Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Lucas 2:1-52

2  At nang mga araw na iyon ay lumabas ang isang batas+ mula kay Cesar Augusto na ang buong tinatahanang lupa ay magparehistro;  (naganap ang unang pagpaparehistrong ito noong si Quirinio ay gobernador ng Sirya;)  at ang lahat ng mga tao ay naglakbay upang magparehistro,+ bawat isa sa kaniyang sariling lunsod.  Sabihin pa, si Jose rin ay umahon mula sa Galilea, mula sa lunsod ng Nazaret, patungo sa Judea, sa lunsod ni David, na tinatawag na Betlehem,+ dahil sa kaniyang pagiging miyembro ng sambahayan at pamilya ni David,+  upang magparehistrong kasama ni Maria,+ na ibinigay sa kaniya upang mapangasawa gaya ng ipinangako,+ na sa kasalukuyan ay kagampan.+  Habang naroon sila, ang mga araw ay dumating sa kalubusan upang magsilang siya.  At isinilang niya ang kaniyang anak na lalaki, ang panganay,+ at binalot niya ito ng mga telang pamigkis at inihiga ito sa isang sabsaban,+ sapagkat walang dako sa silid-tuluyan para sa kanila.  Mayroon ding mga pastol sa mismong lupaing iyon na naninirahan sa labas at patuloy na nagbabantay sa gabi sa kanilang mga kawan.  At bigla na lang, ang anghel ni Jehova+ ay tumayo sa tabi nila, at ang kaluwalhatian ni Jehova+ ay suminag sa palibot nila, at lubha silang natakot. 10  Ngunit sinabi ng anghel sa kanila: “Huwag kayong matakot, sapagkat, narito! ipinahahayag ko sa inyo ang mabuting balita tungkol sa malaking kagalakan na tataglayin ng lahat ng mga tao,+ 11  sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon ang isang Tagapagligtas,+ na siyang Kristo na Panginoon,+ sa lunsod ni David.+ 12  At ito ang isang tanda para sa inyo: masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nakabalot ng mga telang pamigkis at nakahiga sa sabsaban.” 13  At bigla na lang nakisama sa anghel ang isang karamihan ng makalangit na hukbo,+ na pumupuri sa Diyos+ at nagsasabi: 14  “Kaluwalhatian sa kaitaasan+ sa Diyos, at sa lupa ay kapayapaan+ sa gitna ng mga taong may kabutihang-loob.”+ 15  Kaya nang makaalis ang mga anghel mula sa kanila patungo sa langit, ang mga pastol ay nagsimulang magsabi sa isa’t isa: “Pumaroon nga tayo hanggang sa Betlehem at tingnan ang bagay na ito na naganap, na inihayag sa atin ni Jehova.”+ 16  At dali-dali silang pumaroon at nasumpungan si Maria at gayundin si Jose, at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. 17  Nang makita nila ito, ipinaalam nila ang pananalita na sinalita sa kanila may kinalaman sa batang ito. 18  At ang lahat ng nakarinig ay namangha sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastol, 19  ngunit pinasimulang ingatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito, na bumubuo ng mga palagay sa kaniyang puso.+ 20  Sa gayon ay bumalik ang mga pastol, na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang narinig at nakita, kung paanong ang mga ito ay sinabi sa kanila. 21  At nang dumating sa kalubusan ang walong araw+ upang tuliin+ na siya, ang kaniyang pangalan ay tinawag din na Jesus,+ ang pangalan na itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa bahay-bata.+ 22  Gayundin, nang dumating sa kalubusan ang mga araw para sa pagpapadalisay+ sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, dinala nila siya sa Jerusalem upang iharap siya kay Jehova, 23  gaya ng nakasulat sa kautusan ni Jehova: “Bawat lalaki na nagbubukas ng bahay-bata ay tatawaging banal kay Jehova,”+ 24  at upang maghandog ng hain ayon sa sinasabi sa kautusan ni Jehova: “Isang pares ng batu-bato o dalawang inakáy na kalapati.”+ 25  At, narito! may isang tao sa Jerusalem na nagngangalang Simeon, at ang taong ito ay matuwid at mapagpitagan, na naghihintay sa kaaliwan ng Israel,+ at ang banal na espiritu ay sumasakaniya. 26  Karagdagan pa, isiniwalat sa kaniya mula sa Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu na hindi niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo+ ni Jehova. 27  Sa ilalim ng kapangyarihan ng espiritu+ ay pumasok siya ngayon sa templo; at habang dinadala ng mga magulang sa loob ang batang si Jesus upang gawin sa kaniya ang ayon sa kaugaliang pagsasagawa ng kautusan,+ 28  tinanggap nga niya ito sa kaniyang mga bisig at pinagpala ang Diyos at sinabi: 29  “Ngayon, Soberanong Panginoon, pinayayaon mong malaya at payapa+ ang iyong alipin ayon sa iyong kapahayagan; 30  sapagkat nakita ng aking mga mata ang paraan mo ng pagliligtas+ 31  na iyong inihanda sa paningin ng lahat ng mga tao,+ 32  isang liwanag+ upang mag-alis ng talukbong+ mula sa mga bansa+ at isang kaluwalhatian ng iyong bayang Israel.” 33  At ang kaniyang ama at ina ay patuloy na nagtataka sa mga bagay na sinasalita tungkol sa kaniya. 34  Gayundin, pinagpala sila ni Simeon, ngunit sinabi kay Maria na kaniyang ina: “Narito! Ang isang ito ay inilagay para sa pagbagsak+ at sa muling pagbangon ng marami sa Israel+ at bilang isang tanda na tutuligsain+ 35  (oo, isang mahabang tabak ang patatagusin sa iyo mismong kaluluwa),+ upang malantad ang mga pangangatuwiran ng maraming puso.”+ 36  At naroon nga si Ana na isang propetisa, na anak na babae ni Fanuel, mula sa tribo ni Aser (ang babaing ito ay matanda na sa mga taon, at namuhay na kasama ng kaniyang asawa sa loob ng pitong taon mula sa kaniyang pagkadalaga, 37  at siya ay isang balo+ na walumpu’t apat na taóng gulang na ngayon), na hindi kailanman lumiliban sa templo, na nag-uukol ng sagradong paglilingkod gabi at araw+ na may mga pag-aayuno at mga pagsusumamo. 38  At nang mismong oras na iyon ay lumapit siya at nagsimulang mag-ukol ng pasasalamat sa Diyos at nagsalita tungkol sa bata sa lahat ng mga naghihintay sa katubusan ng Jerusalem.+ 39  Kaya nang matupad nila ang lahat ng mga bagay ayon sa kautusan+ ni Jehova, bumalik sila sa Galilea sa kanilang sariling lunsod ng Nazaret.+ 40  At ang bata ay patuloy na lumalaki at lumalakas,+ na napupuspos ng karunungan, at ang lingap ng Diyos+ ay patuloy na sumakaniya. 41  At nakaugalian na ng kaniyang mga magulang na pumaroon taun-taon sa Jerusalem+ para sa kapistahan ng paskuwa. 42  At nang siya ay labindalawang taóng gulang na, umahon sila ayon sa kaugalian+ ng kapistahan 43  at tinapos ang mga araw. Ngunit nang pabalik na sila, ang batang si Jesus ay naiwan sa Jerusalem, at hindi ito napansin ng kaniyang mga magulang. 44  Sa pag-aakalang siya ay nasa pangkat na naglalakbay nang sama-sama, nakaabot sila sa layong isang araw+ at pagkatapos ay pinasimulang hanapin siya sa mga kamag-anak at mga kakilala. 45  Ngunit, nang hindi siya masumpungan, bumalik sila sa Jerusalem, habang masikap siyang hinahanap. 46  Buweno, pagkatapos ng tatlong araw ay nasumpungan nila siya sa templo,+ na nakaupo sa gitna ng mga guro at nakikinig sa kanila at nagtatanong sa kanila. 47  Ngunit lahat niyaong nakikinig sa kaniya ay patuloy na namamangha sa kaniyang unawa at sa kaniyang mga sagot.+ 48  At nang makita nila siya ay lubha silang namangha, at sinabi sa kaniya ng kaniyang ina: “Anak, bakit mo kami pinakitunguhan nang ganito? Narito, ang iyong ama at ako ay naghahanap sa iyo nang may pagkabagabag ng isip.” 49  Ngunit sinabi niya sa kanila: “Bakit kailangang hanapin ninyo ako? Hindi ba ninyo alam na ako ay dapat na mapasabahay ng aking Ama?”+ 50  Gayunman, hindi nila naintindihan ang pananalita na sinalita niya sa kanila.+ 51  At bumaba siyang kasama nila at dumating sa Nazaret, at patuloy siyang nagpasakop+ sa kanila. Gayundin, pinakaingatan ng kaniyang ina ang lahat ng mga pananalitang ito sa kaniyang puso.+ 52  At si Jesus ay patuloy na sumulong sa karunungan+ at sa pisikal na paglaki at sa lingap ng Diyos at ng mga tao.+

Talababa