Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Awit 89:1-52

Maskil. Ni Etan na Ezrahita.+ 89  Aawitin ko ang tungkol sa mga maibiging-kabaitan ni Jehova hanggang sa panahong walang takda.+ Sa sali’t salinlahi ay ihahayag ko ang iyong katapatan sa pamamagitan ng aking bibig.+   Sapagkat sinabi ko: “Ang maibiging-kabaitan ay mananatiling nakatayo maging hanggang sa panahong walang takda;+ Kung tungkol sa langit, pinananatili mong matibay na nakatatag doon ang iyong katapatan.”+   “Ako ay nagtibay ng isang tipan sa aking pinili;+ Ako ay sumumpa kay David na aking lingkod,+   ‘Hanggang sa panahong walang takda ay itatatag ko nang matibay ang iyong binhi,+ At itatayo ko ang iyong trono+ sa sali’t salinlahi.’ ” Selah.   At pupurihin ng langit ang iyong kamangha-manghang gawa, O Jehova,+ Oo, ang iyong katapatan sa kongregasyon ng mga banal.   Sapagkat sino sa kalangitan ang maihahambing kay Jehova?+ Sino ang makatutulad kay Jehova sa gitna ng mga anak ng Diyos?+   Ang Diyos ay dapat kasindakan sa gitna ng matalik na kapisanan ng mga banal;+ Siya ay dakila at kakila-kilabot sa lahat ng nasa palibot niya.+   O Jehova na Diyos ng mga hukbo,+ Sino ang malakas na tulad mo, O Jah?+ At ang iyong katapatan ay nasa buong palibot mo.+   Pinamamahalaan mo ang paglaki ng dagat;+ Kapag pinatataas nito ang kaniyang mga alon ay pinahuhupa mo ang mga iyon.+ 10  Dinurog mo ang Rahab,+ na parang isang napatay.+ Sa pamamagitan ng bisig ng iyong lakas ay pinangalat mo ang iyong mga kaaway.+ 11  Ang langit ay sa iyo,+ ang lupa rin ay sa iyo;+ Ang mabungang lupain at ang lahat ng naroroon+—ikaw ang nagtatag ng mga iyon.+ 12  Ang hilaga at ang timog—ikaw ang lumalang ng mga iyon;+ Ang Tabor+ at ang Hermon+—sa iyong pangalan ay humihiyaw sila nang may kagalakan.+ 13  Ang bisig na may kalakasan ay sa iyo,+ Ang iyong kamay ay malakas,+ Ang iyong kanang kamay ay dinadakila.+ 14  Ang katuwiran at ang kahatulan ang siyang tatag na dako ng iyong trono;+ Ang maibiging-kabaitan at ang katapatan ay dumarating sa harap ng iyong mukha.+ 15  Maligaya ang bayan na nakaaalam ng mga sigaw ng kagalakan.+ O Jehova, sa liwanag ng iyong mukha ay patuloy silang lumalakad.+ 16  Sa iyong pangalan ay nagagalak sila buong araw+ At sa iyong katuwiran ay napadadakila sila.+ 17  Sapagkat ikaw ang kagandahan ng kanilang lakas;+ At sa pamamagitan ng iyong kabutihang-loob ay natataas ang aming sungay.+ 18  Sapagkat ang aming kalasag ay kay Jehova,+ At ang aming hari ay sa Banal ng Israel.+ 19  Nang panahong iyon ay nagsalita ka sa pangitain sa iyong mga matapat,+ At sinabi mo: “Naglaan ako ng tulong sa isang makapangyarihan;+ Dinakila ko ang isang pinili mula sa bayan.+ 20  Nasumpungan ko si David na aking lingkod;+ Pinahiran ko siya ng aking banal na langis,+ 21  Na sa kaniya ay magiging matatag ang aking kamay,+ Na siyang palalakasin din ng aking bisig.+ 22  Walang kaaway ang hihingi ng kaltas sa kaniya,+ Ni pipighatiin man siya ng sinumang anak ng kalikuan.+ 23  At mula sa harap niya ay pinagdurug-durog ko ang kaniyang mga kalaban,+ At sinaktan ko yaong mga masidhing napopoot sa kaniya.+ 24  At ang aking katapatan at ang aking maibiging-kabaitan ay sumasakaniya,+ At sa aking pangalan ay natataas ang kaniyang sungay.+ 25  At sa dagat ay inilagay ko ang kaniyang kamay+ At sa mga ilog ang kaniyang kanang kamay.+ 26  Siya mismo ay tumatawag sa akin, ‘Ikaw ang aking Ama,+ Ang aking Diyos+ at ang Bato ng aking kaligtasan.’+ 27  Gayundin, ako mismo ang maglalagay sa kaniya bilang panganay,+ Ang kataas-taasan sa mga hari sa lupa.+ 28  Hanggang sa panahong walang takda ay iingatan ko ang aking maibiging-kabaitan sa kaniya,+ At ang aking tipan ay magiging tapat sa kaniya.+ 29  At pananatilihin ko nga ang kaniyang binhi magpakailanman+ At ang kaniyang trono na gaya ng mga araw ng langit.+ 30  Kung iiwanan ng kaniyang mga anak ang aking kautusan+ At sa aking mga hudisyal na pasiya ay hindi sila lalakad,+ 31  Kung lalapastanganin nila ang aking mga batas At hindi nila tutuparin ang aking mga utos, 32  Ibabaling ko rin naman ang aking pansin sa kanilang pagsalansang taglay ang isang pamalo+ At sa kanilang kamalian taglay ang mga hampas.+ 33  Ngunit ang aking maibiging-kabaitan ay hindi ko aalisin sa kaniya,+ Ni magbubulaan man ako may kinalaman sa aking katapatan.+ 34  Hindi ko lalapastanganin ang aking tipan,+ At ang pananalita mula sa aking mga labi ay hindi ko babaguhin.+ 35  Minsan ay sumumpa ako sa aking kabanalan,+ Kay David ay hindi ako magsisinungaling.+ 36  Ang kaniyang binhi ay magiging hanggang sa panahong walang takda,+ At ang kaniyang trono ay magiging gaya ng araw sa harap ko.+ 37  Gaya ng buwan ay matibay na matatatag iyon hanggang sa panahong walang takda, At bilang tapat na saksi sa kalangitan.” Selah. 38  Ngunit ikaw—ikaw ay nagtakwil at patuloy kang nasusuklam;+ Ikaw ay napoot sa iyong pinahiran.+ 39  Iwinaksi mo ang tipan ng iyong lingkod; Nilapastangan mo ang kaniyang diadema hanggang sa mismong lupa.+ 40  Giniba mo ang lahat ng kaniyang mga kural na bato;+ Ginawa mong kaguhuan ang kaniyang mga kuta.+ 41  Sinamsaman siya ng lahat ng dumaraan sa daan;+ Siya ay naging kadustaan sa kaniyang mga kapuwa.+ 42  Itinaas mo ang kanang kamay ng kaniyang mga kalaban;+ Pinagsaya mo ang lahat ng kaniyang mga kaaway.+ 43  Higit pa riyan, muli mong itinuring na isang kagalit ang kaniyang tabak,+ At pinangyari mong huwag siyang manaig sa pagbabaka.+ 44  Pinaglikat mo ang kaniyang kakinangan,+ At ang kaniyang trono ay ibinagsak mo sa mismong lupa.+ 45  Pinaikli mo ang mga araw ng kaniyang kabataan; Binalot mo siya ng kahihiyan.+ Selah. 46  O Jehova, hanggang kailan ka mananatiling nakakubli? Habang panahon ba?+ Patuloy bang magniningas ang iyong pagngangalit na parang apoy?+ 47  Alalahanin mo kung gaano ang lawig ng aking buhay.+ Sa walang kabuluhan mo ba nilalang ang lahat ng mga anak ng mga tao?+ 48  Sinong matipunong lalaki ang buháy na hindi makakakita ng kamatayan?+ Makapaglalaan ba siya ng pagtakas para sa kaniyang kaluluwa mula sa kamay ng Sheol?+ Selah. 49  Nasaan ang dati mong mga gawa ng maibiging-kabaitan, O Jehova, Na isinumpa mo kay David sa iyong katapatan?+ 50  Alalahanin mo, O Jehova, ang pandurusta sa iyong mga lingkod,+ Ang pagdadala ko sa aking dibdib ng pandurusta ng lahat ng maraming bayan,+ 51  Kung paanong nandusta ang mga kaaway mo, O Jehova,+ Kung paanong dinusta nila ang mga bakas ng mga paa ng iyong pinahiran.+ 52  Pagpalain nawa si Jehova hanggang sa panahong walang takda. Amen at Amen.+

Talababa