Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Bilang 33:1-56

33  Ito ang mga yugto ng paglalakbay ng mga anak ni Israel na lumabas mula sa lupain ng Ehipto+ ayon sa kanilang mga hukbo+ sa pamamagitan ng kamay ni Moises at ni Aaron.+  At patuloy na itinala ni Moises ang mga dako ng paglisan ayon sa mga yugto ng kanilang paglalakbay sa utos ni Jehova; at ito ang mga yugto ng kanilang paglalakbay mula sa iba’t ibang dako ng paglisan:+  At lumisan sila mula sa Rameses+ nang unang buwan, noong ikalabinlimang araw ng unang buwan.+ Nang mismong araw pagkaraan ng paskuwa+ ay lumabas ang mga anak ni Israel na may kamay na nakataas sa paningin ng lahat ng mga Ehipsiyo.+  Samantala ay inililibing ng mga Ehipsiyo yaong mga sinaktan ni Jehova sa kanila, samakatuwid ay ang lahat ng panganay;+ at sa kanilang mga diyos ay naglapat si Jehova ng mga kahatulan.+  Sa gayon ay lumisan ang mga anak ni Israel mula sa Rameses+ at nagkampo sa Sucot.+  Pagkatapos ay lumisan sila mula sa Sucot at nagkampo sa Etham,+ na nasa gilid ng ilang.  Sumunod ay lumisan sila mula sa Etham at bumalik patungo sa Pihahirot,+ na nasa tapat ng Baal-zepon;+ at nagkampo sila sa harap ng Migdol.+  Pagkatapos ay lumisan sila mula sa Pihahirot at dumaan sa gitna ng dagat+ patungo sa ilang+ at patuloy na humayo sa loob ng tatlong-araw na paglalakbay sa ilang ng Etham+ at nagkampo sa Marah.+  Pagkatapos ay lumisan sila mula sa Marah at dumating sa Elim.+ At sa Elim ay may labindalawang bukal ng tubig at pitumpung puno ng palma. Kaya nagkampo sila roon. 10  Sumunod ay lumisan sila mula sa Elim at nagkampo sa tabi ng Dagat na Pula. 11  Pagkatapos ay lumisan sila mula sa Dagat na Pula at nagkampo sa ilang ng Sin.+ 12  Pagkatapos ay lumisan sila mula sa ilang ng Sin at nagkampo sa Dopka. 13  Nang maglaon ay lumisan sila mula sa Dopka at nagkampo sa Alus. 14  Sumunod ay lumisan sila mula sa Alus at nagkampo sa Repidim.+ At doon ay walang tubig na maiinom ang bayan. 15  Pagkatapos ay lumisan sila mula sa Repidim at nagkampo sa ilang ng Sinai.+ 16  Sumunod ay lumisan sila mula sa ilang ng Sinai at nagkampo sa Kibrot-hataava.+ 17  Pagkatapos ay lumisan sila mula sa Kibrot-hataava at nagkampo sa Hazerot.+ 18  Pagkatapos ay lumisan sila mula sa Hazerot at nagkampo sa Ritma. 19  Sumunod ay lumisan sila mula sa Ritma at nagkampo sa Rimon-perez. 20  Pagkatapos ay lumisan sila mula sa Rimon-perez at nagkampo sa Libna. 21  Nang maglaon ay lumisan sila mula sa Libna at nagkampo sa Risa. 22  Sumunod ay lumisan sila mula sa Risa at nagkampo sa Kehelata. 23  Pagkatapos ay lumisan sila mula sa Kehelata at nagkampo sa Bundok Seper. 24  Pagkatapos ay lumisan sila mula sa Bundok Seper at nagkampo+ sa Harada. 25  Pagkatapos ay lumisan sila mula sa Harada at nagkampo sa Makelot. 26  Sumunod ay lumisan+ sila mula sa Makelot at nagkampo sa Tahat. 27  Pagkatapos ay lumisan sila mula sa Tahat at nagkampo sa Tera. 28  Pagkatapos ay lumisan sila mula sa Tera at nagkampo sa Mitka. 29  Nang maglaon ay lumisan sila mula sa Mitka at nagkampo sa Hasmona. 30  Sumunod ay lumisan sila mula sa Hasmona at nagkampo sa Moserot. 31  Pagkatapos ay lumisan sila mula sa Moserot at nagkampo sa Bene-jaakan.+ 32  Pagkatapos ay lumisan sila mula sa Bene-jaakan at nagkampo sa Hor-hagidgad. 33  Sumunod ay lumisan sila mula sa Hor-hagidgad at nagkampo sa Jotbata.+ 34  Nang maglaon ay lumisan sila mula sa Jotbata at nagkampo sa Abrona. 35  Pagkatapos ay lumisan sila mula sa Abrona at nagkampo sa Ezion-geber.+ 36  Pagkatapos ay lumisan sila mula sa Ezion-geber at nagkampo sa ilang ng Zin,+ na siyang Kades. 37  Nang maglaon ay lumisan sila mula sa Kades at nagkampo sa Bundok Hor,+ sa hanggahan ng lupain ng Edom. 38  At si Aaron na saserdote ay umahon sa Bundok Hor sa utos ni Jehova at namatay roon nang ikaapatnapung taon ng paglabas ng mga anak ni Israel mula sa lupain ng Ehipto, nang ikalimang buwan, noong ikaisa ng buwan.+ 39  At si Aaron ay isang daan at dalawampu’t tatlong taóng gulang nang mamatay siya sa Bundok Hor. 40  At narinig ng Canaanita, na hari ng Arad,+ samantalang nananahanan siya sa Negeb,+ sa lupain ng Canaan, ang tungkol sa pagdating ng mga anak ni Israel. 41  Sa kalaunan ay lumisan sila mula sa Bundok Hor+ at nagkampo sa Zalmona. 42  Pagkatapos ay lumisan sila mula sa Zalmona at nagkampo sa Punon. 43  Sumunod ay lumisan sila mula sa Punon at nagkampo sa Obot.+ 44  Pagkatapos ay lumisan sila mula sa Obot at nagkampo sa Iye-abarim sa hanggahan ng Moab.+ 45  Nang maglaon ay lumisan sila mula sa Iyim at nagkampo sa Dibon-gad.+ 46  Pagkatapos ay lumisan sila mula sa Dibon-gad at nagkampo sa Almon-diblataim. 47  Pagkatapos ay lumisan sila mula sa Almon-diblataim+ at nagkampo sa mga bundok ng Abarim+ sa harap ng Nebo.+ 48  Nang dakong huli ay lumisan sila mula sa mga bundok ng Abarim at nagkampo sa mga disyertong kapatagan ng Moab+ sa tabi ng Jordan sa Jerico. 49  At patuloy silang nagkampo sa tabi ng Jordan mula sa Bet-jesimot+ hanggang sa Abel-sitim+ sa mga disyertong kapatagan ng Moab. 50  At nagsalita si Jehova kay Moises sa mga disyertong kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan sa Jerico,+ na sinasabi: 51  “Salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, ‘Tatawirin ninyo ang Jordan patungo sa lupain ng Canaan.+ 52  At itataboy ninyo ang lahat ng tumatahan sa lupain mula sa harap ninyo at sisirain ninyo ang lahat ng kanilang mga rebultong bato,+ at ang lahat ng kanilang mga imahen na binubong metal+ ay sisirain ninyo, at ang lahat ng kanilang sagradong matataas na dako ay gigibain ninyo.+ 53  At aariin ninyo ang lupain at mananahanan kayo roon, sapagkat sa inyo ay tiyak na ibibigay ko ang lupain upang ariin iyon.+ 54  At paghahati-hatian ninyo ang lupain bilang pag-aari sa pamamagitan ng palabunutan+ ayon sa inyong mga pamilya.+ Ang marami ay daragdagan ninyo ng kaniyang mana, at ang kaunti ay babawasan ninyo ng kaniyang mana.+ Kung saan lumabas ang palabunot para sa kaniya, iyon ang magiging kaniya.+ Ayon sa mga tribo ng inyong mga ama ay paglalaanan ninyo ang inyong sarili ng lupaing ari-arian.+ 55  “‘Ngunit kung hindi ninyo itataboy ang mga tumatahan sa lupain mula sa harap ninyo,+ yaong mga ititira ninyo sa kanila ay tiyak na magiging parang mga panusok sa inyong mga mata at parang mga tinik sa inyong mga tagiliran, at liligaligin nga nila kayo sa lupain na inyong tatahanan.+ 56  At mangyayari nga na kung ano ang inisip kong gawin sa kanila ay gagawin ko sa inyo.’”+

Talababa