Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Lucas 4:1-44

4  At si Jesus, puspos ng banal na espiritu, ay umalis mula sa Jordan, at inakay siya ng espiritu sa ilang+  sa loob ng apatnapung araw,+ habang tinutukso+ ng Diyablo. Karagdagan pa, wala siyang kinaing anuman nang mga araw na iyon, kaya nang matapos ang mga ito ay nagutom siya.  Sa gayon ay sinabi sa kaniya ng Diyablo: “Kung ikaw ay anak ng Diyos, sabihin mo sa batong ito na maging tinapay.”  Ngunit tumugon si Jesus sa kaniya: “Nasusulat, ‘Ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang.’ ”+  Kaya dinala niya siya sa itaas at ipinakita sa kaniya ang lahat ng mga kaharian ng tinatahanang lupa sa isang saglit ng panahon;  at sinabi sa kaniya ng Diyablo: “Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng awtoridad+ na ito at ang kaluwalhatian nila, sapagkat ibinigay na sa akin, at sa kaninumang nais ko ay ibinibigay ko ito.+  Ikaw, kung gayon, kung gagawa ka ng isang gawang+ pagsamba sa harap ko ay magiging iyong lahat ito.”  Bilang tugon ay sinabi ni Jesus sa kaniya: “Nasusulat, ‘Si Jehova na iyong Diyos+ ang sasambahin mo, at sa kaniya ka lamang mag-uukol ng sagradong paglilingkod.’ ”+  Ngayon ay dinala niya siya sa Jerusalem at inilagay siya sa moog+ ng templo at sinabi sa kaniya: “Kung ikaw ay anak ng Diyos, magpatihulog ka mula rito;+ 10  sapagkat nasusulat, ‘Magbibigay siya ng utos sa kaniyang mga anghel may kinalaman sa iyo, upang ingatan ka,’+ 11  at, ‘Bubuhatin ka nila sa kanilang mga kamay, upang hindi mo kailanman maihampas sa bato ang iyong paa.’ ”+ 12  Bilang sagot ay sinabi ni Jesus sa kaniya: “Sinasabi, ‘Huwag mong ilalagay sa pagsubok si Jehova na iyong Diyos.’ ”+ 13  Kaya ang Diyablo, nang matapos ang lahat ng panunukso, ay humiwalay sa kaniya hanggang sa iba pang kumbinyenteng panahon.+ 14  At bumalik si Jesus sa Galilea+ sa kapangyarihan ng espiritu. At ang mabuting usap-usapan may kinalaman sa kaniya ay lumaganap sa buong lupain sa paligid.+ 15  Gayundin, nagsimula siyang magturo sa kanilang mga sinagoga, anupat iginagalang ng lahat.+ 16  At dumating siya sa Nazaret,+ kung saan siya pinalaki; at, ayon sa kaniyang kaugalian sa araw ng sabbath, pumasok siya sa sinagoga,+ at tumayo siya upang bumasa. 17  Kaya ang balumbon ng propetang si Isaias ay ibinigay sa kaniya, at binuksan niya ang balumbon at nasumpungan ang dako kung saan nakasulat: 18  “Ang espiritu ni Jehova+ ay sumasaakin, sapagkat pinahiran niya ako upang magpahayag ng mabuting balita sa mga dukha, isinugo niya ako upang mangaral ng pagpapalaya sa mga bihag at ng pagpapanumbalik ng paningin sa mga bulag, upang payaunin ang mga nasisiil nang may paglaya,+ 19  upang ipangaral ang kaayaayang taon ni Jehova.”+ 20  Sa gayon ay inilulon niya ang balumbon, isinauli ito sa tagapaglingkod at umupo; at ang mga mata ng lahat ng nasa sinagoga ay nakatuong mabuti sa kaniya. 21  Nang magkagayon ay pinasimulan niyang sabihin sa kanila: “Ngayon ay natutupad+ ang kasulatang ito na karirinig lamang ninyo.” 22  At silang lahat ay nagsimulang magbigay ng mabuting patotoo tungkol sa kaniya at mamangha sa kaakit-akit na mga salitang+ lumalabas sa kaniyang bibig, at sinasabi nila: “Ito ay anak ni Jose, hindi ba?”+ 23  Dahil dito ay sinabi niya sa kanila: “Walang alinlangang ikakapit ninyo sa akin ang ilustrasyong ito, ‘Manggagamot,+ pagalingin mo ang iyong sarili; ang mga bagay+ na narinig naming nangyari sa Capernaum+ ay gawin mo rin dito sa iyong sariling teritoryo.’ ”+ 24  Ngunit sinabi niya: “Katotohanang sinasabi ko sa inyo na walang propeta ang tinatanggap sa kaniyang sariling teritoryo. 25  Bilang halimbawa, sinasabi ko sa inyo sa katotohanan, Maraming babaing balo sa Israel noong mga araw ni Elias, nang ang langit ay sarhan nang tatlong taon at anim na buwan, anupat isang malaking taggutom ang sumapit sa buong lupain,+ 26  gayunman ay hindi isinugo si Elias sa kaninuman sa mga babaing iyon, kundi sa Zarepat+ lamang sa lupain ng Sidon sa isang babaing balo. 27  Gayundin, maraming ketongin sa Israel noong panahon ni Eliseo na propeta, gayunma’y walang isa man sa kanila ang nilinis, maliban kay Naaman na taong taga-Sirya.”+ 28  At ang lahat ng nakarinig ng mga bagay na ito sa sinagoga ay napuno ng galit;+ 29  at tumindig sila at itinaboy siya sa labas ng lunsod, at dinala nila siya sa gulod ng bundok na kinatatayuan ng kanilang lunsod, upang ihagis siyang patiwarik.+ 30  Ngunit siya ay dumaan sa gitna nila at nagpatuloy sa kaniyang lakad.+ 31  At bumaba siya sa Capernaum,+ na isang lunsod ng Galilea. At tinuruan niya sila nang sabbath; 32  at lubha silang namangha sa kaniyang paraan ng pagtuturo,+ sapagkat ang kaniyang pananalita ay may awtoridad.+ 33  At naroon sa sinagoga ang isang taong may espiritu,+ isang maruming demonyo, at sumigaw siya sa malakas na tinig: 34  “Ah! Ano ang kinalaman namin sa iyo,+ Jesus ikaw na Nazareno?+ Pumarito ka ba upang puksain kami? Kilala+ ko kung sino ka talaga, ang Banal ng Diyos.”+ 35  Ngunit sinaway ito ni Jesus, na sinasabi: “Tumahimik ka, at lumabas ka sa kaniya.” Sa gayon, pagkatapos na ibagsak ang lalaki sa gitna nila, ang demonyo ay lumabas sa kaniya nang hindi siya sinasaktan.+ 36  Dahil dito, sinapitan ng panggigilalas ang lahat, at nagsimula silang mag-usapan sa isa’t isa, na sinasabi: “Anong uri ng pananalita ito, sapagkat inuutusan niya nang may awtoridad at kapangyarihan ang maruruming espiritu, at lumalabas sila?”+ 37  Kaya ang balita may kinalaman sa kaniya ay patuloy na lumaganap sa bawat sulok ng lupain sa paligid.+ 38  Pagtindig mula sa sinagoga ay pumasok siya sa tahanan ni Simon. Ngayon ang biyenang babae ni Simon ay napipighati dahil sa mataas na lagnat, at hinilingan nila siya alang-alang sa kaniya.+ 39  Kaya tumayo siya na nakayuko sa kaniya at sinaway ang lagnat,+ at iniwan siya nito. Kaagad siyang bumangon at nagsimulang maglingkod sa kanila.+ 40  Ngunit nang papalubog na ang araw, ang lahat niyaong may mga taong may sakit na iba’t ibang karamdaman ay nagdala ng mga ito sa kaniya. Sa pamamagitan ng pagpapatong ng kaniyang mga kamay sa bawat isa sa kanila ay pinagaling niya sila.+ 41  Lumabas din ang mga demonyo mula sa marami,+ na sumisigaw at nagsasabi: “Ikaw ang Anak+ ng Diyos.” Ngunit, sa pagsaway sa kanila, hindi niya sila pinahintulutang magsalita,+ sapagkat alam nilang siya+ ang Kristo.+ 42  Gayunman, nang maging araw na, siya ay lumabas at nagtungo sa isang liblib na dako.+ Ngunit pinasimulan siyang hanapin ng mga pulutong at nakarating hanggang sa kaniya, at tinangka nilang pigilan siya sa pag-alis mula sa kanila. 43  Ngunit sinabi niya sa kanila: “Sa ibang mga lunsod din ay dapat kong ipahayag ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa dahilang ito ako isinugo.”+ 44  Alinsunod dito ay nangaral siya sa mga sinagoga ng Judea.+

Talababa