Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Gawa 3:1-26

3  Sina Pedro at Juan nga ay umaakyat noon sa templo para sa oras ng panalangin, ang ikasiyam na oras,+  at isang lalaki na pilay mula pa sa bahay-bata ng kaniyang ina+ ang binubuhat, at araw-araw ay inilalagay nila siya malapit sa pinto ng templo na tinatawag na Maganda,+ upang manghingi ng mga kaloob ng awa mula roon sa mga pumapasok sa templo.+  Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasók na sa templo ay nagsimula siyang humiling upang makatanggap ng mga kaloob ng awa.+  Ngunit si Pedro, kasama si Juan, ay tumitig+ sa kaniya at nagsabi: “Tumingin ka sa amin.”  Kaya itinuon niya sa kanila ang kaniyang pansin, na umaasang may tatanggaping anuman mula sa kanila.  Gayunman, sinabi ni Pedro: “Pilak at ginto ay wala ako, ngunit ang mayroon ako ang siyang ibibigay ko sa iyo:+ Sa pangalan ni Jesu-Kristo na Nazareno,+ lumakad ka!”+  Sa gayon ay hinawakan niya siya sa kanang kamay+ at itinindig siya. Kaagad na napatatag ang mga talampakan ng kaniyang mga paa at ang mga buto ng kaniyang mga bukung-bukong;+  at, paglukso,+ siya ay tumayo at nagsimulang lumakad, at pumasok siyang kasama nila sa templo,+ na naglalakad at lumulukso at pumupuri sa Diyos.  At nakita ng lahat ng mga tao+ na siya ay naglalakad at pumupuri sa Diyos. 10  Bukod diyan, nakilala nila siya, na ito ang lalaki na dating nakaupo sa Magandang+ Pintuang-Daan ng templo para sa mga kaloob ng awa, at sila ay napuno ng panggigilalas at masidhing kagalakan+ sa nangyari sa kaniya. 11  Buweno, habang ang lalaki ay nakahawak kina Pedro at Juan, ang lahat ng mga tao ay nagtakbuhang patungo sa kanila sa tinatawag na kolonada ni Solomon,+ na lubhang namamangha. 12  Nang makita ito ni Pedro, sinabi niya sa mga tao: “Mga lalaki ng Israel, bakit ninyo ito ikinamamangha, o bakit kayo nakatitig sa amin na para bang napalakad namin siya sa pamamagitan ng sariling kapangyarihan o makadiyos na debosyon?+ 13  Niluwalhati+ ng Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob,+ na Diyos ng ating mga ninuno, ang kaniyang Lingkod,+ si Jesus, na sa ganang inyo ay ibinigay ninyo+ at itinatwa sa harap ni Pilato, nang ipasiya na nitong palayain siya.+ 14  Oo, itinatwa ninyo ang isang iyon na banal at matuwid,+ at hiningi ninyo ang isang lalaki, isang mamamaslang,+ na malayang ipagkaloob sa inyo, 15  samantalang pinatay ninyo ang Punong Ahente ng buhay.+ Ngunit ibinangon siya ng Diyos mula sa mga patay, na sa bagay na ito ay mga saksi kami.+ 16  Kaya nga ang kaniyang pangalan, dahil sa pananampalataya namin sa kaniyang pangalan, ang nagpalakas sa taong ito na inyong nakikita at nakikilala, at ang pananampalataya sa pamamagitan niya ang nagbigay sa taong ito ng ganap na kagalingang ito sa paningin ninyong lahat. 17  At ngayon, mga kapatid, alam ko na kumilos kayo sa kawalang-alam,+ gaya rin ng ginawa ng inyong mga tagapamahala.+ 18  Ngunit sa ganitong paraan tinupad ng Diyos ang mga bagay na ipinatalastas niya nang patiuna sa pamamagitan ng bibig ng lahat ng mga propeta, na ang kaniyang Kristo ay magdurusa.+ 19  “Kaya nga magsisi kayo,+ at manumbalik+ upang mapawi ang inyong mga kasalanan,+ upang ang mga kapanahunan ng pagpapaginhawa+ ay dumating mula sa mismong persona ni Jehova 20  at upang isugo niya ang Kristo na hinirang para sa inyo, si Jesus, 21  na dapat ngang manatili+ sa langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli+ ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kaniyang mga banal na propeta+ noong sinaunang panahon. 22  Sa katunayan, sinabi ni Moises, ‘Ibabangon ng Diyos na Jehova para sa inyo mula sa inyong mga kapatid ang isang propeta na tulad ko.+ Dapat ninyo siyang pakinggan ayon sa lahat ng mga bagay na sasalitain niya sa inyo.+ 23  Tunay nga, ang sinumang kaluluwa na hindi nakikinig sa Propetang iyon ay lubusang pupuksain mula sa gitna ng bayan.’+ 24  At ang lahat ng mga propeta, sa katunayan, mula kay Samuel at yaong mga sumunod, gaanuman karami ang nagsalita, ay malinaw na nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito.+ 25  Kayo ang mga anak+ ng mga propeta at ng tipan na ipinakipagtipan ng Diyos sa inyong mga ninuno, na sinasabi kay Abraham, ‘At sa iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng mga pamilya sa lupa.’+ 26  Sa inyo muna+ siya isinugo ng Diyos, pagkatapos niyang maibangon ang kaniyang Lingkod, upang pagpalain kayo sa pamamagitan ng pagtatalikod sa bawat isa mula sa inyong mga balakyot na gawa.”

Talababa