Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Juan 3:1-36

3  At may isang tao mula sa mga Pariseo, Nicodemo+ ang kaniyang pangalan, isang tagapamahala ng mga Judio.  Ang isang ito ay pumaroon sa kaniya nang gabi+ at sinabi sa kaniya: “Rabbi,+ alam naming ikaw bilang isang guro+ ay dumating mula sa Diyos;+ sapagkat walang sinuman ang makapagsasagawa ng mga tandang+ ito na iyong isinasagawa malibang sumasakaniya ang Diyos.”+  Bilang sagot ay sinabi ni Jesus sa kaniya:+ “Katotohanang-katotohanang sinasabi ko sa iyo, Malibang maipanganak muli+ ang isa, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos.”+  Sinabi ni Nicodemo sa kaniya: “Paanong maipanganganak ang isang tao kung matanda na siya? Hindi siya makapapasok sa bahay-bata ng kaniyang ina sa ikalawang pagkakataon at maipanganganak, hindi ba?”  Sumagot si Jesus: “Katotohanang-katotohanang sinasabi ko sa iyo, Malibang maipanganak ang isa mula sa tubig+ at espiritu,+ hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos.  Ang ipinanganak mula sa laman ay laman, at ang ipinanganak mula sa espiritu ay espiritu.+  Huwag kang mamangha sapagkat sinabi ko sa iyo, Kayo ay dapat na maipanganak muli.+  Ang hangin+ ay humihihip kung saan nito nais, at naririnig mo ang hugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nagmumula at kung saan ito pumaparoon. Gayundin ang bawat isa na ipinanganak mula sa espiritu.”+  Bilang sagot ay sinabi ni Nicodemo sa kaniya: “Paano mangyayari ang mga bagay na ito?” 10  Bilang sagot ay sinabi ni Jesus sa kaniya: “Ikaw ba ay isang guro ng Israel at gayunma’y hindi mo alam ang mga bagay na ito?+ 11  Katotohanang-katotohanang sinasabi ko sa iyo, Ang aming nalalaman ay sinasalita namin at ang aming nakita ay pinatototohanan+ namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap ang patotoong ibinibigay namin.+ 12  Kung nagsabi ako sa inyo ng makalupang mga bagay at gayunma’y hindi kayo naniniwala, paano kayo maniniwala kung magsasabi ako sa inyo ng makalangit na mga bagay?+ 13  Isa pa, walang taong umakyat sa langit+ maliban sa kaniya na bumaba mula sa langit,+ ang Anak ng tao.+ 14  At kung paanong itinaas ni Moises ang serpiyente+ sa ilang, gayundin kinakailangang itaas ang Anak ng tao,+ 15  upang ang bawat isa na naniniwala sa kaniya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.+ 16  “Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos+ sa sanlibutan anupat ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak,+ upang ang bawat isa na nananampalataya+ sa kaniya ay hindi mapuksa+ kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.+ 17  Sapagkat isinugo ng Diyos ang kaniyang Anak sa sanlibutan, hindi upang hatulan+ niya ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas+ sa pamamagitan niya. 18  Siya na nananampalataya sa kaniya ay hindi hahatulan.+ Siya na hindi nananampalataya ay nahatulan na, sapagkat hindi siya nanampalataya sa pangalan ng bugtong na Anak ng Diyos.+ 19  At ito ang saligan sa paghatol, na ang liwanag+ ay dumating sa sanlibutan+ ngunit inibig ng mga tao ang kadiliman sa halip na ang liwanag,+ sapagkat ang kanilang mga gawa ay balakyot. 20  Sapagkat siya na gumagawa ng buktot na mga bagay+ ay napopoot sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag, upang ang kaniyang mga gawa ay hindi masaway.+ 21  Ngunit siya na gumagawa ng totoo ay lumalapit sa liwanag,+ upang maihayag na ang kaniyang mga gawa ay ginawa na kasuwato ng Diyos.” 22  Pagkatapos ng mga bagay na ito, si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay pumaroon sa lupaing Judeano, at gumugol siya roon ng ilang panahon kasama nila at gumawa ng pagbabautismo.+ 23  Ngunit si Juan+ ay nagbabautismo rin sa Enon malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig+ doon, at ang mga tao ay patuloy na dumarating at binabautismuhan;+ 24  sapagkat si Juan ay hindi pa naitatapon sa bilangguan.+ 25  Sa gayon ay may pagtatalong bumangon sa pagitan ng mga alagad ni Juan at ng isang Judio may kinalaman sa pagpapadalisay.+ 26  Kaya pumaroon sila kay Juan at nagsabi sa kaniya: “Rabbi, ang lalaking kasama mo noon sa kabila ng Jordan, na iyong pinatotohanan,+ tingnan mo, ang isang ito ay nagbabautismo at ang lahat ay pumaparoon sa kaniya.”+ 27  Bilang sagot ay sinabi ni Juan: “Ang isang tao ay hindi makatatanggap ng kahit isang bagay malibang ibinigay iyon sa kaniya mula sa langit.+ 28  Kayo mismo ang nagpapatotoo sa akin na sinabi ko, Hindi ako ang Kristo,+ kundi, Ako ay isinugo sa unahan ng isang iyon.+ 29  Siya na may kasintahang babae ay ang kasintahang lalaki.+ Gayunman, ang kaibigan ng kasintahang lalaki, kapag tumindig ito at narinig siya, ay may malaking kagalakan dahil sa tinig ng kasintahang lalaki. Samakatuwid ang kagalakan kong ito ay nalubos na.+ 30  Ang isang iyon ay kailangang patuloy na dumami, ngunit ako ay kailangang patuloy na kumaunti.” 31  Siya na nanggagaling sa itaas ay nasa ibabaw ng lahat ng iba pa.+ Siya na mula sa lupa ay mula sa lupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa.+ Siya na nanggagaling sa langit ay nasa ibabaw ng lahat ng iba pa.+ 32  Ang kaniyang nakita at narinig, ito ang pinatototohanan niya,+ ngunit walang taong tumatanggap sa kaniyang patotoo.+ 33  Siya na tumanggap sa kaniyang patotoo ay naglagay ng kaniyang tatak doon na ang Diyos ay totoo.+ 34  Sapagkat ang isinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga pananalita ng Diyos,+ sapagkat hindi niya ibinibigay ang espiritu ayon sa panukat.+ 35  Iniibig ng Ama+ ang Anak at ibinigay ang lahat ng bagay sa kaniyang kamay.+ 36  Siya na nananampalataya+ sa Anak ay may buhay na walang hanggan;+ siya na sumusuway sa Anak ay hindi makakakita ng buhay,+ kundi ang poot ng Diyos ay nananatili sa kaniya.+

Talababa