Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Ezekiel 20:1-49

20  At nangyari nga nang ikapitong taon, nang ikalimang buwan, noong ikasampung araw ng buwan, na may mga lalaking mula sa matatanda ng Israel na dumating upang sumangguni kay Jehova,+ at umupo sila sa harap ko.+  Sa gayon ay dumating sa akin ang salita ni Jehova, na nagsasabi:  “Anak ng tao, makipag-usap ka sa matatandang lalaki ng Israel, at sabihin mo sa kanila, ‘Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Pumaparito ba kayo upang sumangguni sa akin?+ ‘Buháy ako, hindi ninyo ako mapagsasanggunian,’+ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova.” ’  “Hahatulan mo ba sila? Hahatulan mo ba sila, O anak ng tao?+ Ipaalam mo sa kanila ang mga karima-rimarim na bagay ng kanilang mga ninuno.+  At sabihin mo sa kanila, ‘Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Nang araw na piliin ko ang Israel,+ itinaas ko rin ang aking kamay+ bilang panunumpa sa binhi ng sambahayan ni Jacob+ at nagpakilala ako sa kanila sa lupain ng Ehipto.+ Oo, itinaas ko ang aking kamay bilang panunumpa sa kanila, na sinasabi, ‘Ako ay si Jehova na inyong Diyos.’+  Nang araw na iyon ay itinaas ko ang aking kamay+ bilang panunumpa sa kanila upang ilabas sila mula sa lupain ng Ehipto patungo sa isang lupain na tiniktikan ko para sa kanila, isa na inaagusan ng gatas at pulot-pukyutan.+ Iyon ang kagayakan ng lahat ng mga lupain.+  At sinabi ko sa kanila, ‘Itapon ninyo, bawat isa sa inyo, ang mga kasuklam-suklam na bagay ng kaniyang mga mata,+ at sa mga karumal-dumal na idolo ng Ehipto ay huwag kayong magpakarungis.+ Ako ay si Jehova na inyong Diyos.’+  “ ‘ “At nagsimula silang maghimagsik laban sa akin,+ at hindi sila pumayag na makinig sa akin. Ang mga kasuklam-suklam na bagay ng kanilang mga mata ay hindi itinapon ng bawat isa, at ang mga karumal-dumal na idolo ng Ehipto ay hindi nila iniwan,+ kaya nangako akong ibubuhos ko sa kanila ang aking pagngangalit, upang tapusin ko sa kanila ang aking galit sa gitna ng lupain ng Ehipto.+  At ako ay kumilos alang-alang sa aking sariling pangalan upang hindi ito malapastangan sa paningin ng mga bansa na kinaroroonan nila noon,+ sapagkat ako ay nagpakilala sa kanila sa kanilang paningin nang ilabas sila mula sa lupain ng Ehipto.+ 10  Kaya inilabas ko sila mula sa lupain ng Ehipto at dinala sila sa ilang.+ 11  “ ‘ “At ibinigay ko sa kanila ang aking mga batas;+ at ang aking mga hudisyal na pasiya+ ay ipinaalam ko sa kanila, upang ang tao na patuloy na nagsasagawa ng mga iyon ay patuloy ring mabuhay sa pamamagitan ng mga iyon.+ 12  At ang aking mga sabbath ay ibinigay ko rin sa kanila,+ upang maging isang tanda sa pagitan namin,+ upang makilala nila na ako ay si Jehova na siyang nagpapabanal sa kanila. 13  “ ‘ “Ngunit sila, ang sambahayan ng Israel, ay naghimagsik laban sa akin sa ilang.+ Ang aking mga batas ay hindi nila nilakaran,+ at ang aking mga hudisyal na pasiya ay itinakwil+ nila, na kung patuloy na isasagawa ng tao ay patuloy rin siyang mabubuhay sa pamamagitan ng mga iyon.+ At ang aking mga sabbath ay lubha nilang nilapastangan,+ kaya nangako akong ibubuhos ko sa kanila sa ilang ang aking poot, upang lipulin sila.+ 14  Ngunit kumilos ako alang-alang sa aking sariling pangalan upang hindi ito malapastangan sa paningin ng mga bansa, na sa paningin ng mga iyon ay inilabas ko sila.+ 15  At itinaas ko rin ang aking kamay bilang panunumpa sa kanila sa ilang,+ na hindi sila dadalhin sa lupain na ibinigay ko, isa na inaagusan ng gatas at pulot-pukyutan,+ (iyon ang kagayakan ng lahat ng mga lupain,)+ 16  sa dahilang itinakwil nila ang aking mga hudisyal na pasiya; at kung tungkol sa aking mga batas, hindi nila nilakaran ang mga iyon, at ang aking mga sabbath ay nilapastangan nila, sapagkat ang kanilang mga karumal-dumal na idolo ang sinusundan ng kanilang puso.+ 17  “ ‘ “At ang aking mata ay nagsimulang maawa sa kanila upang hindi ko sila ipahamak,+ at hindi ako nagsagawa ng paglipol sa kanila sa ilang. 18  At sinabi ko sa kanilang mga anak sa ilang,+ ‘Sa mga tuntunin ng inyong mga ninuno ay huwag kayong lumakad,+ at ang kanilang mga kahatulan ay huwag ninyong ingatan,+ at sa kanilang mga karumal-dumal na idolo ay huwag kayong magpakarungis.+ 19  Ako ay si Jehova na inyong Diyos.+ Lumakad kayo sa aking mga batas,+ at tuparin ninyo ang aking mga hudisyal na pasiya+ at isagawa ninyo ang mga iyon.+ 20  At pabanalin ninyo ang aking mga sabbath,+ at ang mga iyon ay magsisilbing isang tanda sa pagitan ko at ninyo, upang makilala ninyo na ako ay si Jehova na inyong Diyos.’+ 21  “ ‘ “At ang mga anak ay nagsimulang maghimagsik laban sa akin.+ Ang aking mga batas ay hindi nila nilakaran, at ang aking mga hudisyal na pasiya ay hindi nila tinupad sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga iyon, na kung patuloy na isasagawa ng tao ay patuloy rin siyang mabubuhay sa pamamagitan ng mga iyon.+ Ang aking mga sabbath ay nilapastangan+ nila. Kaya nangako akong ibubuhos ko sa kanila ang aking pagngangalit, upang ang aking galit ay tapusin ko sa kanila sa ilang.+ 22  At iniurong ko ang aking kamay+ at kumilos ako alang-alang sa aking sariling pangalan, upang hindi ito malapastangan sa paningin ng mga bansa, na sa paningin ng mga iyon ay inilabas ko sila.+ 23  Gayundin, ako mismo ay nagtaas ng aking kamay bilang panunumpa sa kanila sa ilang,+ na pangangalatin sila sa mga bansa at pananabugin sila sa mga lupain,+ 24  sa dahilang hindi nila isinagawa ang aking mga hudisyal na pasiya+ at itinakwil nila ang aking mga batas+ at nilapastangan nila ang aking mga sabbath,+ at nakasunod ang kanilang mga mata sa mga karumal-dumal na idolo ng kanilang mga ninuno.+ 25  At hinayaan ko rin silang magkaroon ng mga tuntunin na hindi mabubuti at ng mga hudisyal na pasiya na hindi sa kanilang patuloy na ikabubuhay.+ 26  At hinayaan ko silang madungisan ng kanilang mga kaloob kapag pinararaan nila sa apoy+ ang bawat sanggol na nagbubukas ng bahay-bata, upang magawa ko silang kaaba-aba, upang makilala nila na ako ay si Jehova.” ’+ 27  “Kaya magsalita ka sa sambahayan ng Israel, O anak ng tao, at sabihin mo sa kanila,+ ‘Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “May kinalaman pa rito, ang inyong mga ninuno ay nagsalita nang may pang-aabuso tungkol sa akin, sa pagkilos nila nang di-tapat laban sa akin.+ 28  At dinala ko sila sa lupain+ na ipinagtaas ko ng aking kamay bilang panunumpa upang ibigay sa kanila.+ Nang makita nila ang bawat mataas na burol+ at ang bawat masangang punungkahoy, inihain nga nila roon ang kanilang mga hain+ at ibinigay roon ang kanilang nakagagalit na handog, at inihandog doon ang kanilang mga nakagiginhawang amoy+ at ibinuhos doon ang kanilang mga handog na inumin.+ 29  Kaya sinabi ko sa kanila, ‘Ano ang kahulugan ng mataas na dako na pinaparoonan ninyo, upang ang pangalan niyaon ay tawaging Mataas na Dako hanggang sa araw na ito?’ ” ’+ 30  “Kaya sabihin mo sa sambahayan ng Israel, ‘Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Nagpapakarungis ba kayo ayon sa paraan ng inyong mga ninuno,+ at ang kanila bang mga kasuklam-suklam na bagay ay sinusundan ninyo sa imoral na pakikipagtalik?+ 31  At sa pagtataas ng inyong mga kaloob kapag pinararaan sa apoy ang inyong mga anak,+ nagpapakarungis ba kayo dahil sa lahat ng inyong mga karumal-dumal na idolo hanggang sa ngayon?+ Kasabay nito ay sasangguni rin ba kayo sa akin, O sambahayan ng Israel?” ’+ “ ‘Buháy ako,’ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘hindi ninyo ako mapagsasanggunian.+ 32  At yaong pumapasok sa inyong espiritu+ ay tiyak na hindi mangyayari,+ anupat sinasabi ninyo: “Maging gaya tayo ng mga bansa, gaya ng mga pamilya sa mga lupain,+ na naglilingkod sa kahoy at bato.” ’ ”+ 33  “ ‘Buháy ako,’ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘mamamahala ako sa inyo bilang hari sa pamamagitan nga ng isang malakas na kamay at ng isang unat na bisig+ at may nakabuhos na pagngangalit.+ 34  At ilalabas ko kayo mula sa mga bayan, at titipunin ko kayo mula sa mga lupain na pinangalatan sa inyo sa pamamagitan ng isang malakas na kamay at ng isang unat na bisig at may nakabuhos na pagngangalit.+ 35  At dadalhin ko kayo sa ilang ng mga bayan+ at papasok ako roon sa paghatol sa inyo nang mukhaan.+ 36  “ ‘Kung paanong pumasok ako sa paghatol sa inyong mga ninuno sa ilang sa lupain ng Ehipto,+ gayon ako papasok sa paghatol sa inyo,’ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova. 37  ‘At pararaanin ko kayo sa ilalim ng tungkod+ at dadalhin ko kayo sa buklod ng tipan.+ 38  At lilinisin ko mula sa inyo ang mga naghihimagsik at ang mga sumasalansang+ laban sa akin, sapagkat mula sa lupain ng kanilang paninirahan bilang dayuhan ay ilalabas ko sila, ngunit sa lupa ng Israel ay hindi sila makapapasok;+ at inyo ngang makikilala na ako ay si Jehova.’+ 39  “At kayo, O sambahayan ng Israel, ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Humayo kayo at paglingkuran ng bawat isa sa inyo ang kaniyang sariling mga karumal-dumal na idolo.+ At pagkatapos kung hindi kayo makikinig sa akin, ang akin ngang banal na pangalan ay hindi na ninyo lalapastanganin pa sa pamamagitan ng inyong mga kaloob at sa pamamagitan ng inyong mga karumal-dumal na idolo.’+ 40  “ ‘Sapagkat sa aking banal na bundok, sa bundok ng kaitaasan ng Israel,’+ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘doon sila maglilingkod sa akin, ang buong sambahayan ng Israel sa kabuuan nito, sa lupain.+ Doon ay malulugod ako sa kanila, at doon ko hihingin ang inyong mga abuloy at ang mga unang bunga ng inyong mga handog sa lahat ng inyong mga banal na bagay.+ 41  Dahil sa nakagiginhawang amoy ay malulugod ako sa inyo,+ kapag inilabas ko kayo mula sa mga bayan at tinipon ko nga kayo mula sa mga lupain na pinangalatan sa inyo,+ at ako ay mapababanal sa inyo sa paningin ng mga bansa.’+ 42  “ ‘At inyo ngang makikilala na ako ay si Jehova,+ kapag dinala ko kayo sa lupa ng Israel,+ sa lupain na ipinagtaas ko ng aking kamay bilang panunumpa upang ibigay sa inyong mga ninuno. 43  At tiyak na maaalaala ninyo roon ang inyong mga lakad+ at ang lahat ng inyong mga pakikitungo na ipinandungis ninyo sa inyong sarili,+ at makadarama nga kayo ng pagkasuklam sa inyong sariling mga mukha dahil sa lahat ng inyong masasamang bagay na ginawa ninyo.+ 44  At inyo ngang makikilala na ako ay si Jehova+ kapag kumilos ako may kinalaman sa inyo alang-alang sa aking pangalan,+ hindi ayon sa inyong masasamang lakad ni ayon man sa inyong tiwaling mga pakikitungo,+ O sambahayan ng Israel,’ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova.” 45  At ang salita ni Jehova ay patuloy na dumating sa akin, na nagsasabi: 46  “Anak ng tao, ituon mo ang iyong mukha+ patungo sa katimugang bahagi at magbitiw+ ka ng mga salita sa dakong timog, at manghula ka sa kagubatan ng parang sa timog. 47  At sabihin mo sa kagubatan sa timog, ‘Dinggin mo ang salita ni Jehova. Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Narito, magpapalagablab ako ng apoy laban sa iyo,+ at lalamunin nito sa iyo ang bawat sariwang punungkahoy at ang bawat tuyong punungkahoy.+ Ang nagniningas na liyab ay hindi papatayin,+ at sa pamamagitan nito ay papasuin ang lahat ng mga mukha mula sa timog hanggang sa hilaga.+ 48  At makikita ng lahat ng laman na ako mismo, si Jehova, ang nagpaliyab nito, anupat hindi ito mapapatay.” ’ ”+ 49  At sinabi ko: “Ay, O Soberanong Panginoong Jehova! Sinasabi nila may kaugnayan sa akin, ‘Hindi ba kumakatha siya ng mga kasabihan?’ ”+

Talababa