Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Ezekiel 37:1-28

37  Ang kamay ni Jehova ay sumaakin,+ anupat dinala niya ako sa espiritu ni Jehova+ at ibinaba niya ako sa gitna ng kapatagang libis, at iyon ay punô ng mga buto.+  At pinaraan niya ako sa tabi ng mga iyon sa buong palibot, at, narito! napakarami ng naroon sa ibabaw ng kapatagang libis at, narito! ang mga iyon ay tuyung-tuyo.+  At pinasimulan niyang sabihin sa akin: “Anak ng tao, maaari bang mabuhay ang mga butong ito?” Sinabi ko naman: “Soberanong Panginoong Jehova, ikaw mismo ang lubos na nakaaalam.”+  At sinabi pa niya sa akin: “Manghula ka sa mga butong ito, at sabihin mo sa kanila, ‘O kayong mga tuyong buto, dinggin ninyo ang salita ni Jehova:  “ ‘Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova sa mga butong ito: “Narito, ipapasok ko sa inyo ang hininga, at kayo ay mabubuhay.+  At lalagyan ko kayo ng mga litid at pangyayarihin kong mabalot kayo ng laman, at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga, at kayo ay mabubuhay;+ at inyo ngang makikilala na ako ay si Jehova.” ’ ”+  At nanghula ako gaya ng iniutos sa akin.+ At nagsimulang magkaroon ng isang ingay nang ako ay manghula, at narito, may kumakalampag, at ang mga buto ay nagsimulang magkalapit, buto sa kaniyang kapuwa buto.  At nakita ko, at, narito! sila ay nabalot ng mga litid at ng laman at nagsimula silang matakpan ng balat sa ibabaw. Ngunit kung tungkol sa hininga, wala nito sa kanila.  At sinabi pa niya sa akin: “Manghula ka sa hangin. Manghula ka, O anak ng tao, at sabihin mo sa hangin, ‘Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Mula sa apat na hangin ay pumarito ka, O hangin, at hipan mo ang mga taong ito na pinatay,+ upang mabuhay sila.” ’ ”+ 10  At nanghula ako gaya ng iniutos niya sa akin, at ang hininga ay pumasok sa kanila, at sila ay nagsimulang mabuhay at tumayo sa kanilang mga paa,+ isang lubhang napakalaking hukbong militar. 11  At sinabi niya sa akin: “Anak ng tao, kung tungkol sa mga butong ito, sila ang buong sambahayan ng Israel.+ Narito, sinasabi nila, ‘Ang aming mga buto ay natuyo, at ang aming pag-asa ay naglaho.+ Lubusan kaming inihiwalay sa iba.’ 12  Kaya manghula ka, at sabihin mo sa kanila, ‘Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Narito, bubuksan ko ang inyong mga dakong libingan,+ at iaahon ko kayo mula sa inyong mga dakong libingan, O bayan ko, at dadalhin ko kayo sa lupa ng Israel.+ 13  At inyo ngang makikilala na ako ay si Jehova kapag binuksan ko ang inyong mga dakong libingan at kapag iniahon ko kayo mula sa inyong mga dakong libingan, O bayan ko.” ’+ 14  ‘At ilalagay ko sa inyo ang aking espiritu, at kayo ay mabubuhay,+ at ilalagay ko kayo sa inyong lupa; at inyo ngang malalaman na ako mismong si Jehova ang nagsalita at ginawa ko iyon,’ ang sabi ni Jehova.”+ 15  At ang salita ni Jehova ay patuloy na dumating sa akin, na nagsasabi: 16  “At ikaw naman, O anak ng tao, kumuha ka para sa iyo ng isang patpat+ at sulatan mo iyon, ‘Para sa Juda at para sa mga anak ni Israel na kaniyang mga kasamahan.’+ At kumuha ka ng isa pang patpat at sulatan mo iyon, ‘Para sa Jose, ang patpat ng Efraim,+ at sa buong sambahayan ng Israel na kaniyang mga kasamahan.’+ 17  At paglapitin mo ang mga iyon sa isa’t isa upang maging iisang patpat para sa iyo, at ang mga iyon ay magiging iisa lamang sa iyong kamay.+ 18  At kapag ang mga anak ng iyong bayan ay nagsimulang magsabi sa iyo, ‘Hindi mo ba sasabihin sa amin kung ano ang kahulugan sa iyo ng mga bagay na ito?’+ 19  salitain mo sa kanila, ‘Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Narito, kukunin ko ang patpat ng Jose, na nasa kamay ng Efraim, at ng mga tribo ng Israel na kaniyang mga kasamahan, at ilalagay ko ang mga iyon sa ibabaw nito, samakatuwid nga, sa patpat ng Juda, at ang mga iyon ay gagawin ko ngang iisang patpat,+ at ang mga iyon ay magiging iisa sa aking kamay.” ’ 20  At ang mga patpat na iyong susulatan ay mapapasaiyong kamay sa kanilang paningin.+ 21  “At salitain mo sa kanila, ‘Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Narito, kukunin ko ang mga anak ni Israel mula sa mga bansa na kanilang pinaroonan, at titipunin ko sila mula sa palibot at dadalhin ko sila sa kanilang lupa.+ 22  At gagawin ko nga silang iisang bansa sa lupain,+ sa mga bundok ng Israel, at silang lahat ay magkakaroon ng isang hari bilang hari,+ at hindi na sila mananatiling dalawang bansa, ni mahahati pa man sila sa dalawang kaharian.+ 23  At hindi na sila magpapakarungis pa sa kanilang mga karumal-dumal na idolo at sa kanilang mga kasuklam-suklam na bagay at sa lahat ng kanilang mga pagsalansang;+ at talagang ililigtas ko sila mula sa lahat ng kanilang mga tahanang dako na doon ay nagkasala sila, at lilinisin ko sila,+ at sila ang magiging aking bayan, at ako ang magiging kanilang Diyos.+ 24  “ ‘ “At ang aking lingkod na si David ay magiging hari sa kanila,+ at silang lahat ay magkakaroon ng isang pastol;+ at sa aking mga hudisyal na pasiya ay lalakad sila,+ at ang aking mga batas ay tutuparin nila,+ at isasagawa nga nila ang mga iyon.+ 25  At tatahan sila sa lupain na ibinigay ko sa aking lingkod, kay Jacob, na siyang tinahanan ng inyong mga ninuno,+ at tatahan nga sila roon,+ sila at ang kanilang mga anak at ang mga anak ng kanilang mga anak hanggang sa panahong walang takda,+ at si David na aking lingkod ang magiging kanilang pinuno hanggang sa panahong walang takda.+ 26  “ ‘ “At makikipagtipan ako sa kanila ng isang tipan ng kapayapaan;+ isang tipan na namamalagi nang walang takda ang siyang sasakanila.+ At ilalagay ko sila at pararamihin ko sila+ at ilalagay ko sa gitna nila ang aking santuwaryo hanggang sa panahong walang takda.+ 27  At ang aking tabernakulo ay mapapasaibabaw nila,+ at ako nga ang magiging kanilang Diyos, at sila mismo ang magiging aking bayan.+ 28  At malalaman nga ng mga bansa na ako, si Jehova,+ ay nagpapabanal sa Israel kapag ang aking santuwaryo ay napasagitna nila hanggang sa panahong walang takda.” ’ ”+

Talababa