Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Bilang 10:1-36

10  At nagsalita si Jehova kay Moises, na sinasabi:  “Gumawa ka para sa iyo ng dalawang trumpetang+ pilak. Gagawin mo ang mga iyon na yari sa gawang pinukpok, at ang mga iyon ay gagamitin mo para sa pagtitipon+ ng kapulungan at para sa paglikas ng mga kampo.  At pareho nilang hihipan ang mga iyon, at tutuparin ng buong kapulungan ang kanilang pakikipagtipanan sa iyo sa pasukan ng tolda ng kapisanan.+  At kung iisa lamang ang hihipan nila, ang mga pinuno bilang mga ulo ng mga libu-libo ng Israel ang tutupad naman ng kanilang pakikipagtipanan sa iyo.+  “At hihihip kayo ng isang pabagu-bagong tunog, at ang mga kampo niyaong mga nagkakampo sa dakong silangan+ ay lilisan.  At hihihip kayo ng isang pabagu-bagong tunog sa ikalawang pagkakataon, at ang mga kampo niyaong mga nagkakampo sa dakong timog+ ay lilisan. Sila ay hihihip ng isang pabagu-bagong tunog sa bawat pagkakataon na lilisan ang isa sa kanila.  “At kapag titipunin ang kongregasyon, kayo ay hihihip,+ ngunit huwag kayong magpapatunog ng isang pabagu-bagong tunog.  At ang mga anak ni Aaron, na mga saserdote, ang hihihip sa mga trumpeta,+ at ang paggamit sa mga iyon ay magsisilbing isang batas para sa inyo hanggang sa panahong walang takda sa buong panahon ng inyong mga salinlahi.  “At kung papasok kayo sa pakikipagdigma sa inyong lupain laban sa maniniil na lumiligalig sa inyo,+ kayo ay magpapatunog din sa mga trumpeta ng panawagan sa pakikipagdigma,+ at tiyak na kayo ay maaalaala sa harap ni Jehova na inyong Diyos at maililigtas mula sa inyong mga kaaway.+ 10  “At sa araw ng inyong pagsasaya+ at sa inyong mga kapanahunan ng pista+ at sa mga pasimula ng inyong mga buwan,+ hihipan ninyo ang mga trumpeta sa harap ng inyong mga handog na sinusunog+ at ng inyong mga haing pansalu-salo;+ at ang paggamit sa mga iyon ay magsisilbing pinakaalaala para sa inyo sa harap ng inyong Diyos. Ako ay si Jehova na inyong Diyos.”+ 11  At nangyari nang ikalawang taon, nang ikalawang buwan, noong ikadalawampung araw ng buwan,+ ang ulap ay pumaitaas mula sa ibabaw ng tabernakulo+ ng Patotoo. 12  At nagsimulang lumisan ang mga anak ni Israel ayon sa paraan ng kanilang mga paglisan+ mula sa ilang ng Sinai, at tumigil ang ulap sa ilang ng Paran.+ 13  At lumisan sila sa unang pagkakataon, ayon sa utos ni Jehova sa pamamagitan ni Moises.+ 14  Kaya una sa lahat na lumisan ang tatlong-tribong pangkat ng kampo ng mga anak ni Juda ayon sa kanilang mga hukbo,+ at si Nason+ na anak ni Aminadab ang namamahala sa hukbo nito. 15  At ang namamahala sa hukbo ng tribo ng mga anak ni Isacar ay si Netanel+ na anak ni Zuar. 16  At ang namamahala sa hukbo ng tribo ng mga anak ni Zebulon ay si Eliab na anak ni Helon.+ 17  At ang tabernakulo ay kinalas,+ at ang mga anak ni Gerson+ at ang mga anak ni Merari+ bilang mga tagapagdala ng tabernakulo ay lumisan. 18  At ang tatlong-tribong pangkat ng kampo ni Ruben+ ay lumisan ayon sa kanilang mga hukbo, at si Elizur+ na anak ni Sedeur ang namamahala sa hukbo nito. 19  At ang namamahala sa hukbo ng tribo ng mga anak ni Simeon+ ay si Selumiel+ na anak ni Zurisadai. 20  At ang namamahala sa hukbo ng tribo ng mga anak ni Gad ay si Eliasap+ na anak ni Deuel. 21  At ang mga Kohatita bilang mga tagapagdala ng santuwaryo+ ay lumisan, yamang itatayo na nila ang tabernakulo sa panahon ng kanilang pagdating. 22  At ang tatlong-tribong pangkat ng kampo ng mga anak ni Efraim+ ay lumisan ayon sa kanilang mga hukbo, at si Elisama+ na anak ni Amihud ang namamahala sa hukbo nito. 23  At ang namamahala sa hukbo ng tribo ng mga anak ni Manases+ ay si Gamaliel+ na anak ni Pedazur. 24  At ang namamahala sa hukbo ng tribo ng mga anak ni Benjamin+ ay si Abidan+ na anak ni Gideoni. 25  At ang tatlong-tribong pangkat ng kampo ng mga anak ni Dan+ ay lumisan na nagsisilbing bantay sa likuran+ para sa lahat ng kampo ayon sa kanilang mga hukbo, at si Ahiezer+ na anak ni Amisadai ang namamahala sa hukbo nito. 26  At ang namamahala sa hukbo ng tribo ng mga anak ni Aser+ ay si Pagiel+ na anak ni Ocran. 27  At ang namamahala sa hukbo ng tribo ng mga anak ni Neptali+ ay si Ahira+ na anak ni Enan. 28  Ganito ang mga paglisan ng mga anak ni Israel ayon sa kanilang mga hukbo kapag lumilisan sila.+ 29  Sa gayon ay sinabi ni Moises kay Hobab na anak ni Reuel+ na Midianita, na biyenan ni Moises: “Kami ay lilisan patungo sa dako na tungkol doon ay sinabi ni Jehova, ‘Ibibigay ko iyon sa inyo.’+ Sumama ka sa amin, at tiyak na gagawan ka namin ng mabuti,+ sapagkat si Jehova ay nagsalita ng mabuti may kinalaman sa Israel.”+ 30  Ngunit sinabi niya sa kaniya: “Hindi ako sasama, kundi paroroon ako sa aking sariling lupain+ at sa aking mga kamag-anak.” 31  Dito ay sinabi niya: “Pakisuyo, huwag mo kaming iwan, sapagkat, sa dahilang nalalaman mong lubos kung saan kami makapagkakampo sa ilang, ikaw ay magsisilbing mga mata para sa amin. 32  At mangyayari nga na kung sasama ka sa amin,+ oo, mangyayari nga na anumang kabutihan ang gagawin ni Jehova sa amin, kami naman ay gagawa ng mabuti sa iyo.” 33  Kaya humayo sila mula sa bundok ni Jehova+ sa isang paglalakbay nang tatlong araw, at ang kaban ng tipan+ ni Jehova ay humahayo sa unahan nila sa isang paglalakbay nang tatlong araw upang maghanap ng pahingahang-dako para sa kanila.+ 34  At ang ulap ni Jehova+ ay nasa itaas nila kung araw sa kanilang paghayo mula sa kampamento. 35  At nangyayari nga na kapag inililipat ang Kaban ay sinasabi ni Moises: “Bumangon ka, O Jehova, at pangalatin mo ang iyong mga kaaway;+ at tumakas nawa mula sa harap mo yaong mga masidhing napopoot sa iyo.”+ 36  At kapag inilalapag ito ay sinasabi niya: “Bumalik ka, O Jehova, sa laksa-laksang mga libo ng Israel.”+

Talababa