Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Exodo 23:1-33

23  “Huwag kang magsasalita ng ulat na di-totoo.+ Huwag kang makikipagtulungan sa balakyot sa pagiging isang saksi na nagpapakana ng karahasan.+  Huwag kang susunod sa karamihan ukol sa masasamang pakay;+ at huwag kang magpapatotoo tungkol sa isang usapin na kinikilingan ang karamihan upang baluktutin ang katarungan.+  Kung tungkol sa maralita, huwag kang magpapakita ng pagkiling may kaugnayan sa kaniyang usapin.+  “Kung masumpungan mo ang toro ng iyong kaaway o ang kaniyang asno na nakakawala, ibabalik mo iyon sa kaniya nang walang pagsala.+  Kung makita mo ang asno ng sinumang napopoot sa iyo na nakalugmok sa ilalim ng pasan nito, huwag mo nga siyang iiwanan. Kasama niya na kakalagan mo iyon nang walang pagsala.+  “Huwag mong babaluktutin ang hudisyal na pasiya ng iyong taong dukha sa kaniyang usapin.+  “Layuan mo ang bulaang salita.+ At huwag mong papatayin ang walang-sala at ang matuwid, sapagkat hindi ko ipahahayag na matuwid ang balakyot.+  “Huwag kang tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag ng mga taong malinaw ang paningin at makapipilipit ng mga salita ng mga taong matuwid.+  “At huwag mong sisiilin ang naninirahang dayuhan,+ yamang kilala ninyo ang kaluluwa ng naninirahang dayuhan, sapagkat kayo ay naging mga naninirahang dayuhan sa lupain ng Ehipto.+ 10  “At sa loob ng anim na taon ay hahasikan mo ng binhi ang iyong lupain at titipunin mo ang bunga niyaon.+ 11  Ngunit sa ikapitong taon ay pababayaan mo itong di-nabubungkal at hahayaan mo itong di-natatamnan,+ at ang mga dukha sa iyong bayan ay kakain mula roon; at yaong matitira nila ay kakainin ng maiilap na hayop sa bukid.+ Gayon ang gagawin mo sa iyong ubasan at sa iyong taniman ng olibo. 12  “Anim na araw mong gagawin ang iyong gawain;+ ngunit sa ikapitong araw ay hihinto ka, upang ang iyong toro at ang iyong asno ay makapagpahinga at ang anak ng iyong aliping babae at ang naninirahang dayuhan ay maginhawahan.+ 13  “At mag-ingat kayo tungkol sa lahat ng sinabi ko sa inyo;+ at huwag ninyong babanggitin ang pangalan ng ibang mga diyos. Hindi iyon dapat marinig sa iyong bibig.+ 14  “Tatlong ulit sa isang taon ay magdiriwang ka ng kapistahan sa akin.+ 15  Ipangingilin mo ang kapistahan ng mga tinapay na walang pampaalsa.+ Pitong araw na kakain ka ng mga tinapay na walang pampaalsa,+ gaya ng iniutos ko sa iyo, sa takdang panahon sa buwan ng Abib,+ sapagkat noon ka lumabas mula sa Ehipto. At huwag silang lalapit sa harap ko nang walang dala.+ 16  Gayundin, ang kapistahan ng pag-aani ng mga unang hinog na bunga+ ng iyong mga pagpapagal, niyaong inihasik mo sa bukid;+ at ang kapistahan ng pagtitipon ng ani sa pagtatapos ng taon, kapag tinitipon mo ang iyong mga pinagpagalan mula sa bukid.+ 17  Sa tatlong pagkakataon sa isang taon, ang bawat lalaki sa iyo ay lalapit sa harap ng mukha ng tunay na Panginoon, si Jehova.+ 18  “Huwag mong ihahaing kasama niyaong may lebadura ang dugo ng aking hain. At ang taba ng aking kapistahan ay hindi dapat manatili nang magdamag hanggang sa kinaumagahan.+ 19  “Ang pinakamainam sa mga unang hinog na bunga ng iyong lupa ay dadalhin mo sa bahay ni Jehova na iyong Diyos.+ “Huwag mong pakukuluan ang batang kambing sa gatas ng kaniyang ina.+ 20  “Narito, isinusugo ko ang isang anghel+ sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dako na aking inihanda.+ 21  Mag-ingat ka dahil sa kaniya at sundin mo ang kaniyang tinig. Huwag kang gumawi nang mapaghimagsik laban sa kaniya, sapagkat hindi niya pagpapaumanhinan ang inyong pagsalansang;+ sapagkat ang aking pangalan ay nasa kaniya. 22  Gayunman, kung mahigpit mong susundin ang kaniyang tinig at talagang gagawin ang lahat ng aking sasalitain,+ tiyak na mapopoot nga ako sa iyong mga kaaway at liligaligin ko yaong mga lumiligalig sa iyo.+ 23  Sapagkat ang aking anghel ay yayaon sa unahan mo at dadalhin ka sa mga Amorita at sa mga Hiteo at sa mga Perizita at sa mga Canaanita, sa mga Hivita at sa mga Jebusita, at tiyak na lilipulin ko sila.+ 24  Huwag mong yuyukuran ang kanilang mga diyos o maganyak ka man na paglingkuran ang mga iyon, at huwag kang gagawa ng anumang tulad ng kanilang mga gawa,+ kundi walang pagsalang ibabagsak mo ang mga iyon at walang pagsalang gigibain mo ang kanilang mga sagradong haligi.+ 25  At paglilingkuran ninyo si Jehova na inyong Diyos,+ at tiyak na pagpapalain niya ang iyong tinapay at ang iyong tubig;+ at aalisin ko ang karamdaman sa gitna mo.+ 26  Walang babaing nakukunan ni babaing baog ang iiral sa iyong lupain.+ Lulubusin ko ang bilang ng iyong mga araw.+ 27  “At isusugo ko ang pagkatakot sa akin sa unahan mo,+ at lilituhin ko nga ang lahat ng bayan na iyong paroroonan, at ibibigay ko sa iyo ang batok ng lahat ng iyong mga kaaway.+ 28  At isusugo ko ang panlulumo sa unahan mo,+ at talagang palalayasin nito ang mga Hivita, ang mga Canaanita at ang mga Hiteo mula sa harap mo.+ 29  Hindi ko sila palalayasin mula sa harap mo sa loob ng isang taon, upang ang lupain ay huwag maging tiwangwang na kaguhuan at ang mababangis na hayop sa parang ay talagang dumami laban sa iyo.+ 30  Unti-unti ko silang palalayasin mula sa harap mo, hanggang sa ikaw ay maging palaanakin at talagang ariin mo ang lupain.+ 31  “At itatatag ko ang iyong hangganan mula sa Dagat na Pula hanggang sa dagat ng mga Filisteo at mula sa ilang hanggang sa Ilog;+ sapagkat ibibigay ko sa inyong kamay ang mga tumatahan sa lupain, at tiyak na palalayasin mo sila mula sa harap mo.+ 32  Huwag kang makikipagtipan sa kanila o sa kanilang mga diyos.+ 33  Huwag silang mananahanan sa iyong lupain, upang hindi ka nila pagkasalahin laban sa akin. Kung maglilingkod ka sa kanilang mga diyos, ito ay magiging silo sa iyo.”+

Talababa