Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Awit 89:1-52

Maskil. Ni Etan na Ezrahita.+ 89  Aawitin ko ang tungkol sa mga maibiging-kabaitan ni Jehova hanggang sa panahong walang takda.+ Sa sali’t salinlahi ay ihahayag ko ang iyong katapatan sa pamamagitan ng aking bibig.+   Sapagkat sinabi ko: “Ang maibiging-kabaitan ay mananatiling nakatayo maging hanggang sa panahong walang takda;+ Kung tungkol sa langit, pinananatili mong matibay na nakatatag doon ang iyong katapatan.”+   “Ako ay nagtibay ng isang tipan sa aking pinili;+ Ako ay sumumpa kay David na aking lingkod,+   ‘Hanggang sa panahong walang takda ay itatatag ko nang matibay ang iyong binhi,+ At itatayo ko ang iyong trono+ sa sali’t salinlahi.’ ” Selah.   At pupurihin ng langit ang iyong kamangha-manghang gawa, O Jehova,+ Oo, ang iyong katapatan sa kongregasyon ng mga banal.   Sapagkat sino sa kalangitan ang maihahambing kay Jehova?+ Sino ang makatutulad kay Jehova sa gitna ng mga anak ng Diyos?+   Ang Diyos ay dapat kasindakan sa gitna ng matalik na kapisanan ng mga banal;+ Siya ay dakila at kakila-kilabot sa lahat ng nasa palibot niya.+   O Jehova na Diyos ng mga hukbo,+ Sino ang malakas na tulad mo, O Jah?+ At ang iyong katapatan ay nasa buong palibot mo.+   Pinamamahalaan mo ang paglaki ng dagat;+ Kapag pinatataas nito ang kaniyang mga alon ay pinahuhupa mo ang mga iyon.+ 10  Dinurog mo ang Rahab,+ na parang isang napatay.+ Sa pamamagitan ng bisig ng iyong lakas ay pinangalat mo ang iyong mga kaaway.+ 11  Ang langit ay sa iyo,+ ang lupa rin ay sa iyo;+ Ang mabungang lupain at ang lahat ng naroroon+—ikaw ang nagtatag ng mga iyon.+ 12  Ang hilaga at ang timog—ikaw ang lumalang ng mga iyon;+ Ang Tabor+ at ang Hermon+—sa iyong pangalan ay humihiyaw sila nang may kagalakan.+ 13  Ang bisig na may kalakasan ay sa iyo,+ Ang iyong kamay ay malakas,+ Ang iyong kanang kamay ay dinadakila.+ 14  Ang katuwiran at ang kahatulan ang siyang tatag na dako ng iyong trono;+ Ang maibiging-kabaitan at ang katapatan ay dumarating sa harap ng iyong mukha.+ 15  Maligaya ang bayan na nakaaalam ng mga sigaw ng kagalakan.+ O Jehova, sa liwanag ng iyong mukha ay patuloy silang lumalakad.+ 16  Sa iyong pangalan ay nagagalak sila buong araw+ At sa iyong katuwiran ay napadadakila sila.+ 17  Sapagkat ikaw ang kagandahan ng kanilang lakas;+ At sa pamamagitan ng iyong kabutihang-loob ay natataas ang aming sungay.+ 18  Sapagkat ang aming kalasag ay kay Jehova,+ At ang aming hari ay sa Banal ng Israel.+ 19  Nang panahong iyon ay nagsalita ka sa pangitain sa iyong mga matapat,+ At sinabi mo: “Naglaan ako ng tulong sa isang makapangyarihan;+ Dinakila ko ang isang pinili mula sa bayan.+ 20  Nasumpungan ko si David na aking lingkod;+ Pinahiran ko siya ng aking banal na langis,+ 21  Na sa kaniya ay magiging matatag ang aking kamay,+ Na siyang palalakasin din ng aking bisig.+ 22  Walang kaaway ang hihingi ng kaltas sa kaniya,+ Ni pipighatiin man siya ng sinumang anak ng kalikuan.+ 23  At mula sa harap niya ay pinagdurug-durog ko ang kaniyang mga kalaban,+ At sinaktan ko yaong mga masidhing napopoot sa kaniya.+ 24  At ang aking katapatan at ang aking maibiging-kabaitan ay sumasakaniya,+ At sa aking pangalan ay natataas ang kaniyang sungay.+ 25  At sa dagat ay inilagay ko ang kaniyang kamay+ At sa mga ilog ang kaniyang kanang kamay.+ 26  Siya mismo ay tumatawag sa akin, ‘Ikaw ang aking Ama,+ Ang aking Diyos+ at ang Bato ng aking kaligtasan.’+ 27  Gayundin, ako mismo ang maglalagay sa kaniya bilang panganay,+ Ang kataas-taasan sa mga hari sa lupa.+ 28  Hanggang sa panahong walang takda ay iingatan ko ang aking maibiging-kabaitan sa kaniya,+ At ang aking tipan ay magiging tapat sa kaniya.+ 29  At pananatilihin ko nga ang kaniyang binhi magpakailanman+ At ang kaniyang trono na gaya ng mga araw ng langit.+ 30  Kung iiwanan ng kaniyang mga anak ang aking kautusan+ At sa aking mga hudisyal na pasiya ay hindi sila lalakad,+ 31  Kung lalapastanganin nila ang aking mga batas At hindi nila tutuparin ang aking mga utos, 32  Ibabaling ko rin naman ang aking pansin sa kanilang pagsalansang taglay ang isang pamalo+ At sa kanilang kamalian taglay ang mga hampas.+ 33  Ngunit ang aking maibiging-kabaitan ay hindi ko aalisin sa kaniya,+ Ni magbubulaan man ako may kinalaman sa aking katapatan.+ 34  Hindi ko lalapastanganin ang aking tipan,+ At ang pananalita mula sa aking mga labi ay hindi ko babaguhin.+ 35  Minsan ay sumumpa ako sa aking kabanalan,+ Kay David ay hindi ako magsisinungaling.+ 36  Ang kaniyang binhi ay magiging hanggang sa panahong walang takda,+ At ang kaniyang trono ay magiging gaya ng araw sa harap ko.+ 37  Gaya ng buwan ay matibay na matatatag iyon hanggang sa panahong walang takda, At bilang tapat na saksi sa kalangitan.” Selah. 38  Ngunit ikaw—ikaw ay nagtakwil at patuloy kang nasusuklam;+ Ikaw ay napoot sa iyong pinahiran.+ 39  Iwinaksi mo ang tipan ng iyong lingkod; Nilapastangan mo ang kaniyang diadema hanggang sa mismong lupa.+ 40  Giniba mo ang lahat ng kaniyang mga kural na bato;+ Ginawa mong kaguhuan ang kaniyang mga kuta.+ 41  Sinamsaman siya ng lahat ng dumaraan sa daan;+ Siya ay naging kadustaan sa kaniyang mga kapuwa.+ 42  Itinaas mo ang kanang kamay ng kaniyang mga kalaban;+ Pinagsaya mo ang lahat ng kaniyang mga kaaway.+ 43  Higit pa riyan, muli mong itinuring na isang kagalit ang kaniyang tabak,+ At pinangyari mong huwag siyang manaig sa pagbabaka.+ 44  Pinaglikat mo ang kaniyang kakinangan,+ At ang kaniyang trono ay ibinagsak mo sa mismong lupa.+ 45  Pinaikli mo ang mga araw ng kaniyang kabataan; Binalot mo siya ng kahihiyan.+ Selah. 46  O Jehova, hanggang kailan ka mananatiling nakakubli? Habang panahon ba?+ Patuloy bang magniningas ang iyong pagngangalit na parang apoy?+ 47  Alalahanin mo kung gaano ang lawig ng aking buhay.+ Sa walang kabuluhan mo ba nilalang ang lahat ng mga anak ng mga tao?+ 48  Sinong matipunong lalaki ang buháy na hindi makakakita ng kamatayan?+ Makapaglalaan ba siya ng pagtakas para sa kaniyang kaluluwa mula sa kamay ng Sheol?+ Selah. 49  Nasaan ang dati mong mga gawa ng maibiging-kabaitan, O Jehova, Na isinumpa mo kay David sa iyong katapatan?+ 50  Alalahanin mo, O Jehova, ang pandurusta sa iyong mga lingkod,+ Ang pagdadala ko sa aking dibdib ng pandurusta ng lahat ng maraming bayan,+ 51  Kung paanong nandusta ang mga kaaway mo, O Jehova,+ Kung paanong dinusta nila ang mga bakas ng mga paa ng iyong pinahiran.+ 52  Pagpalain nawa si Jehova hanggang sa panahong walang takda. Amen at Amen.+

Talababa