Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Bilang 32:1-42

32  At ang mga anak ni Ruben+ at ang mga anak ni Gad+ ay nagkaroon ng malaking bilang ng mga alagang hayop, sa katunayan ay napakarami nga. At nakita nila ang lupain ng Jazer+ at ang lupain ng Gilead, at, narito! ang dako ay isang dako para sa mga alagang hayop.  Kaya ang mga anak ni Gad at ang mga anak ni Ruben ay pumaroon at nagsabi ng ganito kay Moises at kay Eleazar na saserdote at sa mga pinuno ng kapulungan:  “Ang Atarot+ at ang Dibon+ at ang Jazer at ang Nimra+ at ang Hesbon+ at ang Eleale+ at ang Sebam at ang Nebo+ at ang Beon,+  ang lupain na tinalo+ ni Jehova sa harap ng kapulungan ng Israel, ay isang lupain para sa mga alagang hayop, at ang iyong mga lingkod ay may mga alagang hayop.”+  At sinabi pa nila: “Kung nakasumpong kami ng lingap sa iyong paningin, hayaan mong mabigay ang lupaing ito sa iyong mga lingkod bilang pag-aari. Huwag mo kaming patawirin sa Jordan.”+  Nang magkagayon ay sinabi ni Moises sa mga anak ni Gad at sa mga anak ni Ruben: “Paroroon ba sa digmaan ang inyong mga kapatid samantalang kayo naman ay nananahanan dito?+  At bakit ninyo sisiraan ng loob ang mga anak ni Israel sa pagtawid sa lupain na tiyak na ibibigay sa kanila ni Jehova?  Ganiyan ang ginawa ng inyong mga ama+ nang isugo ko sila mula sa Kades-barnea+ upang tingnan ang lupain.  Nang umahon sila sa agusang libis ng Escol+ at makita ang lupain, siniraan nga nila ng loob ang mga anak ni Israel, upang huwag pumasok sa lupain na tiyak na ibibigay sa kanila ni Jehova.+ 10  Kaya lumagablab ang galit ni Jehova nang araw na iyon anupat sumumpa siya,+ na sinasabi, 11  ‘Hindi makikita ng mga taong umahon mula sa Ehipto mula dalawampung taóng gulang pataas+ ang lupa na isinumpa ko kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob,+ sapagkat hindi sila lubusang sumunod sa akin, 12  maliban kay Caleb+ na anak ni Jepune na Kenizita at kay Josue+ na anak ni Nun, sapagkat lubusan silang sumunod kay Jehova.’ 13  Kaya lumagablab ang galit ni Jehova laban sa Israel at pinagala-gala niya sila sa ilang nang apatnapung taon,+ hanggang sa ang buong salinlahi na gumagawa ng masama sa paningin ni Jehova ay sumapit sa kanilang kawakasan.+ 14  At narito, kayo ay bumangon na kahalili ng inyong mga ama bilang supling ng mga taong makasalanan upang magdagdag pa sa nag-aapoy na galit ni Jehova+ laban sa Israel. 15  Kung tatalikod kayo mula sa pagsunod sa kaniya,+ tiyak na muli niyang pamamalagiin sila sa ilang nang mas matagal pa,+ at gagawi kayo nang kapaha-pahamak sa buong bayang ito.”+ 16  Nang maglaon ay lumapit sila sa kaniya at sinabi: “Magtatayo kami rito ng mga batong kural ng kawan para sa aming mga alagang hayop at ng mga lunsod para sa aming maliliit na bata. 17  Ngunit kami mismo ay hahayong nasasakbatan na nasa hanay ng pakikipagbaka+ sa unahan ng mga anak ni Israel hanggang sa madala na namin sila sa kanilang dako, habang nananahanan ang aming maliliit na bata sa mga lunsod na may mga kuta na malayo sa harap ng mga tumatahan sa lupain. 18  Hindi kami babalik sa aming mga bahay hanggang sa mapaglaanan ng mga anak ni Israel ang kanilang sarili ng lupaing ari-arian, na bawat isa ay may kaniyang sariling mana.+ 19  Sapagkat hindi kami tatanggap ng mana kasama nila mula sa panig ng Jordan at sa dako pa roon, sapagkat ang aming mana ay napasaamin mula sa panig ng Jordan sa dakong sikatan ng araw.”+ 20  Dahil dito ay sinabi ni Moises sa kanila: “Kung gagawin ninyo ang bagay na ito, kung sasakbatan ninyo ang inyong sarili sa harap ni Jehova para sa digmaan,+ 21  at bawat isa sa inyo na nasasakbatan ay tatawid nga ng Jordan sa harap ni Jehova, hanggang sa maitaboy niya ang kaniyang mga kaaway mula sa harap niya,+ 22  at ang lupain ay masupil nga sa harap ni Jehova,+ at pagkatapos ay bumalik kayo,+ kung magkagayon ay magiging malaya nga kayo sa pagkakasala laban kay Jehova at laban sa Israel; at ang lupaing ito ay magiging inyo bilang pag-aari sa harap ni Jehova.+ 23  Ngunit kung hindi ganito ang gagawin ninyo, tiyak na magkakasala nga kayo laban kay Jehova.+ Kung magkagayon ay alamin ninyo na aabutan kayo ng inyong kasalanan.+ 24  Magtayo kayo para sa inyo ng mga lunsod para sa inyong maliliit na bata at ng mga batong kural para sa inyong mga kawan, at ang lumabas sa inyong bibig ay gawin ninyo.”+ 25  Nang magkagayon ay sinabi ng mga anak ni Gad at ng mga anak ni Ruben ang ganito kay Moises: “Gagawin ng iyong mga lingkod ang gaya ng iniuutos ng aking panginoon.+ 26  Ang aming maliliit na bata, ang aming mga asawa, ang aming mga alagang hayop at ang lahat ng aming mga alagang hayop ay mananatili roon sa mga lunsod ng Gilead,+ 27  ngunit ang iyong mga lingkod ay tatawid, bawat isa na nasasakbatan para sa hukbo,+ sa harap ni Jehova para sa digmaan, gaya ng sinasalita ng aking panginoon.” 28  Sa gayon ay nag-utos si Moises may kaugnayan sa kanila kay Eleazar na saserdote at kay Josue na anak ni Nun at sa mga ulo ng mga ama ng mga tribo ng mga anak ni Israel. 29  Kaya sinabi ni Moises sa kanila: “Kung ang mga anak ni Gad at ang mga anak ni Ruben ay tatawid na kasama ninyo sa Jordan, bawat isa na nasasakbatan para sa digmaan,+ sa harap ni Jehova, at ang lupain ay masupil nga sa harap ninyo, ibibigay naman ninyo sa kanila ang lupain ng Gilead bilang pag-aari.+ 30  Ngunit kung hindi sila tatawid na nasasakbatang kasama ninyo, patatahanin nga sila sa gitna ninyo sa lupain ng Canaan.”+ 31  Dito ay sumagot ang mga anak ni Gad at ang mga anak ni Ruben, na nagsasabi: “Kung ano ang sinalita ni Jehova sa iyong mga lingkod ay gayon ang gagawin namin.+ 32  Kami mismo ay tatawid na nasasakbatan sa harap ni Jehova sa lupain ng Canaan,+ at ang pagmamay-ari ng aming mana ay mapapasaamin sa panig na ito ng Jordan.”+ 33  Sa gayon ay ibinigay ni Moises sa kanila, samakatuwid ay sa mga anak ni Gad+ at sa mga anak ni Ruben+ at sa kalahati ng tribo ni Manases+ na anak ni Jose, ang kaharian ni Sihon+ na hari ng mga Amorita at ang kaharian ni Og+ na hari ng Basan, ang lupain na bahagi ng mga lunsod nito na nasa mga teritoryo niyaon, at ang mga lunsod ng lupain sa palibot. 34  At itinayo ng mga anak ni Gad ang Dibon+ at ang Atarot+ at ang Aroer,+ 35  at ang Atrot-sopan at ang Jazer+ at ang Jogbeha,+ 36  at ang Bet-nimra+ at ang Bet-haran,+ mga lunsod na may mga kuta,+ at mga batong kural ng kawan.+ 37  At itinayo ng mga anak ni Ruben ang Hesbon+ at ang Eleale+ at ang Kiriataim,+ 38  at ang Nebo+ at ang Baal-meon+—ang mga pangalan ng mga iyon ay binago—at ang Sibma; at pinasimulan nilang tawagin ayon sa kanilang sariling mga pangalan ang mga pangalan ng mga lunsod na kanilang itinayo. 39  At ang mga anak ni Makir+ na anak ni Manases ay humayo patungo sa Gilead at binihag nila iyon at itinaboy ang mga Amorita na naroroon. 40  Sa gayon ay ibinigay ni Moises ang Gilead kay Makir na anak ni Manases, at nanahanan siya roon.+ 41  At si Jair na anak ni Manases ay humayo at binihag ang kanilang mga nakatoldang nayon, at pinasimulan niyang tawaging Havot-jair ang mga iyon.+ 42  At si Noba ay humayo at binihag ang Kenat+ at ang mga sakop na bayan nito; at ito ay pinasimulan niyang tawaging Noba ayon sa kaniyang sariling pangalan.

Talababa