Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Ezekiel 21:1-32

21  At ang salita ni Jehova ay patuloy na dumating sa akin, na nagsasabi:  “Anak ng tao, ituon mo ang iyong mukha patungo sa Jerusalem at magbitiw+ ka ng mga salita patungo sa mga dakong banal,+ at manghula ka laban sa lupa ng Israel.+  At sabihin mo sa lupa ng Israel, ‘Ito ang sinabi ni Jehova: “Narito, ako ay laban sa iyo,+ at ilalabas ko ang aking tabak mula sa kaluban+ nito at lilipulin ko mula sa iyo ang matuwid at ang balakyot.+  Upang malipol ko nga mula sa iyo ang matuwid at ang balakyot, kaya ang aking tabak ay lalabas mula sa kaluban nito laban sa lahat ng laman mula sa timog hanggang sa hilaga.+  At malalaman nga ng lahat ng laman na ako mismo, si Jehova, ang naglabas ng aking tabak mula sa kaluban nito.+ Hindi na ito babalik pa.” ’+  “At ikaw naman, O anak ng tao, magbuntunghininga kang may nanginginig na mga balakang.+ Magbuntunghininga ka nang may kapaitan sa kanilang paningin.+  At mangyayari nga, sakaling sabihin nila sa iyo, ‘Ano ang dahilan at nagbubuntunghininga ka?’+ sasabihin mo, ‘Dahil sa isang ulat.’+ Sapagkat iyon ay tiyak na darating,+ at ang bawat puso ay matutunaw+ at ang lahat ng mga kamay ay lalaylay at ang bawat espiritu ay malulumbay at ang lahat ng mga tuhod ay tutuluan ng tubig.+ ‘Narito! Iyon ay tiyak na darating+ at pangyayarihin,’ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova.”  At ang salita ni Jehova ay patuloy na dumating sa akin, na nagsasabi:  “Anak ng tao, manghula ka, at sabihin mo, ‘Ito ang sinabi ni Jehova: “Sabihin mo, ‘Isang tabak, isang tabak!+ Iyon ay pinatalas,+ at iyon ay pinakintab din. 10  Sa layuning magsaayos ng isang pagpatay ay pinatalas iyon; sa layuning magkaroon iyon ng kinang ay pinakintab iyon.’ ” ’ ”+ “O magbubunyi ba tayo?”+ “ ‘Itinatakwil ba niyaon ang setro+ ng aking sariling anak,+ gaya ng ginagawa niyaon sa bawat punungkahoy?+ 11  “ ‘At ibinibigay iyon ng isa upang pakintabin, upang iwasiwas ng kamay. Iyon—isang tabak ang pinatalas, at iyon—iyon ay pinakintab, upang ibigay iyon sa kamay ng isang mámamátay.+ 12  “ ‘Sumigaw ka at magpalahaw,+ O anak ng tao, sapagkat iyon mismo ay naging laban sa aking bayan;+ iyon ay laban sa lahat ng mga pinuno ng Israel.+ Yaon mismong mga inihagis sa tabak ay naging kasama ng aking bayan.+ Kaya tumampal ka sa hita.+ 13  Sapagkat isang pagsusuri ang isinagawa,+ at ano nga kung itinatakwil din niyaon ang setro?+ Hindi ito patuloy na iiral,’+ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova. 14  “At ikaw, O anak ng tao—manghula ka, at ihampas mo ang palad sa palad,+ at ang ‘Isang tabak!’ ay dapat ulitin nang tatlong beses.+ Tabak iyon ng mga napatay. Iyon ang tabak ng isang dakila na napatay, na siyang pumapalibot sa kanila.+ 15  Upang ang puso ay matunaw+ at upang paramihin yaong mga pinababagsak sa lahat ng kanilang mga pintuang-daan,+ magsasagawa ako ng pagpatay sa pamamagitan ng tabak. Ay, iyon ay ginawang makinang, pinakintab para sa pagpatay!+ 16  Ipakita mong matalas ka;+ pumaroon ka sa kanan! Lumagay ka sa iyong dako; pumaroon ka sa kaliwa! Saanman nakaharap ang iyong mukha! 17  At ihahampas ko rin naman ang isang palad ko sa kabilang palad ko,+ at pahuhupain+ ko ang aking pagngangalit.+ Ako mismong si Jehova ang nagsalita.” 18  At ang salita ni Jehova ay patuloy na dumating sa akin, na nagsasabi: 19  “At ikaw naman, O anak ng tao, magtakda ka para sa iyo ng dalawang daan na papasukan ng tabak ng hari ng Babilonya.+ Sa iisang lupain magsisimula ang dalawang iyon, at isang panturong kamay ang uukitin;+ sa bukana ng daan patungo sa lunsod ay uukitin iyon. 20  Isang daan ang iyong itatakda na papasukan ng tabak laban sa Raba+ ng mga anak ni Ammon, at ang isa ay laban sa Juda, laban sa Jerusalem na nakukutaan.+ 21  Sapagkat ang hari ng Babilonya ay tumigil sa pinagsasalubungan ng mga daan, sa bukana ng dalawang daan, upang bumaling sa panghuhula.+ Inalog niya ang mga palaso. Nagtanong siya sa pamamagitan ng terapim;+ tumingin siya sa atay. 22  Sa kaniyang kanang kamay ang panghuhula ay naging ukol sa Jerusalem, upang mag-umang ng mga pambundol,+ upang ibuka ang bibig ng isa para sa pagpatay, upang ilakas ang tunog ng isang babalang hudyat,+ upang mag-umang ng mga pambundol laban sa mga pintuang-daan, upang magtindig ng muralyang pangubkob, upang magtayo ng pader na pangubkob.+ 23  At sa kanila ay naging tulad iyon ng isang bulaang panghuhula sa kanilang paningin+—yaong mga nanumpa ng mga sumpa sa kanila;+ at inaalaala niya ang kamalian,+ upang sila ay mahuli.+ 24  “Kaya ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Sa dahilang pinangyari ninyong maalaala ang inyong kamalian nang malantad ang inyong mga pagsalansang, upang ang inyong mga kasalanan ay makita ayon sa lahat ng inyong mga pakikitungo, sa dahilang kayo ay naalaala+ kung kaya kayo susunggaban ng kamay.’+ 25  “At kung tungkol sa iyo, O nasugatan ng ikamamatay, balakyot na pinuno+ ng Israel,+ na ang iyong araw ay dumating sa panahon ng pangwakas na kamalian,+ 26  ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Hubarin mo ang turbante, at alisin mo ang korona.+ Hindi na ito magiging gaya ng dati.+ Itaas mo ang mababa,+ at ibaba mo ang mataas.+ 27  Kagibaan, kagibaan, kagibaan ang gagawin ko roon.+ Kung tungkol din dito, hindi nga iyon aariin ninuman hanggang sa dumating siya na may legal na karapatan,+ at ibibigay ko iyon sa kaniya.’+ 28  “At ikaw, O anak ng tao, manghula ka, at sabihin mo, ‘Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova tungkol sa mga anak ni Ammon at tungkol sa pandurusta mula sa kanila.’ At sabihin mo, ‘Isang tabak, isang tabak na hinugot para sa pagpatay, pinakintab upang pangyarihing makapanlamon, upang kuminang,+ 29  dahil sa pagkakita nila ng kabulaanan para sa iyo, dahil sa panghuhula nila ng kasinungalingan+ para sa iyo, upang ilagay ka sa mga leeg ng mga napatay, ang mga taong balakyot na ang kanilang araw ay dumating sa panahon ng pangwakas na kamalian.+ 30  Ibalik mo iyon sa kaluban nito. Sa dakong pinaglalangan sa iyo, sa lupaing pinanggalingan+ mo, ay hahatulan kita. 31  At ibubuhos ko sa iyo ang aking pagtuligsa. Ang apoy ng aking poot ay ihihihip ko sa iyo,+ at ibibigay kita sa kamay ng mga taong walang katuwiran, ang mga bihasang manggagawa ng kapahamakan.+ 32  Sa apoy ay magiging panggatong ka.+ Ang iyong sariling dugo ay mapapasagitna ng lupain. Hindi ka aalalahanin, sapagkat ako mismong si Jehova ang nagsalita.’ ”+

Talababa