Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Juan 18:1-40

18  Pagkasabi ng mga bagay na ito, lumabas si Jesus na kasama ang kaniyang mga alagad patawid sa agusang-taglamig ng Kidron+ kung saan may isang hardin, at siya at ang kaniyang mga alagad ay pumasok doon.+  At alam din ni Hudas, na magkakanulo sa kaniya, ang dakong iyon, sapagkat maraming ulit nang nakipagtagpo roon si Jesus sa kaniyang mga alagad.+  Sa gayon ay dinala ni Hudas ang pangkat ng mga kawal at ang mga opisyal ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo at dumating doon na may mga sulo at mga lampara at mga sandata.+  Si Jesus, nang magkagayon, yamang nalalaman ang lahat ng bagay na darating sa kaniya,+ ay lumabas at nagsabi sa kanila: “Sino ang hinahanap ninyo?”  Sumagot sila sa kaniya: “Si Jesus na Nazareno.”+ Sinabi niya sa kanila: “Ako nga siya.” At si Hudas, na magkakanulo+ sa kaniya, ay nakatayo ring kasama nila.  Gayunman, nang sabihin niya sa kanila: “Ako nga siya,” nagsiurong sila+ at nabuwal sa lupa.  Sa gayon ay tinanong niya silang muli: “Sino ang hinahanap ninyo?” Sinabi nila: “Si Jesus na Nazareno.”  Sumagot si Jesus: “Sinabi ko sa inyo na ako nga siya. Samakatuwid, kung ako nga ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga ito”;  upang matupad ang salita na sinabi niya: “Sa mga ibinigay mo sa akin ay hindi ko naiwala ang kahit isa man.”+ 10  Nang magkagayon, yamang siya ay may tabak, hinugot iyon ni Simon Pedro at tinaga ang alipin ng mataas na saserdote at pinutol ang kanang tainga nito.+ Ang pangalan ng alipin ay Malco. 11  Gayunman, sinabi ni Jesus kay Pedro: “Ipasok mo ang tabak sa kaluban nito.+ Ang kopa na ibinigay sa akin ng Ama, hindi ko ba ito dapat inuman?”+ 12  Nang magkagayon ay dinakip si Jesus ng pangkat ng mga kawal at ng kumandante ng militar at ng mga opisyal ng mga Judio at iginapos siya, 13  at dinala muna nila siya kay Anas; sapagkat siya ay biyenan ni Caifas, na mataas na saserdote nang taóng iyon.+ 14  Si Caifas, sa katunayan, ang siyang nagpayo sa mga Judio na para sa kanilang kapakinabangan na ang isang tao ay mamatay alang-alang sa bayan.+ 15  Si Simon Pedro nga at gayundin ang isa pang alagad ay sumusunod kay Jesus.+ Ang alagad na iyon ay kilala ng mataas na saserdote, at pumasok siyang kasama ni Jesus sa looban ng mataas na saserdote, 16  ngunit si Pedro ay nakatayo sa labas sa pintuan.+ Sa gayon ang alagad na iyon, na kilala ng mataas na saserdote, ay lumabas at nakipag-usap sa bantay-pinto at dinala si Pedro sa loob. 17  Ang alilang babae, ang bantay-pinto, ay nagsabi nga kay Pedro: “Hindi ba isa ka rin sa mga alagad ng taong ito?” Sinabi niya: “Hindi nga ako.”+ 18  At ang mga alipin at ang mga opisyal ay nakatayo sa paligid, yamang nagpaningas sila ng sigang uling,+ sapagkat maginaw noon, at nagpapainit sila. Si Pedro rin ay nakatayong kasama nila at nagpapainit. 19  At sa gayon ay nagtanong kay Jesus ang punong saserdote tungkol sa kaniyang mga alagad at tungkol sa kaniyang turo. 20  Sumagot si Jesus sa kaniya: “Nagsalita ako sa sanlibutan nang hayagan. Lagi akong nagtuturo sa sinagoga at sa templo,+ kung saan nagtitipon ang lahat ng mga Judio; at wala akong sinalitang anuman sa lihim. 21  Bakit mo ako tinatanong? Tanungin mo yaong mga nakarinig sa mga sinalita ko sa kanila. Tingnan mo! Alam ng mga ito kung ano ang sinabi ko.” 22  Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, sinampal+ si Jesus sa mukha ng isa sa mga opisyal na nakatayo sa tabi at nagsabi: “Ganiyan ba ang paraan mo ng pagsagot sa punong saserdote?” 23  Sumagot si Jesus sa kaniya: “Kung nagsalita ako nang mali, magpatotoo ka may kinalaman sa kamalian; ngunit kung tama, bakit mo ako sinampal?” 24  Nang magkagayon ay nakagapos siyang ipinadala ni Anas kay Caifas na mataas na saserdote.+ 25  Si Simon Pedro nga ay nakatayo at nagpapainit. Nang magkagayon ay sinabi nila sa kaniya: “Hindi ba isa ka rin sa kaniyang mga alagad?” Ikinaila niya iyon at sinabi: “Hindi nga ako.”+ 26  Isa sa mga alipin ng mataas na saserdote, na kamag-anak ng lalaking pinutulan ni Pedro ng tainga,+ ang nagsabi: “Nakita kitang kasama niya sa hardin, hindi ba?” 27  Gayunman, ikinaila itong muli ni Pedro; at kaagad na tumilaok ang tandang.+ 28  Nang magkagayon ay dinala nila si Jesus mula kay Caifas patungo sa palasyo ng gobernador.+ Ngayon ay umaga na. Ngunit sila mismo ay hindi pumasok sa palasyo ng gobernador, upang hindi sila madungisan+ at nang makakain ng paskuwa. 29  Sa gayon ay lumabas si Pilato sa kanila at nagsabi: “Anong akusasyon ang inihaharap ninyo laban sa taong ito?”+ 30  Bilang sagot ay sinabi nila sa kaniya: “Kung ang taong ito ay hindi isang manggagawa ng kamalian, hindi sana namin siya dinala sa iyo.” 31  Kaya sinabi ni Pilato sa kanila: “Kayo mismo ang kumuha sa kaniya at humatol sa kaniya ayon sa inyong kautusan.”+ Sinabi ng mga Judio sa kaniya: “Hindi kaayon ng kautusan na pumatay kami ng sinuman.”+ 32  Ito ay upang matupad ang salita ni Jesus na sinabi niya upang ipahiwatig kung anong uri ng kamatayan ang nakatalagang ikamatay niya.+ 33  Kaya muling pumasok si Pilato sa palasyo ng gobernador at tinawag si Jesus at sinabi sa kaniya: “Ikaw ba ang hari ng mga Judio?”+ 34  Sumagot si Jesus: “Sinasabi mo ba ito mula sa iyong sarili, o may ibang nagsabi sa iyo tungkol sa akin?”+ 35  Sumagot si Pilato: “Hindi ako isang Judio, hindi ba? Dinala ka sa akin ng iyong sariling bansa at ng mga punong saserdote.+ Ano ba ang ginawa mo?” 36  Sumagot si Jesus:+ “Ang kaharian ko ay hindi bahagi ng sanlibutang ito.+ Kung ang kaharian ko ay bahagi ng sanlibutang ito, lumaban sana ang mga tagapaglingkod ko+ upang hindi ako maibigay sa mga Judio. Ngunit, ang totoo, ang kaharian ko ay hindi nagmumula rito.” 37  Sa gayon ay sinabi ni Pilato sa kaniya: “Kung gayon nga, ikaw ba ay isang hari?” Sumagot si Jesus: “Ikaw mismo ang nagsasabing ako ay isang hari.+ Dahil dito ay ipinanganak ako, at dahil dito ay dumating ako sa sanlibutan, upang ako ay magpatotoo sa katotohanan.+ Bawat isa na nasa panig ng katotohanan+ ay nakikinig sa aking tinig.”+ 38  Sinabi ni Pilato sa kaniya: “Ano ang katotohanan?” At pagkasabi nito, lumabas siyang muli sa mga Judio at sinabi sa kanila: “Wala akong masumpungang pagkakamali sa kaniya.+ 39  Isa pa, may kaugalian kayo na magpapalaya ako sa inyo ng isang tao kapag paskuwa.+ Nais ba ninyo, kung gayon, na palayain ko sa inyo ang hari ng mga Judio?” 40  Nang magkagayon ay sumigaw silang muli, na sinasabi: “Huwag ang taong ito, kundi si Barabas!” Si Barabas nga ay isang magnanakaw.+

Talababa