Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Lucas 21:1-38

21  At nang tumingin siya ay nakita niya ang mayayaman na naghuhulog ng kanilang mga kaloob sa mga kabang-yaman.+  Nang magkagayon ay nakita niya ang isang nagdarahop na babaing balo na naghulog doon ng dalawang maliit na barya na napakaliit ng halaga,+  at sinabi niya: “Sinasabi ko sa inyo ang totoo, Ang babaing balo na ito, bagaman dukha, ay naghulog ng higit kaysa sa kanilang lahat.+  Sapagkat ang lahat ng mga ito ay naghulog ng mga kaloob mula sa kanilang labis, ngunit ang babaing ito mula sa kaniyang kakapusan ay naghulog ng lahat ng kabuhayang taglay niya.”+  Nang maglaon, habang may ilan na nagsasalita may kinalaman sa templo, kung paanong nagagayakan ito ng maiinam na bato at mga bagay na inialay,+  sinabi niya: “Kung tungkol sa mga bagay na ito na inyong minamasdan, darating ang mga araw na walang bato sa ibabaw ng kapuwa bato ang maiiwan dito na hindi ibabagsak.”+  Sa gayon ay nagtanong sila sa kaniya, na sinasabi: “Guro, kailan ba talaga mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda kapag ang mga bagay na ito ay nakatalagang maganap?”+  Sinabi niya: “Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw;+ sapagkat marami ang darating salig sa aking pangalan, na nagsasabi, ‘Ako nga siya,’ at, ‘Ang takdang panahon ay malapit na.’+ Huwag kayong sumunod sa kanila.  Karagdagan pa, kapag nakarinig kayo ng mga digmaan at mga kaguluhan, huwag kayong masindak.+ Sapagkat ang mga bagay na ito ay kailangan munang maganap, ngunit ang wakas ay hindi pa magaganap kaagad.” 10  Nang magkagayon ay sinabi pa niya sa kanila: “Ang bansa ay titindig laban sa bansa,+ at ang kaharian laban sa kaharian;+ 11  at magkakaroon ng malalakas na lindol, at sa iba’t ibang dako ay mga salot at mga kakapusan sa pagkain;+ at magkakaroon ng nakatatakot na mga tanawin at mula sa langit ay mga dakilang tanda.+ 12  “Ngunit bago ang lahat ng mga bagay na ito ay isusunggab sa inyo ng mga tao ang kanilang mga kamay at pag-uusigin+ kayo, anupat ibibigay kayo sa mga sinagoga at mga bilangguan, at dadalhin kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan.+ 13  Mangyayari ito sa inyo bilang patotoo.+ 14  Kaya ipasiya ninyo sa inyong mga puso na huwag magsanay nang patiuna kung paano gagawin ang inyong pagtatanggol,+ 15  sapagkat bibigyan ko kayo ng bibig at karunungan, na hindi makakayang labanan o tutulan ng lahat ng mga sumasalansang sa inyo.+ 16  Isa pa, ibibigay kayo maging ng mga magulang+ at mga kapatid at mga kamag-anak at mga kaibigan, at papatayin nila ang ilan sa inyo;+ 17  at kayo ay magiging mga tudlaan ng pagkapoot ng lahat ng mga tao dahilan sa aking pangalan.+ 18  At gayunma’y walang isa mang buhok+ ng inyong mga ulo ang sa anumang paraan ay mawawala. 19  Sa pamamagitan ng inyong pagbabata ay tatamuhin ninyo ang inyong mga kaluluwa.+ 20  “Karagdagan pa, kapag nakita ninyo ang Jerusalem na napaliligiran+ ng nagkakampong mga hukbo, kung magkagayon ay alamin ninyo na ang pagtitiwangwang sa kaniya ay malapit na.+ 21  Kung magkagayon yaong mga nasa Judea ay magsimula nang tumakas patungo sa mga bundok, at yaong mga nasa loob niya ay umalis, at yaong nasa mga dakong lalawigan ay huwag nang pumasok sa kaniya;+ 22  sapagkat ito ay mga araw para sa paglalapat ng katarungan, upang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat.+ 23  Sa aba ng mga babaing nagdadalang-tao at ng mga nagpapasuso ng sanggol sa mga araw na iyon!+ Sapagkat magkakaroon ng malaking pangangailangan sa lupain at poot sa bayang ito; 24  at sila ay mabubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa;+ at ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga bansa, hanggang sa matupad ang mga takdang panahon+ ng mga bansa. 25  “Gayundin, magkakaroon ng mga tanda sa araw+ at buwan at mga bituin, at sa lupa ay panggigipuspos ng mga bansa, na hindi malaman ang gagawin dahil sa pag-ugong ng dagat+ at sa pagdaluyong nito,+ 26  samantalang ang mga tao ay nanlulupaypay dahil sa takot+ at sa paghihintay sa mga bagay na dumarating sa tinatahanang lupa;+ sapagkat ang mga kapangyarihan ng mga langit ay mayayanig.+ 27  At kung magkagayon ay makikita nila ang Anak ng tao+ na dumarating na nasa ulap taglay ang kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian.+ 28  Ngunit habang nagsisimulang maganap ang mga bagay na ito, tumindig kayo nang tuwid at itaas ang inyong mga ulo, sapagkat ang inyong katubusan ay nalalapit na.” 29  Sa gayon ay naglahad siya sa kanila ng isang ilustrasyon: “Pansinin ninyo ang puno ng igos at ang lahat ng iba pang punungkahoy:+ 30  Kapag sila ay nag-uusbong na, sa pagmamasid dito ay alam ninyo sa inyong sarili na ngayon ay malapit na ang tag-araw.+ 31  Sa ganitong paraan kayo rin, kapag nakita ninyong nagaganap ang mga bagay na ito, alamin ninyo na ang kaharian ng Diyos ay malapit na.+ 32  Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang salinlahing ito ay hindi lilipas sa anumang paraan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay.+ 33  Ang langit at lupa ay lilipas,+ ngunit ang aking mga salita ay hindi sa anumang paraan lilipas.+ 34  “Ngunit bigyang-pansin ninyo ang inyong sarili na ang inyong mga puso ay hindi mapabigatan ng labis na pagkain at labis+ na pag-inom at mga kabalisahan+ sa buhay, at bigla na lang na ang araw na iyon ay kagyat na mapasainyo+ 35  na gaya ng silo.+ Sapagkat darating ito sa lahat ng mga nananahanan sa ibabaw ng buong lupa.+ 36  Manatiling gising,+ kung gayon, na nagsusumamo+ sa lahat ng panahon na magtagumpay kayo sa pagtakas mula sa lahat ng mga bagay na ito na nakatalagang maganap, at sa pagtayo sa harap ng Anak ng tao.”+ 37  Kaya sa araw ay nagtuturo siya sa templo,+ ngunit sa gabi ay lumalabas siya at tumatahan sa bundok na tinatawag na Bundok ng mga Olibo.+ 38  At ang lahat ng mga tao+ ay maagang pumaparoon sa kaniya sa templo upang makinig sa kaniya.

Talababa