Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Hebreo 11:1-40

11  Ang pananampalataya+ ay ang mapananaligang paghihintay sa mga bagay na inaasahan,+ ang malinaw na pagtatanghal ng mga katunayan bagaman hindi nakikita.+  Sapagkat sa pamamagitan nito ay pinatotohanan ang mga tao ng sinaunang mga panahon.+  Sa pananampalataya ay ating napag-uunawa na ang mga sistema ng mga bagay+ ay iniayos sa pamamagitan ng salita ng Diyos,+ anupat ang nakikita ay umiral mula sa mga bagay na hindi nakikita.+  Sa pananampalataya si Abel ay naghandog sa Diyos ng hain na lalong higit ang halaga kaysa kay Cain,+ na sa pamamagitan ng pananampalatayang ito ay pinatotohanan siya na siya ay matuwid, na ang Diyos ang nagpapatotoo+ may kaugnayan sa kaniyang mga kaloob; at sa pamamagitan nito siya, bagaman namatay siya, ay nagsasalita pa.+  Sa pananampalataya si Enoc+ ay inilipat upang hindi makakita ng kamatayan, at hindi siya masumpungan saanman sapagkat inilipat siya ng Diyos;+ sapagkat bago pa ang pagkakalipat sa kaniya ay nagkaroon siya ng patotoo na lubos niyang napalugdan ang Diyos.+  Bukod diyan, kung walang pananampalataya+ ay imposibleng palugdan siya nang lubos,+ sapagkat siya na lumalapit sa Diyos ay dapat na maniwala na siya nga ay umiiral+ at na siya ang nagiging tagapagbigay-gantimpala+ doon sa mga may-pananabik na humahanap sa kaniya.+  Sa pananampalataya si Noe,+ pagkatapos mabigyan ng babala mula sa Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita,+ ay nagpakita ng makadiyos na takot at nagtayo ng arka+ ukol sa pagliligtas ng kaniyang sambahayan; at sa pamamagitan ng pananampalatayang ito ay hinatulan niya ang sanlibutan,+ at siya ay naging tagapagmana ng katuwiran+ na ayon sa pananampalataya.  Sa pananampalataya si Abraham,+ nang tawagin siya, ay sumunod nang lumabas patungo sa isang dako na itinalagang tanggapin niya bilang mana; at umalis siya, bagaman hindi nalalaman kung saan siya paroroon.+  Sa pananampalataya ay nanirahan siya bilang dayuhan sa lupain ng pangako na gaya ng sa isang banyagang lupain,+ at tumira sa mga tolda+ na kasama sina Isaac+ at Jacob,+ ang mga kasama niyang tagapagmana ng pangako ring iyon.+ 10  Sapagkat hinihintay niya ang lunsod+ na may tunay na mga pundasyon, na ang tagapagtayo at maygawa ng lunsod na ito ay ang Diyos.+ 11  Sa pananampalataya rin si Sara+ mismo ay tumanggap ng kapangyarihan na maglihi ng binhi, kahit lampas na siya sa takdang gulang,+ yamang itinuring niyang tapat siya na nangako.+ 12  Kaya mula rin sa isang tao,+ at siya na para na ring patay,+ ay may mga anak na isinilang na gaya ng mga bituin sa langit dahil sa dami at gaya ng mga buhanging nasa tabing-dagat, di-mabilang.+ 13  Sa pananampalataya ang lahat ng mga ito ay namatay,+ bagaman hindi nila nakamtan ang katuparan ng mga pangako,+ ngunit nakita nila ang mga iyon mula sa malayo+ at malugod na inasahan ang mga iyon at hayagang sinabi na sila ay mga taga-ibang bayan at mga pansamantalang naninirahan sa lupain.+ 14  Sapagkat yaong mga nagsasabi ng gayong mga bagay ay nagbibigay ng katibayan na may-pananabik silang naghahanap ng kanilang sariling dako.+ 15  Gayunman, kung patuloy nga nilang inalaala ang dakong iyon na kanilang pinanggalingan,+ nagkaroon sana sila ng pagkakataong bumalik.+ 16  Ngunit ngayon ay inaabot nila ang isang mas mabuting dako, samakatuwid nga, yaong nauukol sa langit.+ Dahil dito ay hindi sila ikinahihiya ng Diyos, na matawagan bilang kanilang Diyos,+ sapagkat inihanda niya ang isang lunsod+ para sa kanila. 17  Sa pananampalataya si Abraham, nang subukin siya,+ ay para na ring inihandog si Isaac, at ang tao na may-katuwaang tumanggap ng mga pangako ay nagtangkang ihandog ang kaniyang bugtong na anak,+ 18  bagaman sinabi sa kaniya: “Ang tatawaging ‘iyong binhi’ ay magiging sa pamamagitan ni Isaac.”+ 19  Ngunit inisip niya na magagawa ng Diyos na ibangon siya kahit mula sa mga patay;+ at mula roon ay tinanggap nga rin niya siya sa makatalinghagang paraan.+ 20  Sa pananampalataya rin ay pinagpala ni Isaac sina Jacob+ at Esau+ may kinalaman sa mga bagay na darating. 21  Sa pananampalataya si Jacob, nang malapit nang mamatay,+ ay pinagpala ang bawat isa sa mga anak na lalaki ni Jose+ at sumamba na nakahilig sa puno ng kaniyang baston.+ 22  Sa pananampalataya si Jose, nang malapit na siyang mamatay, ay bumanggit tungkol sa pag-alis+ ng mga anak ni Israel; at nagbigay siya ng utos may kinalaman sa kaniyang mga buto.+ 23  Sa pananampalataya si Moises ay itinago ng kaniyang mga magulang sa loob ng tatlong buwan pagkapanganak sa kaniya,+ sapagkat nakita nila na ang bata ay maganda+ at hindi nila kinatakutan ang utos+ ng hari. 24  Sa pananampalataya si Moises, nang malaki na,+ ay tumanggi na tawaging anak ng anak na babae ni Paraon,+ 25  na pinili pang mapagmalupitan kasama ng bayan ng Diyos kaysa sa magtamo ng pansamantalang kasiyahan sa kasalanan, 26  sapagkat itinuring niya ang kadustaan+ ni Kristo bilang kayamanan na nakahihigit kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto; sapagkat tumingin siyang mabuti sa gantimpalang kabayaran.+ 27  Sa pananampalataya ay iniwan niya ang Ehipto,+ ngunit hindi natakot sa galit ng hari,+ sapagkat nagpatuloy siyang matatag na parang nakikita ang Isa na di-nakikita.+ 28  Sa pananampalataya ay ipinagdiwang niya ang paskuwa+ at ang pagsasaboy ng dugo,+ upang hindi galawin ng tagapuksa ang kanilang mga panganay.+ 29  Sa pananampalataya ay tumawid sila sa Dagat na Pula na gaya ng sa tuyong lupa,+ ngunit nang mangahas na lumusong doon, ang mga Ehipsiyo ay nalulon.+ 30  Sa pananampalataya ang mga pader ng Jerico ay bumagsak pagkatapos na maligiran ang mga iyon sa loob ng pitong araw.+ 31  Sa pananampalataya si Rahab+ na patutot ay hindi nalipol na kasama niyaong mga naging masuwayin, sapagkat tinanggap niya ang mga tiktik sa mapayapang paraan.+ 32  At ano pa ang sasabihin ko? Sapagkat kukulangin ako ng panahon kung ilalahad ko pa ang tungkol kina Gideon,+ Barak,+ Samson,+ Jepte,+ David+ at gayundin ang kay Samuel+ at sa iba pang mga propeta,+ 33  na sa pamamagitan ng pananampalataya ay lumupig ng mga kaharian sa labanan,+ nagpangyari ng katuwiran,+ nagtamo ng mga pangako,+ nagtikom ng mga bibig ng mga leon,+ 34  nagpatigil ng puwersa ng apoy,+ tumakas sa talim ng tabak,+ mula sa mahinang kalagayan ay napalakas,+ naging magiting sa digmaan,+ dumaig sa mga hukbo ng mga banyaga.+ 35  Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay-muli;+ ngunit ang ibang mga tao ay pinahirapan sapagkat ayaw nilang tumanggap ng paglaya sa pamamagitan ng anumang pantubos, upang sila ay makapagkamit ng mas mabuting pagkabuhay-muli. 36  Oo, tinanggap ng iba ang kanilang pagsubok sa pamamagitan ng mga panlilibak at mga panghahagupit, higit pa nga riyan, sa pamamagitan ng mga gapos+ at mga bilangguan.+ 37  Sila ay binato,+ sila ay sinubok,+ sila ay nilagari, sila ay namatay+ sa pagpaslang sa pamamagitan ng tabak, sila ay nagpagala-gala na nakabalat-tupa,+ na nakabalat-kambing, samantalang sila ay nasa kakapusan,+ nasa kapighatian,+ pinagmamalupitan;+ 38  at ang sanlibutan ay hindi naging karapat-dapat sa kanila. Sila ay nagpagala-gala sa mga disyerto at mga bundok at mga yungib+ at mga lungga sa lupa. 39  Ngunit ang lahat ng mga ito, bagaman pinatotohanan sila dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi nagkamit ng katuparan ng pangako,+ 40  yamang patiunang nakita ng Diyos ang isang bagay na mas mabuti+ para sa atin,+ upang hindi sila+ mapasakdal+ nang bukod sa atin.+

Talababa