Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Exodo 6:1-30

6  Kaya sinabi ni Jehova kay Moises: “Ngayon ay makikita mo kung ano ang gagawin ko kay Paraon,+ sapagkat sa pamamagitan ng isang malakas na kamay ay payayaunin niya sila at sa pamamagitan ng isang malakas na kamay ay itataboy niya sila mula sa kaniyang lupain.”+  At ang Diyos ay nagsalita kay Moises at nagsabi sa kaniya: “Ako ay si Jehova.+  At nagpakita ako noon kay Abraham,+ kay Isaac+ at kay Jacob+ bilang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat,+ ngunit may kinalaman sa aking pangalang Jehova+ ay hindi ako nagpakilala+ sa kanila.  At itinatag ko rin ang aking tipan sa kanila na ibigay sa kanila ang lupain ng Canaan, ang lupain na kanilang pinanirahan bilang dayuhan na doon ay nanirahan sila bilang mga dayuhan.+  At narinig ko nga ang pagdaing ng mga anak ni Israel,+ na inaalipin ng mga Ehipsiyo, at naalaala ko ang aking tipan.+  “Kaya sabihin mo sa mga anak ni Israel, ‘Ako ay si Jehova, at talagang ilalabas ko kayo mula sa ilalim ng mga pabigat ng mga Ehipsiyo at ililigtas ko kayo mula sa pagkaalipin sa kanila,+ at babawiin ko nga kayo na may unat na bisig at may mga dakilang kahatulan.+  At talagang kukunin ko kayo para sa akin bilang isang bayan,+ at ako nga ay magiging Diyos sa inyo;+ at tiyak na makikilala ninyo na ako ay si Jehova na inyong Diyos na naglalabas sa inyo mula sa ilalim ng mga pabigat ng Ehipto.+  At talagang dadalhin ko kayo sa lupain na ipinagtaas ko ng aking kamay sa panunumpa+ na ibibigay kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob; at ibibigay ko nga iyon sa inyo bilang pag-aari.+ Ako ay si Jehova.’”+  Pagkatapos ay nagsalita si Moises nang ganito sa mga anak ni Israel, ngunit hindi sila nakinig kay Moises dahil sa panghihina ng loob at dahil sa mabigat na pagkaalipin.+ 10  Sa gayon ay nagsalita si Jehova kay Moises, na sinasabi: 11  “Pumasok ka, magsalita ka kay Paraon, na hari ng Ehipto,+ na payaunin niya ang mga anak ni Israel mula sa kaniyang lupain.”+ 12  Gayunman, nagsalita si Moises sa harap ni Jehova, na sinasabi: “Narito! Ang mga anak ni Israel ay hindi nakinig sa akin;+ at paano ngang makikinig sa akin si Paraon,+ gayong ako ay may mga labing di-tuli?”+ 13  Ngunit si Jehova ay patuloy na nagsalita kay Moises at kay Aaron at nag-utos sa pamamagitan nila sa mga anak ni Israel at kay Paraon, na hari ng Ehipto, upang ilabas ang mga anak ni Israel mula sa lupain ng Ehipto.+ 14  Ito ang mga ulo ng sambahayan ng kanilang mga ama: Ang mga anak ni Ruben, na panganay ni Israel,+ ay sina Hanok at Palu, Hezron at Carmi.+ Ito ang mga pamilya ni Ruben.+ 15  At ang mga anak ni Simeon ay sina Jemuel at Jamin at Ohad at Jakin at Zohar at Shaul na anak ng isang babaing Canaanita.+ Ito ang mga pamilya ni Simeon.+ 16  At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Levi,+ ayon sa kanilang mga angkan:+ si Gerson at si Kohat at si Merari.+ At ang mga taon ng buhay ni Levi ay isang daan at tatlumpu’t pitong taon. 17  Ang mga anak ni Gerson ay sina Libni at Simei,+ ayon sa kanilang mga pamilya.+ 18  At ang mga anak ni Kohat ay sina Amram at Izhar at Hebron at Uziel.+ At ang mga taon ng buhay ni Kohat ay isang daan at tatlumpu’t tatlong taon. 19  At ang mga anak ni Merari ay sina Mahali at Musi.+ Ito ang mga pamilya ng mga Levita, ayon sa kanilang mga angkan.+ 20  At kinuha ni Amram si Jokebed na kapatid na babae ng kaniyang ama bilang asawa.+ Nang maglaon ay ipinanganak nito sa kaniya si Aaron at si Moises.+ At ang mga taon ng buhay ni Amram ay isang daan at tatlumpu’t pitong taon. 21  At ang mga anak ni Izhar ay sina Kora+ at Nepeg at Zicri. 22  At ang mga anak ni Uziel ay sina Misael at Elsapan at Sitri.+ 23  At kinuha ni Aaron si Elisheba, na anak na babae ni Aminadab, na kapatid na babae ni Nason,+ bilang kaniyang asawa. Nang maglaon ay ipinanganak nito sa kaniya si Nadab at si Abihu, si Eleazar at si Itamar.+ 24  At ang mga anak ni Kora ay sina Asir at Elkana at Abiasap.+ Ito ang mga pamilya ng mga Korahita.+ 25  At kinuha ni Eleazar, na anak ni Aaron,+ para sa kaniyang sarili ang isa sa mga anak na babae ni Putiel bilang kaniyang asawa. Nang maglaon ay ipinanganak nito sa kaniya si Pinehas.+ Ito ang mga ulo ng mga ama ng mga Levita, ayon sa kanilang mga pamilya.+ 26  Ito ang Aaron at Moises na sinabihan ni Jehova:+ “Ilabas ninyo ang mga anak ni Israel mula sa lupain ng Ehipto ayon sa kanilang mga hukbo.”+ 27  Sila ang mga nagsalita kay Paraon, na hari ng Ehipto, upang ilabas ang mga anak ni Israel mula sa Ehipto.+ Ito sina Moises at Aaron. 28  At nangyari nang araw na magsalita si Jehova kay Moises sa lupain ng Ehipto,+ 29  na nagsalita pa si Jehova kay Moises, na sinasabi: “Ako ay si Jehova.+ Salitain mo kay Paraon na hari ng Ehipto ang lahat ng sinasalita ko sa iyo.” 30  At sinabi ni Moises sa harap ni Jehova: “Narito! Ako ay may mga labing di-tuli, kaya paano ngang makikinig sa akin si Paraon?”+

Talababa