Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Bilang 22:1-41

22  Nang magkagayon ay lumisan ang mga anak ni Israel at nagkampo sa mga disyertong kapatagan ng Moab+ sa kabila ng Jordan mula sa Jerico.  At nakita ni Balak+ na anak ni Zipor ang lahat ng ginawa ng Israel sa mga Amorita.  At ang Moab ay lubhang natakot sa bayan, sapagkat marami sila; at ang Moab ay nakadama ng nakapanlulumong takot sa mga anak ni Israel.+  At sinabi ng Moab sa matatandang lalaki ng Midian:+ “Ngayon ay hihimurin ng kongregasyong ito ang lahat ng dakong nakapalibot sa atin tulad ng toro na humihimod sa luntiang pananim sa parang.” At si Balak+ na anak ni Zipor ay hari ng Moab nang mismong panahong iyon.  Nagsugo siya ngayon ng mga mensahero kay Balaam+ na anak ni Beor sa Petor,+ na nasa tabi ng Ilog+ sa lupain ng mga anak ng kaniyang bayan, upang tawagin siya, na sinasabi: “Narito! Isang bayan ang lumabas mula sa Ehipto. Narito! Tinakpan nila ang lupa hanggang sa abot ng tanaw ng isa,+ at sila ay nananahanan sa mismong harap ko.  At ngayon ay pumarito ka, pakisuyo; sumpain+ mo ang bayang ito para sa akin, sapagkat mas makapangyarihan sila kaysa sa akin. Marahil ay masasaktan ko sila at mapalalayas ko sila sa lupain; sapagkat alam kong lubos na ang sinumang pagpalain mo ay siyang pinagpapala at ang sinumang sumpain mo ay isinusumpa.”+  Kaya ang matatandang lalaki ng Moab at ang matatandang lalaki ng Midian ay naglakbay na dala sa kanilang mga kamay ang mga pambayad para sa panghuhula+ at pumaroon kay Balaam+ at sinalita sa kaniya ang mga salita ni Balak.  Dahil dito ay sinabi niya sa kanila: “Manuluyan kayo rito ngayong gabi, at bibigyan ko nga kayo ng kasagutan kung ano ang sasalitain ni Jehova sa akin.”+ Sa gayon ay nakipanuluyan kay Balaam ang mga prinsipe ng Moab.  Nang magkagayon ay pumaroon ang Diyos kay Balaam at sinabi:+ “Sino ang mga lalaking ito na kasama mo?” 10  Kaya sinabi ni Balaam sa tunay na Diyos: “Si Balak+ na anak ni Zipor, na hari ng Moab, ay nagsugo sa akin, na sinasabi, 11  ‘Narito! Ang bayan na lumalabas mula sa Ehipto, at tinatakpan nila ang lupa hanggang sa maaabot ng paningin.+ Ngayon ay pumarito ka, sumpain mo sila para sa akin.+ Marahil ay malalabanan ko sila at mapalalayas ko nga sila.’” 12  Ngunit sinabi ng Diyos kay Balaam: “Huwag kang sumama sa kanila. Huwag mong susumpain ang bayan,+ sapagkat sila ay pinagpala.”+ 13  Pagkatapos ay bumangon si Balaam nang kinaumagahan at sinabi sa mga prinsipe ni Balak: “Yumaon kayo sa inyong lupain, sapagkat si Jehova ay tumanggi na pahintulutan akong sumama sa inyo.” 14  Kaya ang mga prinsipe ng Moab ay bumangon at pumaroon kay Balak at nagsabi: “Si Balaam ay tumangging sumama sa amin.”+ 15  Gayunman, muling nagsugo si Balak ng iba pang mga prinsipe na mas marami at higit na mararangal kaysa sa mga nauna. 16  Sila naman ay pumaroon kay Balaam at nagsabi sa kaniya: “Ito ang sinabi ni Balak na anak ni Zipor, ‘Pakisuyo, huwag kang mapigilan sa pagparito sa akin. 17  Sapagkat walang pagsalang pararangalan kitang lubha,+ at lahat ng bagay na sasabihin mo sa akin ay gagawin ko.+ Kaya pumarito ka, pakisuyo. Sumpain mo ang bayang ito para sa akin.’” 18  Ngunit sumagot si Balaam at sinabi sa mga lingkod ni Balak: “Kahit ibigay sa akin ni Balak ang kaniyang bahay na punô ng pilak at ginto, hindi ko malalampasan ang utos ni Jehova na aking Diyos, upang makagawa ng anumang bagay na maliit o malaki.+ 19  At ngayon, pakisuyo, manuluyan din kayo rito ngayong gabi upang malaman ko kung ano pa ang sasalitain ni Jehova sa akin.”+ 20  Nang magkagayon ay pumaroon ang Diyos kay Balaam nang kinagabihan at sinabi sa kaniya: “Kung ang mga lalaking iyan ay pumarito upang tawagin ka, bumangon ka, sumama ka sa kanila. Ngunit tanging ang salita na sasalitain ko sa iyo ang iyong sasalitain.”+ 21  Pagkatapos ay bumangon si Balaam nang kinaumagahan at siniyahan ang kaniyang asnong babae at sumama sa mga prinsipe ng Moab.+ 22  At nagsimulang lumagablab ang galit ng Diyos sapagkat siya ay paroroon; at ang anghel ni Jehova ay tumayo sa daan upang hadlangan siya.+ At nakasakay siya sa kaniyang asnong babae, at ang kaniyang dalawang tagapaglingkod ay kasama niya. 23  At nakita ng asno ang anghel ni Jehova na nakatayo sa daan na may hugót na tabak sa kaniyang kamay;+ at ang asno ay nagtangkang lumihis mula sa daan upang makaparoon ito sa parang, ngunit pinasimulang hampasin ni Balaam ang asno upang maibalik ito sa daan. 24  At ang anghel ni Jehova ay nanatiling nakatayo sa makipot na daan sa pagitan ng mga ubasan, na may batong pader sa panig na ito at batong pader sa panig na iyon. 25  At nakikita pa rin ng asnong babae ang anghel ni Jehova at nagsimulang gumitgit sa pader anupat nagitgit ang paa ni Balaam sa pader; at pinagpapalo pa niya ito. 26  At ang anghel ni Jehova ay muling dumaan at tumayo sa isang makipot na dako, kung saan walang daan na lilikuan sa kanan o sa kaliwa. 27  Nang makita ng asno ang anghel ni Jehova ay humiga na ito sa ilalim ni Balaam; kung kaya ang galit ni Balaam ay lumagablab,+ at pinagpapalo niya ng kaniyang baston ang asno. 28  Sa wakas ay ibinuka ni Jehova ang bibig ng asno+ at sinabi nito kay Balaam: “Ano ba ang ginawa ko sa iyo anupat pinalo mo ako nitong tatlong ulit?”+ 29  Dahil dito ay sinabi ni Balaam sa asno: “Sapagkat pinakitunguhan mo ako nang walang patumangga. Kung may tabak lamang sana sa kamay ko, baka napatay na kita ngayon!”+ 30  Nang magkagayon ay sinabi ng asnong babae kay Balaam: “Hindi ba ako ang iyong asnong babae na sinasakyan mo sa buong buhay mo hanggang sa araw na ito? Dati ba kitang ginagawan ng ganito?”+ Dito ay sinabi niya: “Hindi!” 31  At binuksan ni Jehova ang mga mata ni Balaam,+ anupat nakita niya ang anghel ni Jehova na nakatayo sa daan na may hugót na tabak sa kaniyang kamay. Kaagad siyang yumukod at nagpatirapa sa kaniyang mukha. 32  Nang magkagayon ay sinabi sa kaniya ng anghel ni Jehova: “Bakit mo pinalo ang iyong asnong babae nitong tatlong ulit? Narito! Ako—lumabas ako upang sumalansang, sapagkat ang iyong lakad ay tahasang laban sa aking kalooban.+ 33  At nakita ako ng asnong babae at nagtangka itong lumihis sa harap ko nitong tatlong ulit.+ Ano kaya kung hindi siya lumiko mula sa harap ko! Baka ngayon ay napatay na kita,+ ngunit siya ay iingatan ko pang buháy.” 34  Dahil dito ay sinabi ni Balaam sa anghel ni Jehova: “Ako ay nagkasala,+ sapagkat hindi ko alam na ikaw ang nakatayo sa daan upang salubungin ako. At ngayon, kung masama sa iyong paningin, pahintulutan mo akong bumalik.” 35  Ngunit sinabi ng anghel ni Jehova kay Balaam: “Sumama ka sa mga lalaki;+ at walang iba kundi ang salita na sasalitain ko sa iyo ang sasalitain mo.”+ At si Balaam ay patuloy na sumama sa mga prinsipe ni Balak. 36  Nang marinig ni Balak na dumating na si Balaam, kaagad siyang lumabas upang salubungin ito sa lunsod ng Moab, na nasa pampang ng Arnon, na nasa dulo ng teritoryo.+ 37  Nang magkagayon ay sinabi ni Balak kay Balaam: “Hindi ba nagsugo nga ako sa iyo upang tawagin ka? Bakit hindi ka pumarito sa akin? Hindi ba tunay at totoong kaya kong parangalan ka?”+ 38  Dahil dito ay sinabi ni Balaam kay Balak: “Narito, pumarito na ako sa iyo ngayon. Makapagsasalita ba ako ng anumang bagay?+ Ang salitang ilalagay ng Diyos sa aking bibig ang siyang sasalitain ko.”+ 39  Sa gayon ay sumama si Balaam kay Balak at pumaroon sila sa Kiriat-huzot. 40  At si Balak ay naghain ng mga baka at mga tupa+ at nagpadala ng ilan kay Balaam at sa mga prinsipe na kasama niya. 41  At nangyari nga, nang kinaumagahan ay isinama ni Balak si Balaam at iniahon siya sa Bamot-baal,+ upang makita niya mula roon ang kabuuan ng bayan.+

Talababa