Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Hukom 6:1-40

6  At ang mga anak ni Israel ay nagsimulang gumawa ng masama sa paningin ni Jehova.+ Kaya ibinigay sila ni Jehova sa kamay ng Midian+ nang pitong taon.  At ang kamay ng Midian ay nanaig sa Israel.+ Dahil sa Midian ay gumawa ang mga anak ni Israel para sa kanilang sarili ng mga imbakan sa ilalim ng lupa na nasa mga bundok, at ng mga yungib at ng mga dakong mahirap puntahan.+  At nangyari nga na kapag naghahasik ng binhi+ ang Israel, ang Midian at Amalek+ at ang mga taga-Silangan+ ay umaahon, oo, umaahon sila laban sa kanila.  At nagkakampo sila laban sa kanila at sinisira ang ani ng lupa hanggang sa Gaza, at hindi nila pinahihintulutang matira sa Israel ang anumang panustos o tupa o toro o asno.+  Sapagkat sila at ang kanilang mga alagang hayop ay umaahong kasama ng kanilang mga tolda. Sila ay pumaparoon na sindami ng mga balang,+ at sila at ang kanilang mga kamelyo ay walang bilang;+ at pumaparoon sila sa lupain upang sirain iyon.+  At ang Israel ay lubhang naghikahos dahil sa Midian; at ang mga anak ni Israel ay nagsimulang humingi ng saklolo kay Jehova.+  At nangyari nga na sapagkat ang mga anak ni Israel ay humingi ng saklolo kay Jehova dahil sa Midian,+  si Jehova ay nagsugo ng isang lalaki, isang propeta,+ sa mga anak ni Israel at nagsabi sa kanila: “Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng Israel, ‘Ako ang nag-ahon sa inyo mula sa Ehipto+ at naglabas sa inyo mula sa bahay ng mga alipin.+  Sa gayon ay iniligtas ko kayo mula sa kamay ng Ehipto at mula sa kamay ng lahat ng naniniil sa inyo at pinalayas ko sila mula sa harap ninyo at ibinigay ko sa inyo ang kanilang lupain.+ 10  Bukod diyan, sinabi ko sa inyo: “Ako ay si Jehova na inyong Diyos.+ Huwag kayong matakot sa mga diyos ng mga Amorita+ na sa kanilang lupain ay nananahanan kayo.”+ At hindi kayo nakinig sa aking tinig.’ ”+ 11  Nang maglaon ay dumating ang anghel ni Jehova+ at umupo sa ilalim ng malaking punungkahoy na nasa Opra, na kay Joas na Abi-ezrita,+ samantalang si Gideon+ na kaniyang anak ay naghahampas ng trigo sa pisaan ng ubas upang mabilis na maitago iyon sa paningin ng Midian. 12  At ang anghel ni Jehova ay nagpakita sa kaniya at nagsabi sa kaniya: “Si Jehova ay sumasaiyo,+ ikaw na magiting at makapangyarihan.” 13  Dito ay sinabi ni Gideon sa kaniya: “Pagpaumanhinan mo ako, panginoon ko, ngunit kung si Jehova ay sumasaamin, bakit nga sumapit sa amin ang lahat ng ito,+ at nasaan ang lahat ng kaniyang mga kamangha-manghang pagkilos+ na isinaysay sa amin ng aming mga ama,+ na sinasabi, ‘Hindi ba kami iniahon ni Jehova mula sa Ehipto?’+ At ngayon ay pinabayaan kami ni Jehova,+ at ibinibigay niya kami sa palad ng Midian.” 14  Dahil dito ay hinarap siya ni Jehova at sinabi: “Yumaon ka sa kapangyarihan mong ito,+ at tiyak na ililigtas mo ang Israel mula sa palad ng Midian.+ Hindi ba kita isinusugo?”+ 15  Sinabi naman niya sa kaniya: “Pagpaumanhinan mo ako, Jehova. Paano ko ililigtas ang Israel?+ Narito! Ang aking sanlibo ang pinakamababa sa Manases, at ako ang pinakamaliit sa sambahayan ng aking ama.”+ 16  Ngunit sinabi ni Jehova sa kaniya: “Sapagkat ako ay sasaiyo,+ at tiyak na pababagsakin mo ang Midian+ na parang iisang lalaki.” 17  Dahil dito ay sinabi niya sa kaniya: “Kung ako ngayon ay nakasumpong ng lingap sa iyong paningin,+ gumawa ka nga ng isang tanda para sa akin na ikaw ang nagsasalita sa akin.+ 18  Pakisuyo, huwag kang umalis dito hanggang sa makaparoon ako sa iyo+ at mailabas ko ang aking kaloob at mailapag iyon sa harap mo.”+ At sinabi niya: “Ako, sa ganang akin, ay mananatiling nakaupo rito hanggang sa makabalik ka.” 19  At si Gideon ay pumasok at naghanda ng isang anak ng kambing+ at ng isang epa ng harina bilang mga tinapay na walang pampaalsa.+ Ang karne ay inilagay niya sa basket, at ang sabaw ay inilagay niya sa palayok, pagkatapos ay inilabas niya iyon sa kaniya sa ilalim ng malaking punungkahoy at inihain niya iyon. 20  Ang anghel ng tunay na Diyos ay nagsabi ngayon sa kaniya: “Kunin mo ang karne at ang mga tinapay na walang pampaalsa at ilapag mo ang mga iyon sa malaking bato roon,+ at ibuhos mo ang sabaw.” At gayon ang ginawa niya. 21  Pagkatapos ay iniunat ng anghel ni Jehova ang dulo ng baston na nasa kaniyang kamay at isinaling sa karne at sa mga tinapay na walang pampaalsa, at pumailanlang ang apoy mula sa bato at tinupok ang karne at ang mga tinapay na walang pampaalsa.+ Kung tungkol sa anghel ni Jehova, siya ay naglaho sa kaniyang paningin. 22  Sa gayon ay natanto ni Gideon na iyon ay anghel ni Jehova.+ Kaagad na sinabi ni Gideon: “Ay, Soberanong Panginoong Jehova, sa dahilang nakita ko ang anghel ni Jehova nang mukhaan!”+ 23  Ngunit sinabi ni Jehova sa kaniya: “Kapayapaan nawa ang mapasaiyo.+ Huwag kang matakot.+ Hindi ka mamamatay.”+ 24  Kaya nagtayo roon si Gideon ng isang altar+ para kay Jehova, at patuloy itong tinatawag+ na Jehova-shalom hanggang sa araw na ito. Naroroon pa iyon sa Opra+ ng mga Abi-ezrita. 25  At nangyari nga, nang gabing iyon ay sinabi pa ni Jehova sa kaniya: “Kunin mo ang guyang toro, ang toro na pag-aari ng iyong ama, samakatuwid ay ang ikalawang guyang toro na pitong taon na, at gibain mo ang altar ni Baal+ na pag-aari ng iyong ama, at ang sagradong poste na nasa tabi niyaon ay dapat mong putulin.+ 26  At magtayo ka ng isang altar para kay Jehova na iyong Diyos sa taluktok ng moog na ito, na may hanay ng mga bato, at kunin mo ang ikalawang guyang toro at ihandog mo iyon bilang handog na sinusunog sa ibabaw ng mga piraso ng kahoy ng sagradong poste na puputulin mo.” 27  Sa gayon ay kumuha si Gideon ng sampung lalaki mula sa kaniyang mga lingkod at ginawa ang gaya ng sinalita ni Jehova sa kaniya;+ ngunit nangyari nga, sapagkat lubha siyang natatakot sa sambahayan ng kaniyang ama at sa mga lalaki ng lunsod upang gawin iyon sa araw, ginawa niya iyon sa gabi.+ 28  Nang ang mga lalaki ng lunsod ay maagang bumangon sa kinaumagahan gaya ng dati, aba, narito! ang altar ni Baal ay giba na at ang sagradong poste+ na nasa tabi niyaon ay putol na, at ang ikalawang guyang toro ay naihandog na sa altar na itinayo. 29  At sinabi nila sa isa’t isa: “Sino ang gumawa ng bagay na ito?” At sila ay nagtanong at nag-usisa. Nang dakong huli ay sinabi nila: “Si Gideon na anak ni Joas ang siyang gumawa ng bagay na ito.” 30  Kaya sinabi ng mga lalaki ng lunsod kay Joas: “Ilabas mo ang iyong anak upang siya ay mamatay,+ sapagkat giniba niya ang altar ni Baal, at sapagkat pinutol niya ang sagradong poste na nasa tabi niyaon.” 31  Dahil dito ay sinabi ni Joas+ sa lahat niyaong mga tumayo laban sa kaniya:+ “Kayo ba ang gagawa ng legal na pagtatanggol para kay Baal upang tingnan kung maililigtas ninyo siya? Ang sinumang gagawa ng legal na pagtatanggol para sa kaniya ay dapat patayin sa umaga ngang ito.+ Kung siya ay Diyos,+ hayaang gumawa siya ng legal na pagtatanggol para sa kaniyang sarili,+ sapagkat may gumiba ng kaniyang altar.” 32  At tinawag niya siyang Jerubaal+ nang araw na iyon, na sinasabi: “Hayaang gumawa si Baal ng legal na pagtatanggol sa ganang kaniya, sapagkat may gumiba ng kaniyang altar.”+ 33  At ang buong Midian+ at Amalek+ at ang mga taga-Silangan+ ay nagtipong sama-sama na parang iisa+ at tumawid at nagkampo sa mababang kapatagan ng Jezreel.+ 34  At ang espiritu ni Jehova+ ay bumalot kay Gideon anupat hinipan niya ang tambuli,+ at ang mga Abi-ezrita+ ay napisan sa kaniya. 35  At nagsugo siya ng mga mensahero+ sa buong Manases, at sila man ay napisan sa kaniya. Nagsugo rin siya ng mga mensahero sa Aser at Zebulon at Neptali, at umahon sila upang salubungin siya. 36  Nang magkagayon ay sinabi ni Gideon sa tunay na Diyos: “Kung ililigtas mo ang Israel sa pamamagitan ko, gaya ng ipinangako mo,+ 37  narito, iiwan kong nakalantad sa giikan ang isang balahibong lana. Kung ang hamog ay mapasabalahibo lamang ngunit ang buong lupa ay tuyo, malalaman ko nga na ililigtas mo ang Israel sa pamamagitan ko, gaya ng ipinangako mo.” 38  At nagkagayon nga. Nang bumangon siyang maaga nang sumunod na araw at pigain niya ang balahibo, siya ay nakapagpatulo ng sapat na hamog mula sa balahibo upang mapuno ng tubig ang isang malaking mangkok na pampiging. 39  Gayunpaman, sinabi ni Gideon sa tunay na Diyos: “Huwag nawang lumagablab ang iyong galit laban sa akin, kundi pagsalitain mo ako nang minsan pa. Pakisuyo, hayaan mong gumawa ako ng pagsubok sa balahibo nang minsan pa. Pakisuyo, pangyarihin mong ang pagkatuyo ay mapasabalahibo lamang, at sa ibabaw ng buong lupa ay magkaroon ng hamog.” 40  At gayon ang ginawa ng Diyos nang gabing iyon; at ang pagkatuyo ay napasabalahibo lamang, at sa ibabaw ng buong lupa ay nagkaroon ng hamog.

Talababa