Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Lucas 3:1-38

3  Nang ikalabinlimang taon ng paghahari ni Tiberio Cesar, nang si Poncio Pilato ang gobernador ng Judea, at si Herodes+ ang tagapamahala ng distrito ng Galilea, ngunit si Felipe na kaniyang kapatid ang tagapamahala ng distrito ng lupain ng Iturea at Traconite, at si Lisanias ang tagapamahala ng distrito ng Abilinia,  noong mga araw ng punong saserdote na si Anas at ni Caifas,+ ang kapahayagan ng Diyos ay dumating kay Juan+ na anak ni Zacarias sa ilang.+  Kaya pumaroon siya sa buong lupain sa palibot ng Jordan, na nangangaral ng bautismo bilang sagisag ng pagsisisi ukol sa kapatawaran ng mga kasalanan,+  gaya ng nakasulat sa aklat ng mga salita ni Isaias na propeta: “Makinig kayo! May sumisigaw sa ilang, ‘Ihanda ninyo ang daan ni Jehova, tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas.+  Bawat guwang ay pupunuin, at bawat bundok at burol ay papatagin, at ang mga paliku-liko ay magiging tuwid na mga daan at ang mga dakong malubak ay magiging makikinis na daan;+  at makikita ng lahat ng laman ang paraan ng pagliligtas ng Diyos.’ ”+  Kaya pinasimulan niyang sabihin sa mga pulutong na lumalabas upang magpabautismo sa kaniya: “Kayong supling ng mga ulupong,+ sino ang nagbigay-alam sa inyo upang tumakas mula sa dumarating na poot?+  Kaya magluwal kayo ng mga bungang angkop sa pagsisisi.+ At huwag ninyong simulang sabihin sa inyong sarili, ‘Bilang ama ay taglay namin si Abraham.’ Sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang Diyos ay may kapangyarihang magbangon ng mga anak kay Abraham mula sa mga batong ito.  Sa katunayan, ang palakol ay nakalagay na sa ugat ng mga punungkahoy; kaya nga ang bawat punungkahoy na hindi nagluluwal ng mainam na bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy.”+ 10  At ang mga pulutong ay nagtatanong sa kaniya: “Kung gayon, ano ang aming gagawin?”+ 11  Bilang tugon ay sinasabi niya sa kanila: “Ang taong may dalawang pang-ilalim na kasuutan ay magbahagi sa taong wala nito, at siya na may mga bagay na makakain ay gayundin ang gawin.”+ 12  Ngunit maging ang mga maniningil ng buwis ay pumaroon upang magpabautismo, at sinabi nila sa kaniya: “Guro, ano ang aming gagawin?”+ 13  Sinabi niya sa kanila: “Huwag kayong sumingil ng anumang higit kaysa sa takdang buwis.”+ 14  Gayundin, yaong mga nasa paglilingkurang militar ay nagtatanong sa kaniya: “Ano naman ang aming gagawin?” At sinabi niya sa kanila: “Huwag ninyong ligaligin ang sinuman o akusahan+ ang sinuman nang may kabulaanan, kundi masiyahan kayo sa mga paglalaan sa inyo.”+ 15  At samantalang ang mga tao ay naghihintay at ang lahat ay nangangatuwiran sa kanilang mga puso tungkol kay Juan: “Siya kaya ang Kristo?”+ 16  sumagot si Juan, na sinasabi sa lahat: “Ako, sa ganang akin, ay nagbabautismo sa inyo sa tubig; ngunit ang isa na mas malakas kaysa sa akin ay dumarating, na sa sintas ng kaniyang mga sandalyas ay hindi ako nararapat magkalag.+ Babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at apoy.+ 17  Ang kaniyang palang pantahip ay nasa kamay niya upang lubusang linisin ang kaniyang giikan at upang tipunin+ ang trigo sa kaniyang kamalig, ngunit ang ipa+ ay kaniyang susunugin sa apoy+ na hindi mapapatay.” 18  Sa gayon ay nagbigay rin siya ng maraming iba pang payo at nagpatuloy sa paghahayag ng mabuting balita sa mga tao. 19  Ngunit si Herodes na tagapamahala ng distrito, sa dahilang sinaway siya nito may kinalaman kay Herodias na asawa ng kaniyang kapatid at may kinalaman sa lahat ng balakyot na mga gawa na ginawa ni Herodes,+ 20  ay nagdagdag din nito sa lahat ng mga gawang iyon: ikinulong niya si Juan sa bilangguan.+ 21  At nang mabautismuhan ang lahat ng mga tao, si Jesus+ din ay binautismuhan at, habang nananalangin siya, ang langit+ ay nabuksan 22  at ang banal na espiritu sa hugis ng katawang tulad ng isang kalapati ay bumaba sa kaniya, at isang tinig ang nanggaling sa langit: “Ikaw ang aking Anak, ang minamahal; ikaw ay aking sinang-ayunan.”+ 23  Karagdagan pa, si Jesus mismo, nang pasimulan niya ang kaniyang gawain,+ ay mga tatlumpung+ taóng gulang, na anak,+ gaya nga ng opinyon,ni Jose,+na anak ni Heli, 24  na anak ni Matat,na anak ni Levi,na anak ni Melqui,na anak ni Jannai,na anak ni Jose, 25  na anak ni Matatias,na anak ni Amos,na anak ni Nahum,na anak ni Esli,na anak ni Nagai, 26  na anak ni Maat,na anak ni Matatias,na anak ni Semein,na anak ni Josec,na anak ni Joda, 27  na anak ni Joanan,na anak ni Resa,na anak ni Zerubabel,+na anak ni Sealtiel,+na anak ni Neri, 28  na anak ni Melqui,na anak ni Adi,na anak ni Cosam,na anak ni Elmadam,na anak ni Er, 29  na anak ni Jesus,na anak ni Eliezer,na anak ni Jorim,na anak ni Matat,na anak ni Levi, 30  na anak ni Symeon,na anak ni Hudas,na anak ni Jose,na anak ni Jonam,na anak ni Eliakim, 31  na anak ni Melea,na anak ni Mena,na anak ni Matata,na anak ni Natan,+na anak ni David,+ 32  na anak ni Jesse,+na anak ni Obed,+na anak ni Boaz,+na anak ni Salmon,+na anak ni Nason,+ 33  na anak ni Aminadab,+na anak ni Arni,+na anak ni Hezron,+na anak ni Perez,+na anak ni Juda,+ 34  na anak ni Jacob,+na anak ni Isaac,+na anak ni Abraham,+na anak ni Tera,+na anak ni Nahor,+ 35  na anak ni Serug,+na anak ni Reu,+na anak ni Peleg,+na anak ni Eber,+na anak ni Shela,+ 36  na anak ni Cainan,na anak ni Arpacsad,+na anak ni Sem,+na anak ni Noe,+na anak ni Lamec,+ 37  na anak ni Matusalem,+na anak ni Enoc,+na anak ni Jared,+na anak ni Mahalaleel,+na anak ni Cainan,+ 38  na anak ni Enos,+na anak ni Set,+na anak ni Adan,+na anak ng Diyos.

Talababa