Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Lucas 23:1-56

23  Kaya tumindig ang buong karamihan nila at dinala siya kay Pilato.+  Sa gayon ay pinasimulan nilang akusahan siya,+ na sinasabi: “Nasumpungan namin ang taong ito na iginugupo+ ang aming bansa at ipinagbabawal ang pagbabayad ng mga buwis+ kay Cesar at sinasabi na siya mismo ang Kristo na isang hari.”+  At tinanong siya ni Pilato: “Ikaw ba ang hari ng mga Judio?” Bilang sagot sa kaniya ay sinabi niya: “Ikaw mismo ang nagsasabi nito.”+  Sa gayon ay sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga pulutong: “Wala akong masumpungang krimen sa taong ito.”+  Ngunit nagsimula silang maging mapilit, na sinasabi: “Sinusulsulan niya ang mga tao sa pamamagitan ng pagtuturo sa buong Judea, nagsimula pa sa Galilea hanggang dito.”  Sa pagkarinig nito, itinanong ni Pilato kung ang taong ito ay taga-Galilea,  at, pagkatapos na matiyak na siya ay mula sa nasasakupan ni Herodes,+ ipinadala niya siya kay Herodes, na nasa Jerusalem din mismo nang mga araw na ito.  Nang makita ni Herodes si Jesus ay lubha siyang nagsaya, sapagkat mahabang panahon na niyang ninanais na makita+ siya dahil sa narinig+ tungkol sa kaniya, at umaasa siyang makakita ng ilang tanda na isinasagawa niya.  At pinasimulan niya siyang tanungin ng maraming salita; ngunit hindi siya sumagot sa kaniya.+ 10  Gayunman, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba ay patuloy na tumitindig at inaakusahan siya nang buong tindi.+ 11  Sa gayon ay nilait siya ni Herodes kasama ng kaniyang mga kawal na tanod,+ at ginawa niya siyang katatawanan+ sa pamamagitan ng pagdadamit sa kaniya ng maningning na kasuutan at ipinabalik siya kay Pilato. 12  At kapuwa sina Herodes at Pilato+ ay naging magkaibigan nang mismong araw na iyon; sapagkat bago nito ay patuloy ang alitan sa pagitan nila. 13  Sa gayon ay tinipon ni Pilato ang mga punong saserdote at ang mga tagapamahala at ang mga tao 14  at sinabi sa kanila: “Dinala ninyo sa akin ang taong ito bilang isa na nag-uudyok sa mga tao na maghimagsik, at, narito! sinuri ko siya sa harap ninyo ngunit wala akong anumang nasumpungan sa taong ito na saligan+ para sa mga paratang na inihaharap ninyo laban sa kaniya. 15  Sa katunayan, kahit si Herodes man, sapagkat ibinalik niya siya sa atin; at, narito! wala siyang anumang nagawa na karapat-dapat sa kamatayan.+ 16  Kaya parurusahan+ ko siya at palalayain siya.” 17  —— 18  Ngunit ang buong karamihan sa kanila ay sumigaw, na sinasabi: “Alisin mo ang isang ito,+ ngunit palayain mo sa amin si Barabas!”+ 19  (Na siyang taong itinapon sa bilangguan dahil sa isang sedisyon na naganap sa lunsod at dahil sa pagpaslang.) 20  Muling tumawag sa kanila si Pilato, sapagkat ibig niyang palayain si Jesus.+ 21  Sa gayon ay nagsimula silang humiyaw, na nagsasabi: “Ibayubay! Ibayubay siya!”+ 22  Sa ikatlong pagkakataon ay sinabi niya sa kanila: “Bakit, anong masamang bagay ang ginawa ng taong ito? Wala akong anumang nasumpungan sa kaniya na karapat-dapat sa kamatayan; kaya parurusahan ko siya at palalayain siya.”+ 23  Sa gayon ay nagsimula silang magpumilit, na may malalakas na tinig, na hinihinging ibayubay siya; at ang kanilang mga tinig ay nagsimulang manaig.+ 24  Kaya naggawad si Pilato ng hatol na ibigay ang kanilang hinihingi:+ 25  pinalaya+ niya ang lalaki na itinapon sa bilangguan dahil sa sedisyon at pagpaslang at siyang hinihingi nila, ngunit ibinigay niya si Jesus sa kanilang kalooban.+ 26  At habang dinadala nila siya, pinigilan nila si Simon, na isang katutubo ng Cirene, na nanggaling sa lalawigan, at ipinasan nila sa kaniya ang pahirapang tulos upang dalhin ito sa likuran ni Jesus.+ 27  Ngunit sumusunod sa kaniya ang isang malaking karamihan ng mga tao at ng mga babae na patuloy na dinadagukan ang kanilang sarili sa pamimighati at hinahagulhulan siya. 28  Si Jesus ay bumaling sa mga babae at nagsabi: “Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag na kayong tumangis para sa akin. Sa kabaligtaran, tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak;+ 29  sapagkat, narito! dumarating ang mga araw na sasabihin ng mga tao, ‘Maligaya ang mga babaing baog, at ang mga bahay-bata na hindi nanganak at ang mga dibdib na hindi nagpasuso!’+ 30  Kung magkagayon ay pasisimulan nilang sabihin sa mga bundok, ‘Mahulog kayo sa amin!’ at sa mga burol, ‘Takpan ninyo kami!’+ 31  Sapagkat kung ginagawa nila ang mga bagay na ito habang sariwa ang punungkahoy, ano ang magaganap kapag ito ay tuyot na?”+ 32  Ngunit dalawa pang lalaki, mga manggagawa ng kasamaan, ang dinadala rin upang pataying kasama niya.+ 33  At nang makarating sila sa dako na tinatawag na Bungo,+ doon ay ibinayubay nila siya at ang mga manggagawa ng kasamaan, isa sa kaniyang kanan at isa sa kaniyang kaliwa.+ 34  [[Ngunit sinabi ni Jesus: “Ama, patawarin+ mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.”]] Karagdagan pa, upang ibaha-bahagi ang kaniyang mga kasuutan, sila ay nagpalabunutan.+ 35  At ang mga tao ay nakatayo at nakatingin.+ Ngunit ang mga tagapamahala ay nangungutya, na sinasabi: “Ang iba ay iniligtas niya; iligtas+ niya ang kaniyang sarili, kung ang isang ito ang Kristo ng Diyos, ang Pinili.”+ 36  Ginawa siyang katatawanan+ maging ng mga kawal, na lumalapit at naghahandog sa kaniya ng maasim na alak+ 37  at nagsasabi: “Kung ikaw ang hari ng mga Judio, iligtas mo ang iyong sarili.” 38  May isinulat din sa itaas niya: “Ito ang hari ng mga Judio.”+ 39  Ngunit ang isa sa nakabayubay na mga manggagawa ng kasamaan ay nagsimulang magsabi sa kaniya nang may pang-aabuso:+ “Ikaw ang Kristo, hindi ba? Iligtas mo ang iyong sarili at kami.” 40  Bilang tugon ay sinaway siya niyaong isa pa at sinabi: “Hindi ka ba natatakot sa Diyos, ngayong ikaw ay nasa gayunding hatol?+ 41  At tayo nga ay makatarungang magkaganito, sapagkat tinatanggap natin nang lubos ang nararapat sa atin dahil sa mga bagay na ating ginawa; ngunit ang taong ito ay walang ginawang anumang mali.”+ 42  At sinabi pa niya: “Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian.”+ 43  At sinabi niya sa kaniya: “Katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, Makakasama kita+ sa Paraiso.”+ 44  Buweno, ngayon ay mga ikaanim na oras na, gayunma’y isang kadiliman ang sumapit sa buong lupa hanggang sa ikasiyam na oras,+ 45  sapagkat naglaho ang liwanag ng araw; nang magkagayon ang kurtina+ ng santuwaryo ay nahati sa gitna.+ 46  At si Jesus ay tumawag sa malakas na tinig at nagsabi: “Ama, sa iyong mga kamay ay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu.”+ Nang masabi na niya ito, siya ay nalagutan ng hininga.+ 47  Dahilan sa pagkakita sa naganap ang opisyal ng hukbo ay nagsimulang lumuwalhati sa Diyos, na sinasabi: “Tunay ngang ang taong ito ay matuwid.”+ 48  At ang buong pulutong na natitipon doon para sa panooring ito, nang mamasdan nila ang mga bagay na naganap, ay nagsimulang bumalik, na dinadagukan ang kanilang mga dibdib. 49  Isa pa, lahat niyaong mga nakakakilala sa kaniya ay nakatayo sa malayo.+ Gayundin, ang mga babae, na sama-samang sumunod sa kaniya mula sa Galilea, ay nakatayo na minamasdan ang mga bagay na ito.+ 50  At, narito! isang lalaki na nagngangalang Jose, na miyembro ng Sanggunian, isang lalaking mabuti at matuwid+ 51  ang taong ito ay hindi bumoto bilang pagtangkilik sa kanilang pakana at pagkilos+—siya ay mula sa Arimatea, isang lunsod ng mga Judeano, at naghihintay sa kaharian ng Diyos;+ 52  ang taong ito ay pumaroon kay Pilato at hiningi ang katawan ni Jesus.+ 53  At ibinaba niya ito+ at binalot ito ng mainam na lino, at inilagay niya siya sa isang libingan+ na inukit sa bato, na doon ay wala pang sinumang tao ang naihihiga.+ 54  Noon nga ay araw ng Paghahanda,+ at ang panggabing liwanag ng sabbath+ ay nalalapit na. 55  Ngunit ang mga babae, na sumama sa kaniya mula sa Galilea, ay sumunod at tiningnan ang alaalang libingan+ at kung paano inilagay ang kaniyang katawan;+ 56  at bumalik sila upang maghanda ng mga espesya at mababangong langis.+ Ngunit, sabihin pa, nagpahinga sila nang sabbath+ ayon sa utos.

Talababa