Joel 2:1-32

2  “Hipan ninyo ang tambuli sa Sion,+ at sumigaw kayo ng hiyaw ng digmaan+ sa aking banal na bundok.+ Maligalig ang lahat ng tumatahan sa lupain;+ sapagkat ang araw ni Jehova ay dumarating,+ sapagkat iyon ay malapit na!  Iyon ay araw ng kadiliman at karimlan,+ araw ng mga ulap at ng makapal na karimlan, gaya ng liwanag ng bukang-liwayway na nakalatag sa mga bundok.+ “May isang bayan na malaki at makapangyarihan;+ ang isang katulad nito ay hindi pa umiral mula noong nakalipas na panahong walang takda,+ at pagkatapos nito ay hindi na muling magkakaroon sa mga taon ng sali’t salinlahi.  Sa unahan nito ay may apoy na nanlalamon,+ at sa likuran nito ay may liyab na tumutupok.+ Katulad ng hardin ng Eden ang lupain sa unahan nito;+ ngunit ang nasa likuran nito ay ilang na tiwangwang, at wala ring anumang nakatatakas mula rito.  “Ang anyo nito ay gaya ng anyo ng mga kabayo, at gaya ng sa mga kabayong pandigma ang paraan ng kanilang pagtakbo.+  Patuloy silang nagluluksuhan na waring may ingay ng mga karo sa mga taluktok ng mga bundok,+ waring may ingay ng nagliliyab na apoy na lumalamon ng pinaggapasan.+ Ito ay gaya ng isang makapangyarihang bayan, na nakahanay sa pagbabaka.+  Dahil dito, ang mga bayan ay daranas ng matitinding kirot.+ Tungkol naman sa lahat ng mukha, ang mga iyon ay tiyak na magkakaroon ng ningas ng pagkabagabag.+  “Tumatakbo silang gaya ng makapangyarihang mga lalaki.+ Sumasampa sila sa pader na gaya ng mga lalaking mandirigma. At humahayo sila bawat isa sa kani-kaniyang mga lakad, at hindi sila nagbabago ng kanilang mga landas.+  At hindi sila nagtutulakan sa isa’t isa. Gaya ng matipunong lalaki sa kaniyang landas, sila ay patuloy na humahayo; at kung may mabuwal man maging sa gitna ng mga suligi, ang iba ay hindi lumilihis ng landas.  “Sa loob ng lunsod ay dumadaluhong sila. Sa ibabaw ng pader ay tumatakbo sila. Sa ibabaw ng mga bahay ay sumasampa sila. Sa mga bintana ay pumapasok silang gaya ng magnanakaw. 10  Sa harap nito ay naligalig ang lupain, ang langit ay umuga. Ang araw at ang buwan ay nagdilim,+ at ang mismong mga bituin ay nagkait ng kanilang liwanag.+ 11  At si Jehova ay tiyak na maglalakas ng kaniyang tinig+ sa harap ng kaniyang hukbong militar,+ sapagkat ang kaniyang kampo ay napakalaki.+ Sapagkat siya na tumutupad ng kaniyang salita ay makapangyarihan; sapagkat ang araw ni Jehova ay dakila+ at lubhang kakila-kilabot, at sino ang makatatagal dito?”+ 12  “At ngayon din,” ang sabi ni Jehova, “manumbalik kayo sa akin nang inyong buong puso,+ at may pag-aayuno+ at may pagtangis at may paghagulhol.+ 13  At hapakin ninyo ang inyong mga puso,+ at hindi ang inyong mga kasuutan;+ at manumbalik kayo kay Jehova na inyong Diyos, sapagkat siya ay magandang-loob at maawain,+ mabagal sa pagkagalit+ at sagana sa maibiging-kabaitan,+ at tiyak na ikalulungkot niya ang kapahamakan.+ 14  Sino ang nakaaalam kung siya nga ba ay manunumbalik at talagang malulungkot+ at mag-iiwan ng isang pagpapala+ pagkatapos nito, isang handog na mga butil at isang handog na inumin para kay Jehova na inyong Diyos? 15  “Hipan ninyo ang tambuli sa Sion.+ Magpabanal kayo ng panahon ng pag-aayuno.+ Tumawag kayo ng isang kapita-pitagang kapulungan.+ 16  Tipunin ninyo ang bayan. Magpabanal kayo ng isang kongregasyon.+ Pisanin ninyo ang matatandang lalaki. Tipunin ninyo ang mga bata at yaong mga sumususo sa mga suso.+ Palabasin ang kasintahang lalaki mula sa kaniyang loobang silid, at ang kasintahang babae mula sa kaniyang silid-pangkasalan. 17  “Sa pagitan ng beranda at ng altar+ ay manangis ang mga saserdote, ang mga lingkod ni Jehova, at magsabi, ‘Maawa ka sa iyong bayan, O Jehova, at huwag mong gawing kadustaan+ ang iyong mana, anupat pamamahalaan sila ng mga bansa. Bakit nga nila sasabihin sa gitna ng mga bayan: “Nasaan ang kanilang Diyos?” ’+ 18  At si Jehova ay magiging masigasig alang-alang sa kaniyang lupain+ at mahahabag sa kaniyang bayan.+ 19  At si Jehova ay sasagot at magsasabi sa kaniyang bayan, ‘Narito, ipadadala ko sa inyo ang butil at ang bagong alak at ang langis, at tiyak na mabubusog kayo roon;+ at hindi ko na kayo gagawing kadustaan sa gitna ng mga bansa.+ 20  At ang taga-hilaga+ ay ilalayo ko sa inyo, at ipananabog ko nga siya sa isang lupaing walang tubig at nakatiwangwang na kaguhuan, habang ang kaniyang mukha ay tungo sa silanganing dagat+ at ang kaniyang hulihang bahagi ay tungo sa kanluraning dagat.+ At ang baho mula sa kaniya ay paiilanlang, at ang alingasaw mula sa kaniya ay patuloy na paiilanlang;+ sapagkat Siya ay gagawa ng isang dakilang bagay sa Kaniyang ginagawa.’ 21  “Huwag kang matakot, O lupa. Magalak ka at magsaya; sapagkat si Jehova ay gagawa ng isang dakilang bagay sa Kaniyang ginagawa.+ 22  Huwag kayong matakot, kayong mga hayop sa malawak na parang,+ sapagkat ang mga pastulan sa ilang ay tiyak na magiging luntian.+ Sapagkat ang punungkahoy ay magbibigay nga ng mga bunga nito.+ Ang puno ng igos at ang punong ubas ay magbibigay ng kanilang kalakasan.+ 23  At kayong mga anak ng Sion ay magalak at magsaya kay Jehova na inyong Diyos;+ sapagkat ibibigay niya sa inyo ang ulan sa taglagas sa tamang sukat,+ at palalagpakin niya sa inyo ang buhos ng ulan, ulan sa taglagas at ulan sa tagsibol, gaya noong una.+ 24  At ang mga giikan ay mapupuno ng nalinisang butil, at ang mga pisaang tangke ay aapawan ng bagong alak at langis.+ 25  At isasauli ko sa inyo ang mga taon na ipinanginain ng balang, ng gumagapang na balang na walang pakpak, at ng ipis at ng higad, na aking malaking hukbong militar na isinugo ko sa gitna ninyo.+ 26  At tiyak na kakain kayo, na kumakain at nabubusog,+ at pupurihin ninyo ang pangalan ni Jehova na inyong Diyos,+ na gumawa para sa inyo sa lubhang kamangha-manghang paraan;+ at ang aking bayan ay hindi mapapahiya hanggang sa panahong walang takda.+ 27  At inyo ngang malalaman na ako ay nasa gitna ng Israel,+ at na ako ay si Jehova na inyong Diyos at wala nang iba pa.+ At ang aking bayan ay hindi mapapahiya hanggang sa panahong walang takda. 28  “At pagkatapos nito ay mangyayari nga na ibubuhos ko ang aking espiritu+ sa bawat uri ng laman,+ at ang inyong mga anak na lalaki at ang inyong mga anak na babae+ ay tiyak na manghuhula. Kung tungkol sa inyong matatandang lalaki, mananaginip sila ng mga panaginip. Kung tungkol sa inyong mga kabataang lalaki, makakakita sila ng mga pangitain. 29  At maging sa mga alilang lalaki at sa mga alilang babae sa mga araw na iyon ay ibubuhos ko ang aking espiritu.+ 30  “At ako ay magbibigay ng mga palatandaan sa mga langit+ at sa lupa, dugo at apoy at mga haliging usok.+ 31  Ang araw mismo ay magiging kadiliman,+ at ang buwan ay magiging dugo,+ bago dumating ang dakila at kakila-kilabot na araw ni Jehova.+ 32  At mangyayari nga na ang bawat isa na tumatawag sa pangalan ni Jehova ay makaliligtas;+ sapagkat sa Bundok Sion at sa Jerusalem ay doroon ang mga nakatakas,+ gaya ng sinabi ni Jehova, at kasama ng mga nakaligtas, yaong mga tinatawag ni Jehova.”+

Talababa