Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Juan 7:53–8:59

* Wala sa mga manuskritong Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, at Sinaitic Syriac codex ang mga talatang 53 hanggang kabanata 8, talatang 11, na kababasahan (na may ilang pagkakaiba-iba sa iba’t ibang mga Griegong teksto at mga bersiyon) ng ganito: 53  Kaya umuwi sila bawat isa sa kaniyang tahanan. 8  Ngunit pumaroon si Jesus sa Bundok ng mga Olibo.  Gayunman, nang magbukang-liwayway, nagpakita siyang muli sa templo, at ang lahat ng mga tao ay nagsimulang pumaroon sa kaniya, at umupo siya at nagsimulang magturo sa kanila.  At ang mga eskriba at mga Pariseo ay nagdala ng isang babaing nahuli sa pangangalunya, at, pagkatapos na patayuin siya sa gitna nila,  sinabi nila sa kaniya: “Guro, ang babaing ito ay nahuli sa akto ng pangangalunya.  Sa Kautusan ay iniutos ni Moises na batuhin namin ang gayong uri ng mga babae. Ano nga ang masasabi mo?”  Sabihin pa, sinasabi nila ito para ilagay siya sa pagsubok, upang mayroon silang maiakusa sa kaniya. Ngunit si Jesus ay yumuko at nagsimulang sumulat sa lupa na ginagamit ang kaniyang daliri.  Nang magpatuloy pa rin sila sa pagtatanong sa kaniya, umunat siya at nagsabi sa kanila: “Hayaang ang isa sa inyo na walang kasalanan ang unang maghagis ng bato sa kaniya.”  At pagyukong muli ay nagpatuloy siyang sumulat sa lupa.  Ngunit yaong mga nakarinig nito ay nagsimulang umalis, nang isa-isa, pasimula sa matatandang lalaki, at naiwan siyang mag-isa, at ang babaing nasa gitna nila. 10  Habang umuunat, sinabi ni Jesus sa kaniya: “Babae, nasaan sila? Wala bang humatol sa iyo?” 11  Sinabi niya: “Walang sinuman, ginoo.” Sinabi ni Jesus: “Hindi rin naman kita hahatulan. Humayo ka; mula ngayon ay huwag ka nang mamihasa sa kasalanan.” 12  Sa gayon ay nagsalitang muli si Jesus sa kanila, na sinasabi: “Ako ang liwanag+ ng sanlibutan. Siya na sumusunod sa akin ay hindi sa anumang paraan lalakad sa kadiliman,+ kundi magtataglay ng liwanag ng buhay.” 13  Kaya sinabi ng mga Pariseo sa kaniya: “Nagpapatotoo ka tungkol sa iyong sarili; ang patotoo mo ay hindi totoo.” 14  Bilang sagot ay sinabi ni Jesus sa kanila: “Kahit na ako ay nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, ang aking patotoo+ ay totoo, sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako paroroon.+ Ngunit hindi ninyo alam kung saan ako nanggaling at kung saan ako paroroon. 15  Humahatol kayo ayon sa laman;+ hindi ako humahatol sa kaninumang tao.+ 16  At gayunma’y kung hahatol ako, ang paghatol ko ay may katotohanan, sapagkat hindi ako nag-iisa, kundi ang Ama na nagsugo sa akin ay kasama ko.+ 17  Gayundin, sa inyong sariling Kautusan ay nakasulat, ‘Ang patotoo ng dalawang tao ay totoo.’+ 18  Isa ako na nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, at ang Ama na nagsugo sa akin ay nagpapatotoo tungkol sa akin.”+ 19  Sa gayon ay sinabi pa nila sa kaniya: “Nasaan ang iyong Ama?” Sumagot si Jesus: “Hindi ninyo ako kilala ni ang aking Ama.+ Kung kilala nga ninyo ako, makikilala rin ninyo ang aking Ama.”+ 20  Ang mga pananalitang ito ay sinalita niya sa ingatang-yaman+ habang nagtuturo siya sa templo. Ngunit walang sinumang dumakip sa kaniya,+ sapagkat ang kaniyang oras+ ay hindi pa dumarating. 21  Kaya sinabi niyang muli sa kanila: “Ako ay aalis, at hahanapin+ ninyo ako, at gayunma’y mamamatay kayo sa inyong kasalanan.+ Kung saan ako paroroon ay hindi kayo makaparoroon.” 22  Sa gayon ay nagsimulang magsabi ang mga Judio: “Hindi siya magpapakamatay, hindi ba? Sapagkat sinasabi niya, ‘Kung saan ako paroroon ay hindi kayo makaparoroon.’ ”+ 23  Kaya sinabi pa niya sa kanila: “Kayo ay mula sa mga dakong ibaba; ako ay mula sa mga dakong itaas.+ Kayo ay mula sa sanlibutang ito;+ ako ay hindi mula sa sanlibutang ito.+ 24  Kaya nga sinabi ko sa inyo, Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan.+ Sapagkat kung hindi kayo naniniwalang ako nga siya, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan.”+ 25  Sa gayon ay nagsimula silang magsabi sa kaniya: “Sino ka ba?” Sinabi ni Jesus sa kanila: “Bakit pa nga ba ako nakikipag-usap sa inyo? 26  Marami akong bagay na sasalitain may kinalaman sa inyo at bibigyan ng hatol. Sa katunayan, siya na nagsugo sa akin ay totoo, at ang mismong mga bagay na narinig ko sa kaniya ay sinasalita ko sa sanlibutan.”+ 27  Hindi nila naintindihang nagsasalita siya sa kanila tungkol sa Ama. 28  Nang magkagayon ay sinabi ni Jesus: “Kapag naitaas+ na ninyo ang Anak ng tao,+ kung gayon ay malalaman ninyo na ako nga siya,+ at na wala akong ginagawang anuman sa sarili kong pagkukusa;+ kundi kung ano ang itinuro sa akin ng Ama, ito ang mga bagay na sinasalita ko.+ 29  At siya na nagsugo sa akin ay kasama ko; hindi niya ako iniwang nag-iisa, sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na kalugud-lugod sa kaniya.”+ 30  Habang sinasalita niya ang mga bagay na ito, marami ang nanampalataya sa kaniya.+ 31  At sa gayon ay sinabi pa ni Jesus sa mga Judio na naniwala sa kaniya: “Kung kayo ay nananatili sa aking salita,+ kayo ay tunay ngang mga alagad ko, 32  at malalaman ninyo ang katotohanan,+ at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo.”+ 33  Tumugon sila sa kaniya: “Kami ay mga supling ni Abraham+ at kailanman ay hindi kami naging alipin ninuman.+ Paano ngang sinasabi mo, ‘Kayo ay magiging malaya’?” 34  Sumagot si Jesus sa kanila: “Katotohanang-katotohanang sinasabi ko sa inyo, Bawat gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan.+ 35  Bukod diyan, ang alipin ay hindi nananatili sa sambahayan magpakailanman; ang anak ay nananatili magpakailanman.+ 36  Samakatuwid kung palalayain kayo ng Anak, kayo ay talagang magiging malaya.+ 37  Alam ko na kayo ay mga supling ni Abraham; ngunit sinisikap ninyong patayin ako,+ sapagkat ang aking salita ay hindi lumalago sa inyo.+ 38  Ang mga bagay na nakita ko sa aking Ama+ ay sinasalita ko;+ at kayo, kung gayon, ay gumagawa ng mga bagay na narinig ninyo mula sa inyong ama.” 39  Bilang sagot ay sinabi nila sa kaniya: “Ang aming ama ay si Abraham.”+ Sinabi ni Jesus sa kanila: “Kung kayo ay mga anak ni Abraham,+ gawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. 40  Ngunit ngayon ay sinisikap ninyong patayin ako, isang tao na nagsabi sa inyo ng katotohanan na narinig ko mula sa Diyos.+ Hindi ito ginawa ni Abraham.+ 41  Ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama.” Sinabi nila sa kaniya: “Hindi kami ipinanganak sa pakikiapid; may isa kaming Ama,+ ang Diyos.” 42  Sinabi ni Jesus sa kanila: “Kung ang Diyos ang inyong Ama, iibigin ninyo ako,+ sapagkat nanggaling ako sa Diyos at narito ako.+ Hindi rin naman ako naparito sa sarili kong pagkukusa, kundi isinugo ako ng Isang iyon.+ 43  Bakit nga ba hindi ninyo alam kung ano ang sinasabi ko? Sapagkat hindi kayo makapakinig sa aking salita.+ 44  Kayo ay mula sa inyong amang Diyablo,+ at ninanais ninyong gawin ang mga pagnanasa ng inyong ama.+ Ang isang iyon ay mamamatay-tao nang siya ay magsimula,+ at hindi siya nanindigan sa katotohanan, sapagkat ang katotohanan ay wala sa kaniya. Kapag sinasalita niya ang kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kaniyang sariling kagustuhan, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng kasinungalingan.+ 45  Sapagkat ako, sa kabilang dako, ay nagsasabi ng katotohanan, hindi kayo naniniwala sa akin.+ 46  Sino sa inyo ang humahatol sa akin ng kasalanan?+ Kung nagsasalita ako ng katotohanan, bakit nga hindi kayo naniniwala sa akin? 47  Siya na mula sa Diyos ay nakikinig sa mga pananalita ng Diyos.+ Ito ang dahilan kung bakit hindi kayo nakikinig, sapagkat kayo ay hindi mula sa Diyos.”+ 48  Bilang sagot ay sinabi ng mga Judio sa kaniya: “Hindi ba tamang sabihin namin, Ikaw ay isang Samaritano+ at may demonyo?”+ 49  Sumagot si Jesus: “Wala akong demonyo, kundi pinararangalan ko ang aking Ama,+ at winawalang-dangal ninyo ako. 50  Ngunit hindi ako humahanap ng kaluwalhatian para sa aking sarili;+ may Isa na humahanap at humahatol.+ 51  Katotohanang-katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung ang sinuman ay tumutupad sa aking salita, hindi niya kailanman makikita ang kamatayan.”+ 52  Sinabi ng mga Judio sa kaniya: “Ngayon ay alam na naming may demonyo ka.+ Si Abraham ay namatay,+ gayundin ang mga propeta;+ ngunit sinasabi mo, ‘Kung ang sinuman ay tumutupad sa aking salita, hindi siya kailanman makatitikim+ ng kamatayan.’ 53  Hindi ka mas dakila+ kaysa sa aming amang si Abraham, na namatay, hindi ba? Gayundin, ang mga propeta ay namatay.+ Sino ka ba ayon sa pag-aangkin mo?” 54  Sumagot si Jesus: “Kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang anuman. Ang aking Ama ang lumuluwalhati sa akin,+ siya na sinasabi ninyong inyong Diyos; 55  at gayunma’y hindi ninyo siya nakilala.+ Ngunit kilala ko siya.+ At kung sinabi kong hindi ko siya kilala ako ay magiging tulad ninyo, isang sinungaling. Ngunit kilala ko siya at tinutupad ko ang kaniyang salita.+ 56  Si Abraham na inyong ama ay nagsaya nang labis sa pag-asang makita ang aking araw,+ at nakita niya iyon at nagsaya.”+ 57  Sa gayon ay sinabi sa kaniya ng mga Judio: “Wala ka pang limampung taóng gulang, at gayunma’y nakita mo na si Abraham?” 58  Sinabi ni Jesus sa kanila: “Katotohanang-katotohanang sinasabi ko sa inyo, Bago pa umiral si Abraham, ako ay umiiral na.”+ 59  Sa gayon ay pumulot sila ng mga bato upang ihagis sa kaniya;+ ngunit nagtago si Jesus at lumabas sa templo.

Talababa