Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Lucas 1:1-80

1  Yamang marami ang nagsikap na magtipon ng kapahayagan ng mga katotohanan+ na lubusang pinaniniwalaan sa gitna natin,  kung paanong inihatid ang mga ito sa amin niyaong mga mula sa pasimula+ ay naging mga saksi+ at mga tagapaglingkod ng mensahe,+  nagpasiya rin ako, sapagkat tinalunton ko ang lahat ng bagay mula sa pasimula nang may katumpakan, na isulat sa iyo ang mga iyon ayon sa lohikal na pagkakasunud-sunod,+ kagalang-galang+ na Teofilo,+  upang malaman mo nang lubos ang katiyakan ng mga bagay na itinuro sa iyo nang bibigan.+  Nang mga araw ni Herodes,+ na hari ng Judea, may isang saserdote na nagngangalang Zacarias mula sa pangkat ni Abias,+ at siya ay may asawa mula sa mga anak na babae ni Aaron,+ at ang kaniyang pangalan ay Elisabet.  Sila ay kapuwa matuwid+ sa harap ng Diyos dahil sa paglakad nang walang kapintasan+ ayon sa lahat ng mga utos+ at mga kahilingan+ ng batas ni Jehova.+  Ngunit wala silang anak, sapagkat si Elisabet ay baog,+ at sila ay kapuwa matanda na sa mga taon.  Habang naglilingkod nga siya bilang saserdote sa atas ng kaniyang pangkat+ sa harap ng Diyos,  ayon sa kapita-pitagang kaugalian ng makasaserdoteng katungkulan ay naging pagkakataon niya na maghandog ng insenso+ nang pumasok siya sa santuwaryo ni Jehova;+ 10  at ang buong karamihan ng mga tao ay nananalangin sa labas sa oras ng paghahandog ng insenso.+ 11  Sa kaniya ay nagpakita ang anghel ni Jehova, na nakatayo sa gawing kanan ng altar ng insenso.+ 12  Ngunit nabagabag si Zacarias sa nakita, at dinatnan siya ng takot.+ 13  Gayunman, sinabi sa kaniya ng anghel: “Huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat ang iyong pagsusumamo ay malugod na pinakinggan,+ at ang iyong asawang si Elisabet ay magkakaanak sa iyo ng isang lalaki, at tatawagin mong Juan ang pangalan nito.+ 14  At magkakaroon ka ng kagalakan at malaking katuwaan, at marami ang magsasaya+ dahil sa kaniyang kapanganakan; 15  sapagkat siya ay magiging dakila sa harap ni Jehova.+ Ngunit hindi siya kailanman iinom ng alak at matapang na inumin,+ at siya ay mapupuspos ng banal na espiritu mula pa sa bahay-bata ng kaniyang ina;+ 16  at marami sa mga anak ni Israel ang ipanunumbalik niya kay Jehova+ na kanilang Diyos. 17  Gayundin, siya ay mauuna sa kaniya taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias,+ upang ipanumbalik ang mga puso+ ng mga ama sa mga anak at ang mga masuwayin tungo sa praktikal na karunungan ng mga matuwid, upang ihanda para kay Jehova+ ang isang nakahandang bayan.”+ 18  At sinabi ni Zacarias sa anghel: “Paano ko ito matitiyak? Sapagkat ako ay matanda na+ at ang aking asawa ay matanda na sa mga taon.” 19  Bilang tugon ay sinabi sa kaniya ng anghel: “Ako ay si Gabriel,+ na tumatayong malapit sa harap ng Diyos, at isinugo ako upang makipag-usap+ sa iyo at ipahayag sa iyo ang mabuting balita tungkol sa mga bagay na ito. 20  Ngunit, narito! ikaw ay magiging tahimik+ at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa aking mga salita, na matutupad sa kanilang takdang panahon.” 21  Samantala ang mga tao ay patuloy na naghihintay kay Zacarias,+ at sila ay nagsimulang magtaka sa kaniyang pagluluwat sa santuwaryo. 22  Ngunit nang lumabas siya ay hindi siya makapagsalita sa kanila, at napag-unawa nila na nakakita siya ng isang kahima-himalang+ tanawin sa santuwaryo; at patuloy siyang sumesenyas sa kanila, ngunit nanatiling pipi. 23  At nang maganap ang mga araw ng kaniyang pangmadlang paglilingkod,+ siya ay umuwi sa kaniyang tahanan. 24  Ngunit pagkatapos ng mga araw na ito si Elisabet na kaniyang asawa ay nagdalang-tao;+ at nanatili siyang nakabukod nang limang buwan, na sinasabi: 25  “Sa ganitong paraan nakitungo si Jehova sa akin sa mga araw na ito nang ituon niya sa akin ang kaniyang pansin upang alisin ang aking kadustaan sa gitna ng mga tao.”+ 26  Nang kaniyang ikaanim na buwan ang anghel na si Gabriel+ ay isinugo mula sa Diyos sa isang lunsod ng Galilea na pinanganlang Nazaret, 27  sa isang dalaga na ipinangakong mapangasawa ng isang lalaki na nagngangalang Jose mula sa sambahayan ni David; at ang pangalan ng dalaga+ ay Maria.+ 28  At nang pumasok siya sa kinaroroonan nito ay kaniyang sinabi: “Magandang araw,+ isa na lubhang kinalulugdan, si Jehova+ ay sumasaiyo.”+ 29  Ngunit lubha itong nagulumihanan sa pananalitang iyon at nagsimulang mangatuwiran kung anong uri kaya ito ng pagbati. 30  Kaya sinabi sa kaniya ng anghel: “Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng lingap+ ng Diyos; 31  at, narito! ikaw ay maglilihi sa iyong bahay-bata at magsisilang ng isang anak na lalaki,+ at tatawagin mong Jesus ang pangalan nito.+ 32  Ang isang ito ay magiging dakila+ at tatawaging Anak ng Kataas-taasan;+ at ibibigay sa kaniya ng Diyos na Jehova ang trono+ ni David na kaniyang ama,+ 33  at siya ay mamamahala bilang hari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman, at hindi magkakaroon ng wakas ang kaniyang kaharian.”+ 34  Ngunit sinabi ni Maria sa anghel: “Paano ito mangyayari, yamang wala akong pakikipagtalik+ sa lalaki?” 35  Bilang sagot ay sinabi ng anghel sa kaniya: “Ang banal na espiritu+ ay darating sa iyo, at ang kapangyarihan ng Kataas-taasan ay lililim sa iyo. Sa dahilan ding iyan kung kaya ang ipanganganak ay tatawaging banal,+ Anak ng Diyos.+ 36  At, narito! si Elisabet din mismo na iyong kamag-anak ay naglihi ng isang anak na lalaki, sa kaniyang katandaan, at ito ang ikaanim na buwan para sa kaniya, ang tinatawag na babaing baog;+ 37  sapagkat sa Diyos ay walang kapahayagan ang imposible.”+ 38  Nang magkagayon ay sinabi ni Maria: “Narito! Ang aliping babae ni Jehova!+ Maganap nawa ito sa akin ayon sa iyong kapahayagan.” Sa gayon ay umalis ang anghel mula sa kaniya. 39  Kaya bumangon si Maria nang mga araw na ito at nagmamadaling pumaroon sa bulubunduking lalawigan, sa isang lunsod ng Juda, 40  at pumasok siya sa tahanan ni Zacarias at binati si Elisabet. 41  Buweno, nang marinig ni Elisabet ang pagbati ni Maria, ang sanggol sa kaniyang bahay-bata ay lumukso; at si Elisabet ay napuspos ng banal na espiritu, 42  at siya ay bumulalas ng malakas na sigaw at nagsabi: “Pinagpala ka sa gitna ng mga babae, at pinagpala+ ang bunga ng iyong bahay-bata! 43  Kaya paano ngang napasaakin ang pribilehiyong ito, ang pagparito sa akin ng ina ng aking Panginoon?+ 44  Sapagkat, narito! nang dumating sa aking mga tainga ang tinig ng iyong pagbati, ang sanggol sa aking bahay-bata ay lumukso taglay ang malaking katuwaan.+ 45  Maligaya rin siya na naniwala, sapagkat magkakaroon ng lubos na pagsasakatuparan+ ng mga bagay na iyon na sinalita sa kaniya mula kay Jehova.”+ 46  At sinabi ni Maria: “Dinadakila ng aking kaluluwa si Jehova,+ 47  at hindi mapigilan ng aking espiritu ang mag-umapaw sa kagalakan+ sa Diyos na aking Tagapagligtas;+ 48  sapagkat tiningnan niya ang mababang kalagayan ng kaniyang aliping babae.+ Sapagkat, narito! mula ngayon ay ipahahayag akong maligaya+ ng lahat ng mga salinlahi; 49  sapagkat ang Isa na makapangyarihan ay gumawa ng dakilang mga gawa para sa akin, at banal ang kaniyang pangalan;+ 50  at sa mga sali’t salinlahi ang kaniyang awa ay naroon sa mga natatakot sa kaniya.+ 51  Nagsagawa siya nang may kalakasan sa pamamagitan ng kaniyang bisig,+ pinangalat niya ang mga palalo sa hinahangad ng kanilang mga puso.+ 52  Ibinaba niya ang mga taong may kapangyarihan+ mula sa mga trono at itinaas niya ang mabababa;+ 53  lubusan niyang binusog ng mabubuting bagay ang mga gutóm+ at pinaalis niya nang walang dala yaong mga may kayamanan.+ 54  Sinaklolohan niya ang Israel na kaniyang lingkod,+ upang alalahanin ang awa,+ 55  gaya ng sinabi niya sa ating mga ninuno, kay Abraham at sa kaniyang binhi, magpakailanman.”+ 56  Nang magkagayon si Maria ay nanatiling kasama niya nang mga tatlong buwan, at bumalik sa kaniyang sariling tahanan. 57  Ang panahon nga ay nalubos na upang magsilang si Elisabet, at nagkaanak siya ng isang lalaki. 58  At narinig ng mga kapitbahay at ng kaniyang mga kamag-anak na dinakila ni Jehova ang kaniyang awa+ sa kaniya, at sila ay nagsimulang makipagsaya+ sa kaniya. 59  At nang ikawalong araw ay pumaroon sila upang tuliin ang bata,+ at tatawagin sana nila ito ayon sa pangalan ng kaniyang ama, na si Zacarias. 60  Ngunit ang kaniyang ina ay sumagot at nagsabi: “Hindi nga! kundi siya ay tatawaging Juan.” 61  Dahil dito ay sinabi nila sa kaniya: “Walang sinuman sa iyong mga kamag-anak ang tinatawag sa pangalang ito.” 62  Sa gayon ay tinanong nila ang ama nito sa pamamagitan ng mga senyas kung ano ang nais niyang itawag dito. 63  At siya ay humingi ng sulatan at sumulat: “Juan+ ang pangalan nito.” Dahil dito ay namangha silang lahat. 64  Kaagad na nabuksan ang kaniyang bibig+ at lumuwag ang kaniyang dila at nagsimula siyang magsalita, na pinagpapala ang Diyos. 65  At dinatnan ng takot ang lahat ng mga naninirahan sa palibot nila; at sa buong bulubunduking lalawigan ng Judea ay pinasimulang pag-usap-usapan ang lahat ng mga bagay na ito, 66  at binigyang-pansin ito sa kanilang mga puso+ niyaong lahat ng nakarinig, na sinasabi: “Magiging ano kaya talaga ang batang ito?” Sapagkat ang kamay+ ni Jehova ay tunay ngang sumasakaniya. 67  At si Zacarias na ama nito ay napuspos ng banal na espiritu,+ at humula siya,+ na sinasabi: 68  “Pagpalain nawa si Jehova na Diyos ng Israel,+ sapagkat siya ay nagbaling ng kaniyang pansin at nagsagawa ng katubusan+ sa kaniyang bayan.+ 69  At nagbangon siya ng isang sungay+ ng kaligtasan para sa atin sa sambahayan ni David na kaniyang lingkod, 70  kung paanong siya, sa pamamagitan ng bibig ng kaniyang mga banal na propeta noong sinauna,+ ay nagsalita 71  tungkol sa kaligtasan mula sa ating mga kaaway at mula sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin;+ 72  upang isagawa ang awa may kaugnayan sa ating mga ninuno at upang alalahanin ang kaniyang banal na tipan,+ 73  ang sumpa na isinumpa niya kay Abraham na ating ninuno,+ 74  upang ipagkaloob sa atin, pagkatapos na mailigtas tayo mula sa mga kamay ng mga kaaway,+ ang pribilehiyo ng walang-takot na pag-uukol ng sagradong paglilingkod sa kaniya+ 75  taglay ang pagkamatapat at katuwiran sa harap niya sa lahat ng ating mga araw.+ 76  Ngunit kung tungkol sa iyo, anak, tatawagin kang propeta ng Kataas-taasan, sapagkat magpapauna ka sa harap ni Jehova upang ihanda ang kaniyang mga daan,+ 77  upang magbigay ng kaalaman tungkol sa kaligtasan sa kaniyang bayan sa pamamagitan ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan,+ 78  dahil sa magiliw na pagkamahabagin ng ating Diyos. Dahilan sa habag na ito ay dadalawin tayo ng bukang-liwayway+ mula sa kaitaasan,+ 79  upang magbigay ng liwanag doon sa mga nakaupo sa kadiliman at sa dilim ng kamatayan,+ upang saganang patnubayan ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan.” 80  At ang bata ay patuloy na lumaki+ at lumakas sa espiritu, at nanatili siya sa mga disyerto hanggang sa araw na hayagan siyang magpapakita sa Israel.

Talababa