Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Juan 13:1-38

13  Sa dahilan ngang alam niya bago pa ang kapistahan ng paskuwa na dumating na ang kaniyang oras+ upang umalis siya sa sanlibutang ito patungo sa Ama,+ si Jesus, yamang inibig niya ang mga sariling kaniya na nasa sanlibutan,+ ay umibig sa kanila hanggang sa wakas.  Kaya, habang nagaganap ang hapunan, palibhasa’y inilagay na ng Diyablo sa puso ni Hudas Iscariote,+ na anak ni Simon, na ipagkanulo siya,+  siya, sa pagkaalam na ibinigay na ng Ama sa kaniyang mga kamay+ ang lahat ng bagay at na siya ay nanggaling sa Diyos at paroroon sa Diyos,+  ay tumayo mula sa hapunan at inilagay sa tabi ang kaniyang mga panlabas na kasuutan. At, pagkakuha ng tuwalya, binigkisan niya ang kaniyang sarili.+  Pagkatapos nito ay naglagay siya ng tubig sa isang palanggana at pinasimulang hugasan ang mga paa+ ng mga alagad at tinuyo ang mga iyon ng tuwalyang nakabigkis sa kaniya.  At sa gayon ay lumapit siya kay Simon Pedro. Sinabi nito sa kaniya: “Panginoon, huhugasan mo ba ang aking mga paa?”+  Bilang sagot ay sinabi ni Jesus sa kaniya: “Ang ginagawa ko ay hindi mo nauunawaan sa kasalukuyan, ngunit mauunawaan mo pagkatapos ng mga bagay na ito.”+  Sinabi ni Pedro sa kaniya: “Tiyak na hindi mo kailanman huhugasan ang aking mga paa.” Sumagot si Jesus sa kaniya: “Malibang hugasan kita,+ wala kang bahagi sa akin.”  Sinabi ni Simon Pedro sa kaniya: “Panginoon, hindi lamang ang aking mga paa, kundi gayundin ang aking mga kamay at ang aking ulo.” 10  Sinabi ni Jesus sa kaniya: “Siya na nakapaligo+ na ay hindi na kailangang mahugasan maliban sa kaniyang mga paa, kundi lubusan na siyang malinis. At kayo ay malilinis, ngunit hindi ang lahat.” 11  Sa katunayan, kilala niya ang taong magkakanulo sa kaniya.+ Ito ang dahilan kung bakit niya sinabi: “Hindi lahat sa inyo ay malinis.” 12  Nang mahugasan na niya ang kanilang mga paa at maisuot ang kaniyang mga panlabas na kasuutan at muling humilig sa mesa, sinabi niya sa kanila: “Alam ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? 13  Tinatawag ninyo akong, ‘Guro,’+ at, ‘Panginoon,’+ at tama ang inyong sinasabi, sapagkat gayon ako.+ 14  Samakatuwid, kung ako, bagaman Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa,+ kayo rin ay dapat na maghugas ng mga paa ng isa’t isa.+ 15  Sapagkat nagbigay ako ng parisan para sa inyo, na kung ano ang ginawa ko sa inyo ay dapat din ninyong gawin.+ 16  Katotohanang-katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang isang alipin ay hindi mas dakila kaysa sa kaniyang panginoon, ni ang isinusugo ay mas dakila kaysa sa nagsugo sa kaniya.+ 17  Kung alam ninyo ang mga bagay na ito, maligaya kayo kung gagawin ninyo ang mga iyon.+ 18  Hindi ako nagsasalita tungkol sa inyong lahat; kilala ko ang aking mga pinili.+ Ngunit ito ay upang matupad ang Kasulatan,+ ‘Siya na dating kumakain sa aking tinapay ay nagtaas ng kaniyang sakong laban sa akin.’+ 19  Mula sa sandaling ito ay sinasabi ko sa inyo bago iyon maganap,+ upang kapag naganap iyon ay maniwala kayo na ako nga siya. 20  Katotohanang-katotohanang sinasabi ko sa inyo, Siya na tumatanggap sa sinumang aking isinusugo ay tumatanggap din sa akin.+ Siya naman na tumatanggap sa akin ay tumatanggap din sa kaniya na nagsugo sa akin.”+ 21  Pagkasabi ng mga bagay na ito, si Jesus ay nabagabag sa espiritu, at nagpatotoo siya at nagsabi: “Katotohanang-katotohanang sinasabi ko sa inyo, Isa sa inyo ang magkakanulo sa akin.”+ 22  Nagsimulang magtinginan ang mga alagad sa isa’t isa, na nalilito kung patungkol kanino ang sinasabi niya.+ 23  Nakahilig sa harap ng dibdib ni Jesus ang isa sa kaniyang mga alagad, at minamahal siya ni Jesus.+ 24  Sa gayon ay tumango si Simon Pedro sa isang ito at sinabi sa kaniya: “Sabihin mo kung patungkol kanino ang sinasabi niya.” 25  Kaya ang huling nabanggit ay sumandig sa dibdib ni Jesus at nagsabi sa kaniya: “Panginoon, sino iyon?”+ 26  Sa gayon ay sumagot si Jesus: “Iyon ang isa na bibigyan ko ng putol ng pagkain na aking isasawsaw.”+ At sa gayon, pagkasawsaw ng putol ng pagkain, kinuha niya ito at ibinigay kay Hudas, na anak ni Simon Iscariote. 27  At pagkatapos ng putol ng pagkain, nang magkagayon ay pumasok si Satanas sa huling nabanggit.+ Si Jesus, sa gayon, ay nagsabi sa kaniya: “Anuman ang iyong ginagawa ay gawin mo nang lalong madali.” 28  Gayunman, walang sinuman sa mga nakahilig sa mesa ang nakaaalam kung sa anong layunin niya sinabi ito sa kaniya. 29  Sa katunayan, ang ilan ay nag-aakala, yamang si Hudas ang humahawak ng kahon ng salapi,+ na sinasabi sa kaniya ni Jesus: “Bumili ka ng mga bagay na kailangan natin para sa kapistahan,” o na magbigay siya ng anumang bagay sa mga dukha.+ 30  Sa gayon, pagkatanggap niya ng putol ng pagkain, siya ay lumabas kaagad. At gabi na noon.+ 31  Kaya nang makalabas na siya, sinabi ni Jesus: “Ngayon ang Anak ng tao ay niluluwalhati,+ at ang Diyos ay niluluwalhati may kaugnayan sa kaniya. 32  At ang Diyos mismo ang luluwalhati sa kaniya,+ at kaniyang luluwalhatiin siya kaagad. 33  Mumunting mga anak,+ sandali na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako; at gaya ng sinabi ko sa mga Judio, ‘Kung saan ako paroroon ay hindi kayo makaparoroon,’+ sinasabi ko rin sa inyo sa kasalukuyan. 34  Binibigyan ko kayo ng isang bagong utos, na ibigin ninyo ang isa’t isa; kung paanong inibig ko kayo+ ay ibigin din ninyo ang isa’t isa.+ 35  Sa ganito malalaman ng lahat na kayo ay aking mga alagad, kung kayo ay may pag-ibig sa isa’t isa.”+ 36  Sinabi ni Simon Pedro sa kaniya: “Panginoon, saan ka paroroon?” Sumagot si Jesus: “Kung saan ako paroroon ay hindi ka makasusunod sa akin ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos.”+ 37  Sinabi ni Pedro sa kaniya: “Panginoon, bakit nga ba hindi ako makasusunod sa iyo sa kasalukuyan? Ibibigay ko ang aking kaluluwa alang-alang sa iyo.”+ 38  Sumagot si Jesus: “Ibibigay mo ba ang iyong kaluluwa alang-alang sa akin? Katotohanang-katotohanang sinasabi ko sa iyo, Hindi titilaok ang tandang sa anumang paraan hanggang sa maitatwa mo ako nang tatlong ulit.”+

Talababa