Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Exodo 20:1-26

20  At sinalita ng Diyos ang lahat ng mga salitang ito, na sinasabi:+  “Ako ay si Jehova na iyong Diyos,+ na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng mga alipin.+  Huwag kang magkakaroon ng iba pang mga diyos+ laban sa aking mukha.  “Huwag kang gagawa para sa iyo ng inukit na imahen o ng anyo na tulad ng anumang nasa langit sa itaas o nasa lupa sa ibaba o nasa tubig sa ilalim ng lupa.+  Huwag mong yuyukuran ang mga iyon ni maganyak ka man na paglingkuran ang mga iyon,+ sapagkat akong si Jehova na iyong Diyos ay Diyos na humihiling ng bukod-tanging debosyon,+ naglalapat ng kaparusahan sa mga anak dahil sa kamalian ng mga ama, sa ikatlong salinlahi at sa ikaapat na salinlahi, doon sa mga napopoot sa akin;+  ngunit nagpapakita ng maibiging-kabaitan sa ikasanlibong salinlahi doon sa mga umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos.+  “Huwag mong gagamitin ang pangalan ni Jehova na iyong Diyos sa walang-kabuluhang paraan,+ sapagkat hindi hahayaan ni Jehova na di-naparurusahan ang gumagamit ng kaniyang pangalan sa walang-kabuluhang paraan.+  “Bilang pag-alaala sa araw ng sabbath upang ituring itong sagrado,+  ikaw ay maglilingkod at gagawin mo ang lahat ng iyong gawain sa anim na araw.+ 10  Ngunit ang ikapitong araw ay sabbath kay Jehova na iyong Diyos.+ Huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw ni ang iyong anak na lalaki man ni ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki ni ang iyong aliping babae ni ang iyong alagang hayop ni ang iyong naninirahang dayuhan na nasa loob ng iyong mga pintuang-daan.+ 11  Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ni Jehova ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng naroroon,+ at nagpasimula siyang magpahinga sa ikapitong araw.+ Iyan ang dahilan kung bakit pinagpala ni Jehova ang araw ng sabbath at ginawa itong sagrado.+ 12  “Parangalan mo ang iyong ama at ang iyong ina+ upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ni Jehova na iyong Diyos.+ 13  “Huwag kang papaslang.+ 14  “Huwag kang mangangalunya.+ 15  “Huwag kang magnanakaw.+ 16  “Huwag kang magpapatotoo nang may kabulaanan bilang saksi laban sa iyong kapuwa.+ 17  “Huwag mong nanasain ang bahay ng iyong kapuwa. Huwag mong nanasain ang asawa ng iyong kapuwa,+ ni ang kaniyang aliping lalaki ni ang kaniyang aliping babae ni ang kaniyang toro ni ang kaniyang asno ni ang anumang bagay na pag-aari ng iyong kapuwa.”+ 18  At nakikita ng buong bayan ang mga kulog at ang mga kislap ng kidlat at ang tunog ng tambuli at ang bundok na umuusok. Nang makita iyon ng bayan, nang magkagayon ay nanginig sila at tumayo sa malayo.+ 19  At nagsimula silang magsabi kay Moises: “Ikaw ang magsalita sa amin, at makikinig kami; ngunit huwag magsalita sa amin ang Diyos dahil baka kami mamatay.”+ 20  Kaya sinabi ni Moises sa bayan: “Huwag kayong matakot, sapagkat ang tunay na Diyos ay pumarito upang ilagay kayo sa pagsubok,+ at upang ang takot sa kaniya ay manatili sa harap ng inyong mga mukha upang hindi kayo magkasala.”+ 21  At ang bayan ay nanatiling nakatayo sa malayo, ngunit si Moises ay lumapit sa madilim na kaulapan na kinaroroonan ng tunay na Diyos.+ 22  At sinabi pa ni Jehova kay Moises:+ “Ito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, ‘Nakita ninyo mismo na nagsalita ako sa inyo mula sa langit.+ 23  Huwag kayong gagawa ng mga diyos na pilak na iaagapay sa akin, at huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga diyos na ginto.+ 24  Isang altar na lupa+ ang gagawin mo para sa akin, at ihahain mo sa ibabaw niyaon ang iyong mga handog na sinusunog at ang iyong mga haing pansalu-salo, ang iyong kawan at ang iyong bakahan.+ Sa lahat ng dako na doon ko pangyayarihing maalaala ang aking pangalan ay paroroonan kita at pagpapalain nga kita.+ 25  At kung gagawa ka ng isang altar na bato para sa akin, huwag mong itatayo ang mga iyon bilang tinabas na mga bato. Kapag ginamit mo roon ang iyong pait ay malalapastangan mo nga iyon.+ 26  At huwag kang sasampa sa aking altar sa pamamagitan ng mga baytang, upang ang iyong mga pribadong bahagi ay hindi malantad sa ibabaw niyaon.’

Talababa