Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Juan 19:1-42

19  Sa gayon, nang panahong iyon ay kinuha ni Pilato si Jesus at hinagupit siya.+  At ang mga kawal ay naglikaw ng isang koronang tinik at isinuot ito sa kaniyang ulo at ginayakan siya ng purpurang panlabas na kasuutan;+  at nagsimula silang lumapit sa kaniya at magsabi: “Magandang araw, ikaw na Hari ng mga Judio!” Gayundin, pinagsasampal nila siya sa mukha.+  At muling lumabas si Pilato at sinabi sa kanila: “Tingnan ninyo! Inilalabas ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong masumpungang pagkakamali sa kaniya.”+  Alinsunod dito ay lumabas si Jesus, suot ang koronang tinik at ang purpurang panlabas na kasuutan. At sinabi niya sa kanila: “Narito! Ang tao!”  Gayunman, nang makita siya ng mga punong saserdote at ng mga opisyal, sumigaw sila, na sinasabi: “Ibayubay siya! Ibayubay siya!”+ Sinabi ni Pilato sa kanila: “Kayo mismo ang kumuha sa kaniya at ibayubay ninyo siya, sapagkat wala akong masumpungang anumang pagkakamali sa kaniya.”+  Sinagot siya ng mga Judio: “May kautusan+ kami, at ayon sa kautusan ay dapat siyang mamatay, sapagkat ginawa niyang anak ng Diyos ang kaniyang sarili.”+  Kaya nga, nang marinig ni Pilato ang pananalitang ito, siya ay lalong natakot;  at muli siyang pumasok sa palasyo ng gobernador at sinabi kay Jesus: “Saan ka nagmula?” Ngunit walang sagot na ibinigay sa kaniya si Jesus.+ 10  Kaya sinabi ni Pilato sa kaniya: “Hindi ka ba magsasalita sa akin?+ Hindi mo ba alam na may awtoridad akong palayain ka at may awtoridad akong ibayubay ka?” 11  Sumagot si Jesus sa kaniya: “Wala ka sanang anumang awtoridad laban sa akin malibang ipinagkaloob ito sa iyo mula sa itaas.+ Ito ang dahilan kung bakit ang taong nagbigay sa akin sa iyo ay may mas malaking kasalanan.” 12  Sa dahilang ito ay patuloy na naghanap si Pilato ng paraan kung paano siya mapalalaya. Ngunit sumigaw ang mga Judio, na sinasabi: “Kung palalayain mo ang taong ito, hindi ka kaibigan ni Cesar. Bawat tao na ginagawang hari ang kaniyang sarili ay nagsasalita laban kay Cesar.”+ 13  Sa gayon, pagkarinig sa mga salitang ito, dinala ni Pilato si Jesus sa labas, at umupo siya sa luklukan ng paghatol sa dako na tinatawag na Ang Latag ng Bato, ngunit sa Hebreo ay Gabata. 14  Ngayon ay paghahanda+ na ng paskuwa; mga ikaanim na oras na noon. At sinabi niya sa mga Judio: “Tingnan ninyo! Ang inyong hari!” 15  Gayunman, sumigaw sila: “Alisin siya! Alisin siya! Ibayubay siya!” Sinabi ni Pilato sa kanila: “Ibabayubay ko ba ang inyong hari?” Sumagot ang mga punong saserdote: “Wala kaming hari kundi si Cesar.”+ 16  Kaya nga, sa pagkakataong iyon ay ibinigay niya siya sa kanila upang ibayubay.+ Nang magkagayon ay kinuha nila si Jesus. 17  At, pasan mismo ang pahirapang tulos,+ lumabas+ siya patungo sa tinatawag na Pook ng Bungo, na tinatawag na Golgota sa Hebreo;+ 18  at doon nila siya ibinayubay,+ at ang dalawa pang lalaki na kasama niya, isa sa panig na ito at isa sa kabila, ngunit si Jesus sa gitna.+ 19  Sumulat din si Pilato ng isang titulo at inilagay ito sa pahirapang tulos. Nakasulat: “Si Jesus na Nazareno ang Hari ng mga Judio.”+ 20  Sa gayon ay marami sa mga Judio ang nakabasa ng titulong ito, sapagkat malapit sa lunsod ang dako kung saan ibinayubay si Jesus;+ at nakasulat iyon sa Hebreo, sa Latin, sa Griego. 21  Gayunman, ang mga punong saserdote ng mga Judio ay nagsimulang magsabi kay Pilato: “Huwag mong isulat ‘Ang Hari ng mga Judio,’ kundi ang sinabi niya, ‘Ako ay Hari ng mga Judio.’ ” 22  Sumagot si Pilato: “Ang naisulat ko na ay naisulat ko na.” 23  Nang maibayubay na nga si Jesus ng mga kawal, kinuha nila ang kaniyang mga panlabas na kasuutan at ginawang apat na bahagi, sa bawat kawal ay isang bahagi, at ang panloob na kasuutan. Ngunit ang panloob na kasuutan ay walang dugtungan, na hinabi mula sa itaas hanggang sa buong haba nito.+ 24  Sa gayon ay sinabi nila sa isa’t isa: “Huwag nating punitin ito, kundi pagpasiyahan natin sa pamamagitan ng pagpapalabunutan dito kung kanino ito mapupunta.” Ito ay upang matupad ang kasulatan: “Pinaghati-hatian nila sa kanilang sarili ang aking mga panlabas na kasuutan, at ang aking kasuutan ay pinagpalabunutan nila.”+ At sa gayon ay talaga ngang ginawa ng mga kawal ang mga bagay na ito. 25  Gayunman, sa tabi ng pahirapang tulos ni Jesus ay nakatayo ang kaniyang ina+ at ang kapatid na babae ng kaniyang ina; si Maria+ na asawa ni Clopas, at si Maria Magdalena.+ 26  Sa gayon si Jesus, pagkakita sa kaniyang ina at sa alagad na minamahal+ niya na nakatayo sa tabi, ay nagsabi sa kaniyang ina: “Babae, tingnan mo! Ang iyong anak!” 27  Sumunod ay sinabi niya sa alagad: “Tingnan mo! Ang iyong ina!” At mula nang oras na iyon ay tinanggap siya ng alagad sa kaniyang sariling tahanan. 28  Pagkatapos nito, nang malaman ni Jesus na ngayon ay naganap na ang lahat ng bagay, upang maganap ang kasulatan ay sinabi niya: “Nauuhaw ako.”+ 29  May isang sisidlang nakalapag doon na punô ng maasim na alak. Sa gayon ay naglagay sila ng espongha na punô ng maasim na alak sa isang tangkay ng isopo at inilapit iyon sa kaniyang bibig.+ 30  Nang matanggap na niya ang maasim na alak, sinabi ni Jesus: “Naganap na!”+ at, pagyuko ng kaniyang ulo, ipinaubaya niya ang kaniyang espiritu.+ 31  Nang magkagayon ang mga Judio, yamang noon ay Paghahanda,+ upang ang mga katawan ay hindi manatili+ sa pahirapang tulos nang Sabbath, (sapagkat ang araw ng Sabbath na iyon ay dakila,)+ ay humiling kay Pilato na ipabali ang kanilang mga binti at ipaalis ang mga katawan. 32  Sa gayon, pumaroon ang mga kawal at binali ang mga binti ng unang lalaki at yaong sa isa pang lalaki na ibinayubay na kasama niya. 33  Ngunit pagparoon kay Jesus, nang makita nilang patay na siya, hindi nila binali ang kaniyang mga binti. 34  Gayunma’y inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang kaniyang tagiliran,+ at kaagad ay dugo at tubig ang lumabas. 35  At siya na nakakita nito ay nagpatotoo, at ang kaniyang patotoo ay tunay, at alam ng taong iyon na nagsasabi siya ng mga bagay na totoo, upang maniwala rin kayo.+ 36  Sa katunayan, naganap ang mga bagay na ito upang matupad ang kasulatan: “Walang isa mang buto niya ang madudurog.”+ 37  At, muli, ang iba pang kasulatan ay nagsasabi: “Titingin sila sa Isa na kanilang inulos.”+ 38  At pagkatapos ng mga bagay na ito, si Jose na mula sa Arimatea, na isang alagad ni Jesus ngunit palihim dahil sa takot niya sa mga Judio,+ ay humiling kay Pilato na makuha niya ang katawan ni Jesus; at binigyan siya ng pahintulot ni Pilato.+ Sa gayon ay pumaroon siya at kinuha ang kaniyang katawan.+ 39  Si Nicodemo rin, ang taong pumaroon sa kaniya nang gabi noong unang pagkakataon, ay dumating na may dalang isang rolyo ng mira at mga aloe, na mga isang daang libra nito.+ 40  Kaya kinuha nila ang katawan ni Jesus at binalot ito ng mga benda na may mga espesya,+ ayon sa kaugalian ng mga Judio sa paghahanda para sa libing. 41  Nagkataon naman, sa dako kung saan siya ibinayubay ay may hardin, at sa hardin ay may isang bagong alaalang libingan,+ na wala pang sinuman ang nailalagay. 42  Sa gayon, dahil sa paghahanda+ ng mga Judio, ay doon nila inilagay si Jesus, sapagkat ang alaalang libingan ay malapit lamang.

Talababa