Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Hukom 11:1-40

11  At si Jepte+ na Gileadita+ ay naging makapangyarihan at magiting na lalaki,+ at siya ay anak ng isang babaing patutot,+ at naging anak ni Gilead si Jepte.  At ang asawa ni Gilead ay patuloy na nagkaanak sa kaniya ng mga lalaki. Nang lumaki na ang mga anak ng kaniyang asawa, pinalayas nila si Jepte at sinabi sa kaniya: “Hindi ka magkakaroon ng mana sa sambahayan ng aming ama,+ sapagkat ikaw ay anak ng ibang babae.”  Kaya tumakas si Jepte dahil sa kaniyang mga kapatid at nanahanan sa lupain ng Tob.+ At ang mga lalaking batugan ay laging pumipisan kay Jepte, at lumalabas silang kasama niya.+  At nangyari nga na pagkalipas ng sandaling panahon ay nakipaglaban ang mga anak ni Ammon sa Israel.+  At nangyari nga na nang makipaglaban na ang mga anak ni Ammon sa Israel,+ ang matatandang lalaki ng Gilead ay kaagad na yumaon upang kunin si Jepte mula sa lupain ng Tob.+  Pagkatapos ay sinabi nila kay Jepte: “Halika at ikaw ang maging aming kumandante, at makipaglaban tayo sa mga anak ni Ammon.”  Ngunit sinabi ni Jepte sa matatandang lalaki+ ng Gilead: “Hindi ba kayo ang napoot sa akin anupat pinalayas ninyo ako mula sa bahay ng aking ama?+ At bakit kayo pumarito sa akin ngayon kung kailan lamang kayo napipighati?”+  Dahil dito ay sinabi ng matatandang lalaki ng Gilead kay Jepte: “Iyan ang dahilan kung bakit ngayon ay bumalik+ kami sa iyo, at sumama ka sa amin at makipaglaban sa mga anak ni Ammon, at ikaw ang maging ulo sa amin sa lahat ng tumatahan sa Gilead.”+  At sinabi ni Jepte sa matatandang lalaki ng Gilead: “Kung ibabalik ninyo ako upang makipaglaban sa mga anak ni Ammon, at pabayaan nga sila sa akin ni Jehova,+ ako, sa ganang akin, ang magiging inyong ulo!” 10  Sinabi naman ng matatandang lalaki ng Gilead kay Jepte: “Si Jehova nawa ang maging tagapakinig sa pagitan natin+ kung ang gagawin namin ay hindi ayon sa iyong salita.”+ 11  Sa gayon ay sumama si Jepte sa matatandang lalaki ng Gilead at itinalaga siya ng bayan bilang kanilang ulo at kumandante.+ At sinalita ni Jepte ang lahat ng kaniyang mga salita sa harap ni Jehova+ sa Mizpa.+ 12  Pagkatapos ay nagsugo si Jepte ng mga mensahero sa hari ng mga anak ni Ammon,+ na sinasabi: “Ano ang kinalaman ko sa iyo,+ yamang naparito ka laban sa akin upang makipaglaban sa aking lupain?” 13  Kaya sinabi ng hari ng mga anak ni Ammon sa mga mensahero ni Jepte: “Ito ay dahil kinuha ng Israel ang aking lupain nang umahon sila mula sa Ehipto,+ mula sa Arnon+ hanggang sa Jabok at hanggang sa Jordan.+ At ngayon ay ibalik mo iyon nang mapayapa.” 14  Ngunit si Jepte ay minsan pang nagsugo ng mga mensahero sa hari ng mga anak ni Ammon 15  at nagsabi sa kaniya: “Ito ang sinabi ni Jepte, ‘Hindi kinuha ng Israel ang lupain ng Moab+ at ang lupain ng mga anak ni Ammon.+ 16  Sapagkat nang umahon sila mula sa Ehipto ay naglakad ang Israel sa ilang hanggang sa Dagat na Pula+ at nakarating sa Kades.+ 17  Pagkatapos ay nagsugo ang Israel ng mga mensahero sa hari ng Edom,+ na sinasabi: “Pakisuyo, paraanin mo ako sa iyong lupain,” at ang hari ng Edom ay hindi nakinig. At sa hari ng Moab+ ay nagsugo rin sila, at hindi ito pumayag. At ang Israel ay nanatili sa pananahanan sa Kades.+ 18  Nang magpatuloy sila sa paglalakad sa ilang, sila ay lumigid sa lupain ng Edom+ at sa lupain ng Moab, kung kaya humayo sila sa dakong sikatan ng araw mula sa lupain ng Moab+ at nagkampo sila sa pook ng Arnon; at hindi sila pumaroon sa loob ng hangganan ng Moab,+ sapagkat ang Arnon ang hangganan ng Moab.+ 19  “ ‘Pagkatapos ay nagsugo ang Israel ng mga mensahero kay Sihon na hari ng mga Amorita, na hari ng Hesbon,+ at sinabi ng Israel sa kaniya: “Pakisuyo, paraanin mo kami sa iyong lupain patungo sa aking sariling dako.”+ 20  At si Sihon ay hindi nagtitiwala tungkol sa pagtawid ng Israel sa kaniyang teritoryo, at tinipon ni Sihon ang kaniyang buong bayan at nagkampo sa Jahaz+ at nakipaglaban sa Israel.+ 21  Dahil dito ay ibinigay ni Jehova na Diyos ng Israel si Sihon at ang kaniyang buong bayan sa kamay ng Israel, anupat sinaktan nila ang mga ito at inari ng Israel ang buong lupain ng mga Amorita na tumatahan sa lupaing iyon.+ 22  Sa gayon ay inari nila ang buong teritoryo ng mga Amorita mula sa Arnon hanggang sa Jabok at mula sa ilang hanggang sa Jordan.+ 23  “ ‘At ngayon ay si Jehova na Diyos ng Israel ang nagtaboy sa mga Amorita mula sa harap ng kaniyang bayang Israel,+ at ikaw naman ang magtataboy sa kanila. 24  Hindi ba ang sinumang ipataboy sa iyo ni Kemos+ na iyong diyos ang iyong itataboy? At ang bawat isa na itinaboy ni Jehova na aming Diyos mula sa harap namin ang siyang itataboy namin.+ 25  At ngayon ay mas mabuti ka pa ba kaysa kay Balak na anak ni Zipor, na hari ng Moab?+ Nakipag-away ba siya sa Israel, o nakipaglaban ba siya sa kanila? 26  Nang ang Israel ay nananahanan sa Hesbon at sa mga sakop na bayan nito+ at sa Aroer+ at sa mga sakop na bayan nito at sa lahat ng lunsod na nasa tabi ng mga pampang ng Arnon nang tatlong daang taon, bakit nga hindi ninyo inagaw ang mga iyon nang panahong iyon?+ 27  Sa ganang akin, hindi ako nagkasala laban sa iyo, kundi ikaw ang nakikitungo sa akin nang may kamalian sa pamamagitan ng paglaban sa akin. Si Jehova nawa na Hukom+ ang humatol ngayon sa pagitan ng mga anak ni Israel at ng mga anak ni Ammon.’ ” 28  At ang hari ng mga anak ni Ammon ay hindi nakinig sa mga salita ni Jepte na ipinarating nito sa kaniya.+ 29  Ang espiritu ni Jehova ngayon ay suma kay Jepte,+ at dumaan siya sa Gilead at sa Manases at dumaan siya sa Mizpe ng Gilead,+ at mula sa Mizpe ng Gilead ay nagdaan siya patungo sa mga anak ni Ammon. 30  Nang magkagayon ay nanata si Jepte+ kay Jehova at sinabi: “Kung walang pagsalang ibibigay mo ang mga anak ni Ammon sa aking kamay, 31  mangyayari rin nga na yaong lalabas, na lalabas sa mga pinto ng aking bahay upang salubungin ako kapag bumalik ako nang payapa+ mula sa mga anak ni Ammon, ay magiging kay Jehova nga,+ at ihahandog ko ang isang iyon bilang handog na sinusunog.”+ 32  Sa gayon ay nagdaan si Jepte patungo sa mga anak ni Ammon upang makipaglaban sa kanila, at ibinigay sila ni Jehova sa kaniyang kamay. 33  At sinaktan niya sila mula sa Aroer hanggang sa Minit+—dalawampung lunsod—at hanggang sa Abel-keramim sa isang lubhang lansakang pagpatay. Sa gayon ay nasupil ang mga anak ni Ammon sa harap ng mga anak ni Israel. 34  Nang dakong huli ay umuwi si Jepte sa Mizpa+ sa kaniyang tahanan, at, narito! ang kaniyang anak na babae ay lumalabas upang salubungin siya na may pagtugtog ng tamburin at pagsasayaw!+ At totoong siya ang kaisa-isang anak. Bukod sa kaniya ay wala siyang anak na lalaki ni anak na babae man. 35  At nangyari nga na nang makita niya ito, hinapak niya ang kaniyang mga kasuutan+ at sinabi: “Ay, anak ko! Pinayukod mo nga ako, at ikaw mismo ay naging yaong isinumpa ko. At ako—ibinuka ko ang aking bibig kay Jehova, at hindi ko na mababawi pa.”+ 36  Ngunit sinabi nito sa kaniya: “Ama ko, kung ibinuka mo ang iyong bibig kay Jehova, gawin mo sa akin ang ayon sa lumabas sa iyong bibig,+ yamang si Jehova ay naglapat ng mga paghihiganti para sa iyo sa iyong mga kaaway, na mga anak ni Ammon.” 37  At sinabi pa niya sa kaniyang ama: “Pabayaan mong gawin sa akin ang bagay na ito: Pabayaan mo ako nang dalawang buwan, at payaunin mo ako, at bababa ako sa mga bundok, at hayaan mong tangisan ko ang aking pagkadalaga,+ ako at ang aking mga kaibigang babae.” 38  Dahil dito ay sinabi niya: “Yumaon ka!” Sa gayon ay pinayaon niya siya nang dalawang buwan; at yumaon siya, siya kasama ang kaniyang mga kaibigang babae, at tinangisan ang kaniyang pagkadalaga sa mga bundok. 39  At nangyari nga na sa pagwawakas ng dalawang buwan ay bumalik siya sa kaniyang ama, pagkatapos ay tinupad niya ang kaniyang ipinanata tungkol sa kaniya.+ Kung tungkol sa kaniya, hindi siya nasipingan ng lalaki. At naging tuntunin sa Israel: 40  Na taun-taon ay yumayaon ang mga anak na babae ng Israel upang magbigay ng papuri sa anak ni Jepte na Gileadita, apat na araw sa isang taon.+

Talababa