Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Ezekiel 36:1-38

36  “At ikaw naman, O anak ng tao, manghula ka may kinalaman sa mga bundok ng Israel, at sabihin mo, ‘O mga bundok ng Israel,+ dinggin ninyo ang salita ni Jehova.  Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Sa dahilang ang kaaway ay nagsabi laban sa inyo,+ ‘Aha! Maging ang matataas na dako noong sinaunang panahon+—iyon ay naging aming pag-aari!’ ” ’+  “Kaya manghula ka, at sabihin mo, ‘Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Sa dahilan, sa dahilan nga na nagkaroon ng pagtitiwangwang+ at ng pananakmal sa inyo sa magkabi-kabila,+ upang kayo ay maging pag-aari ng mga nalalabi sa mga bansa+ at lagi kayong pinag-uusapan sa pamamagitan ng dila+ at may masamang ulat sa gitna ng bayan,+  kaya nga, O mga bundok ng Israel,+ dinggin ninyo ang salita ng Soberanong Panginoong Jehova! Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova sa mga bundok at sa mga burol, sa mga batis at sa mga libis at sa mga wasak na dako na itiniwangwang+ at sa mga pinabayaang lunsod na naging ukol sa pananamsam at ukol sa panunuya ng mga nalalabi sa mga bansa na nasa palibot;+  kaya ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Tiyak na sa apoy ng aking sigasig ay magsasalita+ ako laban sa mga nalalabi sa mga bansa at laban sa Edom, sa kabuuan nito,+ yaong mga nagbigay ng aking lupain sa kanilang sarili bilang pag-aari na may pagsasaya nang buong puso,+ may panlilibak ng kaluluwa,+ dahil sa mga pastulan nito at dahil sa samsam.’ ” ’+  “Kaya manghula ka may kinalaman sa lupa ng Israel, at sabihin mo sa mga bundok at sa mga burol, sa mga batis at sa mga libis, ‘Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Narito! Ako mismo ay magsasalita sa aking sigasig at sa aking pagngangalit, sa dahilang ang kahihiyang dulot ng mga bansa ang siyang tinaglay ninyo.” ’+  “Kaya ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Ako mismo ay nagtaas ng aking kamay bilang panunumpa+ na ang mga bansa na nasa palibot ninyo—sila mismo ay magtataglay ng kanilang sariling kahihiyan.+  At kayo mismo, O mga bundok ng Israel, ay magsisibol ng inyong sariling mga sanga at magluluwal ng inyong sariling mga bunga para sa aking bayang Israel,+ sapagkat malapit na silang dumating.+  Sapagkat narito, ako ay sumasainyo, at tiyak na babaling ako sa inyo,+ at kayo ay talagang sasakahin at hahasikan ng binhi.+ 10  At pararamihin ko sa inyo ang mga tao, ang buong sambahayan ng Israel, lahat nito,+ at ang mga lunsod ay tatahanan,+ at ang mga wasak na dako ay muling itatayo.+ 11  Oo, pararamihin ko sa inyo ang mga tao at ang mga hayop,+ at sila ay tiyak na darami at magiging palaanakin, at pangyayarihin kong matahanan kayo gaya ng inyong dating kalagayan+ at gagawa ako ng lalo pang mabuti kaysa sa inyong kalagayan noong pasimula;+ at inyo ngang makikilala na ako ay si Jehova.+ 12  At palalakarin ko sa inyo ang mga tao, ang bayan ko ngang Israel, at aariin nila kayo,+ at kayo ay magiging kanilang minanang pag-aari,+ at hindi na ninyo sila uulilahin+ pang muli sa mga anak.’ ” 13  “Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Sa dahilang may mga nagsasabi sa inyo: “Ikaw ay isang manlalamon ng mga tao, at ikaw ay naging isang lupain na nagdudulot sa iyong mga bansa ng pagkaulila sa mga anak,” ’+ 14  ‘kaya hindi ka na lalamon ng mga tao,+ at ang iyong mga bansa ay hindi mo na uulilahin sa mga anak,’+ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova. 15  ‘At hindi ko na pangyayarihing marinig pa ang kahiya-hiyang pananalita ng mga bansa may kinalaman sa iyo,+ at ang pandurusta ng mga bayan ay hindi mo na tataglayin,+ at ang iyong mga bansa ay hindi mo na titisurin,’ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova.” 16  At ang salita ni Jehova ay patuloy na dumating sa akin, na nagsasabi: 17  “Anak ng tao, ang sambahayan ng Israel ay nananahanan sa kanilang lupa, at patuloy nilang pinarurumi iyon sa pamamagitan ng kanilang lakad at sa pamamagitan ng kanilang mga pakikitungo.+ Ang kanilang lakad sa harap ko ay naging tulad ng karumihan ng pagreregla.+ 18  At ibinuhos ko sa kanila ang aking pagngangalit dahil sa dugo na ibinuhos nila sa lupain,+ na pinarumi nila sa pamamagitan ng kanilang mga karumal-dumal na idolo.+ 19  At pinangalat ko sila sa mga bansa, anupat nanabog sila sa mga lupain.+ Ayon sa kanilang lakad at ayon sa kanilang mga pakikitungo ay hinatulan ko sila.+ 20  Kaya pumaroon sila sa mga bansa na kanilang pinaroonan, at nilapastangan ng mga tao ang aking banal na pangalan+ sa pagsasabi may kaugnayan sa kanila, ‘Ang mga ito ang bayan ni Jehova, at mula sa kaniyang lupain ay lumabas sila.’+ 21  At magmamalasakit ako sa aking banal na pangalan, na nilapastangan ng sambahayan ng Israel sa gitna ng mga bansa na kanilang pinaroonan.”+ 22  “Kaya sabihin mo sa sambahayan ng Israel, ‘Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Hindi ko ginagawa ito alang-alang sa inyo, O sambahayan ng Israel, kundi alang-alang sa aking banal na pangalan, na nilapastangan ninyo sa gitna ng mga bansa na inyong pinaroonan.” ’+ 23  ‘At tiyak na pababanalin ko ang aking dakilang pangalan,+ na nilalapastangan sa gitna ng mga bansa, na nilapastangan ninyo sa gitna nila; at makikilala nga ng mga bansa na ako ay si Jehova,’+ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘kapag napabanal ako sa gitna ninyo sa kanilang paningin.+ 24  At kukunin ko kayo mula sa mga bansa at titipunin ko kayo mula sa lahat ng mga lupain at dadalhin ko kayo sa inyong lupa.+ 25  At wiwisikan ko kayo ng malinis na tubig, at kayo ay magiging malinis;+ mula sa lahat ng inyong karumihan+ at mula sa lahat ng inyong mga karumal-dumal na idolo ay lilinisin ko kayo.+ 26  At bibigyan ko kayo ng isang bagong puso,+ at isang bagong espiritu ang ilalagay ko sa loob ninyo,+ at aalisin ko ang pusong bato mula sa inyong laman at bibigyan ko kayo ng isang pusong laman.+ 27  At ang aking espiritu ay ilalagay ko sa loob ninyo,+ at kikilos ako upang ang aking mga tuntunin ay lakaran ninyo,+ at ang aking mga hudisyal na pasiya ay inyong iingatan at isasagawa.+ 28  At tiyak na mananahanan kayo sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga ninuno,+ at kayo ang magiging aking bayan at ako mismo ang magiging inyong Diyos.’+ 29  “ ‘At ililigtas ko kayo mula sa lahat ng inyong karumihan+ at tatawagin ko ang butil at pasasaganain ko iyon, at hindi ako magpapasapit sa inyo ng taggutom.+ 30  At tiyak na pasasaganain ko ang mga bunga ng punungkahoy, at ang ani ng bukid, upang hindi na ninyo tanggapin sa gitna ng mga bansa ang kadustaan ng taggutom.+ 31  At maaalaala nga ninyo ang inyong masasamang lakad at ang inyong mga pakikitungo na hindi mabubuti,+ at makadarama nga kayo ng pagkarimarim sa inyong sariling katauhan dahil sa inyong mga kamalian at dahil sa inyong mga karima-rimarim na bagay.+ 32  Hindi ko ginagawa ito alang-alang sa inyo,’+ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘alamin ninyo iyan. Mapahiya kayo at makadama ng pagkaaba dahil sa inyong mga lakad, O sambahayan ng Israel.’+ 33  “Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Sa araw ng paglilinis ko sa inyo mula sa lahat ng inyong mga kamalian ay patatahanan ko rin ang mga lunsod,+ at ang mga wasak na dako ay muling itatayo.+ 34  At ang nakatiwangwang na lupain ay sasakahin, bagaman iyon ay naging tiwangwang na kaguhuan sa paningin ng bawat nagdaraan.+ 35  At tiyak na sasabihin ng mga tao: “Ang lupaing iyon na tiwangwang ay naging tulad ng hardin ng Eden,+ at ang mga lunsod na naging kagibaan at itiniwangwang at winasak ay nakukutaan; ang mga iyon ay tinatahanan.”+ 36  At malalaman nga ng mga bansang malalabi sa palibot ninyo na ako mismo, si Jehova, ang nagtayo ng mga bagay na giniba,+ itinatag ko yaong itiniwangwang. Ako mismong si Jehova ang nagsalita at ginawa ko iyon.’+ 37  “Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Ito ang hahayaan ko pang hanapin sa akin ng sambahayan ng Israel upang gawin para sa kanila:+ Pararamihin ko silang tulad ng isang kawan ng mga tao.+ 38  Tulad ng isang kawan ng mga banal, tulad ng kawan ng Jerusalem sa kaniyang mga kapanahunan ng pista,+ gayon mapupuno ng kawan ng mga tao+ ang mga lunsod na naging kagibaan; at makikilala nga ng mga tao na ako ay si Jehova.’ ”

Talababa