Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Juan 1:1-51

1  Nang pasimula+ ay ang Salita,+ at ang Salita ay kasama ng Diyos,+ at ang Salita ay isang diyos.+  Ang isang ito nang pasimula+ ay kasama ng Diyos.+  Ang lahat ng bagay ay umiral sa pamamagitan niya,+ at kung hiwalay sa kaniya ay walang isa mang bagay ang umiral. Ang umiral  sa pamamagitan niya ay buhay,+ at ang buhay ay ang liwanag+ ng mga tao.  At ang liwanag ay sumisikat sa kadiliman,+ ngunit hindi ito napanaigan ng kadiliman.  May bumangong isang tao na isinugo bilang kinatawan ng Diyos:+ ang pangalan niya ay Juan.+  Ang taong ito ay dumating bilang isang patotoo,+ upang magpatotoo tungkol sa liwanag,+ upang ang lahat ng uri ng tao ay maniwala sa pamamagitan niya.+  Hindi siya ang liwanag+ na iyon, ngunit siya ang nilayong magpatotoo+ tungkol sa liwanag na iyon.  Ang tunay na liwanag+ na nagbibigay ng liwanag+ sa bawat uri ng tao+ ay paparating na noon sa sanlibutan. 10  Nasa sanlibutan siya noon,+ at ang sanlibutan ay umiral sa pamamagitan niya,+ ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. 11  Dumating siya sa sarili niyang tahanan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang bayan.+ 12  Gayunman, sa lahat ng tumanggap sa kaniya,+ sa kanila niya ibinigay ang awtoridad na maging mga anak ng Diyos,+ sapagkat nananampalataya sila sa kaniyang pangalan;+ 13  at ipinanganak sila, hindi mula sa dugo o mula sa kalooban ng laman o mula sa kalooban ng tao, kundi mula sa Diyos.+ 14  Kaya ang Salita ay naging laman+ at tumahan sa gitna natin, at nakita natin ang kaniyang kaluwalhatian, isang kaluwalhatian na gaya ng sa isang bugtong na anak+ mula sa isang ama; at puspos siya ng di-sana-nararapat na kabaitan at katotohanan.+ 15  (Si Juan ay nagpatotoo tungkol sa kaniya, oo, sumigaw pa nga siya—ito ang siyang nagsabi nito—na sinasabi: “Ang isa na dumarating sa likuran ko ay nauna na sa harap ko, sapagkat umiral siya bago pa ako.”)+ 16  Sapagkat tayong lahat ay tumanggap mula sa kalubusan niya,+ maging ng di-sana-nararapat na kabaitan sa di-sana-nararapat na kabaitan.+ 17  Sapagkat ang Kautusan ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises,+ ang di-sana-nararapat na kabaitan+ at ang katotohanan+ ay dumating sa pamamagitan ni Jesu-Kristo. 18  Walang taong nakakita sa Diyos kailanman;+ ang bugtong na diyos+ na nasa dakong dibdib+ ng Ama ang siyang nakapagpaliwanag tungkol sa kaniya.+ 19  Ito nga ang patotoo ni Juan nang magsugo sa kaniya ang mga Judio ng mga saserdote at mga Levita mula sa Jerusalem upang tanungin siya: “Sino ka ba?”+ 20  At ipinahayag niya at hindi ipinagkaila, kundi ipinahayag: “Hindi ako ang Kristo.”+ 21  At tinanong nila siya: “Ano, kung gayon? Ikaw ba si Elias?”+ At sinabi niya: “Hindi ako.” “Ikaw ba Ang Propeta?”+ At sumagot siya: “Hindi!” 22  Kaya sinabi nila sa kaniya: “Sino ka ba? upang makapagbigay kami ng sagot doon sa mga nagsugo sa amin. Ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili?”+ 23  Sinabi niya: “Ako ay tinig ng isa na sumisigaw sa ilang, ‘Tuwirin ninyo ang daan ni Jehova,’ gaya ng sinabi ni Isaias na propeta.”+ 24  At yaong mga isinugo ay mula sa mga Pariseo. 25  Kaya tinanong nila siya at sinabi sa kaniya: “Kung gayon, bakit ka nagbabautismo+ kung hindi nga ikaw ang Kristo o si Elias o Ang Propeta?” 26  Sinagot sila ni Juan, na sinasabi: “Nagbabautismo ako sa tubig. Sa gitna+ ninyo ay may isang nakatayo na hindi ninyo nakikilala,+ 27  ang isa na dumarating sa likuran ko, ngunit sa sintas ng kaniyang sandalyas ay hindi ako karapat-dapat na magkalag.”+ 28  Ang mga bagay na ito ay naganap sa Betania sa kabila ng Jordan, kung saan nagbabautismo si Juan.+ 29  Nang sumunod na araw ay nakita niya si Jesus na papalapit sa kaniya, at sinabi niya: “Tingnan ninyo, ang Kordero+ ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan+ ng sanlibutan!+ 30  Ito ang isa na tungkol sa kaniya ay sinabi ko, Sa likuran ko ay may dumarating na isang lalaki na nauna na sa harap ko, sapagkat umiral siya bago pa ako.+ 31  Ako man ay hindi nakakilala sa kaniya, ngunit ang dahilan kung bakit ako dumating na nagbabautismo sa tubig ay upang mahayag siya sa Israel.”+ 32  Nagpatotoo rin si Juan, na sinasabi: “Nakita ko ang espiritu na bumababang gaya ng isang kalapati mula sa langit, at nanatili ito sa kaniya.+ 33  Ako man ay hindi nakakilala sa kaniya, ngunit ang mismong Isa na nagsugo sa akin+ upang magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin, ‘Sinuman ang makita mong babaan ng espiritu at panatilihan nito, ito ang isa na nagbabautismo sa banal na espiritu.’+ 34  At nakita ko iyon, at nagpatotoo ako na ang isang ito ang Anak ng Diyos.”+ 35  Muli nang sumunod na araw ay nakatayo si Juan na kasama ang dalawa sa kaniyang mga alagad, 36  at habang nakatingin siya kay Jesus na naglalakad ay sinabi niya: “Tingnan ninyo, ang Kordero+ ng Diyos!” 37  At narinig siyang magsalita ng dalawang alagad, at sumunod sila kay Jesus. 38  Nang magkagayon ay bumaling si Jesus at, nang matanaw na sumusunod sila, sinabi niya sa kanila: “Ano ang hinahanap ninyo?” Sinabi nila sa kaniya: “Rabbi, (na kapag isinalin ay nangangahulugang Guro,) saan ka nanunuluyan?” 39  Sinabi niya sa kanila: “Halikayo, at makikita ninyo.”+ Alinsunod dito ay pumaroon sila at nakita kung saan siya nanunuluyan, at nanuluyan silang kasama niya nang araw na iyon; mga ikasampung oras na noon. 40  Si Andres+ na kapatid ni Simon Pedro ang isa sa dalawa na nakarinig sa sinabi ni Juan at sumunod kay Jesus. 41  Una ay nasumpungan ng isang ito ang sarili niyang kapatid, si Simon, at sinabi sa kaniya: “Nasumpungan na namin ang Mesiyas”+ (na kapag isinalin ay nangangahulugang Kristo).+ 42  Dinala niya siya kay Jesus. Nang tumingin si Jesus+ sa kaniya ay sinabi niya: “Ikaw ay si Simon+ na anak ni Juan;+ tatawagin kang Cefas” (na isinasaling Pedro).+ 43  Nang sumunod na araw ay ninais niyang lumisan patungong Galilea. Sa gayon ay nasumpungan ni Jesus si Felipe+ at sinabi sa kaniya: “Maging tagasunod kita.”+ 44  At si Felipe ay mula sa Betsaida,+ mula sa lunsod nina Andres at Pedro. 45  Nasumpungan ni Felipe si Natanael+ at sinabi sa kaniya: “Nasumpungan na namin ang isa na isinulat ni Moises, sa Kautusan,+ at ng mga Propeta,+ si Jesus, na anak ni Jose,+ na mula sa Nazaret.” 46  Ngunit sinabi ni Natanael sa kaniya: “Mayroon kayang anumang mabuting bagay na manggagaling sa Nazaret?”+ Sinabi ni Felipe sa kaniya: “Halika at tingnan mo.” 47  Nakita ni Jesus si Natanael na papalapit sa kaniya at sinabi tungkol sa kaniya: “Tingnan ninyo, isang tunay na Israelita, na sa kaniya ay walang panlilinlang.”+ 48  Sinabi ni Natanael sa kaniya: “Paanong nangyari na kilala mo ako?” Bilang sagot ay sinabi ni Jesus sa kaniya: “Bago ka tinawag ni Felipe, habang nasa ilalim ka ng puno ng igos, ay nakita kita.” 49  Sumagot si Natanael sa kaniya: “Rabbi, ikaw ang Anak ng Diyos,+ ikaw ang Hari+ ng Israel.” 50  Bilang sagot ay sinabi ni Jesus sa kaniya: “Dahil ba sa sinabi ko sa iyo na nakita kita sa ilalim ng puno ng igos ay naniniwala ka? Makakakita ka ng mga bagay na mas dakila kaysa sa mga ito.” 51  Sinabi pa niya sa kaniya: “Katotohanang-katotohanang sinasabi ko sa inyo, Makikita ninyong bukás ang langit at ang mga anghel+ ng Diyos na umaakyat at bumababa sa Anak ng tao.”+

Talababa