Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Exodo 10:1-29

10  Nang magkagayon ay sinabi ni Jehova kay Moises: “Pasukin mo si Paraon, sapagkat ako—hinayaan kong maging manhid+ ang kaniyang puso at ang mga puso ng kaniyang mga lingkod, upang maipakita ko ang aking mga tandang ito sa mismong harap niya,+  at upang maipahayag mo sa pandinig ng iyong anak at ng anak ng iyong anak kung paano ko pinakitunguhan nang may katindihan ang Ehipto at ang aking mga tanda na itinatag ko sa gitna nila;+ at tiyak na makikilala ninyo na ako ay si Jehova.”+  Kaya pinasok ni Moises at ni Aaron si Paraon at sinabi sa kaniya: “Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng mga Hebreo, ‘Hanggang kailan ka tatangging magpasakop sa akin?+ Payaunin mo ang aking bayan upang makapaglingkod sila sa akin.  Sapagkat kung patuloy kang tatanggi na payaunin ang aking bayan, narito, bukas ay magdadala ako ng mga balang sa loob ng iyong mga hangganan.+  At tatakpan nga nila ang nakikitang bahagi ng lupa at talagang hindi makikita ang lupa; at lalamunin nga nila ang nalabi sa nakaligtas, na itinira sa inyo ng graniso, at kakainin nila ang bawat sumisibol na punungkahoy ninyo mula sa parang.+  At ang iyong mga bahay at ang mga bahay ng lahat ng iyong mga lingkod at ang mga bahay ng buong Ehipto ay mapupuno hanggang sa dami na hindi pa nakita ng iyong mga ama at ng mga ama ng iyong mga ama mula nang araw ng kanilang pag-iral sa lupa hanggang sa araw na ito.’”+ Sa gayon ay tumalikod siya at lumabas mula kay Paraon.+  Pagkatapos niyaon ay sinabi ng mga lingkod ni Paraon sa kaniya: “Hanggang kailan magiging gaya ng silo sa atin ang taong ito?+ Payaunin mo ang mga lalaki upang makapaglingkod sila kay Jehova na kanilang Diyos. Hindi mo pa ba alam na ang Ehipto ay giba na?”+  Kaya si Moises at si Aaron ay pinabalik kay Paraon, at sinabi niya sa kanila: “Yumaon kayo, maglingkod kayo kay Jehova na inyong Diyos.+ Sino mismo ang mga yayaon?”  Nang magkagayon ay sinabi ni Moises: “Ang aming mga kabataan at ang aming mga matatanda ay yayaong kasama namin. Ang aming mga anak na lalaki at ang aming mga anak na babae,+ ang aming mga tupa at ang aming mga baka ay yayaong kasama namin,+ sapagkat mayroon kaming kapistahan para kay Jehova.”+ 10  Sinabi naman niya sa kanila: “Maging gayon nawa, na si Jehova ay sumasainyo kapag pinayaon ko kayo at ang inyong maliliit na bata!+ Tingnan ninyo, sa kabaligtaran, may masama kayong pakay.+ 11  Huwag ganiyan! Yumaon kayo, pakisuyo, kayong matitipunong lalaki, at maglingkod kayo kay Jehova, sapagkat iyan ang hinahangad ninyong matamo.” Sa gayon ay itinaboy sila mula sa harap ni Paraon.+ 12  Sinabi ngayon ni Jehova kay Moises: “Iunat+ mo ang iyong kamay sa lupain ng Ehipto para sa mga balang, upang umahon ang mga iyon sa lupain ng Ehipto at lamunin ang lahat ng pananim sa lupain, ang lahat ng iniwan ng graniso.”+ 13  Kaagad na iniunat ni Moises ang kaniyang tungkod sa lupain ng Ehipto, at si Jehova ay nagpahihip ng hanging silangan+ sa lupain nang buong araw na iyon at nang buong gabi. Dumating ang umaga at dinala ng hanging silangan ang mga balang. 14  At ang mga balang ay nagsimulang umahon sa buong lupain ng Ehipto at lumapag sa buong teritoryo ng Ehipto.+ Ang mga iyon ay lubhang nagpapahirap.+ Bago ang mga iyon ay wala pang mga balang na tulad ng mga iyon ang lumitaw nang gayon, at wala nang anumang lilitaw nang gayon pagkatapos ng mga iyon. 15  At tinakpan ng mga iyon ang nakikitang bahagi ng buong lupain,+ at ang lupain ay nagdilim;+ at nilamon ng mga iyon ang lahat ng pananim sa lupain at ang lahat ng bunga ng mga punungkahoy na itinira ng graniso;+ at walang natirang luntian sa mga punungkahoy o sa pananim sa parang sa buong lupain ng Ehipto.+ 16  Kaya dali-daling tinawag ni Paraon si Moises at si Aaron at sinabi: “Nagkasala ako laban kay Jehova na inyong Diyos at laban sa inyo.+ 17  At ngayon ay pagpaumanhinan ninyo,+ pakisuyo, ang aking kasalanan nang minsan pa at mamanhik+ kayo kay Jehova na inyong Diyos upang alisin niya kahit man lamang itong nakamamatay na salot mula sa akin.” 18  Kaya lumabas siya mula kay Paraon at namanhik kay Jehova.+ 19  Nang magkagayon ay ibinaling ni Jehova ang isang napakalakas na hanging kanluran, at tinangay nito ang mga balang at itinaboy ang mga iyon sa Dagat na Pula. Walang isa mang balang ang natira sa buong teritoryo ng Ehipto. 20  Gayunman, hinayaan ni Jehova na magmatigas ang puso ni Paraon,+ at hindi niya pinayaon ang mga anak ni Israel. 21  Pagkatapos ay sinabi ni Jehova kay Moises: “Iunat mo ang iyong kamay sa langit,+ upang magkaroon ng kadiliman sa lupain ng Ehipto at madama ang kadiliman.” 22  Kaagad na iniunat ni Moises ang kaniyang kamay sa langit, at nagsimulang magkaroon ng pusikit na kadiliman sa buong lupain ng Ehipto sa loob ng tatlong araw.+ 23  Hindi nila nakikita ang isa’t isa, at walang sinuman sa kanila ang tumindig mula sa kani-kaniyang dako nang tatlong araw; ngunit sa lahat ng mga anak ni Israel ay may liwanag sa kanilang mga tahanan.+ 24  Pagkatapos niyaon ay tinawag ni Paraon si Moises at sinabi: “Yumaon kayo, maglingkod kayo kay Jehova.+ Tanging ang inyong mga tupa at ang inyong mga baka ang maiiwan. Ang inyong maliliit na bata ay makayayaon ding kasama ninyo.”+ 25  Ngunit sinabi ni Moises: “Ikaw man ay magbibigay rin sa aming mga kamay ng mga hain at mga handog na sinusunog, sapagkat ihahain namin ang mga iyon kay Jehova na aming Diyos.+ 26  At ang aming mga alagang hayop ay yayaon ding kasama namin.+ Walang isa mang paa ang pahihintulutang maiwanan, sapagkat mula sa mga iyon ay kukuha kami ng ilan upang sambahin si Jehova na aming Diyos,+ at kami mismo ay hindi nakaaalam kung ano ang iuukol namin bilang pagsamba kay Jehova hanggang sa pagdating namin doon.”+ 27  Gayunma’y hinayaan ni Jehova na magmatigas ang puso ni Paraon, at hindi siya pumayag na payaunin sila.+ 28  Kaya sinabi ni Paraon sa kaniya: “Umalis ka sa harap ko!+ Mag-ingat ka! Huwag mo nang tangkaing makita pang muli ang aking mukha, sapagkat sa araw na makita mo ang aking mukha ay mamamatay ka.”+ 29  Dito ay sinabi ni Moises: “Ganiyan ang sinalita mo. Hindi ko na tatangkaing makita pa ang iyong mukha.”+

Talababa