Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Lucas 20:1-47

20  Nang isa sa mga araw habang tinuturuan niya ang mga tao sa templo at ipinahahayag ang mabuting balita, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba kasama ang matatandang lalaki ay lumapit,+  at nagsalita sila, na sinasabi sa kaniya: “Sabihin mo sa amin kung sa anong awtoridad ginagawa mo ang mga bagay na ito, o kung sino ang nagbigay sa iyo ng awtoridad na ito.”+  Bilang tugon ay sinabi niya sa kanila: “Tatanungin ko kayo ng isang tanong, at sabihin ninyo sa akin:+  Ang bautismo ba ni Juan ay mula sa langit o mula sa mga tao?”+  Sa gayon ay bumuo sila ng mga palagay sa kani-kanilang sarili, na sinasabi: “Kung sasabihin natin, ‘Mula sa langit,’ sasabihin niya, ‘Bakit nga hindi kayo naniwala sa kaniya?’+  Ngunit kung sasabihin natin, ‘Mula sa mga tao,’ babatuhin tayo ng lahat ng mga tao,+ sapagkat naniniwala sila na si Juan+ ay propeta.”+  Kaya tumugon sila na hindi nila alam ang pinagmulan nito.  At sinabi ni Jesus sa kanila: “Hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong awtoridad ginagawa ko ang mga bagay na ito.”+  Sa gayon ay pinasimulan niyang sabihin sa mga tao ang ilustrasyong ito: “Isang tao ang nagtanim ng isang ubasan+ at ipinaubaya ito sa mga tagapagsaka, at naglakbay siya sa ibang bayan nang mahabang panahon.+ 10  Ngunit nang takdang kapanahunan ay nagsugo siya ng isang alipin+ sa mga tagapagsaka,+ upang bigyan nila siya ng ilan sa bunga ng ubasan.+ Gayunman, pinaalis siya ng mga tagapagsaka nang walang dala,+ pagkatapos na bugbugin siya. 11  Ngunit siya ay umulit at nagsugo sa kanila ng ibang alipin. Ang isa ring iyon ay binugbog nila at winalang-dangal at pinaalis na walang dala.+ 12  At muli ay nagsugo siya ng ikatlo;+ ang isa ring ito ay sinugatan nila at itinapon sa labas. 13  Sa gayon ay sinabi ng may-ari ng ubasan, ‘Ano ang gagawin ko? Isusugo ko ang aking anak na minamahal.+ Malamang ay igagalang nila ang isang ito.’ 14  Nang makita siya ng mga tagapagsaka ay nangatuwiran sila sa isa’t isa, na sinasabi, ‘Ito ang tagapagmana; patayin natin siya, upang maging atin ang mana.’+ 15  Nang magkagayon ay itinapon nila siya sa labas+ ng ubasan at pinatay+ siya. Ano, kung gayon, ang gagawin sa kanila ng may-ari ng ubasan?+ 16  Paroroon siya at pupuksain ang mga tagapagsakang ito at ibibigay ang ubasan sa iba.”+ Sa pagkarinig nito ay sinabi nila: “Huwag nawang mangyari iyan!” 17  Ngunit tumingin siya sa kanila at nagsabi: “Ano, kung gayon, ang kahulugan nitong nasusulat, ‘Ang bato na itinakwil ng mga tagapagtayo,+ ito ang naging pangulong batong-panulok’?+ 18  Ang bawat isa na babagsak sa batong iyon ay madudurog.+ Kung tungkol sa sinumang mababagsakan nito,+ pupulbusin siya nito.”+ 19  At nais ng mga eskriba at mga punong saserdote na isunggab sa kaniya ang kanilang mga kamay nang mismong oras na iyon, ngunit natatakot sila sa mga tao; sapagkat nahiwatigan nila na inilahad niya ang ilustrasyong ito na sila ang nasa isip.+ 20  At, pagkatapos na matyagan siya, nagsugo sila ng mga taong inupahan nang lihim upang magkunwaring sila ay matuwid, nang sa gayon ay mahuli+ nila siya sa pananalita, upang maibigay siya sa pamahalaan at sa awtoridad ng gobernador.+ 21  At tinanong nila siya, na sinasabi: “Guro, alam naming ikaw ay nagsasalita at nagtuturo nang wasto at hindi nagtatangi, kundi nagtuturo ka ng daan ng Diyos kasuwato ng katotohanan:+ 22  Kaayon ba ng kautusan na magbayad kami ng buwis kay Cesar o hindi?”+ 23  Ngunit nahalata niya ang kanilang katusuhan at sinabi sa kanila:+ 24  “Ipakita ninyo sa akin ang isang denario. Kaninong larawan at sulat ang naririto?” Sinabi nila: “Kay Cesar.”+ 25  Sinabi niya sa kanila: “Kung magkagayon nga, ibayad ninyo kay Cesar ang mga bagay na kay Cesar,+ ngunit sa Diyos ang mga bagay na sa Diyos.”+ 26  Buweno, hindi nila nagawang hulihin siya sa pananalitang ito sa harap ng mga tao, kundi sa pagkamangha sa kaniyang sagot ay wala silang sinabi.+ 27  Gayunman, ang ilan sa mga Saduceo, yaong mga nagsasabing walang pagkabuhay-muli, ay lumapit+ at nagtanong sa kaniya, 28  na sinasabi: “Guro, isinulat sa amin ni Moises,+ ‘Kung ang kapatid na lalaki ng isang tao ay mamatay na may asawa, ngunit ang isang ito ay nanatiling walang anak, dapat kunin ng kaniyang kapatid na lalaki+ ang asawa at magbangon ng supling mula rito para sa kaniyang kapatid.’+ 29  Alinsunod dito ay may pitong magkakapatid na lalaki; at ang una ay kumuha ng isang asawa at namatay na walang anak.+ 30  Kaya ang ikalawa, 31  at ang ikatlo ay kumuha sa kaniya. Gayundin naman maging ang pito: wala silang naiwang mga anak, kundi namatay.+ 32  Sa kahuli-hulihan, namatay rin ang babae.+ 33  Dahil dito, sa pagkabuhay-muli, kanino sa kanila siya magiging asawa? Sapagkat kinuha siya ng pito bilang asawa.”+ 34  Sinabi ni Jesus sa kanila: “Ang mga anak ng sistemang ito ng mga bagay ay nag-aasawa+ at ibinibigay sa pag-aasawa, 35  ngunit yaong mga ibinilang na karapat-dapat+ magkamit ng sistemang iyon ng mga bagay+ at ng pagkabuhay-muli mula sa mga patay+ ay hindi mag-aasawa ni ibibigay man sa pag-aasawa. 36  Sa katunayan, hindi na rin sila maaaring mamatay+ pa, sapagkat sila ay tulad ng mga anghel, at sila ay mga anak ng Diyos dahil sa pagiging mga anak ng pagkabuhay-muli.+ 37  Ngunit ang tungkol sa pagbabangon sa mga patay ay ibinunyag din naman ni Moises, sa ulat tungkol sa tinikang-palumpong,+ nang tawagin niya si Jehova na ‘ang Diyos ni Abraham at Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob.’+ 38  Siya ay Diyos, hindi ng mga patay, kundi ng mga buháy, sapagkat silang lahat ay buháy sa kaniya.”+ 39  Bilang tugon ay sinabi ng ilan sa mga eskriba: “Guro, mahusay ang iyong sinalita.” 40  Sapagkat wala na silang lakas ng loob na tanungin pa siya ng isa mang tanong. 41  Sinabi naman niya sa kanila: “Paano nga na sinasabi nila na ang Kristo ay anak ni David?+ 42  Sapagkat si David mismo ay nagsasabi sa aklat ng Mga Awit, ‘Sinabi ni Jehova sa aking Panginoon: “Umupo ka sa aking kanan 43  hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway bilang tuntungan ng iyong mga paa.” ’+ 44  Samakatuwid, si David ay tumatawag sa kaniya na ‘Panginoon’; kaya paanong siya ay kaniyang anak?” 45  Sa gayon, habang nakikinig ang lahat ng mga tao ay sinabi niya sa mga alagad:+ 46  “Mag-ingat kayo sa mga eskriba na nagnanasang magpalakad-lakad na may mahahabang damit at nagnanais ng mga pagbati sa mga pamilihan at ng mga upuan sa unahan sa mga sinagoga at ng pinakatanyag na mga dako sa mga hapunan,+ 47  at lumalamon ng mga bahay ng mga babaing balo+ at sa pagpapanggap ay nananalangin nang mahaba. Ang mga ito ay tatanggap ng mas mabigat na hatol.”+

Talababa