Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Bilang 31:1-54

31  At nagsalita si Jehova kay Moises, na sinasabi:  “Ipaghiganti+ mo ang mga anak ni Israel sa mga Midianita.+ Pagkatapos ay mapipisan ka sa iyong bayan.”+  Sa gayon ay nagsalita si Moises sa bayan, na sinasabi: “Sakbatan ninyo ang mga lalaki sa inyo para sa hukbo, upang sila ay humayo laban sa Midian at maglapat ng paghihiganti ni Jehova sa Midian.+  Isang libo mula sa bawat tribo ng lahat ng tribo ng Israel ang isusugo ninyo sa hukbo.”  Sa gayon mula sa mga libu-libo+ ng Israel ay isang libo ang inatasan mula sa isang tribo, labindalawang libo na nasasakbatan para sa hukbo.+  Nang magkagayon ay isinugo sila ni Moises sa hukbo, isang libo mula sa bawat tribo, sila at si Pinehas+ na anak ni Eleazar na saserdote tungo sa hukbo, at ang mga banal na kagamitan at ang mga trumpeta+ para sa paghihip ng mga panawagan ay nasa kaniyang kamay.  At nakipagdigma sila laban sa Midian, gaya ng iniutos ni Jehova kay Moises, at pinatay nila ang lahat ng lalaki.+  At pinatay nila ang mga hari ng Midian kasama ng iba pang napatay, samakatuwid ay si Evi at si Rekem at si Zur at si Hur at si Reba, na limang hari ng Midian;+ at pinatay nila sa pamamagitan ng tabak si Balaam+ na anak ni Beor.  Ngunit dinalang bihag ng mga anak ni Israel ang mga babae ng Midian at ang kanilang maliliit na bata;+ at lahat ng kanilang maaamong hayop at lahat ng kanilang mga alagang hayop at lahat ng kanilang kabuhayan ay dinambong nila. 10  At lahat ng kanilang lunsod na kanilang pinamayanan at lahat ng kanilang mga kampong may pader ay sinunog nila sa apoy.+ 11  At pinagkukuha nila ang lahat ng nasamsam+ at lahat ng nakamkam na mga tao at mga alagang hayop. 12  At dinala nila kay Moises at kay Eleazar na saserdote at sa kapulungan ng mga anak ni Israel ang mga bihag at ang kamkam at ang samsam, sa kampo, sa mga disyertong kapatagan ng Moab,+ na nasa tabi ng Jordan sa Jerico. 13  Nang magkagayon ay lumabas si Moises at si Eleazar na saserdote at ang lahat ng pinuno ng kapulungan upang salubungin sila sa labas ng kampo. 14  At nagalit si Moises sa mga lalaking inatasan mula sa mga hukbong pandigma,+ ang mga pinuno ng mga libu-libo at ang mga pinuno ng mga daan-daan na dumarating mula sa pakikipagbakang militar. 15  Kaya sinabi ni Moises sa kanila: “Pinanatili ba ninyong buháy ang lahat ng babae?+ 16  Narito! Sila, ayon sa salita ni Balaam, ang naging dahilan kung bakit naganyak ang mga anak ni Israel na magsagawa ng kawalang-katapatan+ kay Jehova sa nangyari sa Peor,+ anupat dumating ang salot sa kapulungan ni Jehova.+ 17  Ngayon nga ay patayin ninyo ang lahat ng lalaki sa maliliit na bata, at patayin ninyo ang lahat ng babae na nakipagtalik na sa lalaki sa pamamagitan ng pagsiping sa lalaki.+ 18  At panatilihin ninyong buháy para sa inyo ang lahat ng maliliit na bata sa mga babae na hindi pa nakaaalam ng pagsiping sa lalaki.+ 19  Kung tungkol naman sa inyo, magkampo kayo sa labas ng kampo nang pitong araw. Ang lahat ng nakapatay ng kaluluwa+ at ang lahat ng nakahipo ng napatay,+ dadalisayin+ ninyo ang inyong sarili sa ikatlong araw at sa ikapitong araw, kayo at ang inyong mga bihag. 20  At lahat ng kasuutan at lahat ng kagamitang yari sa balat at lahat ng bagay na yari sa balahibo ng kambing at lahat ng kagamitang yari sa kahoy ay dadalisayin ninyo mula sa kasalanan para sa inyong sarili.”+ 21  At sinabi ni Eleazar na saserdote sa mga lalaki ng hukbo na humayo sa pagbabaka: “Ito ang batas ng kautusan na iniutos ni Jehova kay Moises, 22  ‘Tanging ang ginto at ang pilak, ang tanso, ang bakal, ang lata at ang tingga, 23  lahat ng bagay na ginagamitan ng apoy,+ ang pararaanin ninyo sa apoy, at iyon ay magiging malinis. Gayunma’y dadalisayin iyon sa pamamagitan ng tubig na panlinis.+ At lahat ng bagay na hindi ginagamitan ng apoy ay pararaanin ninyo sa tubig.+ 24  At kayo ay maglalaba ng inyong mga kasuutan sa ikapitong araw at magiging malinis, at pagkatapos ay makapapasok kayo sa kampo.’”+ 25  At ganito ang sinabi ni Jehova kay Moises: 26  “Kunin mo ang kabuuang bilang ng nakamkam, ang mga bihag kapuwa sa tao at sa mga alagang hayop, ikaw at si Eleazar na saserdote at ang mga ulo ng mga ama ng kapulungan. 27  At hahatiin mo sa dalawa ang kamkam sa pagitan niyaong mga nakibahagi sa pagbabaka na lumabas sa pakikipagbaka at ng lahat ng iba pa sa kapulungan.+ 28  At bilang buwis+ para kay Jehova ay kukuha ka mula sa mga lalaking mandirigma na lumabas sa pakikipagbaka ng isang kaluluwa sa bawat limang daan, mula sa tao at mula sa bakahan at mula sa mga asno at mula sa kawan. 29  Mula sa kalahati nila ay kukunin ninyo iyon at ibibigay mo iyon kay Eleazar na saserdote bilang abuloy kay Jehova.+ 30  At mula sa kalahati ng mga anak ni Israel ay kukuha ka ng isa sa bawat limampu, mula sa tao, mula sa bakahan, mula sa mga asno at mula sa kawan, sa bawat uri ng alagang hayop, at ibibigay mo ang mga iyon sa mga Levita,+ na mga tagapag-ingat ng katungkulan sa tabernakulo ni Jehova.”+ 31  At ginawa ni Moises at ni Eleazar na saserdote ang gaya ng iniutos ni Jehova kay Moises. 32  At ang kamkam, ang iba pang samsam na dinambong ng mga tao sa pakikipagbaka, ay umabot ng anim na raan at pitumpu’t limang libo mula sa kawan, 33  at pitumpu’t dalawang libo mula sa bakahan, 34  at animnapu’t isang libong asno. 35  Kung tungkol sa mga kaluluwang tao+ mula sa mga babae na hindi pa nakaaalam ng pagsiping sa lalaki,+ ang lahat ng kaluluwa ay tatlumpu’t dalawang libo. 36  At ang kalahati na siyang bahagi niyaong mga lumabas sa pakikipagbaka ay umabot sa bilang na tatlong daan at tatlumpu’t pitong libo limang daan mula sa kawan. 37  At ang buwis+ para kay Jehova mula sa kawan ay umabot ng anim na raan at pitumpu’t lima. 38  At mula sa bakahan ay tatlumpu’t anim na libo, at ang buwis sa mga iyon para kay Jehova ay pitumpu’t dalawa. 39  At ang mga asno ay tatlumpung libo limang daan, at ang buwis sa mga iyon para kay Jehova ay animnapu’t isa. 40  At ang mga kaluluwang tao ay labing-anim na libo, at ang buwis sa mga iyon para kay Jehova ay tatlumpu’t dalawang kaluluwa. 41  Nang magkagayon ay ibinigay ni Moises kay Eleazar na saserdote+ ang buwis bilang abuloy kay Jehova, gaya ng iniutos ni Jehova kay Moises.+ 42  At mula sa kalahati na nauukol sa mga anak ni Israel, na siyang hinati ni Moises mula roon sa nauukol sa mga lalaking nakipagdigma: 43  Ang kalahati nga ng kapulungan mula sa kawan ay umabot ng tatlong daan at tatlumpu’t pitong libo limang daan, 44  at mula sa bakahan, tatlumpu’t anim na libo, 45  at ang mga asno, tatlumpung libo limang daan, 46  at ang mga kaluluwang tao, labing-anim na libo. 47  Nang magkagayon ay kinuha ni Moises mula sa kalahati na nauukol sa mga anak ni Israel ang isa na kukunin sa bawat limampu, mula sa tao at mula sa mga alagang hayop, at ibinigay niya ang mga iyon sa mga Levita,+ na mga tagapag-ingat ng katungkulan+ sa tabernakulo ni Jehova, gaya ng iniutos ni Jehova kay Moises. 48  At ang mga lalaking inatasan mula sa libu-libo ng hukbo,+ na mga pinuno ng mga libu-libo at mga pinuno ng mga daan-daan,+ ay lumapit kay Moises, 49  at nagsabi kay Moises: “Kinuha ng iyong mga lingkod ang kabuuang bilang ng mga lalaking mandirigma na nasa aming pangangasiwa at walang isa man ang naiulat na nawawala mula sa amin.+ 50  Kaya ibibigay ng bawat isa sa amin ang anumang nasumpungan niya bilang handog kay Jehova,+ mga kagamitang ginto, mga kadenitang pambukung-bukong, at mga pulseras, mga singsing na panlagda,+ mga hikaw, at mga palamuting pambabae,+ upang magbayad-sala para sa aming mga kaluluwa sa harap ni Jehova.” 51  Sa gayon ay tinanggap ni Moises at ni Eleazar na saserdote ang ginto mula sa kanila,+ ang lahat ng alahas. 52  At ang lahat ng ginto mula sa abuloy na kanilang iniabuloy kay Jehova ay umabot ng labing-anim na libo pitong daan at limampung siklo, mula sa mga pinuno ng mga libu-libo at sa mga pinuno ng mga daan-daan. 53  Ang mga lalaki ng hukbo ay kumuha ng madarambong bawat isa para sa kaniyang sarili.+ 54  Sa gayon ay tinanggap ni Moises at ni Eleazar na saserdote ang ginto mula sa mga pinuno ng mga libu-libo at ng mga daan-daan at dinala iyon sa loob ng tolda ng kapisanan bilang pinakaalaala+ para sa mga anak ni Israel sa harap ni Jehova.

Talababa