Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Juan 4:1-54

4  Nang mabatid nga ng Panginoon na narinig ng mga Pariseo na si Jesus ay gumagawa at nagbabautismo+ ng mas maraming alagad kaysa kay Juan—  bagaman, ang totoo, si Jesus mismo ay hindi gumawa ng pagbabautismo kundi ang kaniyang mga alagad—  nilisan niya ang Judea at muling umalis patungong Galilea.  Ngunit kailangang dumaan siya sa Samaria.+  Alinsunod dito ay dumating siya sa isang lunsod ng Samaria na tinatawag na Sicar na malapit sa parang na ibinigay ni Jacob kay Jose na kaniyang anak.+  Sa katunayan, naroon ang bukal ni Jacob.+ At si Jesus, na pagod dahil sa paglalakbay, ay nakaupo nang gayon sa may bukal. Ang oras ay mga ikaanim na.  Isang babaing taga-Samaria ang dumating upang sumalok ng tubig. Sinabi ni Jesus sa kaniya: “Bigyan mo ako ng maiinom.”  (Sapagkat umalis ang kaniyang mga alagad patungo sa lunsod upang bumili ng mga pagkain.)  Sa gayon ay sinabi ng babaing Samaritana sa kaniya: “Paano ngang ikaw, bagaman isang Judio, ay humihingi sa akin ng maiinom, gayong isa akong babaing Samaritana?” (Sapagkat ang mga Judio ay walang pakikipag-ugnayan sa mga Samaritano.)+ 10  Bilang sagot ay sinabi ni Jesus sa kaniya: “Kung nalaman mo ang walang-bayad na kaloob+ ng Diyos at kung sino+ itong nagsasabi sa iyo, ‘Bigyan mo ako ng maiinom,’ ay hiningan mo sana siya, at bibigyan ka niya ng tubig na buháy.”+ 11  Sinabi niya sa kaniya: “Ginoo, wala ka man lamang timbang panalok ng tubig, at malalim ang balon. Kung gayon, saan nagmumula itong taglay mong tubig na buháy? 12  Hindi ka mas dakila+ kaysa sa aming ninunong si Jacob, na siyang nagbigay sa amin ng balon at uminom din mismo mula rito kasama ng kaniyang mga anak at ng kaniyang mga baka, hindi ba?” 13  Bilang sagot ay sinabi ni Jesus sa kaniya: “Bawat isa na umiinom mula sa tubig na ito ay muling mauuhaw. 14  Ang sinumang uminom mula sa tubig na ibibigay ko sa kaniya ay hindi na kailanman mauuhaw pa,+ kundi ang tubig na ibibigay ko sa kaniya ay magiging isang bukal ng tubig+ sa kaniya na bumabalong upang magbigay ng buhay na walang hanggan.”+ 15  Sinabi ng babae sa kaniya: “Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito, upang hindi na ako mauhaw pa ni patuloy na pumarito sa dakong ito upang sumalok ng tubig.” 16  Sinabi niya sa kaniya: “Humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka sa dakong ito.” 17  Bilang sagot ay sinabi ng babae: “Wala akong asawa.” Sinabi ni Jesus sa kaniya: “Mahusay ang iyong pagkasabi, ‘Ako ay walang asawa.’ 18  Sapagkat nagkaroon ka ng limang asawa, at ang lalaking nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Ito ang sinabi mo nang may katotohanan.” 19  Sinabi ng babae sa kaniya: “Ginoo, nahihiwatigan kong isa kang propeta.+ 20  Ang mga ninuno namin ay sumamba sa bundok na ito;+ ngunit sinasabi ninyo na sa Jerusalem ang dako kung saan dapat sumamba ang mga tao.”+ 21  Sinabi ni Jesus sa kaniya: “Maniwala ka sa akin, babae, Ang oras ay dumarating na kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem+ man ay hindi ninyo sasambahin+ ang Ama. 22  Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala;+ sinasamba namin ang aming nakikilala, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Judio.+ 23  Gayunpaman, ang oras ay dumarating, at ngayon na nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu+ at katotohanan,+ sapagkat, sa katunayan, hinahanap ng Ama ang mga tulad nito upang sumamba sa kaniya.+ 24  Ang Diyos ay Espiritu,+ at yaong mga sumasamba sa kaniya ay dapat sumamba sa espiritu at katotohanan.”+ 25  Sinabi ng babae sa kaniya: “Alam ko na darating ang Mesiyas,+ na tinatawag na Kristo.+ Kailanman dumating ang isang iyon, sasabihin niya ang lahat ng bagay sa atin nang hayagan.” 26  Sinabi ni Jesus sa kaniya: “Ako na nagsasalita sa iyo ay siya.”+ 27  Ngayon sa pagkakataong ito ay dumating ang kaniyang mga alagad, at nagsimula silang magtaka sapagkat nakikipag-usap siya sa isang babae. Sabihin pa, walang sinuman ang nagsabi: “Ano ang hinahanap mo?” o, “Bakit ka nakikipag-usap sa kaniya?” 28  Sa gayon, iniwan ng babae ang kaniyang bangang pantubig at umalis patungo sa lunsod at sinabi sa mga tao: 29  “Halikayo, tingnan ninyo ang isang taong nagsabi sa akin ng lahat ng bagay na ginawa ko. Hindi kaya ito ang Kristo?”+ 30  Lumabas sila ng lunsod at nagsimulang pumaroon sa kaniya. 31  Samantala ay hinihimok siya ng mga alagad, na sinasabi: “Rabbi,+ kumain ka.” 32  Ngunit sinabi niya sa kanila: “May pagkain akong kakainin na hindi ninyo alam.” 33  Sa gayon ay nagsimulang magsabi ang mga alagad sa isa’t isa: “Walang sinumang nagdala sa kaniya ng anumang makakain, hindi ba?” 34  Sinabi ni Jesus sa kanila: “Ang aking pagkain+ ay ang gawin ko ang kalooban+ niya na nagsugo sa akin at tapusin ang kaniyang gawain.+ 35  Hindi ba sinasabi ninyo na mayroon pang apat na buwan bago dumating ang pag-aani? Narito! Sinasabi ko sa inyo: Itingin ninyo ang inyong mga mata at tanawin ang mga bukid, na ang mga ito ay mapuputi na para sa pag-aani.+ Sa ngayon 36  ay tumatanggap na ng kabayaran ang manggagapas at nagtitipon na ng bunga para sa buhay na walang hanggan,+ upang ang manghahasik+ at ang manggagapas ay makapagsayang magkasama.+ 37  Sa bagay na ito, ang pananalita ngang ito ay totoo, Isa ang manghahasik at iba naman ang manggagapas. 38  Isinugo ko kayo upang gapasin ang hindi ninyo pinagpagalan. Iba ang nagpagal,+ at kayo ang pumasok sa pakinabang ng kanilang pagpapagal.” 39  At marami sa mga Samaritano mula sa lunsod na iyon ang nanampalataya+ sa kaniya dahil sa salita ng babaing nagpatotoo: “Sinabi niya sa akin ang lahat ng bagay na ginawa ko.”+ 40  Sa gayon nang pumaroon sa kaniya ang mga Samaritano, humiling sila sa kaniya na manatiling kasama nila; at nanatili siya roon nang dalawang araw.+ 41  Dahil dito ay marami pa ang naniwala dahil sa kaniyang sinabi,+ 42  at nagsimula silang magsabi sa babae: “Hindi na kami naniniwala dahil sa iyong pananalita; sapagkat narinig namin mismo+ at alam namin na ang taong ito sa katunayan ang tagapagligtas+ ng sanlibutan.” 43  Pagkatapos ng dalawang araw ay umalis siya roon patungong Galilea.+ 44  Gayunman, si Jesus mismo ay nagpatotoo na sa kaniyang sariling lupain ay walang karangalan ang isang propeta.+ 45  Kaya nga, nang dumating siya sa Galilea, tinanggap siya ng mga taga-Galilea, sapagkat nakita nila ang lahat ng bagay na ginawa niya sa Jerusalem sa kapistahan,+ sapagkat sila rin ay pumaroon sa kapistahan.+ 46  Alinsunod dito ay muli siyang pumaroon sa Cana+ ng Galilea, kung saan niya ginawang alak ang tubig.+ At may isang tagapaglingkod ng hari na ang anak na lalaki ay may-sakit sa Capernaum.+ 47  Nang marinig ng taong ito na dumating si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pumaroon siya sa kaniya at humiling sa kaniya na bumaba at pagalingin ang kaniyang anak na lalaki, sapagkat malapit na itong mamatay. 48  Gayunman, sinabi ni Jesus sa kaniya: “Malibang makakita kayo ng mga tanda+ at mga kababalaghan,+ hindi kayo maniniwala sa anumang paraan.” 49  Sinabi ng tagapaglingkod ng hari sa kaniya: “Panginoon, bumaba ka bago mamatay ang aking anak.” 50  Sinabi ni Jesus sa kaniya: “Humayo ka;+ buháy ang iyong anak.”+ Ang tao ay naniwala sa salita na sinalita ni Jesus sa kaniya at humayo na. 51  Ngunit samantalang lumulusong siya ay sinalubong na siya ng kaniyang mga alipin upang sabihing ang kaniyang anak na lalaki ay buháy.+ 52  Sa gayon ay nagtanong siya sa kanila kung anong oras bumuti ang kalusugan nito. Alinsunod dito ay sinabi nila sa kaniya: “Kahapon nang ikapitong oras ay iniwan siya ng lagnat.”+ 53  Kaya nga nalaman ng ama na iyon ay nang mismong oras+ nang sabihin ni Jesus sa kaniya: “Buháy ang iyong anak.” At siya at ang kaniyang buong sambahayan ay naniwala.+ 54  Muli ito ang ikalawang tanda+ na isinagawa ni Jesus nang dumating siya sa Galilea mula sa Judea.

Talababa