Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Hukom 20:1-48

20  Nang magkagayon ay lumabas ang lahat ng mga anak ni Israel+ at ang kapulungan ay nagtipun-tipon na parang iisang lalaki+ kay Jehova sa Mizpa,+ mula sa Dan+ hanggang sa Beer-sheba+ kasama ang lupain ng Gilead.+  Kaya ang mga pangunahing tao ng buong bayan at ng lahat ng tribo ng Israel ay tumayo sa kongregasyon ng bayan ng tunay na Diyos,+ apat na raang libong lalaking naglalakad na humahawak ng tabak.+  At narinig ng mga anak ni Benjamin na ang mga anak ni Israel ay umahon sa Mizpa.+ Nang magkagayon ay sinabi ng mga anak ni Israel: “Magsalita kayo. Paano nangyari ang masamang bagay na ito?”+  At ang lalaki, ang Levita,+ na asawa ng babaing pinaslang, ay sumagot at nagsabi: “Sa Gibeah nga,+ na sakop ng Benjamin, ay pumaroon ako, ako at ang aking babae,+ upang magpalipas ng magdamag.  At ang mga may-ari ng lupain sa Gibeah ay tumindig laban sa akin at pinalibutan ang bahay laban sa akin nang kinagabihan. Ako ang binalak nilang patayin, ngunit ang aking babae ang ginahasa nila,+ at sa kalaunan ay namatay siya.+  Kaya kinuha ko ang aking babae at pinagputul-putol ko siya at ipinadala ko siya sa bawat lupain ng mana ng Israel,+ sapagkat nagsagawa sila ng mahalay na paggawi+ at kadusta-dustang kahibangan sa Israel.+  Narito! Kayong lahat na mga anak ni Israel, ibigay ninyo rito ang inyong salita at payo.”+  Kaya ang buong bayan ay tumindig na parang iisang lalaki,+ na nagsasabi: “Hindi paroroon ang sinuman sa amin sa kaniyang tolda, ni liliko man ang sinuman sa amin sa kaniyang bahay.+  At ngayon ay ito ang bagay na gagawin natin sa Gibeah. [Umahon tayo] laban doon sa pamamagitan ng palabunutan.+ 10  At kumuha tayo ng sampung lalaki mula sa isang daan sa lahat ng tribo ng Israel, at isang daan mula sa isang libo, at isang libo mula sa sampung libo, na kukuha ng mga panustos para sa bayan, upang makakilos sila sa pamamagitan ng paghayo laban sa Gibeah ng Benjamin, dahil sa lahat ng kadusta-dustang kahibangan+ na ginawa nila sa Israel.” 11  Kaya ang lahat ng mga lalaki ng Israel ay natipon laban sa lunsod na parang iisang lalaki, bilang magkakaalyado. 12  At ang mga tribo ng Israel ay nagsugo ng mga lalaki sa lahat ng mga tagatribo ng Benjamin,+ na sinasabi: “Ano itong masamang bagay na ginawa sa gitna ninyo?+ 13  At ngayon ay ibigay ninyo ang mga lalaki,+ ang mga walang-kabuluhang lalaki,+ na nasa Gibeah,+ upang patayin namin sila,+ at aalisin namin ang kasamaan mula sa Israel.”+ At ayaw makinig ng mga anak ni Benjamin sa tinig ng kanilang mga kapatid, na mga anak ni Israel.+ 14  At ang mga anak ni Benjamin ay nagtipon sa Gibeah mula sa mga lunsod upang lumabas sa pakikipagbaka laban sa mga anak ni Israel. 15  Sa gayon ay napisan ang mga anak ni Benjamin nang araw na iyon mula sa mga lunsod, dalawampu’t anim na libong lalaki na humahawak ng tabak,+ bukod pa sa mga tumatahan sa Gibeah, na mula rito ay pitong daang piling lalaki ang napisan. 16  Mula sa lahat ng mga taong ito ay may pitong daang piling lalaki na kaliwete.+ Ang bawat isa sa mga ito ay nagpapahilagpos ng mga bato+ anupat gabuhok man ay hindi sumasala. 17  At ang mga lalaki ng Israel ay napisan nang bukod sa Benjamin, apat na raang libong lalaki na humahawak ng tabak.+ Ang bawat isa sa mga ito ay lalaking mandirigma. 18  At sila ay tumindig at umahon sa Bethel at sumangguni sa Diyos.+ Nang magkagayon ay sinabi ng mga anak ni Israel: “Sino sa amin ang aahon upang manguna sa pakikipagbaka laban sa mga anak ni Benjamin?”+ Dito ay sinabi ni Jehova: “Ang Juda ang mangunguna.”+ 19  Pagkatapos ay tumindig ang mga anak ni Israel sa kinaumagahan at nagkampo laban sa Gibeah. 20  Ang mga lalaki ng Israel ngayon ay lumabas sa pakikipagbaka laban sa Benjamin; at ang mga lalaki ng Israel ay humanay sa pakikipagbaka laban sa kanila sa Gibeah. 21  Kaya lumabas ang mga anak ni Benjamin mula sa Gibeah+ at ibinuwal sa lupa ang dalawampu’t dalawang libong lalaki sa Israel nang araw na iyon.+ 22  Gayunman, ang bayan, na mga lalaki ng Israel, ay nagpakalakas-loob at muling humanay sa pakikipagbaka sa dako kung saan sila humanay nang unang araw. 23  Nang magkagayon ay umahon ang mga anak ni Israel at tumangis+ sa harap ni Jehova hanggang sa kinagabihan at sumangguni kay Jehova, na sinasabi: “Lalapit ba akong muli sa pakikipagbaka laban sa mga anak ni Benjamin na aking kapatid?”+ Dito ay sinabi ni Jehova: “Umahon ka laban sa kaniya.” 24  Sa gayon ay lumapit ang mga anak ni Israel sa mga anak ni Benjamin nang ikalawang araw.+ 25  Lumabas naman ang Benjamin mula sa Gibeah upang salubungin sila nang ikalawang araw at nagbuwal pa sa lupa ng labingwalong libong lalaki mula sa mga anak ni Israel,+ na ang lahat ng mga ito ay humahawak ng tabak.+ 26  At ang lahat ng mga anak ni Israel,+ ang buong bayan nga, ay umahon at pumaroon sa Bethel at tumangis+ at umupo roon sa harap ni Jehova at nag-ayuno+ nang araw na iyon hanggang sa kinagabihan at naghandog ng mga handog na sinusunog+ at mga handog na pansalu-salo+ sa harap ni Jehova. 27  Pagkatapos ay sumangguni kay Jehova+ ang mga anak ni Israel, yamang naroroon ang kaban ng tipan+ ng tunay na Diyos nang mga araw na iyon. 28  At si Pinehas+ na anak ni Eleazar, na anak ni Aaron, ay nakatayo sa harap niyaon nang mga araw na iyon,+ na sinasabi: “Lalabas pa ba akong muli sa pakikipagbaka laban sa mga anak ni Benjamin na aking kapatid o ititigil ko na?”+ Dito ay sinabi ni Jehova: “Umahon ka, sapagkat bukas ay ibibigay ko siya sa iyong kamay.”+ 29  Nang magkagayon ay naglagay ang Israel ng mga lalaking tatambang+ laban sa Gibeah sa buong palibot. 30  At ang mga anak ni Israel ay umahon laban sa mga anak ni Benjamin nang ikatlong araw, at humanay laban sa Gibeah na gaya noong una.+ 31  Nang lumabas ang mga anak ni Benjamin upang salubungin ang bayan, sila ay nailayo mula sa lunsod.+ Pagkatapos, gaya noong una, pinasimulan nilang pabagsakin ang ilan sa bayan na nasugatan ng ikamamatay sa mga lansangang-bayan, ang isa ay paahon sa Bethel+ at ang isa ay sa Gibeah,+ sa bukid, na mga tatlumpung lalaki sa Israel.+ 32  Sa gayon ay sinabi ng mga anak ni Benjamin: “Sila ay dumaranas ng pagkatalo sa harap natin na gaya noong una.”+ Kung tungkol sa mga anak ni Israel, sinabi nila: “Tumakas tayo,+ at tiyak na mailalayo natin sila mula sa lunsod tungo sa mga lansangang-bayan.” 33  At ang lahat ng mga lalaki ng Israel ay tumindig mula sa kanilang mga dako at humanay sa Baal-tamar, samantalang yaong mga mula sa Israel na mananambang+ ay sumusugod mula sa kanilang mga dako sa kapaligiran ng Gibeah.+ 34  Sa gayon ay sampung libong piling lalaki mula sa buong Israel ang pumaroon sa tapat ng Gibeah, at ang labanan ay matindi; at hindi alam ng mga Benjamita na ang kapahamakan+ ay nagbabanta sa kanila. 35  At tinalo ni Jehova ang Benjamin+ sa harap ng Israel, anupat nang araw na iyon ay nilipol ng mga anak ni Israel sa Benjamin ang dalawampu’t limang libo isang daang lalaki, na ang lahat ng mga ito ay humahawak ng tabak.+ 36  Gayunman, inakala ng mga anak ni Benjamin na ang mga lalaki ng Israel ay malapit nang matalo nang patuloy silang nagbibigay ng puwang+ sa Benjamin sapagkat nagtiwala sila sa pagtambang na inilagay nila laban sa Gibeah. 37  Kung tungkol sa mga mananambang, sila ay kumilos nang mabilis at dumaluhong sa Gibeah.+ Pagkatapos ay kumalat ang mga mananambang+ at sinaktan ang buong lunsod sa pamamagitan ng talim ng tabak.+ 38  Ang mga lalaki nga ng Israel ay nakipag-ayos sa mga mananambang na ang mga ito ay magpailanlang ng isang hudyat na usok mula sa lunsod.+ 39  Nang pumihit ang mga anak ni Israel sa pagbabaka, pinasimulang pabagsakin ng Benjamin mula sa mga lalaki ng Israel ang mga tatlumpung lalaki na nasugatan ng ikamamatay,+ sapagkat sinabi nila: “Sila ay walang pagsalang dumaranas ng pagkatalo sa harap natin gaya ng sa unang pagbabaka.”+ 40  At ang hudyat+ ay nagpasimulang pumailanlang mula sa lunsod bilang haliging usok.+ Kaya nang ilingon ng Benjamin sa likuran ang kaniyang mukha, narito! ang buong lunsod ay pumapailanlang patungong langit.+ 41  At ang mga lalaki ng Israel ay bumalik,+ at ang mga lalaki ng Benjamin ay naligalig,+ sapagkat nakita nila na ang kapahamakan ay umabot na sa kanila.+ 42  Kaya tumalikod sila sa harap ng mga lalaki ng Israel patungo sa direksiyon ng ilang, at malapitan silang sinundan ng pagbabaka, samantalang nililipol sila sa gitna nila ng mga lalaking nagmula sa mga lunsod. 43  Pinalibutan nila ang Benjamin.+ Tinugis nila siya nang walang dakong pahingahan.+ Niyurakan nila siya sa mismong tapat ng Gibeah+ sa dakong sikatan ng araw. 44  Nang dakong huli ay may nabuwal na labingwalong libong lalaki ng Benjamin, na ang lahat ng mga ito ay magigiting na lalaki.+ 45  Sa gayon ay tumalikod sila at tumakas patungo sa ilang sa malaking bato ng Rimon.+ At hinimalay nila ang limang libong lalaki sa kanila sa mga lansangang-bayan,+ at malapitan nilang sinundan sila hanggang sa Gidom at sa gayon ay pinabagsak nila ang dalawang libo pang mga lalaki sa kanila. 46  At lahat niyaong mula sa Benjamin na nabuwal nang araw na iyon ay umabot nang dakong huli sa dalawampu’t limang libong lalaki na humahawak ng tabak,+ na ang lahat ng mga ito ay magigiting na lalaki. 47  Ngunit ang anim na raang lalaki ay tumalikod at tumakas patungo sa ilang sa malaking bato ng Rimon, at patuloy silang nanahanan sa malaking bato ng Rimon+ nang apat na buwan. 48  At ang mga lalaki ng Israel ay bumalik laban sa mga anak ni Benjamin at sinaktan nila ng talim ng tabak yaong mga nasa lunsod, mula sa mga tao hanggang sa alagang hayop at hanggang sa lahat ng nasumpungan.+ Gayundin, ang lahat ng lunsod na nasumpungan ay sinilaban nila sa apoy.+

Talababa