Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Lucas 19:1-48

19  At pumasok siya sa Jerico+ at nagdaan.  Dito nga ay may isang lalaki na tinatawag sa pangalang Zaqueo; at siya ay isang punong maniningil ng buwis, at mayaman siya.  Buweno, hinahangad niyang makita+ kung sino ang Jesus na ito, ngunit hindi niya magawa dahil sa pulutong, sapagkat siya ay maliit.  Kaya nauna siyang tumakbo sa isang dako sa unahan at umakyat sa isang puno ng igos-mulberi upang makita niya siya, sapagkat daraan na siya sa daang iyon.  At nang makarating si Jesus sa dakong iyon, siya ay tumingala at nagsabi sa kaniya: “Zaqueo, magmadali ka at bumaba, sapagkat ngayon ay kailangan kong tumuloy sa iyong bahay.”  Nang magkagayon ay nagmadali siya at bumaba at may pagsasaya niyang tinanggap siya bilang panauhin.  Ngunit nang makita nila ito, silang lahat ay nagbulung-bulungan,+ na sinasabi: “Pumasok siya upang makipanuluyan sa isang lalaking makasalanan.”  Ngunit si Zaqueo ay tumayo at nagsabi sa Panginoon: “Narito! Ang kalahati ng aking mga pag-aari, Panginoon, ay ibibigay ko sa mga dukha, at anumang kinikil ko kaninuman sa pamamagitan ng bulaang akusasyon+ ay isasauli kong makaapat na ulit.”+  Sa gayon ay sinabi ni Jesus sa kaniya: “Sa araw na ito ay dumating sa bahay na ito ang kaligtasan, sapagkat siya rin ay anak ni Abraham.+ 10  Sapagkat dumating ang Anak ng tao upang hanapin at iligtas ang nawala.”+ 11  Samantalang pinakikinggan nila ang mga bagay na ito ay naglahad siya ng isang ilustrasyon bilang karagdagan, sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at inaakala nilang kaagad na magpapakita ang kaharian ng Diyos.+ 12  Kaya sinabi niya: “Isang taong ipinanganak na maharlika ang naglakbay patungo sa isang malayong lupain upang makakuha ng makaharing kapangyarihan para sa kaniyang sarili at makabalik.+ 13  Pagkatawag sa kaniyang sampung alipin ay binigyan niya sila ng sampung mina at sinabi sa kanila, ‘Mangalakal kayo hanggang sa dumating ako.’+ 14  Ngunit ang kaniyang mga mamamayan ay napopoot+ sa kaniya at nagsugo ng isang lupon ng mga embahador sa likuran niya, upang sabihin, ‘Ayaw namin na ang taong ito ay maging hari sa amin.’+ 15  “Nang bandang huli pagkabalik niya matapos na makuha ang makaharing kapangyarihan, iniutos niyang papuntahin sa kaniya ang mga aliping ito na binigyan niya ng salaping pilak, upang tiyakin kung ano ang tinubo nila sa gawaing pangangalakal.+ 16  Sa gayon ay humarap ang una, na sinasabi, ‘Panginoon, ang iyong mina ay tumubo ng sampung mina.’+ 17  Kaya sinabi niya sa kaniya, ‘Mahusay, mabuting alipin! Sapagkat sa napakaliit na bagay ay pinatunayan mong tapat ka, humawak ka ng awtoridad sa sampung lunsod.’+ 18  At dumating ang ikalawa, na sinasabi, ‘Ang iyong mina, Panginoon, ay tumubo ng limang mina.’+ 19  Sinabi rin niya sa isang ito, ‘Ikaw rin, mangasiwa ka sa limang lunsod.’+ 20  Ngunit may iba namang dumating, na nagsasabi, ‘Panginoon, narito ang iyong mina, na iningatan kong nakatago sa isang tela. 21  Alam mo naman, natatakot ako sa iyo, sapagkat ikaw ay taong mabagsik; kinukuha mo ang hindi mo inilagak at ginagapas mo ang hindi mo inihasik.’+ 22  Sinabi niya sa kaniya, ‘Mula sa iyong sariling bibig+ ay hinahatulan kita, balakyot na alipin. Alam mo, hindi ba, na ako ay taong mabagsik, na kumukuha ng hindi ko inilagak at gumagapas ng hindi ko inihasik?+ 23  Kaya bakit hindi mo inilagay ang aking salaping pilak sa bangko? Kung magkagayon, sa pagdating ko ay makukuha ko sana ito nang may patubo.’+ 24  “Dahil dito ay sinabi niya sa mga nakatayo sa tabi, ‘Kunin ninyo sa kaniya ang mina at ibigay ito sa kaniya na may sampung mina.’+ 25  Ngunit sinabi nila sa kaniya, ‘Panginoon, mayroon siyang sampung mina!’— 26  ‘Sinasabi ko sa inyo, Sa bawat isa na mayroon ay higit pa ang ibibigay; ngunit sa isa na wala, maging ang nasa kaniya ay kukunin.+ 27  Isa pa, ang mga kaaway kong ito na ayaw na maging hari ako sa kanila ay dalhin ninyo rito at patayin sila sa harap ko.’ ”+ 28  Nang magkagayon, pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nagsimula na siyang magpauna, na papaahon sa Jerusalem.+ 29  At nang malapit na siya sa Betfage at Betania sa bundok na tinatawag na Bundok ng mga Olibo,+ nagsugo siya ng dalawa sa mga alagad,+ 30  na sinasabi: “Pumaroon kayo sa nayon na abot-tanaw ninyo, at pagpasok ninyo roon ay masusumpungan ninyo ang isang bisiro na nakatali, na hindi pa kailanman nauupuan ng sinuman sa sangkatauhan. Kalagan ninyo iyon at dalhin.+ 31  Ngunit kung ang sinuman ay magtanong sa inyo, ‘Bakit ninyo iyan kinakalagan?’ magsasalita kayo sa ganitong paraan, ‘Kailangan ito ng Panginoon.’ ”+ 32  Kaya yaong mga isinugo ay lumisan at nasumpungan itong gaya ng sinabi niya sa kanila.+ 33  Ngunit habang kinakalagan nila ang bisiro ay sinabi sa kanila ng mga may-ari nito: “Bakit ninyo kinakalagan ang bisiro?”+ 34  Sinabi nila: “Kailangan ito ng Panginoon.”+ 35  At dinala nila iyon kay Jesus, at inihagis nila sa ibabaw ng bisiro ang kanilang mga panlabas na kasuutan at pinasakay si Jesus sa ibabaw nito.+ 36  Habang humahayo+ siya ay patuloy nilang inilalatag ang kanilang mga panlabas na kasuutan sa daan.+ 37  Nang sandaling malapit na siya sa daang pababa sa Bundok ng mga Olibo ang buong karamihan ng mga alagad ay nagsimulang magsaya at pumuri sa Diyos sa malakas na tinig may kinalaman sa lahat ng makapangyarihang mga gawa na kanilang nakita,+ 38  na sinasabi: “Pinagpala ang Isa na dumarating bilang Hari sa pangalan ni Jehova!+ Kapayapaan sa langit, at kaluwalhatian sa pinakamatataas na dako!”+ 39  Gayunman, ang ilan sa mga Pariseo mula sa pulutong ay nagsabi sa kaniya: “Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad.”+ 40  Ngunit bilang tugon ay sinabi niya: “Sinasabi ko sa inyo, Kung ang mga ito ay mananatiling tahimik, ang mga bato+ ang sisigaw.” 41  At nang malapit na siya, tinanaw niya ang lunsod at tinangisan ito,+ 42  na sinasabi: “Kung ikaw, ikaw nga, ay nakaunawa+ sana sa araw na ito ng mga bagay na may kinalaman sa kapayapaan—ngunit ngayon ay ikinubli na ang mga iyon mula sa iyong mga mata.+ 43  Sapagkat ang mga araw ay darating sa iyo na ang iyong mga kaaway ay magtatayo sa paligid mo ng kuta+ na may mga tulos na matutulis+ at palilibutan+ ka at pipighatiin+ ka sa bawat panig, 44  at ikaw at ang iyong mga anak sa loob mo ay isusubsob nila sa lupa,+ at hindi sila mag-iiwan sa iyo ng bato sa ibabaw ng kapuwa bato,+ sapagkat hindi mo naunawaan ang panahon ng pagsisiyasat sa iyo.”+ 45  At pumasok siya sa templo at pinasimulang palayasin yaong mga nagtitinda,+ 46  na sinasabi sa kanila: “Nasusulat, ‘At ang aking bahay ay magiging bahay-panalanginan,’+ ngunit ginawa ninyo itong yungib ng mga magnanakaw.”+ 47  Karagdagan pa, siya ay nagturo sa templo araw-araw. Ngunit ang mga punong saserdote at ang mga eskriba at ang mga pangunahin sa bayan ay naghahangad na patayin siya;+ 48  at gayunma’y hindi sila nakasumpong ng mabisang paraan na magagawa nila, sapagkat ang buong bayan ay nananatili sa kaniya upang pakinggan siya.+

Talababa