Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Juan 7:1-53

7  At pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagpatuloy si Jesus sa paglilibot sa Galilea, sapagkat hindi niya nais na maglibot sa Judea, dahil sinisikap ng mga Judio na patayin+ siya.  Gayunman, ang kapistahan ng mga Judio, ang kapistahan ng mga tabernakulo,+ ay malapit na.  Sa gayon ay sinabi sa kaniya ng kaniyang mga kapatid:+ “Lumipat ka mula rito at pumaroon ka sa Judea, upang makita rin ng iyong mga alagad ang mga gawa na ginagawa mo.  Sapagkat walang sinumang gumagawa ng anumang bagay sa lihim kung nais niyang makilala nang hayagan. Kung ginagawa mo ang mga bagay na ito, ihayag mo ang iyong sarili sa sanlibutan.”  Ang kaniyang mga kapatid,+ sa katunayan, ay hindi nananampalataya sa kaniya.+  Sa gayon ay sinabi ni Jesus sa kanila: “Ang takdang panahon ko ay hindi pa ngayon,+ ngunit ang takdang panahon ninyo ay laging malapit na.  Ang sanlibutan ay walang dahilan upang mapoot sa inyo, ngunit napopoot ito sa akin, sapagkat ako ay nagpapatotoo may kinalaman dito na ang mga gawa nito ay balakyot.+  Umahon kayo sa kapistahan; hindi pa ako aahon sa kapistahang ito, sapagkat ang takdang panahon+ ko ay hindi pa lubusang dumarating.”+  Kaya pagkatapos niyang sabihin sa kanila ang mga bagay na ito, siya ay nanatili sa Galilea. 10  Ngunit nang makaahon na sa kapistahan ang kaniyang mga kapatid, nang magkagayon ay umahon din naman siya, hindi lantaran kundi palihim.+ 11  Kaya nga pinasimulan siyang hanapin+ ng mga Judio sa kapistahan at sinabi: “Nasaan ang taong iyon?” 12  At nagkaroon ng maraming usap-usapan tungkol sa kaniya sa gitna ng mga pulutong.+ Ang ilan ay nagsasabi: “Siya ay mabuting tao.” Ang iba naman ay nagsasabi: “Hindi siya gayon, kundi inililigaw niya ang pulutong.” 13  Sabihin pa, walang sinuman ang nagsasalita tungkol sa kaniya nang hayagan dahil sa takot sa mga Judio.+ 14  Nang ang kapistahan ngayon ay nasa kalagitnaan na, umahon si Jesus sa templo at nagsimulang magturo.+ 15  Sa gayon ay namangha ang mga Judio, na sinasabi: “Paanong ang taong ito ay may kaalaman sa mga titik,+ samantalang hindi siya nakapag-aral sa mga paaralan?”+ 16  Sumagot naman si Jesus sa kanila at nagsabi: “Ang itinuturo ko ay hindi sa akin, kundi sa kaniya na nagsugo sa akin.+ 17  Kung ang sinuman ay nagnanais na gawin ang Kaniyang kalooban, makikilala niya tungkol sa turo kung ito ay mula sa Diyos+ o ako ay nagsasalita nang mula sa aking sarili. 18  Siya na nagsasalita mula sa kaniyang sarili ay nagnanasa ng kaniyang sariling kaluwalhatian; ngunit siya na nagnanasa ng kaluwalhatian+ niya na nagsugo sa kaniya, ang isang ito ay totoo, at walang kalikuan sa kaniya. 19  Ibinigay ni Moises sa inyo ang Kautusan,+ hindi ba? Ngunit walang isa man sa inyo ang sumusunod sa Kautusan. Bakit ninyo sinisikap na patayin ako?”+ 20  Sumagot ang pulutong: “Mayroon kang demonyo.+ Sino ang nagsisikap na pumatay sa iyo?” 21  Bilang sagot ay sinabi ni Jesus sa kanila: “Isang gawa ang aking ginawa,+ at kayong lahat ay namamangha. 22  Sa dahilang ito ibinigay ni Moises sa inyo ang pagtutuli+—hindi dahil mula iyon kay Moises, kundi dahil mula iyon sa mga ninuno+—at tinutuli ninyo ang isang tao kapag sabbath. 23  Kung ang isang tao ay tumatanggap ng pagtutuli sa sabbath upang hindi malabag ang kautusan ni Moises, kayo ba ay may matinding galit sa akin dahil lubusan kong pinabuti ang kalusugan ng isang tao nang sabbath?+ 24  Huwag na kayong humatol sa panlabas na kaanyuan, kundi humatol kayo ng matuwid na paghatol.”+ 25  Sa gayon ang ilan sa mga tumatahan sa Jerusalem ay nagsimulang magsabi: “Ito ang taong sinisikap nilang patayin,+ hindi ba? 26  At gayunma’y tingnan ninyo! nagsasalita siya sa madla,+ at wala silang sinasabi sa kaniya. Hindi pa alam ng mga tagapamahala nang may katiyakan na ito nga ang Kristo, hindi ba?+ 27  Ngunit alam namin kung saan nagmula ang taong ito;+ gayunman kapag dumating ang Kristo, walang sinuman ang makaaalam kung saan siya nagmula.”+ 28  Sa gayon ay sumigaw si Jesus habang nagtuturo siya sa templo at nagsabi: “Kapuwa kilala ninyo ako at alam ninyo kung saan ako nagmula.+ Gayundin, hindi ako dumating sa sarili kong pagkukusa,+ kundi siya na nagsugo sa akin ay tunay,+ at hindi ninyo siya kilala.+ 29  Kilala ko siya,+ dahil ako ay isang kinatawan mula sa kaniya, at ang Isang iyon ang nagsugo sa akin.”+ 30  Nang magkagayon ay nagsimula silang magsikap na dakpin siya,+ ngunit walang sinumang nagsunggab ng kamay sa kaniya, sapagkat ang kaniyang oras+ ay hindi pa dumarating. 31  Gayunpaman, marami sa pulutong ang nanampalataya sa kaniya;+ at nagsimula silang magsabi: “Kapag dumating ang Kristo, hindi siya gagawa ng higit pang mga tanda+ kaysa sa ginawa ng taong ito, hindi ba?” 32  Narinig ng mga Pariseo na ibinubulung-bulong ng pulutong ang mga bagay na ito tungkol sa kaniya, at ang mga punong saserdote at ang mga Pariseo ay nagsugo ng mga opisyal upang dakpin siya.+ 33  Sa gayon ay sinabi ni Jesus: “Mananatili akong kasama ninyo nang kaunting panahon pa bago ako pumaroon sa kaniya na nagsugo sa akin.+ 34  Hahanapin ninyo ako,+ ngunit hindi ninyo ako masusumpungan, at kung nasaan ako ay hindi kayo makaparoroon.”+ 35  Sa gayon ay sinabi ng mga Judio sa kani-kanilang sarili: “Saan ba binabalak ng taong ito na pumaroon, anupat hindi natin siya masusumpungan? Hindi niya binabalak na pumaroon sa mga Judio na nakapangalat+ sa gitna ng mga Griego at turuan ang mga Griego, hindi ba? 36  Ano ang kahulugan ng pananalitang ito na sinabi niya, ‘Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako masusumpungan, at kung nasaan ako ay hindi kayo makaparoroon’?” 37  Nang huling araw nga, ang dakilang araw ng kapistahan,+ si Jesus ay nakatayo at sumigaw siya, na sinasabi: “Kung ang sinuman ay nauuhaw,+ pumarito siya sa akin at uminom. 38  Siyang nananampalataya sa akin,+ gaya ng sinasabi ng Kasulatan, ‘Mula sa kaniyang kaloob-loobang bahagi ay aagos ang mga daloy ng tubig na buháy.’ ”+ 39  Gayunman, sinabi niya ito may kinalaman sa espiritu na malapit nang tanggapin ng mga nananampalataya sa kaniya; sapagkat noon ay wala pang espiritu,+ dahil si Jesus ay hindi pa naluluwalhati.+ 40  Sa gayon ang ilan sa pulutong na nakarinig ng mga salitang ito ay nagsimulang magsabi: “Tiyak ngang ito Ang Propeta.”+ 41  Ang iba ay nagsasabi: “Ito ang Kristo.”+ Ngunit ang ilan ay nagsasabi: “Hindi naman talaga manggagaling sa Galilea ang Kristo,+ hindi ba?+ 42  Hindi ba sinabi ng Kasulatan na ang Kristo ay manggagaling sa supling ni David,+ at mula sa Betlehem+ na nayon na dating kinaroroonan ni David?”+ 43  Sa gayon ay nagkaroon ng pagkakabaha-bahagi tungkol sa kaniya sa gitna ng pulutong.+ 44  Gayunman, ang ilan sa kanila ay nagnanais na dakpin siya, ngunit walang sinumang nagsunggab sa kaniya ng kaniyang mga kamay. 45  Sa gayon ay nagbalik ang mga opisyal sa mga punong saserdote at mga Pariseo, at itong huling nabanggit ay nagsabi sa kanila: “Bakit hindi ninyo siya dinala?” 46  Tumugon ang mga opisyal: “Walang sinumang tao ang nakapagsalita nang tulad nito.”+ 47  Ang mga Pariseo naman ay sumagot: “Hindi rin naman kayo nailigaw, hindi ba? 48  Walang isa man sa mga tagapamahala o sa mga Pariseo ang nanampalataya sa kaniya, hindi ba?+ 49  Ngunit ang pulutong na ito na hindi nakaaalam ng Kautusan ay mga taong isinumpa.”+ 50  Si Nicodemo, na pumaroon sa kaniya noong una, at isa sa kanila, ay nagsabi sa kanila: 51  “Hindi hinahatulan ng ating kautusan ang isang tao malibang marinig+ muna sa kaniya at malaman kung ano ang kaniyang ginagawa, hindi ba?” 52  Bilang sagot ay sinabi nila sa kaniya: “Hindi ka rin naman mula sa Galilea, hindi ba? Magsaliksik ka at tingnan mo na walang propetang+ ibabangon mula sa Galilea.”* * Wala sa mga manuskritong Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, at Sinaitic Syriac codex ang mga talatang 53 hanggang kabanata 8, talatang 11, na kababasahan (na may ilang pagkakaiba-iba sa iba’t ibang mga Griegong teksto at mga bersiyon) ng ganito: 53  Kaya umuwi sila bawat isa sa kaniyang tahanan.

Talababa