Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Lucas 18:1-43

18  Nang magkagayon ay inilahad pa rin niya sa kanila ang isang ilustrasyon may kinalaman sa pangangailangan na lagi silang manalangin at huwag manghimagod,+  na sinasabi: “Sa isang lunsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang paggalang sa tao.  Ngunit may isang babaing balo sa lunsod na iyon at patuloy siyang pumaparoon+ sa kaniya, na sinasabi, ‘Tiyakin mong magkakamit ako ng katarungan mula sa aking kalaban sa batas.’  Buweno, sa sandaling panahon ay ayaw niya, ngunit pagkatapos ay sinabi niya sa kaniyang sarili, ‘Bagaman hindi ako natatakot sa Diyos o gumagalang sa tao,  gayunpaman, dahil sa patuloy na panggugulo+ sa akin ng babaing balong ito, titiyakin kong magkamit siya ng katarungan, upang hindi na siya laging pumarito at pahirapan+ ako nang lubusan.’ ”  Sa gayon ay sinabi ng Panginoon: “Pakinggan ninyo kung ano ang sinabi ng hukom, bagaman di-matuwid!  Kung gayon nga, hindi ba tiyak na pangyayarihin ng Diyos na mabigyan ng katarungan+ ang kaniyang mga pinili na sumisigaw sa kaniya araw at gabi, bagaman mayroon siyang mahabang-pagtitiis+ sa kanila?  Sinasabi ko sa inyo, Pangyayarihin niya na mabilis silang mabigyan ng katarungan.+ Gayunpaman, kapag dumating ang Anak ng tao, talaga kayang masusumpungan niya sa lupa ang pananampalataya?”  Ngunit inilahad din niya ang ilustrasyong ito sa ilan na nagtitiwala sa kanilang sarili na sila ay matuwid+ at itinuturing na walang kabuluhan ang iba:+ 10  “Dalawang tao ang umahon sa templo upang manalangin, ang isa ay Pariseo at ang isa pa ay maniningil ng buwis. 11  Ang Pariseo ay tumayo+ at pinasimulang ipanalangin+ ang mga bagay na ito sa kaniyang sarili, ‘O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo na hindi ako gaya ng ibang tao, mga mangingikil, mga di-matuwid, mga mangangalunya, o maging ng maniningil ng buwis na ito.+ 12  Nag-aayuno akong makalawang ulit sa isang sanlinggo, ibinibigay ko ang ikasampu ng lahat ng bagay na aking natatamo.’+ 13  Ngunit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw man lamang itingala sa langit ang kaniyang mga mata, kundi patuloy na dinadagukan ang kaniyang dibdib,+ na sinasabi, ‘O Diyos, magmagandang-loob ka sa akin na isang makasalanan.’+ 14  Sinasabi ko sa inyo, Ang taong ito ay bumaba patungo sa kaniyang tahanan at napatunayang higit na matuwid+ kaysa sa taong iyon; sapagkat ang bawat isa na nagtataas ng kaniyang sarili ay ibababa, ngunit siya na nagbababa ng kaniyang sarili ay itataas.”+ 15  At pinasimulan ding dalhin sa kaniya ng mga tao ang kanilang mga sanggol upang hipuin niya ang mga ito; ngunit sa pagkakita nito ay pinasimulan silang sawatain ng mga alagad.+ 16  Gayunman, tinawag ni Jesus ang mga sanggol, na sinasabi: “Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, at huwag ninyo silang tangkaing pigilan. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nauukol sa mga tulad nito.+ 17  Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sinumang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos na tulad ng isang bata ay hindi sa anumang paraan makapapasok dito.”+ 18  At isang tagapamahala ang nagtanong sa kaniya, na sinasabi: “Mabuting Guro, ano ang gagawin ko upang ako ay magmana ng buhay na walang hanggan?”+ 19  Sinabi ni Jesus sa kaniya: “Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang sinumang mabuti, maliban sa isa, ang Diyos.+ 20  Alam mo ang mga utos,+ ‘Huwag kang mangangalunya,+ Huwag kang papaslang,+ Huwag kang magnanakaw,+ Huwag kang magpapatotoo nang may kabulaanan,+ Parangalan mo ang iyong ama at ina.’ ”+ 21  Sa gayon ay sinabi niya: “Ang lahat ng mga ito ay tinutupad ko mula pa sa pagkabata.”+ 22  Pagkarinig nito, sinabi ni Jesus sa kaniya: “May isa pang bagay na kulang sa iyo: Ipagbili mo ang lahat ng mga bagay na taglay mo at ipamahagi mo sa mga taong dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit; at halika maging tagasunod kita.”+ 23  Nang marinig niya ito, siya ay lubhang napighati, sapagkat napakayaman niya.+ 24  Tumingin si Jesus sa kaniya at nagsabi: “Kay hirap na bagay nga para roon sa mga may salapi ang pumasok sa kaharian ng Diyos!+ 25  Sa katunayan, mas madali pa sa isang kamelyo na makalusot sa butas ng karayom na panahi kaysa sa isang taong mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos.”+ 26  Yaong mga nakarinig nito ay nagsabi: “Sino nga ba ang makaliligtas?” 27  Sinabi niya: “Ang mga bagay na imposible sa mga tao ay posible sa Diyos.”+ 28  Ngunit sinabi ni Pedro: “Narito! Iniwan na namin ang aming sariling mga bagay at sumunod sa iyo.”+ 29  Sinabi niya sa kanila: “Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Walang sinumang nag-iwan ng bahay o asawang babae o mga kapatid o mga magulang o mga anak alang-alang sa kaharian ng Diyos+ 30  ang hindi sa anumang paraan tatanggap ng lalong marami pa sa yugtong ito ng panahon, at sa darating na sistema ng mga bagay ay ng buhay na walang hanggan.”+ 31  Sa gayon ay ibinukod niya ang labindalawa at sinabi sa kanila: “Narito! Paahon tayo sa Jerusalem, at ang lahat ng mga bagay na nakasulat sa pamamagitan ng mga propeta+ may kinalaman sa Anak ng tao ay malulubos.+ 32  Bilang halimbawa, siya ay ibibigay sa mga tao ng mga bansa at gagawing katatawanan+ at pakikitunguhan nang walang pakundangan+ at duduraan;+ 33  at pagkahagupit+ sa kaniya ay papatayin+ nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay babangon siya.”+ 34  Gayunman, hindi nila nakuha ang kahulugan ng alinman sa mga bagay na ito; kundi ang pananalitang ito ay lingid sa kanila, at hindi nila nalalaman ang mga bagay na sinabi.+ 35  At habang papalapit siya sa Jerico ay may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos.+ 36  Dahil may narinig siyang pulutong na dumaraan ay nagsimula siyang magtanong kung ano ang kahulugan nito. 37  Sinabi nila sa kaniya: “Dumaraan si Jesus na Nazareno!”+ 38  Sa gayon ay sumigaw siya, na sinasabi: “Jesus, Anak ni David, maawa ka sa akin!”+ 39  At pinasimulan siyang pagsabihan niyaong mga nauuna na tumahimik siya, ngunit lalo pa siyang patuloy na sumisigaw: “Anak ni David, maawa ka sa akin.”+ 40  Nang magkagayon ay huminto si Jesus at iniutos na dalhin sa kaniya ang lalaki.+ Nang makalapit na siya, tinanong siya ni Jesus: 41  “Ano ang nais mong gawin ko para sa iyo?”+ Sinabi niya: “Panginoon, panumbalikin mo ang aking paningin.”+ 42  Kaya sinabi ni Jesus sa kaniya: “Manumbalik ang iyong paningin; pinagaling ka ng iyong pananampalataya.”+ 43  At kaagad na nanumbalik ang kaniyang paningin,+ at siya ay nagsimulang sumunod sa kaniya, na niluluwalhati ang Diyos.+ Gayundin, ang lahat ng mga tao, sa pagkakita nito, ay nagbigay ng papuri sa Diyos.

Talababa