Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Lucas 6:1-49

6  At isang sabbath ay nangyaring dumaraan siya sa gitna ng mga bukirin ng mga butil, at ang kaniyang mga alagad ay nangingitil+ at kumakain ng mga uhay ng butil, na kinikiskis ang mga ito ng kanilang mga kamay.+  Sa gayon ay sinabi ng ilan sa mga Pariseo: “Bakit ninyo ginagawa ang hindi kaayon ng kautusan+ kapag sabbath?”+  Ngunit sinabi ni Jesus bilang tugon sa kanila: “Hindi ba ninyo kailanman nabasa ang mismong bagay na ginawa ni David+ nang siya at ang mga lalaking kasama niya ay magutom?+  Kung paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos at tinanggap ang mga tinapay na panghandog+ at kumain at binigyan ng ilan ang mga lalaking kasama niya, na hindi kaayon ng kautusan na kainin ninuman kundi ng mga saserdote lamang?”+  At sinabi pa niya sa kanila: “Panginoon ng sabbath ang Anak ng tao.”+  At nangyari nang isa pang sabbath,+ siya ay pumasok sa sinagoga at nagsimulang magturo. At naroroon ang isang lalaki na ang kanang kamay ay tuyot.+  Maingat siyang binabantayan+ ngayon ng mga eskriba at mga Pariseo upang makita kung magpapagaling nga siya sa sabbath, nang sa gayon ay makasumpong ng paraan upang maakusahan siya.+  Gayunman, alam niya ang kanilang mga pangangatuwiran,+ ngunit sinabi pa rin niya sa lalaki na may tuyot na kamay: “Tumindig ka at tumayo ka sa gitna.” At siya ay tumindig at tumayo.+  Nang magkagayon ay sinabi ni Jesus sa kanila: “Tatanungin ko kayo, Kaayon ba ng kautusan na kapag sabbath ay gumawa ng mabuti+ o gumawa ng pinsala, na magligtas o pumuksa ng kaluluwa?”+ 10  At pagkatingin sa palibot sa kanilang lahat, sinabi niya sa lalaki: “Iunat mo ang iyong kamay.” Gayon ang ginawa niya, at ang kaniyang kamay ay nanauli.+ 11  Ngunit napuno sila ng galit, at nagsimula silang mag-usapan sa isa’t isa kung ano ang gagawin nila kay Jesus.+ 12  Sa paglakad ng mga araw na ito ay umalis siya patungo sa bundok upang manalangin,+ at nagpatuloy siya sa pananalangin sa Diyos nang buong gabi.+ 13  Ngunit nang maging araw na ay tinawag niya ang kaniyang mga alagad at pumili sa kanila ng labindalawa, na tinawag din niyang “mga apostol”:+ 14  si Simon, na pinanganlan din niyang Pedro,+ at si Andres na kaniyang kapatid, at si Santiago at si Juan,+ at si Felipe+ at si Bartolome, 15  at si Mateo at si Tomas,+ at si Santiago na anak ni Alfeo, at si Simon na tinatawag na “ang masigasig,”+ 16  at si Hudas na anak ni Santiago, at si Hudas Iscariote, na naging traidor.+ 17  At siya ay bumabang kasama nila at lumagay sa isang dakong patag, at naroon ang isang malaking pulutong ng kaniyang mga alagad, at isang malaking karamihan ng mga tao+ mula sa buong Judea at Jerusalem at sa tabing-dagat na lupain ng Tiro at Sidon, na pumaroon upang marinig siya at mapagaling sa kanilang mga sakit.+ 18  Maging yaong mga binabagabag ng maruruming espiritu ay napagaling. 19  At ninanais ng buong pulutong na hipuin+ siya, sapagkat ang kapangyarihan+ ay lumalabas sa kaniya at pinagagaling silang lahat. 20  At itiningin niya ang kaniyang mga mata sa kaniyang mga alagad at nagsimulang magsabi:+ “Maligaya kayong mga dukha,+ sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. 21  “Maligaya kayo na nagugutom+ ngayon, sapagkat kayo ay bubusugin.+ “Maligaya kayo na tumatangis ngayon, sapagkat kayo ay tatawa.+ 22  “Maligaya kayo kailanma’t kinapopootan+ kayo ng mga tao, at kailanma’t inihihiwalay nila kayo at dinudusta kayo at inaalis+ ang inyong pangalan bilang balakyot dahil sa Anak ng tao. 23  Magsaya kayo sa araw na iyon at lumukso, sapagkat, narito! malaki ang inyong gantimpala sa langit, sapagkat gayunding mga bagay ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta.+ 24  “Ngunit sa aba ninyo na mga taong mayayaman,+ sapagkat taglay na ninyong lubos ang inyong kaaliwan.+ 25  “Sa aba ninyo na busog ngayon, sapagkat kayo ay magugutom.+ “Sa aba, kayo na tumatawa ngayon, sapagkat kayo ay magdadalamhati at tatangis.+ 26  “Sa aba, kailanma’t ang lahat ng mga tao ay nagsasalita ng mabuti tungkol sa inyo, sapagkat mga bagay na tulad nito ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta.+ 27  “Ngunit sinasabi ko sa inyo na mga nakikinig, Patuloy na ibigin ang inyong mga kaaway,+ gawan ng mabuti+ yaong mga napopoot sa inyo, 28  pagpalain yaong mga sumusumpa sa inyo, ipanalangin yaong mga umiinsulto sa inyo.+ 29  Sa kaniya na sumasampal sa iyo sa isang pisngi,+ iharap mo rin ang kabila; at sa kaniya na kumukuha+ ng iyong panlabas na kasuutan ay huwag mong ipagkait maging ang pang-ilalim na kasuutan. 30  Magbigay sa bawat isa na humihingi sa iyo,+ at sa isa na kumukuha ng iyong mga gamit ay huwag mong bawiin ang mga iyon. 31  “Gayundin, kung ano ang ibig ninyong gawin ng mga tao sa inyo, gayundin ang gawin ninyo sa kanila.+ 32  “At kung iniibig ninyo yaong mga umiibig sa inyo, ano ang kapurihan nito sa inyo? Sapagkat maging ang mga makasalanan ay umiibig doon sa mga umiibig sa kanila.+ 33  At kung gumagawa kayo ng mabuti doon sa mga gumagawa ng mabuti sa inyo, ano nga ang kapurihan nito sa inyo? Maging ang mga makasalanan ay gayundin ang ginagawa.+ 34  Isa pa, kung nagpapahiram kayo nang walang patubo+ doon sa mga mula sa kanila ay umaasa kayong tumanggap, ano ang kapurihan nito sa inyo? Maging ang mga makasalanan ay nagpapahiram nang walang patubo sa mga makasalanan upang mabalik sa kanila ang gayunding halaga.+ 35  Sa halip, patuloy na ibigin ang inyong mga kaaway at gumawa ng mabuti at magpahiram+ nang walang patubo, na hindi umaasa ng anumang kapalit; at ang inyong gantimpala ay magiging malaki, at kayo ay magiging mga anak ng Kataas-taasan,+ sapagkat siya ay mabait+ sa mga walang utang-na-loob at balakyot. 36  Patuloy na maging maawain, kung paanong ang inyong Ama ay maawain.+ 37  “Isa pa, huwag na kayong humatol, at hindi kayo sa anumang paraan hahatulan;+ at huwag na kayong magpataw ng hatol, at hindi kayo sa anumang paraan papatawan ng hatol. Patuloy na magpalaya, at kayo ay palalayain.+ 38  Ugaliin ang pagbibigay, at ang mga tao ay magbibigay sa inyo.+ Ibubuhos nila sa inyong kandungan ang sukat na mainam, pinikpik, niliglig at umaapaw. Sapagkat ang panukat na inyong ipinanunukat ay ipanunukat nila sa inyo bilang ganti.”+ 39  Nang magkagayon ay naglahad din siya sa kanila ng isang ilustrasyon: “Ang isang taong bulag ay hindi makaaakay ng isang taong bulag, hindi ba? Kapuwa sila mahuhulog sa hukay, hindi ba?+ 40  Ang isang mag-aarál ay hindi nakahihigit sa kaniyang guro, kundi ang bawat isa na sakdal na naturuan ay magiging tulad ng kaniyang guro.+ 41  Kung gayon, bakit mo tinitingnan ang dayami na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo minamasdan ang tahilan na nasa iyong sariling mata?+ 42  Paano mo masasabi sa iyong kapatid, ‘Kapatid, pahintulutan mo akong alisin ang dayami na nasa iyong mata,’ gayong ikaw mismo ay hindi tumitingin sa tahilan na nasa mata mong iyan?+ Mapagpaimbabaw! Alisin mo muna ang tahilan mula sa iyong sariling mata,+ at kung magkagayon ay makikita mo nang malinaw kung paano aalisin ang dayami na nasa mata ng iyong kapatid.+ 43  “Sapagkat walang mainam na punungkahoy na nagluluwal ng bulok na bunga; muli, walang bulok na punungkahoy na nagluluwal ng mainam na bunga.+ 44  Sapagkat ang bawat punungkahoy ay nakikilala sa sarili nitong bunga.+ Halimbawa, hindi pumipitas ang mga tao ng igos mula sa mga tinik, ni kumikitil man sila ng ubas mula sa tinikang-palumpong.+ 45  Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa mabuting kayamanan+ ng kaniyang puso, ngunit ang balakyot na tao ay naglalabas ng bagay na balakyot mula sa kaniyang balakyot na kayamanan; sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kaniyang bibig.+ 46  “Bakit nga ninyo ako tinatawag na ‘Panginoon! Panginoon!’ ngunit hindi ninyo ginagawa ang mga bagay na sinasabi ko?+ 47  Ang bawat isa na lumalapit sa akin at nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga iyon, ipakikita ko sa inyo kung sino ang tulad niya:+ 48  Siya ay tulad ng isang tao na nagtatayo ng bahay, na humukay at pinalalim at naglatag ng pundasyon sa ibabaw ng batong-limpak. Dahil dito, nang dumating ang baha,+ ang ilog ay humampas sa bahay na iyon, ngunit hindi sapat ang lakas upang yanigin ito, dahil mahusay ang pagkakatayo nito.+ 49  Sa kabilang dako, siya na dumirinig at hindi nagsasagawa,+ ay tulad ng isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa nang walang pundasyon. Humampas dito ang ilog, at kaagad itong bumagsak, at ang pagkawasak+ ng bahay na iyon ay naging matindi.”+

Talababa