ang Pariseo na nag-anyaya sa kaniya ay nagsabi sa loob niya: “Ang taong ito, kung siya nga ay propeta,+ ay makakakilala kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kaniya, na siya ay isang makasalanan.”+ 40  Ngunit bilang tugon ay sinabi ni Jesus sa kaniya: “Simon, mayroon akong sasabihin sa iyo.” Sinabi niya: “Guro, sabihin mo!” 41  “Dalawang tao ang may utang sa isang nagpapahiram; ang isa ay nagkautang ng limang daang denario,+ ngunit ang isa pa ay limampu. 42  Nang wala silang anumang maibayad, kapuwa niya sila pinatawad nang lubusan.+ Kung gayon, sino sa kanila ang iibig sa kaniya nang higit?” 43  Bilang sagot ay sinabi ni Simon: “Sa palagay ko ay ang isa na lubusan niyang pinatawad nang higit.” Sinabi niya sa kaniya: “Wasto ang iyong paghatol.” 44  Nang magkagayon ay bumaling siya sa babae at sinabi kay Simon: “Nakikita mo ba ang babaing ito? Pumasok ako sa iyong bahay; hindi mo ako binigyan ng tubig+ para sa aking mga paa. Ngunit binasâ ng babaing ito ng kaniyang mga luha ang aking mga paa at pinunasan ng kaniyang buhok. 45  Wala kang halik+ na ibinigay sa akin; ngunit ang babaing ito, mula nang oras na pumasok ako, ay hindi tumigil sa magiliw na paghalik sa aking mga paa. 46  Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo;+ ngunit pinahiran ng babaing ito ng mabangong langis ang aking mga paa. 47  Dahil dito, sinasabi ko sa iyo, ang kaniyang mga kasalanan, bagaman marami, ay pinatatawad na,+ sapagkat umibig siya nang higit; ngunit siya na pinatatawad nang kaunti ay umiibig nang kaunti.” 48  Nang magkagayon ay sinabi niya sa babae: “Ang iyong mga kasalanan ay pinatatawad na.”+ 49  Dahil dito yaong mga kasama niyang nakahilig sa mesa ay nagsimulang magsabi sa kanilang sarili: “Sino ang taong ito na nagpapatawad nga ng mga kasalanan?”+ 50  Ngunit sinabi niya sa babae: “Iniligtas ka ng iyong pananampalataya;+ humayo ka nang payapa.”+

Talababa