Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Exodo 34:1-35

34  Pagkatapos ay sinabi ni Jehova kay Moises: “Umukit ka para sa iyo ng dalawang tapyas ng bato na tulad ng mga nauna,+ at isusulat ko sa mga tapyas ang mga salita na nasa unang mga tapyas,+ na iyong binasag.+  At humanda ka sa kinaumagahan, sapagkat aahon ka sa Bundok Sinai sa kinaumagahan at tatayo ka roon sa tabi ko sa taluktok ng bundok.+  Ngunit walang sinuman ang aahong kasama mo at, gayundin, walang sinuman ang dapat makita sa buong bundok.+ Isa pa, walang kawan o bakahan ang dapat manginain sa tapat ng bundok na iyon.”+  Sa gayon ay umukit si Moises ng dalawang tapyas ng bato na tulad ng mga nauna at maagang bumangon sa kinaumagahan at umahon sa Bundok Sinai, gaya ng iniutos ni Jehova sa kaniya, at dala-dala niya ang dalawang tapyas ng bato sa kaniyang kamay.  At bumaba si Jehova+ sa ulap at tumayo roong kasama niya at ipinahayag ang pangalan ni Jehova.+  At dumaan si Jehova sa harap ng kaniyang mukha at ipinahayag: “Si Jehova, si Jehova, isang Diyos na maawain+ at magandang-loob,+ mabagal sa pagkagalit+ at sagana sa maibiging-kabaitan+ at katotohanan,+  nag-iingat ng maibiging-kabaitan sa libu-libo,+ nagpapaumanhin sa kamalian at pagsalansang at kasalanan,+ ngunit sa anumang paraan ay wala siyang pinaliligtas sa kaparusahan,+ naglalapat ng kaparusahan sa mga anak at sa mga apo dahil sa kamalian ng mga ama, sa ikatlong salinlahi at sa ikaapat na salinlahi.”+  Si Moises ay kaagad na nagmadaling sumubsob sa lupa at nagpatirapa.+  Pagkatapos ay sinabi niya: “Kung ako ngayon ay nakasumpong ng lingap sa iyong paningin, O Jehova, si Jehova nawa, pakisuyo, ay yumaon sa gitna namin,+ sapagkat ito ay isang bayang matigas ang leeg,+ at patawarin mo nawa ang aming kamalian at ang aming kasalanan,+ at kunin mo kami bilang iyong pag-aari.”+ 10  Sinabi naman niya: “Narito, ako ay makikipagtipan: Sa harap ng iyong buong bayan ay gagawa ako ng mga kamangha-manghang bagay na hindi pa nalalalang sa buong lupa o sa gitna ng lahat ng bansa;+ at ang gawa ni Jehova ay makikita nga ng buong bayan na sa gitna nila ay naroon ka, sapagkat isang kakila-kilabot na bagay ang gagawin ko sa pamamagitan mo.+ 11  “Sa ganang iyo ay tuparin mo ang iniuutos ko sa iyo ngayon.+ Narito, palalayasin ko mula sa harap mo ang mga Amorita at ang mga Canaanita at ang mga Hiteo at ang mga Perizita at ang mga Hivita at ang mga Jebusita.+ 12  Mag-ingat ka na huwag kang makikipagtipan sa mga tumatahan sa lupain na iyong paroroonan,+ dahil baka iyon ay maging silo sa gitna mo.+ 13  Kundi ang kanilang mga altar ay ibabagsak ninyo, at ang kanilang mga sagradong haligi ay gigibain ninyo, at ang kanilang mga sagradong poste ay puputulin ninyo.+ 14  Sapagkat hindi ka dapat magpatirapa sa ibang diyos,+ dahil si Jehova, na ang pangalan ay Mapanibughuin, siya ay isang mapanibughuing Diyos;+ 15  dahil baka makipagtipan ka sa mga tumatahan sa lupain, anupat sila ay magkakaroon nga ng imoral na pakikipagtalik sa kanilang mga diyos+ at maghahain sa kanilang mga diyos,+ at tiyak na may mag-aanyaya sa iyo, at tiyak na kakain ka ng kaniyang hain.+ 16  Pagkatapos ay kukunin mo ang ilan sa kanilang mga anak na babae para sa iyong mga anak na lalaki,+ at ang kanilang mga anak na babae ay magkakaroon nga ng imoral na pakikipagtalik sa kanilang mga diyos at pangyayarihing ang iyong mga anak na lalaki ay magkaroon ng imoral na pakikipagtalik sa kanilang mga diyos.+ 17  “Huwag kang gagawa ng mga diyos na binubong idolo para sa iyo.+ 18  “Ang kapistahan ng mga tinapay na walang pampaalsa ay iyong ipangingilin.+ Kakain ka ng mga tinapay na walang pampaalsa, gaya ng iniutos ko sa iyo, nang pitong araw sa takdang panahon sa buwan ng Abib,+ sapagkat buwan ng Abib nang lumabas ka mula sa Ehipto. 19  “Ang lahat ng unang nagbubukas ng bahay-bata ay akin,+ at, kung tungkol naman sa lahat ng iyong mga alagang hayop, ang panganay na lalaki ng toro at ng tupa.+ 20  At ang panganay ng asno ay tutubusin mo ng isang tupa.+ Ngunit kung hindi mo iyon tutubusin, babaliin mo nga ang leeg niyaon. Ang bawat panganay sa iyong mga anak ay tutubusin mo.+ At huwag silang lalapit sa harap ko nang walang dala.+ 21  “Anim na araw kang magtatrabaho, ngunit sa ikapitong araw ay mangingilin ka ng sabbath.+ Sa panahon ng pag-aararo at sa pag-aani ay mangingilin ka ng sabbath.+ 22  “At idaraos mo ang iyong kapistahan ng mga sanlinggo taglay ang mga unang hinog na bunga ng pag-aani ng trigo,+ at ang kapistahan ng pagtitipon ng ani sa pagpihit ng taon.+ 23  “Tatlong ulit sa isang taon na ang bawat lalaki sa iyo ay haharap+ sa tunay na Panginoon, si Jehova, na Diyos ng Israel. 24  Sapagkat palalayasin ko ang mga bansa mula sa harap mo,+ at palalawakin ko ang iyong teritoryo;+ at hindi nanasain ng sinuman ang iyong lupain habang umaahon ka upang makita ang mukha ni Jehova na iyong Diyos nang tatlong ulit sa isang taon.+ 25  “Huwag mong papatayin ang dugo ng aking hain na kasabay niyaong may lebadura.+ At ang hain ng kapistahan ng paskuwa ay hindi dapat manatili nang magdamag hanggang sa kinaumagahan.+ 26  “Ang pinakamainam sa mga unang hinog na bunga+ ng iyong lupa ay dadalhin mo sa bahay ni Jehova na iyong Diyos.+ “Huwag mong pakukuluan ang batang kambing sa gatas ng kaniyang ina.”+ 27  At sinabi ni Jehova kay Moises: “Isulat mo sa ganang iyo ang mga salitang ito,+ sapagkat makikipagtipan ako sa iyo at sa Israel ayon sa mga salitang ito.”+ 28  At nanatili siya roong kasama ni Jehova nang apatnapung araw at apatnapung gabi. Hindi siya kumain ng tinapay at hindi siya uminom ng tubig.+ At isinulat niya sa mga tapyas ang mga salita ng tipan, ang Sampung Salita.+ 29  At nangyari nang bumaba si Moises mula sa Bundok Sinai, ang dalawang tapyas ng Patotoo ay nasa kamay ni Moises nang bumaba siya mula sa bundok,+ at hindi alam ni Moises na ang balat ng kaniyang mukha ay nagliliwanag dahil sa pakikipag-usap niya sa kaniya.+ 30  Nang makita ni Aaron at ng lahat ng mga anak ni Israel si Moises, aba, narito! ang balat ng kaniyang mukha ay nagliliwanag at natakot silang lumapit sa kaniya.+ 31  At tinawag sila ni Moises. Kaya si Aaron at ang lahat ng pinuno sa kapulungan ay bumalik sa kaniya, at si Moises ay nagsimulang magsalita sa kanila. 32  Pagkatapos niyaon ay lumapit sa kaniya ang lahat ng mga anak ni Israel, at pinasimulan niyang iutos sa kanila ang lahat ng sinalita ni Jehova sa kaniya sa Bundok Sinai.+ 33  Kapag si Moises ay nakatapos nang magsalita sa kanila ay naglalagay siya ng talukbong sa kaniyang mukha.+ 34  Ngunit kapag pumaparoon si Moises sa harap ni Jehova upang makipag-usap sa kaniya ay inaalis niya ang talukbong hanggang sa paglabas niya.+ At lumalabas siya at sinasalita sa mga anak ni Israel kung ano ang iniutos sa kaniya.+ 35  At nakita ng mga anak ni Israel ang mukha ni Moises, na ang balat ng mukha ni Moises ay nagliliwanag;+ at ibinalik ni Moises ang talukbong sa kaniyang mukha hanggang sa pumasok siya upang makipag-usap sa kaniya.+

Talababa