Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Juan 9:1-41

9  At habang dumaraan siya ay nakita niya ang isang taong bulag mula pa nang kapanganakan nito.  At tinanong siya ng kaniyang mga alagad: “Rabbi,+ sino ang nagkasala,+ ang taong ito o ang kaniyang mga magulang,+ kung kaya’t ipinanganak siyang bulag?”  Sumagot si Jesus: “Hindi ang taong ito ang nagkasala ni ang kaniyang mga magulang, kundi upang mahayag ang mga gawa ng Diyos sa kaniyang kalagayan.+  Dapat nating gawin ang mga gawa niya na nagsugo sa akin habang araw pa;+ ang gabi+ ay dumarating kung kailan wala nang taong makagagawa.  Hangga’t ako ay nasa sanlibutan, ako ang liwanag ng sanlibutan.”+  Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, dumura siya sa lupa at gumawa ng putik sa pamamagitan ng laway, at inilagay ang kaniyang putik sa ibabaw ng mga mata ng lalaki+  at sinabi sa kaniya: “Humayo ka at maghugas+ sa tipunang-tubig ng Siloam”+ (na isinasaling ‘Isinugo’). At sa gayon ay umalis siya at naghugas,+ at bumalik na nakakakita.+  Sa gayon ang mga kapitbahay at yaong mga dating nakakakita na siya ay pulubi ay nagsimulang magsabi: “Ito ang lalaking dating umuupo at namamalimos, hindi ba?”+  Ang ilan ay nagsasabi: “Ito nga siya.” Ang iba ay nagsasabi: “Hindi naman, kundi kahawig niya siya.” Ang lalaki ay nagsasabi: “Ako nga siya.” 10  Dahil dito ay nagsimula silang magsabi sa kaniya: “Kung gayon, paanong nadilat ang iyong mga mata?”+ 11  Sumagot siya: “Ang taong tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid iyon sa aking mga mata at sinabi sa akin, ‘Pumaroon ka sa Siloam+ at maghugas ka.’ Kaya nga pumaroon ako at naghugas at nagkaroon ng paningin.” 12  Dahil dito ay sinabi nila sa kaniya: “Nasaan ang taong iyon?” Sinabi niya: “Hindi ko alam.” 13  Dinala nila sa mga Pariseo ang mismong lalaki na dating bulag. 14  Nagkataon na Sabbath+ noon nang araw na gumawa si Jesus ng putik at idilat ang mga mata nito.+ 15  Sa gayon, sa pagkakataong ito ay pinagtatanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nagkaroon ng paningin.+ Sinabi niya sa kanila: “Nilagyan niya ng putik ang ibabaw ng aking mga mata, at naghugas ako at nagkaroon ng paningin.” 16  Sa gayon ang ilan sa mga Pariseo ay nagsimulang magsabi: “Hindi ito isang taong mula sa Diyos, sapagkat hindi niya tinutupad ang Sabbath.”+ Ang iba ay nagsimulang magsabi: “Paanong ang isang taong makasalanan ay makagagawa ng gayong uri ng mga tanda?”+ Kaya nagkaroon ng pagkakabaha-bahagi+ sa gitna nila. 17  Dahil dito ay sinabi nilang muli sa lalaking bulag: “Ano ang masasabi mo tungkol sa kaniya, yamang idinilat niya ang iyong mga mata?” Ang lalaki ay nagsabi: “Siya ay isang propeta.”+ 18  Gayunman, ang mga Judio ay hindi naniwala may kinalaman sa kaniya na siya ay dating bulag at nagkaroon ng paningin, hanggang sa tawagin nila ang mga magulang ng lalaking nagkaroon ng paningin. 19  At tinanong nila sila: “Ito ba ang inyong anak na sinasabi ninyong ipinanganak na bulag? Paano nga, kung gayon, na nakakakita siya sa kasalukuyan?” 20  Nang magkagayon bilang sagot ay sinabi ng kaniyang mga magulang: “Alam namin na ito ang aming anak at na ipinanganak siyang bulag. 21  Ngunit kung paano ngang nakakakita siya ngayon ay hindi namin alam, o kung sino ang nagdilat ng kaniyang mga mata ay hindi namin alam. Tanungin ninyo siya. Nasa hustong gulang na siya. Dapat siyang magsalita para sa kaniyang sarili.” 22  Sinabi ng kaniyang mga magulang ang mga bagay na ito dahil natatakot+ sila sa mga Judio, sapagkat nagkasundo na ang mga Judio na, kung ipapahayag siya ng sinuman bilang Kristo, dapat itong itiwalag mula sa sinagoga.+ 23  Ito ang dahilan kung bakit ang kaniyang mga magulang ay nagsabi: “Nasa hustong gulang na siya. Tanungin ninyo siya.” 24  Sa gayon sa ikalawang ulit ay tinawag nila ang lalaking dating bulag at sinabi sa kaniya: “Magbigay ka ng kaluwalhatian sa Diyos;+ alam namin na ang taong ito ay isang makasalanan.” 25  Siya naman ay sumagot: “Kung siya man ay isang makasalanan ay hindi ko alam. Isang bagay ang alam ko, na, bagaman ako ay dating bulag, nakakakita ako sa kasalukuyan.” 26  Sa gayon ay sinabi nila sa kaniya: “Ano ang ginawa niya sa iyo? Paano niya idinilat ang iyong mga mata?” 27  Sumagot siya sa kanila: “Sinabi ko na sa inyo, at gayunma’y hindi kayo nakinig. Bakit nais ninyong marinig itong muli? Hindi rin ninyo nais na maging kaniyang mga alagad, hindi ba?” 28  Dahil dito ay nilait nila siya at sinabi: “Ikaw ay alagad ng taong iyon, ngunit kami ay mga alagad ni Moises. 29  Alam naming nagsalita ang Diyos kay Moises;+ ngunit kung tungkol sa taong ito, hindi namin alam kung saan siya nagmula.”+ 30  Bilang sagot ay sinabi ng lalaki sa kanila: “Talagang kamangha-mangha ito,+ na hindi ninyo alam kung saan siya nagmula, at gayunma’y idinilat niya ang aking mga mata. 31  Alam nating ang Diyos ay hindi nakikinig sa mga makasalanan,+ ngunit kung ang sinuman ay may-takot sa Diyos at ginagawa ang kaniyang kalooban, nakikinig siya sa isang ito.+ 32  Mula noong sinauna ay hindi pa narinig kailanman na may sinumang nagdilat ng mga mata ng isang ipinanganak na bulag. 33  Kung ang taong ito ay hindi mula sa Diyos,+ wala siyang magagawang anuman.” 34  Bilang sagot ay sinabi nila sa kaniya: “Ikaw ay lubusang ipinanganak sa mga kasalanan,+ at gayunma’y tinuturuan mo ba kami?” At pinalayas nila siya!+ 35  Narinig ni Jesus na pinalayas nila siya, at, nang masumpungan siya, sinabi niya: “Nananampalataya ka ba sa Anak+ ng tao?” 36  Ang lalaki ay sumagot: “At sino siya, ginoo, upang manampalataya ako sa kaniya?” 37  Sinabi ni Jesus sa kaniya: “Nakita mo na siya, at bukod diyan, siya na nagsasalita sa iyo ay ang isang iyon.”+ 38  Nang magkagayon ay sinabi niya: “Nananampalataya ako sa kaniya, Panginoon.” At nangayupapa+ siya sa kaniya. 39  At sinabi ni Jesus: “Ukol sa paghatol+ na ito ay pumarito ako sa sanlibutang ito: upang yaong mga hindi nakakakita ay makakita+ at yaong mga nakakakita ay maging bulag.”+ 40  Narinig niyaong mga Pariseo na kasama niya ang mga bagay na ito, at sinabi nila sa kaniya: “Hindi rin kami mga bulag,+ hindi ba?” 41  Sinabi ni Jesus sa kanila: “Kung kayo ay mga bulag, wala kayong kasalanan. Ngunit ngayon ay sinasabi ninyo, ‘Nakakakita kami.’+ Ang inyong kasalanan+ ay nananatili.”

Talababa