Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Ezekiel 14:1-23

14  At may mga lalaking mula sa matatanda ng Israel na lumapit sa akin at umupo sa harap ko.+  Sa gayon ay dumating sa akin ang salita ni Jehova, na nagsasabi:  “Anak ng tao, kung tungkol sa mga lalaking ito, tinaglay nila sa kanilang puso ang kanilang mga karumal-dumal na idolo, at ang katitisuran na sanhi ng kanilang kamalian ay inilagay nila sa harap ng kanilang mga mukha.+ Talaga bang sasangguni pa sila sa akin?+  Kaya makipag-usap ka sa kanila at sabihin mo sa kanila, ‘Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Ang sinumang tao sa sambahayan ng Israel na nagtataglay ng kaniyang mga karumal-dumal na idolo+ sa kaniyang puso at naglalagay ng katitisuran na sanhi ng kaniyang kamalian sa harap ng kaniyang mukha at paroroon nga sa propeta, ako, si Jehova, ako ang siyang sasagot sa kaniya sa bagay na iyon ayon sa karamihan ng kaniyang mga karumal-dumal na idolo,+  sa layuning hulihin ang sambahayan ng Israel sa kanilang puso,+ sapagkat lumayo sila sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga karumal-dumal na idolo—silang lahat.” ’+  “Kaya sabihin mo sa sambahayan ng Israel, ‘Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Bumalik kayo at talikuran ninyo ang inyong mga karumal-dumal na idolo+ at italikod ninyo ang inyong mga mukha mula sa lahat ng inyong karima-rimarim na bagay;+  sapagkat ang sinumang tao mula sa sambahayan ng Israel o mula sa mga naninirahang dayuhan na naninirahan bilang mga dayuhan sa Israel, na lumalayo sa pagsunod sa akin+ at nagtataglay ng kaniyang mga karumal-dumal na idolo sa kaniyang puso at naglalagay ng katitisuran na sanhi ng kaniyang kamalian sa harap ng kaniyang mukha at paroroon nga sa propeta upang sumangguni sa akin sa ganang kaniya,+ ako, si Jehova, ako mismo ang siyang sasagot sa kaniya.  At itatalaga ko ang aking mukha laban sa taong iyon+ at ilalagay ko siya bilang tanda+ at bilang mga kasabihan,+ at lilipulin ko siya mula sa gitna ng aking bayan;+ at inyo ngang makikilala na ako ay si Jehova.” ’+  “ ‘At kung tungkol sa propeta, sakaling siya ay malinlang at magsalita nga ng salita, ako mismo, si Jehova, ang nanlinlang sa propetang iyon;+ at iuunat ko ang aking kamay laban sa kaniya at lilipulin ko siya mula sa gitna ng aking bayang Israel.+ 10  At papasanin nila ang kanilang kamalian.+ Ang kamalian ng sumasangguni ay magiging gaya rin ng kamalian ng propeta,+ 11  upang yaong mga nasa sambahayan ng Israel ay huwag nang maligaw pa mula sa pagsunod sa akin+ at huwag nang magparungis pa ng kanilang sarili sa lahat ng kanilang pagsalansang. At sila ang magiging aking bayan at ako ang magiging kanilang Diyos,’ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova.”+ 12  At ang salita ni Jehova ay patuloy na dumating sa akin, na nagsasabi: 13  “Anak ng tao, kung tungkol sa isang lupain, sakaling magkasala iyon laban sa akin sa paggawi nang di-tapat,+ iuunat ko rin ang aking kamay laban doon at babaliin ko roon ang mga tungkod na kinabibitinan ng hugis-singsing na mga tinapay,+ at pasasapitan ko iyon ng taggutom+ at lilipulin ko mula roon ang makalupang tao at ang alagang hayop.”+ 14  “ ‘At kung ang tatlong lalaking ito ay napasagitna niyaon, si Noe,+ si Daniel+ at si Job,+ sila mismo dahil sa kanilang katuwiran+ ay makapagliligtas ng kanilang kaluluwa,’ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova.”+ 15  “ ‘O kung paraanin ko sa lupain ang mapaminsalang mababangis na hayop+ at ulilahin nga nila iyon sa anak+ at iyon ay maging isang tiwangwang na kaguhuan na hindi dinaraanan ninuman dahil sa mababangis na hayop,+ 16  kung ang tatlong lalaking ito ay nasa gitna niyaon, buháy ako,’ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘mga anak na lalaki man o mga anak na babae ay hindi nila maililigtas; sila, tanging sila lamang, ang maliligtas at ang lupain ay magiging tiwangwang na kaguhuan.’ ”+ 17  “ ‘O kung isang tabak ang pasapitin ko sa lupaing iyon,+ at kung sabihin ko nga: “Paraanin sa lupain ang isang tabak,” at kung lipulin ko nga mula roon ang makalupang tao at ang alagang hayop,+ 18  ang tatlong lalaking ito man ay nasa gitna niyaon,+ buháy ako,’ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘hindi sila makapagliligtas ng mga anak na lalaki ni ng mga anak na babae, kundi sila, tanging sila lamang, ang maliligtas.’ ”+ 19  “ ‘O kung salot ang pasapitin ko sa lupaing iyon+ at kung ibuhos ko nga roon ang aking pagngangalit na may kasamang dugo,+ upang lipulin mula roon ang makalupang tao at ang alagang hayop, 20  kahit na si Noe,+ si Daniel+ at si Job+ ay nasa gitna niyaon,+ buháy ako,’ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘anak na lalaki man o anak na babae ay hindi nila maililigtas; sila mismo dahil sa kanilang katuwiran ang makapagliligtas ng kanilang kaluluwa.’ ”+ 21  “Sapagkat ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Magiging gayundin kapag dumating ang aking apat na mapaminsalang kahatulan+—tabak at taggutom at mapaminsalang mabangis na hayop at salot+—na pasasapitin ko nga sa Jerusalem upang lipulin mula roon ang makalupang tao at ang alagang hayop.+ 22  Ngunit, narito! tiyak na maiiwanan doon ang isang pangkat ng mga takas, yaong mga inilalabas.+ Mga anak na lalaki at mga anak na babae, narito sila! Lumalabas sila patungo sa inyo, at makikita ninyo ang kanilang lakad at ang kanilang mga pakikitungo.+ At tiyak na maaaliw kayo sa kabila ng kapahamakan na pasasapitin ko sa Jerusalem, ang lahat nga ng pasasapitin ko sa kaniya.’ ” 23  “ ‘At maaaliw nga nila kayo kapag nakita ninyo ang kanilang lakad at ang kanilang mga pakikitungo; at inyo ngang malalaman na hindi sa walang dahilan kung kaya ko ginawa ang lahat ng dapat kong gawin laban sa kaniya,’ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova.”+

Talababa