Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Bilang 26:1-65

26  At nangyari nga na pagkatapos ng salot+ ay ganito ang sinabi ni Jehova kay Moises at kay Eleazar na anak ni Aaron na saserdote:  “Kunin ninyo ang kabuuang bilang ng buong kapulungan ng mga anak ni Israel mula dalawampung taon ang edad pataas, ayon sa sambahayan ng kanilang mga ama, lahat niyaong nakasasama sa hukbo sa Israel.”+  At si Moises at si Eleazar+ na saserdote ay nakipag-usap sa kanila sa mga disyertong kapatagan ng Moab+ sa tabi ng Jordan sa Jerico,+ na sinasabi:  “[Kunin ninyo ang kabuuang bilang nila] mula sa edad na dalawampung taon pataas, gaya ng iniutos ni Jehova kay Moises.”+ At ang mga anak ni Israel na lumabas mula sa lupain ng Ehipto ay:  Si Ruben, na panganay ni Israel;+ ang mga anak ni Ruben: Mula kay Hanok+ ay ang pamilya ng mga Hanokita; mula kay Palu+ ay ang pamilya ng mga Paluita;  mula kay Hezron+ ay ang pamilya ng mga Hezronita; mula kay Carmi+ ay ang pamilya ng mga Carmita.  Ito ang mga pamilya ng mga Rubenita, at ang mga rehistrado sa kanila ay umabot ng apatnapu’t tatlong libo pitong daan at tatlumpu.+  At ang anak ni Palu ay si Eliab.  At ang mga anak ni Eliab: Si Nemuel at si Datan at si Abiram. Itong si Datan+ at si Abiram+ ay mga tinawag sa kapulungan, na nakipaglaban kay Moises at kay Aaron sa kapulungan ni Kora,+ nang makipaglaban sila kay Jehova. 10  Nang magkagayon ay ibinuka ng lupa ang bibig nito at nilamon sila.+ Kung tungkol kay Kora, namatay siya noong mamatay ang kapulungan nang tupukin ng apoy ang dalawang daan at limampung lalaki.+ At sila ay naging isang palatandaan.+ 11  Gayunman, ang mga anak ni Kora ay hindi namatay.+ 12  Ang mga anak ni Simeon+ ayon sa kanilang mga pamilya: Mula kay Nemuel+ ay ang pamilya ng mga Nemuelita; mula kay Jamin+ ay ang pamilya ng mga Jaminita; mula kay Jakin+ ay ang pamilya ng mga Jakinita; 13  mula kay Zera ay ang pamilya ng mga Zerahita; mula kay Shaul+ ay ang pamilya ng mga Shaulita. 14  Ito ang mga pamilya ng mga Simeonita: dalawampu’t dalawang libo dalawang daan.+ 15  Ang mga anak ni Gad+ ayon sa kanilang mga pamilya: Mula kay Zepon ay ang pamilya ng mga Zeponita; mula kay Hagi ay ang pamilya ng mga Hagita; mula kay Suni ay ang pamilya ng mga Sunita; 16  mula kay Ozni ay ang pamilya ng mga Oznita; mula kay Eri ay ang pamilya ng mga Erita; 17  mula kay Arod ay ang pamilya ng mga Arodita; mula kay Areli+ ay ang pamilya ng mga Arelita. 18  Ito ang mga pamilya ng mga anak ni Gad, mula sa mga rehistrado sa kanila: apatnapung libo limang daan.+ 19  Ang mga anak ni Juda+ ay sina Er+ at Onan.+ Gayunman, si Er at si Onan ay namatay sa lupain ng Canaan.+ 20  At ang naging mga anak ni Juda, ayon sa kanilang mga pamilya: Mula kay Shela+ ay ang pamilya ng mga Shelanita; mula kay Perez+ ay ang pamilya ng mga Perezita; mula kay Zera+ ay ang pamilya ng mga Zerahita. 21  At ang naging mga anak ni Perez: Mula kay Hezron+ ay ang pamilya ng mga Hezronita; mula kay Hamul+ ay ang pamilya ng mga Hamulita. 22  Ito ang mga pamilya ni Juda,+ mula sa mga rehistrado sa kanila: pitumpu’t anim na libo limang daan.+ 23  Ang mga anak ni Isacar+ ayon sa kanilang mga pamilya ay: Mula kay Tola+ ay ang pamilya ng mga Tolaita; mula kay Puva ay ang pamilya ng mga Puniteo; 24  mula kay Jasub ay ang pamilya ng mga Jasubita; mula kay Simron+ ay ang pamilya ng mga Simronita. 25  Ito ang mga pamilya ni Isacar, mula sa mga rehistrado sa kanila: animnapu’t apat na libo tatlong daan.+ 26  Ang mga anak ni Zebulon+ ayon sa kanilang mga pamilya ay: Mula kay Sered ay ang pamilya ng mga Seredita; mula kay Elon ay ang pamilya ng mga Elonita; mula kay Jahleel+ ay ang pamilya ng mga Jahleelita. 27  Ito ang mga pamilya ng mga Zebulonita, mula sa mga rehistrado sa kanila: animnapung libo limang daan.+ 28  Ang mga anak ni Jose+ ayon sa kanilang mga pamilya ay sina Manases at Efraim.+ 29  Ang mga anak ni Manases ay:+ Mula kay Makir+ ay ang pamilya ng mga Makirita. At naging anak ni Makir si Gilead.+ Mula kay Gilead ay ang pamilya ng mga Gileadita. 30  Ito ang mga anak ni Gilead: Mula kay Iezer+ ay ang pamilya ng mga Iezerita; mula kay Helek ay ang pamilya ng mga Helekita; 31  mula kay Asriel ay ang pamilya ng mga Asrielita; mula kay Sikem ay ang pamilya ng mga Sikemita; 32  mula kay Semida+ ay ang pamilya ng mga Semidaita; mula kay Heper+ ay ang pamilya ng mga Heperita. 33  At si Zelopehad na anak ni Heper ay hindi nagkaroon ng mga anak na lalaki, kundi mga anak na babae,+ at ang mga pangalan ng mga anak na babae ni Zelopehad ay Maala at Noa, Hogla, Milca at Tirza.+ 34  Ito ang mga pamilya ni Manases, at ang mga rehistrado sa kanila ay limampu’t dalawang libo pitong daan.+ 35  Ito ang mga anak ni Efraim+ ayon sa kanilang mga pamilya: Mula kay Sutela+ ay ang pamilya ng mga Sutelahita; mula kay Beker ay ang pamilya ng mga Bekerita; mula kay Tahan+ ay ang pamilya ng mga Tahanita. 36  At ito ang mga anak ni Sutela: Mula kay Eran ay ang pamilya ng mga Eranita. 37  Ito ang mga pamilya ng mga anak ni Efraim,+ mula sa mga rehistrado sa kanila: tatlumpu’t dalawang libo limang daan. Ito ang mga anak ni Jose ayon sa kanilang mga pamilya.+ 38  Ang mga anak ni Benjamin+ ayon sa kanilang mga pamilya ay: Mula kay Bela+ ay ang pamilya ng mga Belaita; mula kay Asbel+ ay ang pamilya ng mga Asbelita; mula kay Ahiram ay ang pamilya ng mga Ahiramita; 39  mula kay Sepupam ay ang pamilya ng mga Supamita; mula kay Hupam+ ay ang pamilya ng mga Hupamita. 40  Ang naging mga anak ni Bela ay si Ard at si Naaman:+ Mula kay Ard ay ang pamilya ng mga Ardita; mula kay Naaman ay ang pamilya ng mga Naamita. 41  Ito ang mga anak ni Benjamin+ ayon sa kanilang mga pamilya, at ang mga rehistrado sa kanila ay apatnapu’t limang libo anim na raan.+ 42  Ito ang mga anak ni Dan+ ayon sa kanilang mga pamilya: Mula kay Suham ay ang pamilya ng mga Suhamita. Ito ang mga pamilya ni Dan+ ayon sa kanilang mga pamilya. 43  Ang lahat ng pamilya ng mga Suhamita, mula sa mga rehistrado sa kanila, ay animnapu’t apat na libo apat na raan.+ 44  Ang mga anak ni Aser+ ayon sa kanilang mga pamilya ay: Mula kay Imnah+ ay ang pamilya ng mga Imnaita; mula kay Isvi+ ay ang pamilya ng mga Isvita; mula kay Berias ay ang pamilya ng mga Beriita; 45  mula sa mga anak ni Berias: Mula kay Heber ay ang pamilya ng mga Heberita; mula kay Malkiel+ ay ang pamilya ng mga Malkielita. 46  At ang pangalan ng anak na babae ni Aser ay Sera.+ 47  Ito ang mga pamilya ng mga anak ni Aser,+ mula sa mga rehistrado sa kanila: limampu’t tatlong libo apat na raan.+ 48  Ang mga anak ni Neptali+ ayon sa kanilang mga pamilya ay: Mula kay Jahzeel+ ay ang pamilya ng mga Jahzeelita; mula kay Guni+ ay ang pamilya ng mga Gunita; 49  mula kay Jezer+ ay ang pamilya ng mga Jezerita; mula kay Silem+ ay ang pamilya ng mga Silemita. 50  Ito ang mga pamilya ni Neptali+ ayon sa kanilang mga pamilya, at ang mga rehistrado sa kanila ay apatnapu’t limang libo apat na raan.+ 51  Ito ang mga rehistrado mula sa mga anak ni Israel: anim na raan at isang libo pitong daan at tatlumpu.+ 52  Pagkatapos ay nagsalita si Jehova kay Moises, na sinasabi: 53  “Sa mga ito ay hahati-hatiin ang lupain na magiging mana ayon sa bilang ng mga pangalan.+ 54  Ayon sa kalakhan ng bilang ay daragdagan mo ang mana ng isa, at ayon sa kakauntian ay babawasan mo ang mana ng isa.+ Ang mana ng bawat isa ay ibibigay ayon sa kaniyang mga rehistrado. 55  Tanging sa pamamagitan ng palabunutan+ hahati-hatiin ang lupain. Ayon sa mga pangalan ng mga tribo ng kanilang mga ama ay tatanggap sila ng mana. 56  Sa pamamagitan ng kapasiyahan ng palabunutan ay hahati-hatiin ang mana ng isa sa pagitan ng marami at ng kaunti.” 57  At ito ang mga rehistrado mula sa mga Levita+ ayon sa kanilang mga pamilya: Mula kay Gerson+ ay ang pamilya ng mga Gersonita; mula kay Kohat+ ay ang pamilya ng mga Kohatita; mula kay Merari+ ay ang pamilya ng mga Merarita. 58  Ito ang mga pamilya ng mga Levita: ang pamilya ng mga Libnita,+ ang pamilya ng mga Hebronita,+ ang pamilya ng mga Mahalita,+ ang pamilya ng mga Musita,+ ang pamilya ng mga Korahita.+ At naging anak ni Kohat+ si Amram.+ 59  At ang pangalan ng asawa ni Amram ay Jokebed,+ na anak na babae ni Levi, na ipinanganak ng kaniyang asawa kay Levi sa Ehipto. Sa kalaunan ay ipinanganak niya kay Amram si Aaron at si Moises at si Miriam na kanilang kapatid.+ 60  At ipinanganak kay Aaron si Nadab at si Abihu,+ si Eleazar at si Itamar.+ 61  Ngunit si Nadab at si Abihu ay namatay dahil sa paghahandog nila ng kakaibang apoy sa harap ni Jehova.+ 62  At ang mga rehistrado sa kanila ay umabot ng dalawampu’t tatlong libo, lahat ng lalaki mula sa gulang na isang buwan pataas.+ Sa dahilang hindi sila inirehistro na kasama ng mga anak ni Israel,+ sapagkat walang mana na ibibigay sa kanila sa gitna ng mga anak ni Israel.+ 63  Ito ang mga inirehistro ni Moises at ni Eleazar na saserdote noong irehistro nila ang mga anak ni Israel sa mga disyertong kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan sa Jerico.+ 64  Ngunit sa mga ito ay walang tao na mula roon sa mga inirehistro ni Moises at ni Aaron na saserdote noong irehistro nila ang mga anak ni Israel sa ilang ng Sinai.+ 65  Sapagkat sinabi ni Jehova may kinalaman sa kanila: “Sila ay mamamatay nang walang pagsala sa ilang.”+ Kaya walang isa mang taong natira sa kanila maliban kay Caleb na anak ni Jepune at kay Josue na anak ni Nun.+

Talababa