Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Juan 5:1-47

5  Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagkaroon ng kapistahan+ ng mga Judio, at si Jesus ay umahon sa Jerusalem.  Sa Jerusalem nga sa pintuang-daan ng mga tupa+ ay may isang tipunang-tubig na tinatawag sa Hebreo na Betzata, na may limang kolonada.  Sa mga ito ay may isang karamihan ng mga maysakit, mga bulag, mga pilay at yaong mga may tuyot na mga sangkap, na nakahiga.  ——  Ngunit may isang tao roon na tatlumpu’t walong taon nang may sakit.  Sa pagkakita sa taong ito na nakahiga, at sa pagkabatid na mahabang panahon na siyang may sakit,+ sinabi ni Jesus sa kaniya: “Ibig mo bang bumuti ang iyong kalusugan?”+  Sumagot sa kaniya ang taong may sakit: “Ginoo, wala akong tao na maglalagay sa akin sa tipunang-tubig kapag ang tubig ay nagugulo; kundi habang paparoon ako ay may ibang nauunang bumaba sa akin.”  Sinabi ni Jesus sa kaniya: “Tumayo ka, buhatin mo ang iyong teheras at lumakad ka.”+  Nang magkagayon ay kaagad na bumuti ang kalusugan ng taong iyon, at binuhat niya ang kaniyang teheras at nagsimulang lumakad. At nang araw na iyon ay sabbath.+ 10  Nang magkagayon ay nagsimulang magsabi ang mga Judio sa taong pinagaling: “Ngayon ay Sabbath, at hindi kaayon ng kautusan+ na buhatin mo ang teheras.” 11  Ngunit sumagot siya sa kanila: “Yaon mismong nagpabuti sa aking kalusugan ang nagsabi sa akin, ‘Buhatin mo ang iyong teheras at lumakad ka.’ ” 12  Tinanong nila siya: “Sinong tao ang nagsabi sa iyo na, ‘Buhatin mo iyan at lumakad ka’?” 13  Ngunit hindi kilala ng taong pinagaling kung sino siya, sapagkat lumayo na si Jesus, yamang may isang pulutong sa dakong iyon. 14  Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo at sinabi sa kaniya: “Tingnan mo, bumuti na ang iyong kalusugan. Huwag ka nang magkasala pang muli, upang walang anumang lalong masama ang mangyari sa iyo.” 15  Umalis ang tao at sinabi sa mga Judio na si Jesus ang nagpabuti sa kaniyang kalusugan. 16  Kaya dahil dito ay pinag-usig+ ng mga Judio si Jesus, sapagkat ginagawa niya ang mga bagay na ito sa panahon ng Sabbath. 17  Ngunit sumagot siya sa kanila: “Ang aking Ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon, at ako ay patuloy na gumagawa.”+ 18  Tunay nga, dahil dito ay lalo pang nagsikap ang mga Judio na patayin siya,+ sapagkat hindi lamang niya nilalabag ang Sabbath kundi tinatawag din naman niya na kaniyang sariling Ama ang Diyos,+ anupat ginagawa niyang kapantay+ ng Diyos ang kaniyang sarili. 19  Sa gayon, bilang sagot, sinabi pa ni Jesus sa kanila: “Katotohanang-katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang Anak ay hindi makagagawa ng kahit isang bagay sa sarili niyang pagkukusa, kundi kung ano lamang ang nakikita niyang ginagawa ng Ama.+ Sapagkat anumang bagay ang ginagawa ng Isang iyon, ang mga bagay na ito ang ginagawa rin ng Anak sa gayunding paraan. 20  Sapagkat minamahal ng Ama ang Anak+ at ipinakikita sa kaniya ang lahat ng bagay na kaniya mismong ginagawa, at ipakikita niya sa kaniya ang mga gawa na mas dakila pa kaysa sa mga ito, upang kayo ay mamangha.+ 21  Sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at binubuhay sila,+ gayundin binubuhay ng Anak yaong mga ibig niya.+ 22  Sapagkat ang Ama ay hindi humahatol sa kaninuman, kundi ipinagkatiwala niya ang lahat ng paghatol sa Anak,+ 23  upang ang lahat ay magparangal sa Anak+ kung paanong sila ay nagpaparangal sa Ama. Siya na hindi nagpaparangal sa Anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa kaniya.+ 24  Katotohanang-katotohanang sinasabi ko sa inyo, Siya na nakikinig sa aking salita at naniniwala sa kaniya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan,+ at hindi siya hahantong sa paghatol kundi nakatawid na mula sa kamatayan tungo sa buhay.+ 25  “Katotohanang-katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang oras ay dumarating, at ngayon na nga, na maririnig ng mga patay+ ang tinig+ ng Anak ng Diyos at yaong mga nagbigay-pansin ay mabubuhay.+ 26  Sapagkat kung paanong ang Ama ay may buhay sa kaniyang sarili,+ gayundin niya ipinagkaloob sa Anak na magkaroon ng buhay sa kaniyang sarili.+ 27  At binigyan niya siya ng awtoridad na gumawa ng paghatol,+ sapagkat siya ay Anak ng tao.+ 28  Huwag kayong mamangha rito, sapagkat ang oras ay dumarating na ang lahat ng nasa mga alaalang libingan+ ay makaririnig ng kaniyang tinig 29  at lalabas, yaong mga gumawa ng mabubuting bagay tungo sa pagkabuhay-muli sa buhay,+ yaong mga gumawa ng buktot na mga bagay tungo sa pagkabuhay-muli sa paghatol.+ 30  Hindi ako makagagawa ng kahit isang bagay sa sarili kong pagkukusa; ayon sa aking narinig, ako ay humahatol; at ang hatol na ipinapataw ko ay matuwid,+ sapagkat hinahanap ko, hindi ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban+ niya na nagsugo sa akin. 31  “Kung ako lamang ang nagpapatotoo+ tungkol sa aking sarili, ang aking patotoo ay hindi totoo.+ 32  May iba pang nagpapatotoo tungkol sa akin, at alam kong ang patotoong dinadala+ niya tungkol sa akin ay totoo. 33  Kayo ay nagsugo ng mga tao kay Juan, at nagpatotoo siya sa katotohanan.+ 34  Gayunman, hindi ko tinatanggap ang patotoo mula sa tao, ngunit sinasabi ko ang mga bagay na ito upang kayo ay maligtas.+ 35  Ang taong iyon ay isang lamparang nagniningas at nagliliwanag, at sa loob ng maikling panahon ay ninais ninyong magsaya nang labis sa kaniyang liwanag.+ 36  Ngunit taglay ko ang patotoong mas dakila kaysa sa taglay ni Juan, sapagkat ang mismong mga gawang iniatas sa akin ng aking Ama upang ganapin, na siyang mga gawa na aking ginagawa,+ ang nagpapatotoo tungkol sa akin na isinugo ako ng Ama. 37  Gayundin, ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nagpatotoo tungkol sa akin.+ Hindi ninyo kailanman narinig ang kaniyang tinig ni nakita man ang kaniyang anyo;+ 38  at hindi nananatili sa inyo ang kaniyang salita, sapagkat yaon mismong isinugo niya ay hindi ninyo pinaniniwalaan. 39  “Sinasaliksik ninyo ang Kasulatan,+ sapagkat iniisip ninyo na sa pamamagitan ng mga iyon ay magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan; at ang mga ito mismo ang nagpapatotoo tungkol sa akin.+ 40  At gayunma’y hindi ninyo nais na pumarito sa akin upang magkaroon kayo ng buhay.+ 41  Hindi ako tumatanggap ng kaluwalhatian mula sa tao,+ 42  ngunit alam na alam ko na hindi ninyo taglay sa inyo ang pag-ibig sa Diyos.+ 43  Ako ay pumarito sa pangalan ng aking Ama,+ ngunit hindi ninyo ako tinatanggap; kung may iba pa na dumating sa sarili niyang pangalan, tatanggapin ninyo ang isang iyon. 44  Paano kayo maniniwala, gayong tumatanggap kayo ng kaluwalhatian+ mula sa isa’t isa at hindi ninyo hinahanap ang kaluwalhatiang mula sa iisang Diyos?+ 45  Huwag ninyong isipin na aakusahan ko kayo sa Ama; may isa na umaakusa sa inyo, si Moises,+ na siyang pinaglagakan ninyo ng inyong pag-asa. 46  Sa katunayan, kung pinaniwalaan ninyo si Moises ay paniniwalaan ninyo ako, sapagkat ang isang iyon ay sumulat tungkol sa akin.+ 47  Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga isinulat ng isang iyon,+ paano ninyo paniniwalaan ang aking mga pananalita?”

Talababa