Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Lucas 13:1-35

13  Nang mismong kapanahunang iyon, ang ilang naroroon ay nag-ulat sa kaniya tungkol sa mga taga-Galilea+ na ang dugo ay inihalo ni Pilato sa kanilang mga hain.  Kaya bilang tugon ay sinabi niya sa kanila: “Inaakala ba ninyo na ang mga taga-Galileang ito ay naging higit na makasalanan+ kaysa sa lahat ng iba pang taga-Galilea sapagkat nagdusa sila ng mga bagay na ito?  Sinasabi ko sa inyo, hindi nga; ngunit, malibang magsisi kayo, mapupuksa kayong lahat sa katulad na paraan.+  O yaong labingwalo na nabagsakan ng tore sa Siloam, na siyang ikinamatay nila, inaakala ba ninyo na naging mas malaki ang kanilang utang kaysa sa lahat ng iba pang mga tao na nananahanan sa Jerusalem?  Sinasabi ko sa inyo, hindi nga; ngunit, malibang magsisi kayo, mapupuksa kayong lahat sa gayunding paraan.”+  Sa gayon ay inilahad pa niya ang ilustrasyong ito: “Isang tao ang may puno ng igos na nakatanim sa kaniyang ubasan,+ at pumaroon siya upang humanap ng bunga roon,+ ngunit walang nasumpungan.+  Sa gayon ay sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, ‘Narito, tatlong taon+ na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa puno ng igos na ito, ngunit wala akong nasumpungan. Putulin mo ito!+ Bakit nga pananatilihin nitong walang-silbi ang lupa?’  Bilang tugon ay sinabi niya sa kaniya, ‘Panginoon, pabayaan+ mo rin iyon sa taóng ito, hanggang sa humukay ako sa palibot nito at maglagay ng pataba;  at kung magluwal nga ito ng bunga sa hinaharap, mabuti naman; ngunit kung hindi, puputulin mo iyon.’ ”+ 10  Nagtuturo nga siya noon sa isa sa mga sinagoga nang sabbath. 11  At, narito! isang babae na may espiritu+ ng panghihina sa loob ng labingwalong taon, at siya ay hukot na hukot at hindi man lamang makaunat. 12  Nang makita niya siya, kinausap siya ni Jesus at sinabi sa kaniya: “Babae, pinalalaya+ ka na mula sa iyong panghihina.” 13  At ipinatong niya ang kaniyang kamay sa kaniya; at kaagad siyang umunat,+ at nagsimulang lumuwalhati sa Diyos. 14  Ngunit bilang tugon, ang punong opisyal ng sinagoga, palibhasa’y galít sapagkat ginawa ni Jesus ang pagpapagaling nang sabbath, ay nagsimulang magsabi sa pulutong: “May anim na araw kung kailan dapat gawin ang gawain;+ kaya nga sa mga ito ay pumarito kayo at mapagaling, at huwag sa araw ng sabbath.”+ 15  Gayunman, ang Panginoon ay sumagot sa kaniya at nagsabi: “Mga mapagpaimbabaw,+ hindi ba kapag sabbath ay kinakalagan ng bawat isa sa inyo ang kaniyang toro o ang kaniyang asno mula sa kuwadra at inaakay ito upang painumin?+ 16  Hindi ba nararapat lamang, kung gayon, na ang babaing ito na isang anak ni Abraham,+ at iginapos ni Satanas, narito! labingwalong taon nga, ay makalagan mula sa gapos na ito sa araw ng sabbath?” 17  Buweno, nang sabihin niya ang mga bagay na ito, ang lahat ng mga sumasalansang sa kaniya ay napahiya;+ ngunit ang buong pulutong ay nagsimulang magsaya sa lahat ng maluluwalhating bagay na kaniyang ginawa.+ 18  Kaya nga sinabi pa niya: “Ano ang katulad ng kaharian ng Diyos, at sa ano ko ito ihahambing?+ 19  Tulad ito ng butil ng mustasa na kinuha ng isang tao at inilagay sa kaniyang hardin, at ito ay tumubo at naging punungkahoy, at ang mga ibon sa langit+ ay sumilong sa mga sanga nito.”+ 20  At muli ay sinabi niya: “Sa ano ko ihahambing ang kaharian ng Diyos? 21  Tulad ito ng lebadura, na kinuha ng isang babae at itinago sa tatlong malalaking takal ng harina hanggang sa mapaalsa ang buong limpak.”+ 22  At naglakbay siya sa bawat lunsod at sa bawat nayon, na nagtuturo at nagpapatuloy sa kaniyang paglalakbay patungong Jerusalem.+ 23  Isang tao nga ang nagsabi sa kaniya: “Panginoon, kakaunti ba ang mga ililigtas?”+ Sinabi niya sa kanila: 24  “Magpunyagi+ kayo nang buong-lakas upang makapasok sa makipot na pinto,+ sapagkat, sinasabi ko sa inyo, marami ang maghahangad na makapasok ngunit hindi ito magagawa,+ 25  minsang ang may-bahay ay makatindig at maitrangka ang pinto, at kayo ay magpasimulang tumayo sa labas at kumatok sa pinto, na sinasabi, ‘Ginoo, pagbuksan mo kami.’+ Ngunit bilang sagot ay sasabihin niya sa inyo, ‘Hindi ko alam kung saan kayo nagmula.’+ 26  Kung magkagayon ay pasisimulan ninyong sabihin, ‘Kami ay kumain at uminom sa harap mo, at nagturo ka sa aming malalapad na daan.’+ 27  Ngunit siya ay magsasalita at magsasabi sa inyo, ‘Hindi ko alam kung saan kayo nagmula. Lumayo kayo sa akin, lahat kayong mga manggagawa ng kalikuan!’+ 28  Doon mangyayari ang inyong pagtangis at ang pagngangalit ng inyong mga ngipin,+ kapag nakita ninyo sina Abraham at Isaac at Jacob at ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Diyos,+ ngunit kayo naman ay itinapon sa labas. 29  Karagdagan pa, may mga taong darating mula sa mga silanganing bahagi at kanluranin, at mula sa hilaga at timog,+ at hihilig sa mesa sa kaharian ng Diyos.+ 30  At, narito! may mga huli na magiging una, at may mga una na magiging huli.”+ 31  Nang mismong oras na iyon ay lumapit ang ilang Pariseo, na nagsasabi sa kaniya: “Umalis ka at yumaon mula rito, sapagkat ibig kang patayin ni Herodes.” 32  At sinabi niya sa kanila: “Humayo kayo at sabihin sa sorrang+ iyon, ‘Narito! Ako ay nagpapalayas ng mga demonyo at nagsasagawa ng pagpapagaling ngayon at bukas, at sa ikatlong araw ay matatapos na ako.’+ 33  Gayunpaman, dapat akong humayo ngayon at bukas at sa susunod na araw, sapagkat hindi marapat na ang isang propeta ay mapuksa sa labas ng Jerusalem.+ 34  Jerusalem, Jerusalem, ang pumapatay+ ng mga propeta at bumabato+ sa mga isinugo sa kaniya—kay dalas na ninais kong tipunin ang iyong mga anak gaya ng paraan ng pagtitipon ng inahing manok sa kaniyang langkay ng mga sisiw sa ilalim ng kaniyang mga pakpak,+ ngunit hindi ninyo ibig!+ 35  Narito! Ang inyong bahay+ ay pinababayaan sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, Hindi na ninyo ako makikita sa anumang paraan hanggang sa inyong sabihin, ‘Pinagpala siya na dumarating sa pangalan ni Jehova!’ ”+

Talababa