Ezekiel 25:1-17

25  At ang salita ni Jehova ay patuloy na dumating sa akin, na nagsasabi:  “Anak ng tao, ituon mo ang iyong mukha patungo sa mga anak ni Ammon at manghula ka laban sa kanila.+  At sabihin mo may kinalaman sa mga anak ni Ammon, ‘Dinggin ninyo ang salita ng Soberanong Panginoong Jehova. Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Sa dahilang nagsabi ka ng Aha! laban sa aking santuwaryo, sapagkat iyon ay nilapastangan, at laban sa lupa ng Israel, sapagkat iyon ay itiniwangwang, at laban sa sambahayan ni Juda, sapagkat yumaon sila sa pagkatapon,+  kaya narito, ibibigay kita sa mga taga-Silangan bilang pag-aari,+ at itatayo nila sa iyo ang kanilang mga kampong may pader at ilalagay nga sa iyo ang kanilang mga tabernakulo. Kakainin nila ang iyong mga bunga, at iinumin nila ang iyong gatas.+  At gagawin kong pastulan ng mga kamelyo ang Raba+ at pahingahang-dako ng kawan+ ang mga anak ni Ammon; at inyo ngang makikilala na ako ay si Jehova.” ’ ”+  “Sapagkat ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Sa dahilang ipinalakpak mo ang mga kamay+ at ipinadyak mo ang mga paa at patuloy kang nagsaya na may lubos na panlilibak ng iyong kaluluwa laban sa lupa ng Israel,+  kaya narito ako; iniunat ko ang aking kamay laban sa iyo,+ at ibibigay kita sa mga bansa bilang bagay na masasamsam; at lilipulin kita mula sa mga bayan at pupuksain kita mula sa mga lupain.+ Papawiin kita,+ at iyo ngang makikilala na ako ay si Jehova.’  “Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Sa dahilang ang Moab+ at ang Seir+ ay nagsabi: “Narito! Ang sambahayan ni Juda ay tulad ng lahat ng iba pang bansa,”+  kaya narito, bubuksan ko ang dalisdis ng Moab sa mga lunsod, sa kaniyang mga lunsod tungo sa kaniyang hanggahan, ang kagayakan ng lupain, ang Bet-jesimot,+ ang Baal-meon,+ maging hanggang sa Kiriataim,+ 10  sa mga taga-Silangan,+ kasama ng mga anak ni Ammon;+ at iyon ay gagawin kong bagay na aariin, upang hindi iyon maalaala,+ samakatuwid nga, ang mga anak ni Ammon, sa gitna ng mga bansa. 11  At sa Moab ay maglalapat ako ng mga kahatulan;+ at kanila ngang makikilala na ako ay si Jehova.’+ 12  “Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Sa dahilang ang Edom ay kumilos upang maghiganti sa sambahayan ni Juda at patuloy silang gumagawa ng mali nang labis-labis at ipinaghiganti ang kanilang sarili sa kanila,+ 13  kaya ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Iuunat ko rin ang aking kamay laban sa Edom+ at lilipulin ko mula roon ang tao at alagang hayop,+ at iyon ay gagawin kong isang wasak na dako mula sa Teman,+ maging hanggang sa Dedan.+ Sa pamamagitan ng tabak ay mabubuwal sila. 14  ‘At pasasapitin ko sa Edom ang aking paghihiganti sa pamamagitan ng kamay ng aking bayang Israel;+ at gagawin nila sa Edom ang ayon sa aking galit at ayon sa aking pagngangalit; at kanila ngang malalaman kung ano ang aking paghihiganti,’+ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova.” ’ 15  “Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Sa dahilang ang mga Filisteo ay kumilos na may paghihiganti+ at patuloy nilang ipinaghihiganti ang kanilang sarili ng paghihiganting may panlilibak ng kaluluwa, upang magpahamak,+ na may pakikipag-alit na namamalagi nang walang takda,+ 16  kaya ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Narito, iuunat ko ang aking kamay laban sa mga Filisteo,+ at lilipulin ko ang mga Kereteo+ at wawasakin ko ang nalalabi sa baybaying dagat.+ 17  At maglalapat ako sa kanila ng mga dakilang paghihiganti, na may nagngangalit na mga pagsaway;+ at kanila ngang makikilala na ako ay si Jehova kapag pinasapit ko sa kanila ang aking paghihiganti.” ’ ”+

Talababa