Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Lucas 11:1-54

11  Nang siya nga ay nasa isang dako at nananalangin, nang tumigil siya, isa sa kaniyang mga alagad ang nagsabi sa kaniya: “Panginoon, turuan mo kaming manalangin,+ kung paanong tinuruan din ni Juan ang kaniyang mga alagad.”+  Sa gayon ay sinabi niya sa kanila: “Kailanma’t mananalangin kayo,+ sabihin ninyo, ‘Ama, pakabanalin nawa ang iyong pangalan.+ Dumating nawa ang iyong kaharian.+  Ibigay mo sa amin ang aming tinapay+ para sa araw na ito ayon sa pangangailangan sa araw na ito.  At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,+ sapagkat kami rin naman ay nagpapatawad sa bawat isa na may utang+ sa amin; at huwag mo kaming dalhin sa tukso.’ ”+  Karagdagan pa, sinabi niya sa kanila: “Sino sa inyo ang magkakaroon ng isang kaibigan at paroroon sa kaniya sa hatinggabi at magsasabi sa kaniya, ‘Kaibigan, pautangin mo ako ng tatlong tinapay,  sapagkat isang kaibigan ko ang kararating lamang sa akin mula sa isang paglalakbay at wala akong maihain sa kaniya’?  At ang isang iyon mula sa loob ay magsasabi bilang tugon, ‘Tigilan mo na ang panggugulo sa akin.+ Ang pinto ay naitrangka na, at ang aking mga anak ay kasama ko sa higaan; hindi ako maaaring bumangon at magbigay sa iyo ng anuman.’  Sinasabi ko sa inyo, Bagaman hindi siya babangon at magbibigay sa kaniya ng anuman dahil sa pagiging kaibigan niya, tiyak na dahil sa kaniyang may-tapang na pagpupumilit+ ay titindig siya at ibibigay sa kaniya ang anumang bagay na kailangan niya.  Alinsunod dito ay sinasabi ko sa inyo, Patuloy na humingi,+ at ibibigay ito sa inyo; patuloy na maghanap,+ at kayo ay makasusumpong; patuloy na kumatok, at bubuksan ito sa inyo. 10  Sapagkat bawat isa na humihingi ay tumatanggap,+ at bawat isa na naghahanap ay nakasusumpong, at sa bawat isa na kumakatok ay bubuksan ito. 11  Tunay nga, sinong ama sa inyo, na kapag ang kaniyang anak+ ay humingi ng isda, ang marahil ay magbibigay sa kaniya ng serpiyente sa halip na isda? 12  O kapag humingi rin siya ng itlog ay magbibigay sa kaniya ng alakdan? 13  Samakatuwid, kung kayo, bagaman balakyot, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak,+ lalo pa ngang higit na ang Ama sa langit ay magbibigay ng banal na espiritu+ doon sa mga humihingi sa kaniya!” 14  Nang maglaon ay nagpalayas siya ng isang piping+ demonyo. Nang makalabas na ang demonyo, ang lalaking pipi ay nagsalita. At ang mga pulutong ay namangha. 15  Ngunit ang ilan sa kanila ay nagsabi: “Pinalalayas niya ang mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub na tagapamahala ng mga demonyo.”+ 16  Gayunman, ang iba, upang tuksuhin siya, ay nagsimulang maghanap ng isang tanda+ buhat sa langit mula sa kaniya. 17  Sa pagkaalam ng kanilang mga guniguni+ sinabi niya sa kanila: “Bawat kaharian na nababahagi laban sa kaniyang sarili ay sumasapit sa pagkatiwangwang, at ang sambahayan na nababahagi laban sa kaniyang sarili ay bumabagsak.+ 18  Kaya kung si Satanas ay nababahagi rin laban sa kaniyang sarili, paano tatayo ang kaniyang kaharian?+ Sapagkat sinasabi ninyo na pinalalayas ko ang mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub. 19  Kung sa pamamagitan ni Beelzebub ay pinalalayas ko ang mga demonyo, sa pamamagitan nino sila pinalalayas ng inyong mga anak?+ Dahil dito ay magiging mga hukom sila sa inyo. 20  Ngunit kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos+ ay pinalalayas ko ang mga demonyo, tunay ngang naabutan na kayo ng kaharian ng Diyos.+ 21  Kapag ang isang malakas na tao,+ na nasasandatahang mabuti, ay nagbabantay sa kaniyang palasyo, ang kaniyang mga pag-aari ay nananatili sa kapayapaan. 22  Ngunit kapag isang mas malakas+ kaysa sa kaniya ang dumating laban sa kaniya at dumaig sa kaniya,+ kukunin nito ang lahat ng kaniyang mga sandata na pinagtitiwalaan niya, at ibabaha-bahagi nito ang mga bagay na inagaw nito sa kaniya. 23  Siya na wala sa panig ko ay laban sa akin, at siya na hindi natitipong kasama ko ay nangangalat.+ 24  “Kapag ang isang maruming espiritu ay lumalabas sa isang tao, dumaraan siya sa mga dakong tigang sa paghahanap ng pahingahang-dako, at, pagkatapos na walang masumpungan, sinasabi niya, ‘Babalik ako sa aking bahay na inalisan ko.’+ 25  At sa pagdating ay nasusumpungan niya itong nawalisang malinis at nagagayakan. 26  Kung magkagayon ay humahayo siya at nagsasama ng pitong+ iba pang espiritu na higit na balakyot kaysa sa kaniya, at, pagkapasok sa loob, sila ay tumatahan doon; at ang huling kalagayan ng taong iyon ay nagiging lalong masama kaysa noong una.”+ 27  At habang sinasabi niya ang mga bagay na ito, isang babae mula sa pulutong ang naglakas ng kaniyang tinig at nagsabi sa kaniya: “Maligaya ang bahay-bata+ na nagdala sa iyo at ang mga dibdib na iyong sinusuhan!” 28  Ngunit sinabi niya: “Hindi, sa halip, Maligaya yaong mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito!”+ 29  Nang nagkakatipon ang mga pulutong, siya ay nagsimulang magsabi: “Ang salinlahing ito ay balakyot na salinlahi; naghahanap ito ng tanda.+ Ngunit walang tanda na ibibigay rito maliban sa tanda ni Jonas.+ 30  Sapagkat kung paanong si Jonas+ ay naging tanda sa mga Ninevita, magiging gayundin ang Anak ng tao sa salinlahing ito. 31  Ang reyna+ ng timog ay ibabangon sa paghuhukom kasama ng mga tao ng salinlahing ito at hahatulan niya sila; sapagkat dumating siya mula sa mga dulo ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit, narito! isang higit pa+ kaysa kay Solomon ang narito. 32  Ang mga tao ng Nineve ay babangon sa paghuhukom kasama ng salinlahing ito at hahatulan nila ito; sapagkat nagsisi sila dahil sa ipinangaral ni Jonas;+ ngunit, narito! isang higit pa+ kaysa kay Jonas ang narito. 33  Pagkasindi sa lampara, inilalagay ito ng isang tao, hindi sa taguan ni sa ilalim ng basket na panukat, kundi sa ibabaw ng patungan ng lampara,+ upang ang liwanag ay makita niyaong mga pumapasok. 34  Ang lampara ng katawan ay ang iyong mata. Kapag ang iyong mata ay simple, ang buong katawan mo ay maliwanag din;+ ngunit kapag ito ay balakyot, ang iyong katawan ay madilim din. 35  Kaya maging mapagbantay. Baka ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman.+ 36  Samakatuwid, kung ang buong katawan mo ay maliwanag at walang anumang bahaging madilim, lahat ng ito ay magiging kasinliwanag+ ng isang lampara na nagbibigay sa iyo ng liwanag sa pamamagitan ng mga sinag nito.” 37  Nang masabi na niya ito, isang Pariseo ang humiling sa kaniya na kumaing+ kasama niya. Kaya siya ay pumasok at humilig sa mesa. 38  Gayunman, ang Pariseo ay nabigla sa pagkakita na hindi muna siya naghugas+ bago mananghalian. 39  Ngunit sinabi ng Panginoon sa kaniya: “Kayo ngang mga Pariseo, nililinis ninyo ang labas ng kopa at ng pinggan, ngunit ang loob+ ninyo ay punô ng pandarambong at kabalakyutan.+ 40  Mga taong di-makatuwiran! Siya na gumawa ng dakong labas+ ay gumawa rin ng dakong loob, hindi ba? 41  Gayunpaman, ibigay ninyo bilang mga kaloob ng awa+ ang mga bagay na nasa loob, at, narito! lahat ng iba pang bagay ay malinis sa inyo. 42  Ngunit sa aba ninyong mga Pariseo, sapagkat ibinibigay ninyo ang ikasampu+ ng yerbabuena at ng ruda at ng bawat iba pang gulay, ngunit nilalampasan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos! Ang mga bagay na ito ay obligado kayong gawin, ngunit ang iba pang mga bagay na iyon ay huwag kaligtaan.+ 43  Sa aba ninyong mga Pariseo, sapagkat iniibig ninyo ang mga upuan sa unahan sa mga sinagoga at ang mga pagbati sa mga pamilihan!+ 44  Sa aba ninyo, sapagkat kayo ay gaya ng mga alaalang libingan na hindi makilala, anupat lumalakad ang mga tao sa ibabaw ng mga iyon at hindi ito nalalaman!”+ 45  Bilang sagot ay sinabi sa kaniya ng isa sa mga bihasa+ sa Kautusan: “Guro, sa pagsasabi ng mga bagay na ito ay iniinsulto mo rin kami.” 46  Sa gayon ay sinabi niya: “Sa aba rin ninyo na mga bihasa sa Kautusan, sapagkat ipinapasan ninyo sa mga tao ang mga pasan na mahirap dalhin, ngunit kayo mismo ay hindi humihipo sa mga pasan sa pamamagitan ng isa sa inyong mga daliri!+ 47  “Sa aba ninyo, sapagkat itinatayo ninyo ang mga alaalang libingan ng mga propeta, ngunit ang inyong mga ninuno ang pumatay sa kanila!+ 48  Tiyak na kayo ay mga saksi sa mga gawa ng inyong mga ninuno at gayunma’y sinasang-ayunan+ ninyo ang mga iyon, sapagkat ang mga ito ang pumatay+ sa mga propeta ngunit kayo ang nagtatayo ng kanilang mga libingan. 49  Dahil dito ay sinabi rin ng karunungan+ ng Diyos, ‘Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, at kanilang papatayin at pag-uusigin ang ilan sa kanila, 50  upang ang dugo ng lahat ng mga propeta+ na nabubo mula sa pagkakatatag ng sanlibutan ay singilin sa salinlahing ito,+ 51  mula sa dugo ni Abel+ hanggang sa dugo ni Zacarias,+ na pinatay sa pagitan ng altar at ng bahay.’+ Oo, sinasabi ko sa inyo, sisingilin iyon sa salinlahing ito. 52  “Sa aba ninyo na mga bihasa sa Kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng kaalaman;+ kayo mismo ay hindi pumasok, at yaong mga pumapasok ay hinadlangan ninyo!”+ 53  Kaya nang lumabas siya mula roon ay sinimulan ng mga eskriba at mga Pariseo na lubhang gipitin siya at pagtatanungin siya tungkol sa iba pang mga bagay, 54  na inaabangan+ siya, upang makahuli+ ng anuman mula sa kaniyang bibig.

Talababa