Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Deuteronomio 5:1-33

5  At tinawag ni Moises ang buong Israel+ at sinabi sa kanila: “Dinggin mo, O Israel, ang mga tuntunin at ang mga hudisyal na pasiya+ na sinasalita ko sa inyong pandinig ngayon, at pag-aralan ninyo ang mga iyon at ingatan ninyong gawin ang mga iyon.+  Si Jehova na ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb.+  Hindi sa ating mga ninuno pinagtibay ni Jehova ang tipang ito, kundi sa atin, sa ating lahat dito na buháy ngayon.  Nagsalita si Jehova sa inyo nang mukhaan sa bundok mula sa gitna ng apoy.+  Nakatayo ako sa pagitan ni Jehova at ninyo nang mismong panahong iyon+ upang sabihin sa inyo ang salita ni Jehova, (sapagkat natatakot kayo dahil sa apoy at hindi kayo umahon sa bundok,)+ na nagsasabi,  “ ‘Ako ay si Jehova na iyong Diyos,+ na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng mga alipin.+  Huwag kang magkakaroon ng iba pang mga diyos laban sa aking mukha.+  “ ‘Huwag kang gagawa para sa iyo ng inukit na imahen,+ ng anumang anyo+ na tulad ng anumang nasa langit sa itaas o nasa lupa sa ibaba o nasa tubig sa ilalim ng lupa.  Huwag mong yuyukuran ang mga iyon o maakay ka man na paglingkuran ang mga iyon,+ sapagkat akong si Jehova na iyong Diyos ay Diyos na humihiling ng bukod-tanging debosyon,+ na naglalapat ng kaparusahan sa mga anak at sa ikatlong salinlahi at sa ikaapat na salinlahi dahil sa kamalian ng mga ama, doon sa mga napopoot sa akin;+ 10  ngunit nagpapakita ng maibiging-kabaitan sa ikasanlibong salinlahi doon sa mga umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos.+ 11  “ ‘Huwag mong gagamitin ang pangalan ni Jehova na iyong Diyos sa walang-kabuluhang paraan,+ sapagkat hindi hahayaan ni Jehova na di-naparurusahan ang sinumang gumagamit ng kaniyang pangalan sa walang-kabuluhang paraan.+ 12  “ ‘Sa pangingilin ng araw ng sabbath upang ituring itong sagrado, gaya ng iniutos sa iyo ni Jehova na iyong Diyos,+ 13  ikaw ay maglilingkod at gagawin mo ang lahat ng iyong gawain sa anim na araw.+ 14  Ngunit ang ikapitong araw ay sabbath kay Jehova na iyong Diyos.+ Huwag kang gagawa ng anumang gawain,+ ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni ang iyong anak na babae ni ang iyong aliping lalaki ni ang iyong aliping babae ni ang iyong toro ni ang iyong asno ni ang alinman sa iyong alagang hayop ni ang iyong naninirahang dayuhan na nasa loob ng iyong mga pintuang-daan,+ upang ang iyong aliping lalaki at ang iyong aliping babae ay makapagpahingang gaya mo.+ 15  At alalahanin mong naging alipin ka sa lupain ng Ehipto+ at inilabas ka mula roon ni Jehova na iyong Diyos sa pamamagitan ng isang malakas na kamay at isang unat na bisig.+ Iyan ang dahilan kung bakit iniutos sa iyo ni Jehova na iyong Diyos na ipangilin ang araw ng sabbath.+ 16  “ ‘Parangalan mo ang iyong ama at ang iyong ina,+ gaya ng iniutos sa iyo ni Jehova na iyong Diyos; upang ang iyong mga araw ay tumagal at mapabuti ka+ sa lupa na ibinibigay sa iyo ni Jehova na iyong Diyos. 17  “ ‘Huwag kang papaslang.+ 18  “ ‘Ni mangangalunya ka man.+ 19  “ ‘Ni magnanakaw ka man.+ 20  “ ‘Ni magpapatotoo ka man sa isang kabulaanan laban sa iyong kapuwa.+ 21  “ ‘Ni nanasain mo man ang asawa ng iyong kapuwa.+ Ni may-kasakiman mo mang hahangarin ang bahay ng iyong kapuwa, ang kaniyang bukid o ang kaniyang aliping lalaki o ang kaniyang aliping babae, ang kaniyang toro o ang kaniyang asno o ang anumang bagay na pag-aari ng iyong kapuwa.’+ 22  “Ang mga Salitang ito ay sinalita ni Jehova sa inyong buong kongregasyon sa bundok mula sa gitna ng apoy,+ sa ulap at sa makapal na karimlan, na may malakas na tinig, at wala siyang anumang idinagdag; pagkatapos ay isinulat niya ang mga iyon sa dalawang tapyas ng bato at ibinigay niya sa akin ang mga iyon.+ 23  “At nangyari nga na nang marinig ninyo ang tinig mula sa gitna ng kadiliman, samantalang ang bundok ay nagniningas sa apoy,+ ay lumapit kayo sa akin, ang lahat ng mga ulo ng inyong mga tribo at ng inyong matatandang lalaki. 24  Pagkatapos ay sinabi ninyo, ‘Narito, ipinakita sa amin ni Jehova na ating Diyos ang kaniyang kaluwalhatian at ang kaniyang kadakilaan, at narinig namin ang kaniyang tinig mula sa gitna ng apoy.+ Sa araw na ito ay nakita namin na ang Diyos ay maaaring makipag-usap sa tao at ito ay makapananatili ngang buháy.+ 25  At ngayon ay bakit kami mamamatay, sapagkat maaari kaming tupukin ng malaking apoy na ito?+ Kung muli pa naming maririnig ang tinig ni Jehova na ating Diyos, tiyak na mamamatay nga kami.+ 26  Sapagkat sino sa lahat ng laman ang nakarinig sa tinig ng Diyos na buháy+ na nagsasalita mula sa gitna ng apoy na gaya namin at gayunma’y nabuhay pa rin? 27  Ikaw mismo ang lumapit at makinig sa lahat ng sasabihin ni Jehova na ating Diyos; at ikaw ang siyang magsasalita sa amin ng lahat ng sasalitain sa iyo ni Jehova na ating Diyos,+ at pakikinggan nga namin at gagawin.’ 28  “Sa gayon ay narinig ni Jehova ang tinig ng inyong mga salita nang magsalita kayo sa akin, at sinabi sa akin ni Jehova, ‘Narinig ko ang tinig ng mga salita ng bayang ito, na sinalita nila sa iyo. Mabuti ang ginawa nila sa lahat ng kanilang sinalita.+ 29  Kung huhubugin lamang nila ang puso nilang ito upang matakot sa akin+ at tuparin ang lahat ng aking mga utos+ sa tuwina, upang mapabuti sila at ang kanilang mga anak hanggang sa panahong walang takda!+ 30  Yumaon ka at sabihin mo sa kanila: “Umuwi kayo sa inyong mga tolda.” 31  At tumayo ka ritong kasama ko, at sasalitain ko sa iyo ang lahat ng utos at mga tuntunin at mga hudisyal na pasiya na ituturo mo sa kanila+ at siyang gagawin nila sa lupain na ibinibigay ko sa kanila upang ariin.’ 32  At ingatan ninyong gawin ang iniutos sa inyo ni Jehova na inyong Diyos.+ Huwag kayong liliko sa kanan o sa kaliwa.+ 33  Sa buong lakad na iniutos sa inyo ni Jehova na inyong Diyos ay lalakad kayo,+ upang kayo ay mabuhay at mapabuti kayo+ at mapahaba nga ninyo ang inyong mga araw sa lupain na inyong aariin.

Talababa